Hotărârea nr. 96/2021

HOTĂRÂRE,privind conferirea post-mortem a titlului de,„Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Alexandru-Cornel Grosar

. MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind conferirea post-mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Alexandru-Cornel Grosar

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu nr. 12320/19.04.2021 și al Consilierilor locali: dl. Buciac loan - Gabriel, dl. Cușnir Dan - loan, d-na. Fuior luliana, dl. Gherasim Valerică și d-na. Paiu Mihaela - Adelina nr. 172/27.10.2020, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale, înregistrat sub nr. 12321/19.04.2021 și Avizul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familie, cultură, culte și protecție socială;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”;

în temeiul dispozițiilor art.129 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se conferă post - mortem titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”, domnului Alexandru-Cornel Grosar.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRA SECRETAR

Jrs. IAZĂ

RAL MUNICIPIU

CIUTAC