Proces verbal din 02.04.2021

Proces verbal şedinţă din 02 aprilie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 2 APRILIE 2021

Dl Arămescu, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare, convocate de îndată și desfășurată on line, a Consiliului Local al municipiului Suceava în baza Dispoziției Primarului nr. 510/02.04.2021, pentru data de 02.04.2021, ora 12.00 Informează că sunt prezenți 17 de consilieri locali. Nu s-au logat: dl. Alexandroaie, dl. Cușnir, d-na. Fuior, dl. Hrițcu, dl. Munteanu și dl. Sfeclă.

La ședință participă: dl. Secretar general loan Ciutac, d-na. Elisabeta Văideanu - Director Direcția buget, contabilitate și fiscalitate, d-na. Violeta Bujorean - Șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na. Mirela Sofian - Șef Serviciul buget și d-na. Mihaela Siretianu - Șef Biroul finanțare învățământ preuniversitar de stat.

Dl Arămescu prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/25.03.2021 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021- inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA-14

Ordinea de zi a fost aprobată.

Din motive tehnice nu au putut vota: d-na Todereanu, dl. Flutur și dl. Gherasim.

S-au logat: dl Hrițcu, dl Munteanu, sunt prezenți 19 consilieri locali.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/25.03.2021 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021- inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că acesta este un proiect de hotărâre de înlocuire a sumelor, respectiv de completare definitivă a sumelor în bugetul local aprobat anterior. Au fost primite sume de la bugetul de stat, în primul rând cotele defalcate din TVA - sume totale 51.315.000 lei din care:

  • - 35.094.000 lei sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din care pentru:

  • - finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare -17.786,000 lei;

  • - tichete sociale pentru grădiniță - 85.000 lei;

  • - finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 935.000 lei;

  • - ajutoare de încălzire - 16.000 lei;

-evidența persoanelor + creșa - 549.000 lei;

-sume defalcate din TVA pentru finanțarea de bază per elev în învățământul de stat - 12.665.000 lei;

-finanțarea burselor acordate elevilor - 3.058.000 lei;

  • - 3.598.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - rate de capital și dobânzi pentru componenta termie pentru proiectul de utiliăți și mediu pe care municipalitatea îl are de achitat;

  • - 12.623.000 lei sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional.

Pe lângă aceste sume, de la Consiliul Județean s-a primit suma de 1.500.000 lei pentru echibrarea bugetelor locale.

Aceste sume își urmează cursul în bugetul aprobat și completează capitolele care erau estimate la data aprobării.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

Dl Arămescu solicită d-lui Munteanu să rămână logat doar pe un singur dispozitiv.

  • V OT: DA-16

ABȚ -2

Hotărârea a fost adoptată.

Din motive tehnice nu a putut vota dl. Gherasim.

Dl Arămescu declară închise lucrările ședinței extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 2 aprilie 2021 și mulțumește celor prezenți pentru participare.