Hotărârea nr. 99/2021

Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 16.410/20.05.2021 și Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 16.411/20.05.2021, precum și Avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2021, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2021 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Se aprobă ..Programul obiectivelor de investiții pe anul 2021 "modificat conform Anexei 2.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ADRIAN


CONT SECRETAR Jrs


MNEAZĂ

L MUNICIPIU CIUTAC


Nr. 99 din 27 Mai 2021