Hotărârea nr. 98/2021

Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 '

HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului

Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 16.544/21.05.2021, Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabilitate din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate, înregistrat sub nr. 16.545/21.05.2021, precum și avizul Comisiei economico - financiară, juridică;

în baza dispozițiilor art. 57 din Legea 273/2006 ■ privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a), art. 139 alin. (3) lit.a) si art. 196 alin. (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă conturile anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava si situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020, conform anexelor:

1.1 și 1.2 - Contul de execuție a bugetului local;

2.1 și 2.2 - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

3 - Contul de execuție a bugetului creditelor interne;

4.1 la 4.4 - Situațiile financiare anuale care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONT


SECRETAR G

Jrs^ft


Art.2. Primarul municipiului Suceava va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       „               ■ ^SEMNEAZĂ mERĂL MUNICIPIU ÎAN CIUTAC

Nr. 98 din 27 Mai 2021