Hotărârea nr. 95/2021

HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,doamnei Prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, doamnei Prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Consilierului local d-na. Sanda-Maria Ardeleanu înregistrat sub nr. 12322/19.04.2021, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale înregistrat sub nr. 12323/19/04.2021 și Avizul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familie, cultură, culte și protecție socială;

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se conferă titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”, doamnei Prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRA!


SECRETAR

Jrs. It


MNEAZĂ

(URAL MUNICIPIU CIUTAC

Nr. 95 din 22 aprilie 2021