Hotărârea nr. 94/2021

HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții al ,Primăriei municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 11429/12.04.2021, Raportul cu nr. 11430/12.04.2021 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a), art.507 alin.(2) și alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă mutarea unui post ocupat - funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal, cu acordul funcționarului public titular, de la Serviciul protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă - Direcția generală tehnică și de investiții la Serviciul prelucrarea automată a datelor - Direcția buget, contabilitate și fiscalitate.

Art.2. Potrivit art.l, se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

,/y'             ./'f.                     \             ■■A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRAS SECRETAR Jrs. I


NEAZĂ MUNICIPIU CIUTAC


Nr. 94 din 22 aprilie 2021

PRIMĂRIA MUNIPIULUI SUCEAVA


STAT DE FUNCȚII

Nr.

cit.

Structura

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Cla-sa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Gradul/

treapta prof.

Nivelul studiilor.

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DEMNITARI

primar

S

2

viceprimar

S

3

viceprimar

S

CABINETUL PRIMARULUI

4

consilier

gradul IA

S

5

consilier

gradul IA

S

6

consilier

gradul IA

S

7

consilier

gradul IA

S

8

consilier

gradul IA

S

9

referent

treapta IA

M

CABINETUL VICEPRIMARULUI (H.L.)

10

consilier

gradul IA

S

11

consilier

gradul IA

s

CABINETUL VICEPRIMARULUI (M.T.)

12

consilier

gradul IA

S

13

consilier

gradul IA

S

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI __________

14|                   |               | secretar general al municipiului)                      | I | n | S~

1. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

15

șef birou

I

11

S

16

auditor

I

superior

S

17

auditor

I

superior

S

18

auditor

I

superior

S

19

auditor

I

superior

S

20

auditor

I

superior

S

2.DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

21

director general

I

n

S

2.1. SERVICIUL INVESTIȚII

22

șef serviciu

I

II

s

23

consilier

I

superior

s

24

consilier

I

superior

s

25

consilier

I

superior

s

26

consilier

I

superior

s

27

consilier

I

superior

s

28

consilier

I

principal

s

29

consilier

I

asistent

s

2.2.SERVICIUL ADMINISTRARE STRĂZI ȘI SISTEMATIZARE RUTIERĂ

30

șef serviciu

I

n

s

31

consilier

l

superior

s

32

consilier

I

superior

s

33

consilier

I

superior

s

34

consilier

l

superior

s.

. 35

consilier

I

superior

s

36

consilier

I

superior

s

37

consilier

I

principal

s

38

consilier

I

principal

s

39

consilier

I

principal

s

2.3.BIROUL1

ENERGETIC ȘI DE UTILITĂȚI PUBLICE

40

șef birou

I

n

s

41

consilier

1

superior

s

42

consilier

I

superior

s

43

consilier

I

principal

s

44

consilier

I

asistent

s

2,3.1. UNITATEA MUNICIPALĂ DE MONITORIZARE

45

consilier

I

superior

S

46

consilier

I

principal

S

2.4. SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

47

șef serviciu

I

II

s

48

consilier

I

superior

s

49

consilier

I

superior

s

50

consilier

I

superior

s

51

consilier

1

superior

s

52

consilier

I

superior

s

53

consilier

I

principal

s

54

conducător autospecială

treapta I

M;G

3. DIRECȚIA PATRIMONIU

55

director executiv

I

n

S

3.1. SERVICIUL PATRIMONIU

56

șef serviciu

I

u

s

57

consilier

I

superior

s

58

consilier

I

superior

s

59

consilier

I

superior

s

60

consilier

I

superior

s

61

consilier

I

superior

s

62

consilier

I

superior

s

63

consilier

I

superior

s

64

consilier

1

superior

s

3.1.1. COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

65

consilier achizifii publice

I

superior

s

66

consilier achiziții publice

I

superior

s

67

consilier achiziții publice

I

superior

s

68

consilier achiziții publice

I

superior

s

69

consilier achiziții publice

I

principal

s

3.2. BIROUL EVIDENȚA ȘI ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE LOCUIT

70

șef birou

I

n

s

71

consilier

I

superior

s

72

consilier

I

superior

s

73

consilier

I

superior

s

74

consilier

I

principal

s

3.2.1. Compartimentul Cinematograful "Modern"

75

referent de specialitate

gradul IA

SSD

76

casier - magaziner

M;G

4. SERVICIUL RESURSE UMANE

77

șef serviciu

I

II

s

78

consilier

I

superior

s-

79

consilier

I

superior

s

80

consilier

I

superior

s

81

consilier

1

superior

s

82

consilier

I

superior

s

83

consilier

I

superior

s

84

consilier

I

superior

s

85

consilier

I

principal

s

5. DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE

| 86

|              f        director executiv

I

! n

S

5.1. SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE

87

șef serviciu

I

ii

s

88

consilier

I

superior

s

89

consilier

1

superior

s

90

consilier

I

superior

s

91

consilier

I

superior

s

92

consilier

I

superior

s

93

consilier

I

principal

s

94

consilier

I

asistent

s

5.2. SERVICIUL FINAN

ȚÂRE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ÎNCASĂRI DIRECTE

95

șef serviciu

I

n

s

96

consilier

I

superior

s

97

consilier

I

superior

S

98

consilier

I

superior

s

99

consilier

I

superior

s

100

consilier

I

principal

s

101

consilier

I

principal

s

102

referent

III

superior

M

5.3, SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE

103

șef serviciu

I

II

S

104

consilier

I

superior

S

105

consilier

I

superior

S

106

consilier

I

superior

s

107

consilier

I

superior

s

108

consilier

l

superior

s

109

consilier

I

superior

s

110

consilier

I

superior

s

111

consilier

I

superior

s

112

consilier

I

superior

s

113

consilier

I

superior

s

114

consilier

I

superior

s

115

consilier

I

superior

s

116

consilier

I

principal

s

 • 5.4, SERVICIUL FISCALITATE PERSOANE JURIDICE

  117

  șef serviciu

  I

  II

  S

  118

  consilier

  I

  superior

  S

  119

  consilier

  I

  superior

  S

  120

  consilier

  I

  superior

  S

  121

  consilier

  I

  superior

  S

  122

  consilier

  I

  superior

  S

  123

  consilier

  I

  superior

  S

  124

  consilier

  I

  superior

  S

  125

  consilier

  I

  superior

  S

  126

  consilier

  I

  superior

  s

  127

  consilier

  I

  superior

  s

  128

  consilier

  I

  superior

  s

  129

  consilier

  I

  principal

  s

 • 5.5. SERVICIUL FISCALITATE PERSOANE FIZICE

  130

  șef serviciu

  I

  n

  S

  131

  consilier

  I

  superior

  s

  132

  consilier

  I

  superior

  s

  133

  consilier

  I

  superior

  s

  134

  consilier

  I

  superior

  s

  135

  consilier

  I

  superior

  s

  136

  consilier

  I

  superior

  s

  137

  consilier

  I

  superior

  s

  138

  consilier

  I

  superior

  s

  139

  consilier

  I

  superior

  s

  140

  consilier

  I

  superior

  s

  141

  consilier

  I

  principal

  s

  142

  consilier

  I

  principal

  s

  143

  consilier

  I

  principal

  s

  144

  consilier

  I

  principal

  s

  145

  consilier

  I

  asistent

  s

5.6. SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ

146

șef serviciu

I

n

S

147

consilier

I

superior

S

148

consilier

I

superior

S

149

consilier

I

superior

S

150

consilier

I

superior

S

151

consilier

I

superior

S

152

consilier

I

superior

S

153

consilier

I

superior

S

154

consilier

I

superior

s

155

consilier

I

superior

s

156

consilier

I

superior

s

157

consilier

I

principal

s

158

consilier

I

principal

s

159

consilier

I

principal

s

160

consilier

I

principal

s

161

consilier

I

asistent

s

162

consilier

I

asistent

S

163

consilier

I

asistent

S

164

consilier

I

asistent

s

165

consilier

I

asistent

s

166

consilier

I

asistent

s

167

referent

III

superior

M

168

referent

ni

superior

M

169

referent

ni

superior

M

170

referent

m

superior

M

 • 5.7. SERVICIUL AMENZI

  171

  șef serviciu

  I

  n

  S

  172

  consilier

  I

  superior

  S

  173

  consilier

  I

  superior

  S

  174

  consilier

  I

  superior

  s

  175

  consilier

  I

  superior

  s

  176

  consilier

  I

  principal

  s

  177

  consilier

  1

  principal

  s

  178

  consilier

  I

  principal

  s

  179

  consilier

  I

  principal

  s

  180

  consilier

  I

  asistent

  s

  181

  consilier

  I

  asistent

  s

 • 5.8. SERVICIUL PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR

  182

  șef serviciu

  I

  n

  S

  183

  consilier

  I

  superior

  S

  184

  consilier

  I

  superior

  S

  185

  consilier

  I

  superior

  S

  186

  consilier

  I

  superior

  s

  187

  consilier

  I

  superior

  s

  188

  consilier

  I

  superior

  s

  189

  consilier

  I

  superior

  s

  190

  consilier

  I

  superior

  s

  191

  consilier

  I

  superior

  s

  192

  MS»

  Sfi

  10^11]

  193

  consilier

  I

  asistent

  s

  6. ARHITECT ȘEF

  194

  arhitect șef

  I | n.

  S

  1

  6.1. DIRECȚIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI CADASTRU

  | 195

  director executiv

  i

  n

  s

  6.1.1.SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

  196

  șef serviciu

  i

  u

  s

  197

  consilier

  i

  superior

  s

  198

  consilier

  i

  superior

  s

  199

  consilier

  i

  superior

  s

  200

  consilier

  i

  superior

  s

  201

  consilier

  i

  superior

  s

  202

  consilier

  i

  superior

  s

  203

  consilier

  i

  principal

  - s

  204

  consilier

  i

  principal

  s

  205

  consilier

  i

  principal

  s

6.1.2. SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL

206

șef serviciu

I

n

S

207

consilier-

i

superior

S

208

consilier

I

superior

S

209

consilier

I

superior

S

210

consilier .juridic

I

asistent

s

211

refererent de specialitate

n

superior

SSD

6.1.2.1, COMPARTIMENTUL STABILIRE ȘI REGULARIZARE TAXE

212

consilier

I

superior

S

213

consilier

I

principal

S

6.1.3. SERVICIUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE

214

șef serviciu

I

II

S

215

consilier

I

superior

s

216

consilier

I

superior

s

217

consilier

I

superior

s

218

consilier

I

superior

s

219

consilier

I

superior

s

220

consilier

I

superior

s

221

consilier

I

principal

s

6.2. COMPARTIMENTUL STRATEGII URBANE ȘI GESTIONARE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

222

1

consilier

1

superior

s 1

223

consilier

I

superior

S

224

consilier

I

principal

s

7. DIRECȚIA PROIECTE EUROPENE, TURISM, CULTURĂ ȘI TRANSPORT

225

director executiv

I

II

S

1 1

7.1. SERVICIUL PROIECTE EUROPENE ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE

226

șef serviciu

I

n

s

227

consilier

I

superior

s

228

consilier

I

superior

s

229

consilier

I

superior

s

230

consilier

I

superior

s

231

consilier

I

superior

s

232

consilier

I

principal

s

233

consilier

l

principal

s

7,2, SERVICIUL TURISM ȘI CULTURĂ

234

șef serviciu

l

n

s

235

consilier

I

superior

s

236

consilier

1

superior

s

237

consilier

I

superior

s

238

consilier

I

superior

. s

239

consilier

1

superior

s

240

consilier

I

principal-

s

241

consilier

I

asistent

s

7.3. - SERVICIUL AUTORITATEA LOCALĂ DE AUTORIZARE TRANSPORT

242

șef serviciu

I

n

s

243

consilier

I

superior

s

244

consilier

I

superior

s

245

consilier

I

superior

s

246

consilier

I

superior

s

247

consilier

I

principal

s

248

consilier

I

principal

s

249

consilier

I

asistent

s

8.


l CONTENCIOS ADMINISTRATIV,

250

|               I        director executiv

1 I

n

si...... r ■ i    i—i

8.1. SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV, JURIDIC

251

șef serviciu

I

n

s

252

consilier juridic

I

superior

s

253

consilier juridic

I

superior

s

254

consilier juridic

I

superior

s

255

consilier juridic

I

superior

s

256

consilier juridic

I

superior

s

257

consilier juridic

I

superior

s

258

consilier juridic

I

superior

s

259

consilier juridic

l

asistent

s

260

consilier

I

asistent

s

8.2. SERVICIUL ADMINISTRATIV

261

șef serviciu

li

S

262

consilier

gradul IA

S

263

secretar-dnctilograf

treapta IA

M

264

secretar-dactilograf

treapta IA

M

265

m.calificat (electrician)

treapta I

M;G

266

m. calificat (telefonist)

treapta I

M;G

267

îngrijitor

M;G

268

îngrijitor

M;G

269

îngrijitor

M;G

270

îngrijitor

M;G

271

îngrijitor

M;G

9. SERVICIUL ACTE ADMINISTRATIVE,

RELAȚII PUBLICE, CIRCULAȚIA ȘI PĂSTRAREA

DOCUMENTELOR

272

șef serviciu

I

II

s

273

consilier

I

superior

s

274

consilier

I

superior

s

275

consilier

I

superior

s

276

consilier

I

superior

s

277

consilier

I

superior

s

278

consilier juridic

I

asistent

s

279

referent

III

superior

M


10.


LOCALA SUCEAVA


280

director executiv

I

11

S

281

director executiv adjunct

l

11

S


10.1. SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ NR.1

282

șef serviciu

I

II

S

283

polițist local

I

superior

S

284

polițist local

I

superior

S

285

polițist local

I

superior

s

286

polițist local

I

superior

s

287

polițist local

I

superior

s

288

polițist local

I

superior

s

289

polițist local

I

asistent

s

290

polițist local

I

asistent

s

291

polițist local

ni

superior

M

292

polițist local

ni

superior

M

293

polițist local

ni

superior

M

294

polițist local

ni

superior

M

295

polițist local

iii

superior

M

296

polițist local

iii

superior

M

297

polițist local

m

superior

M

298

polițist local

iu

superior

M

299

polițist local

ui

superior

M

300

polițist local

in

superior

M

301

polițist local

iu

superior

M

302

polițist local

IU

superior

M

303

polițist local

m

superior

M

304

polițist local

IU

superior

M

305

polițist local

m

superior

M

306

polițist local

ui

superior

M

307

polițist local

m

superior

M

308

polițist local

ui

superior

M

309

polițist local

m

superior

M

310

polițist local

in

superior

M

311

polițist local

in

superior

M

312

polițist local

ni

superior

M

313

polițist local

ui

superior

M

314

polițist local

in

superior

M

315

polițist local

in

superior

M

316

polițist local

in

superior

M

317

polițist local

in

principal

M

318

polițist local

iu

principal

M

10.1.1. FORMAȚIA DE PAZĂ

319

șef formație pază

M;G

320

paznic

M;G

10.2. SERVICIUL ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ NR.2

321

șef serviciu

i

II

S

322

polițist local

i

superior

S

323

polițist local

i

principal

S

324

polițist local

m

superior

M

325

polițist local

in

superior

M

326

polițist local

iii

superior

M

327

polițist local

in

superior

M

328

polițist local

III

superior

M

329

polițist local

iii

superior

M

330

polițist local

in

superior

M

331

polițist local

m

superior

M

332

polițist local

iii

superior

M

333

polițist local

iii

superior

M

334

polițist local

in

superior

M

335

polițist local

in

superior

M

336

polițist local

in

superior

M

337

polițist local

iu

superior

M

338

polițist local

m

superior

M

339

polițist local

iu

superior

M

340

polițist local

iu

superior

M

341

polițist local

IU

superior

M

342

polițist local

IU

principal

M

343

polițist local

III

asistent

M

10.3. SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

344

șef serviciu

I

II

S

345

polițist local

I

principal

S

346

polițist local

I

asistent

s

347

polițist local

I

asistent

s

348

polițist local

m

superior

M

349

polițist local

ni

superior

M

350

polițist local

in

superior

M

351

polițist local

in

superior

M

352

polițist local

ni

superior

M

353

polițist local

iii

superior

M

354

polițist local

iii

superior

M

355

polițist local

ni

superior

M

356

polițist local

ni

superior

M

357

polițist local

iii

superior

M

358

polițist local

HI

superior

M

10.4. SERVICIUL DISPECERAT-SUPRA VEGHERE VIDEO

359

șef serviciu

I

II

S

360

polițist local

I

superior

s

361

polițist local

1

principal

s

362

polițist local

I

principal

s

363

polițist local

III

superior

M

364

polițist local

ni

superior

M

365

polițist local

ni

superior

M

366

polițist local

in

superior

M

367

polițist local

in

superior

M

368

polițist local

UI

superior

M

369

polițist local

ni

superior

M

370

polițist local

m

superior

M

371

polițist local

m

superior

M

372

polițist local

ni

superior

M

373

polițist local

in

superior

M

10.5. SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR,

INSTRUIRE ȘI ADMINISTRATIV

374

șef serviciu

i

II

S

375

polițist local

i

superior

S

376

polițist local

i

superior

s

377

polițist local

i

superior

s

378

polițist local

i

superior

s

379

polițist local

i

superior

s

380

polițist local

i

asistent

s

381

polițist local

ni

superior

M

382

polițist local

iii

superior

M

383

polițist local

in

superior

M

384

polițist local

iii

superior

M

385

referent (tehn.electonist)

treapta IA

M

386

șofer

treapta I

M;G

387

șofer

treapta I

M;G

10.6. BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

388

șef birou

i

n

S

389

polițist local

i

superior

S

390

polițist local

i

superior

s

391

polițist local

i

superior

s

392

polițist local

i

superior

s

393

polițist local

i

principal

s

10.7. BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

394

șef birou

i

II

s

395

polițist local

i

superior

s

396

polițist local

i

principal

s

397

polițist local

i

principal

s

398

polițist local

i

asistent

s

399

polițist local

i

asistent

s

10.8. BIROUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

400

șef birou

i

II

s

401

polițist local

i

superior

s

402

polițist local

i

superior

s

403

polițist local

i

principal

s

404

polițist local

i

debutant

s

405

polițist local

n

superior

SSD

11. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

406

director

n

s

 • 11.1 . SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

  407

  șef serviciu

  II

  S

  408

  consilier

  gradul IA

  S

  409

  consilier

  gradul IA

  S

  410

  consilier

  gradul IA

  s

  411

  consilier

  gradul IA

  s

  412

  consilier

  gradul IA

  s

  413

  consilier

  gradul IA

  s

  414

  consilier

  gradul 11

  s

  415

  mediator sanitar

  debutant

  M;G

11,2. SERVICIUL PROTECȚIE SOCIALĂ

416

șef serviciu

II

S

417

consilier

gradul IA

s

418

consilier

gradul IA

s

419

consilier

gradul IA

s

420

consilier

gradul IA

s

421

consilier

gradul IA

s

422

consilier

gradul I

s

423

consilier

gradulU

s

424

consilier

gradul II

s

425

consilier

gradul II

s

11.3. SERVICIUL PROGRAME SOCIALE, SĂNĂTATE, EDUCAȚIE

426

șef serviciu

II

S

427

consilier

gradul IA

S

428

consilier

gradul IA

S

429

consilier

gradul IA

S

430

consilier

gradul IA

S

431

consilier

gradul IA

S

432

expert (locul pe probi, romilor)

gradul II

S

11.3.1. Compartimentul de medicină școlară generală

433

medic

primar

S

434

medic

primar

S

435

medic

specialist

S

436

medic

specialist

s

437

medic

specialist

s

438

medic

s

439

medic

s

440

medic

s

441

medic

s

442

medic

s

443

medic

s

444

medic

s

445

asistent medical

principal

PL

446

asistent medical

principal

PL

447

asistent medical

principal

PL

448

asistent medical

principal

PL

449

asistent medical

principal

PL

450

asistent medical

principal

PL

451

asistent medical

principal

PL

452

asistent medical

principal

PL

453

asistent medical

principal

PL

454

asistent medical

principal

PL

455

asistent medical

principal

PL

456

asistent medical

principal

PL

_457

asistent medical

principal

PL

458

asistent medical

principal

PL

459

asistent medical

principal

PL

460

asistent medical

principal

PL

461

asistent medical

principal

PL

462

asistent medical

principal

PL

463

asistent medical

principal

PL

464

asistent medica)

principal

PL

465

asistent medical

principal

PL

466

asistent medical

principal

PL

467

asistent medical

principal

PL

468

asistent medical

principal

PL

469

asistent medical

principal

PL

470

asistent medical

principal

PL

471

asistent medical

principal

PL

472

asistent medical

principal

PL

473

asistent medical

PL

474

asistent medical

PL

475

asistent medical

PL

476

asistent medical

PL

477

asistent medical

PL

478

asistent medical

debutant

PL

479

soră medicală

M

11.3.2. Compartimentul de medicină școlară dentara

480

medic

primar

S

481

medic

primar

S

482

medic

specialist

s

483

medic

specialist

s

484

medic

specialist

■ s

485

medic

s

486

medic

s

487

medic

s

488

asistent medical

principal

PL

 • 11.4. SERVICIUL AJUTOARE SOCIALE

  489

  șef serviciu

  II

  S

  490

  consilier

  gradul IA

  s

  491

  consilier

  gradul IA

  s

  492

  consilier

  gradul IA

  s

  493

  consilier

  gradul II

  s

  494

  consilier

  gradul II

  s

11,4,1, Cantina de ajutor social

495

consilier

gradul IA

S

496

magaziner

M;G

497

șofer

treapta I

M;G

498

bucătar

treapta I

M;G

499

brutar

treapta I

M;G

500

bucătar

treapta III

M;G

501

bucătar

treapta DI

M;G

502

muncitor necalificat

treapta I

M;G

503

muncitor necalificat

treapta I

M;G

504

muncitor necalificat

treapta I

M;G

11.5, BIROUL RELAȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV

505

șef birou

II

S

506

consilier

gradul IA

S

507

consilier

gradul IA

S

508

consilier

gradul 11

S

509

consilier

gradul II

S

510

referent

treapta II

M

511

muncitor necalificat

treapta I

M;G

 • 12. DIRECȚIA MUNICIPALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

512|Director executiv | | director executiv|| I | II | S

 • 12.1. SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

  513

  șef serviciu

  I

  II

  s

  514

  consilier

  I

  superior

  s

  515

  consilier

  I

  superior

  s

  516

  consilier

  I

  superior

  s

  517

  consilier

  I

  superior

  s

  518

  consilier

  I

  superior

  s

  519

  consilier

  I

  principal

  s

  520

  consilier

  I

  principal

  s

  521

  consilier

  I

  principal

  s

  522

  consilier

  I

  asistent

  s

  523

  referent

  DI

  superior

  M

  524

  referent

  m

  superior

  M

  525

  referent

  m

  superior

  M

  526

  referent

  ni

  superior

  M

  527

  referent

  IR

  asistent

  M

  12.2. SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

  528

  șef serviciu

  i

  S

  529

  consilier

  i

  superior

  S

  530

  consilier

  i

  superior

  s

  531

  consilier

  i

  superior

  s

  532

  consilier

  i

  superior

  s

  533

  consilier

  i

  superior

  s

  534

  consilier

  i

  superior

  s

  535

  consilier

  i

  principal

  s

  536

  consilier

  i

  principal

  s

  537

  consilier

  i

  principal

  s

  538

  consilier

  i

  principal

  s

  539

  consilier

  i

  asistent

  s

  540

  consilier

  i

  asistent

  s

  541

  referent

  m

  superior

  M

 • 13. DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE_________________________________________

541j                        |                   |                                          |                            I I I I director |                             | II | S

 • 13.1. SERVICIUL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

  543

  șef serviciu

  II

  S

  544

  consilier

  gradul IA

  S

  545

  consilier

  gradul IA

  s

  546

  consilier

  gradul IA

  s

  547

  consilier

  gradul IA

  s

  548

  consilier

  gradul IA

  s

  549

  consilier

  gradul I

  s

  550

  consilier

  gradul II

  s

13.2. SERVICIUL ECOLOGIZARE ȘI GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN

551

șef serviciu

II

S

552

consilier

gradul IA

S

553

consilier

gradul IA

s

554

consilier

gradul IA

s

555

consilier

gradul IA

s

556

consilier

gradul IA

s

557

inspector specialitate

gradul l

s

558

inspector specialitate

gradul II

s

559

inspector specialitate

gradul fi

s

560

inspector spec. -medic vet.

gradul IA

s

561

muncitor necalificat

treapta I

M/G

562

muncitor necalificat

treapta I

M/O

563

muncitor necalificat

treapta I

M/G

564

muncitor necalificat

treapta I

M/G

565

muncitor necalificat

treapta I

M/G

566

muncitor necalificat

treapta I

M/G

567

muncitor necalificat

treapta I

M/G


 • 14. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR___________________________________________________

I I                                    I I I I I Jtoa" I I 11 I ~s~l

14.1. COMPARTIMENTUL URMĂRIRE ȘI CONTROL ÎNCASĂRI

569

inspector specialitate

gradul IA

S

570

inspector specialitate

gradul IA

S

571

inspector specialitate

gradul I

S

14.2. COMPARTIMENTUL CONTROL ALIMENTE DE ORIGINE ANIMALĂ ȘI IGIENĂ

572

inspector de specialitate

gradul II

S

573

inspector

treapta IA

M

574

îngrijitor

M;G

575

îngrijitor

M;G

576

îngrijitor

M;G

577

îngrijitor

M;G

578

îngrijitor

M;G

579

îngrijitor

M;G

 • 14.3. SERVICIUL INVESTIȚII, REPARAȚII ȘI ADMINISTRATIV

  580

  șef serviciu

  II

  S

  581

  inspector specialitate

  gradul IA

  S

  582

  inspector specialitate

  gradul IA

  s

  583

  inspector specialitate

  gradul I

  s

  584

  inspector specialitate

  gradul I

  s

  585

  inspector specialitate

  gradul II

  s

  586

  magaziner

  M;G

  587

  șofer

  treapta I

  M;G

  588

  inspector specialitate

  gradull

  S

  589

  îngrijitor

  M;G

  590

  îngrijitor

  M;G

  591

  îngrijitor

  M;G

  • 14.3.1. COMPARTIMENTUL TEHNIC

592

inspector specialitate

gradul IA

S

593

inspector specialitate

gradul II

s

594

inspector specialitate

gradul II

s

595

in. instalator

tr.I-

M;G

596

m. lăcătuș mecanic

tr.I

M;G

597

m. electrician

tr.I

M;G

598

tn. electrician

tr.I

M;G

599

m. constructor

tr.IV

M;G

600

m. constructor

tr.IV

M;G

14.4. BIROUL PARCĂRI AUTO CU AUTOTAXARE

601

șef birou

II

S

602

inspector specialitate

gradul II

s

603

inspector specialitate

gradul II

s

604

inspector specialitate

gradul II

s

605

inspector specialitate

gradul II

s

606

inspector specialitate

gradul II

s

607

inspector specialitate

gradul II

s

608

casier

M;G

609

casier

M;G

610

casier

M;G

611

casier

M;G

612

casier

M;G

613

casier

M;G

614

casier

M;G

615

casier

M;G

14.5. BIROUL PIEȚELE AGROALIMENTARE CENTRALĂ ȘI 11

rCANI

616

șef birou

n

S

617

inspector specialitate

gradul II

s

618

casier :

M;G

619

casier

M;G

620

casier

M;G

621

casier

M;G

622

casier

M;G

623

îngrijitor

M;G

624

îngrijitor

M;G

625

îngrijitor

M;G

626

îngrijitor

M;G

627

ingrjjitor

M;G

628

îngrijitor

M;G

629

îngrijitor

M;G

630

îngrijitor

M;G

 • 14.6. BIROUL PIAȚA AGROALIMENTARA GEORGE ENESCU

  631

  șef birou

  ■■

  S

  632

  inspector de specialitate

  gradul IA

  S

  633

  casier

  M;G

  634

  casier

  M;G

  635

  îngrijitor

  M;G

  636

  îngrijitor

  M*,G

  637

  îngrijitor

  M;G

  638

  îngrijitor

  M;G

  639

  îngrijitor

  M;G

  640

  îngrijitor

  M;G

 • 14.7. BIROUL PIAȚA AGROALIMENTARA BURDUJENI

  641

  șef birou

  S

  642

  inspector specialitate

  gradul II

  s

  643

  casier

  M;G

  644

  casier

  M;G

  645

  îngrijitor

  M;G

  646

  îngrijitor

  M;G

  647

  îngrijitor

  M;G

  648

  îngrijitor

  M;G

  649

  îngrijitor

  M;G

 • 14.8. BIROUL COMPLEXUL COMERCIAL „BAZAR"

  650

  șef birou

  S

  651

  inspector specialitate

  gradul IA

  S

  652

  inspector specialitate

  gradul IA

  S

  653

  inspector specialitate

  gradul I

  S

  654

  administrator

  treapta I

  M

  655

  casier

  M;G

  656

  casier

  M;G

  657

  casier

  M;G

  658

  îngrijitor

  M;G

  659

  îngrijitor

  M;G

  660

  îngrijitor

  M;G

  661

  îngrijitor

  M;G

  662

  îngrijitor

  M;G

  663

  îngrijitor

  M;G

  664

  îngrijitor

  M;G

  665

  îngrijitor

  M;G

  666

  îngrijitor

  M;G

  667

  îngrijitor

  M;G

  668

  îngrijitor

  M;G

  669

  îngrijitor

  M;G

  670

  îngrijitor

  M;G

  671

  îngrijitor

  M;G

  672

  îngrijitor

  M;G

  673

  îngrijitor

  M;G

  674

  îngrijitor

  M;G

  675

  îngrijitor

  M;G

  676

  îngrijitor

  M;G

  677

  îngrijitor

  M;G

 • 14.9. COMPARTIMENTUL PIAȚA AGROALIMENTARA EN GROSS

  678

  administrator

  treapta I

  M

  679

  casier

  M;G

  680

  casier

  M;G

  681

  îngrijitor

  M;G

  682

  îngrijitor

  M;G

  683

  îngrijitor

  M;G

  684

  îngrijitor

  M;G

  685

  îngrijitor

  M;G

| 686|                      |                 |                                       |                          I I I I                    I îngrijitor J                 | M-Q

 • 15. DIRECȚIA GENERALĂ A DOMENIULUI PUBLIC

  687

  DIRECTOR GENERAL

  director general

  II

  S

  688

  DIRECTOR GENERAL ADJ.

  director general adj.

  II

  S

  • 15,1. SERVICIUL ADMINISTRATIV

68q|                        |                   |                                          |                            |       |              |         | jefserviciu |                             | II | S~

15.1.1.COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE SEDIU DIRECȚIA GENERALĂ A DOMENIULUI PUBLIC

690

inspector de specialitate

gradul IA

S

691

inspector de specialitate

gradul I

S

692

inspector specialitate

gradul I

S

693

referent

treapta IA

M

694

paznic

M;G

695

paznic

M;G

696

paznic

M;G

697

paznic

M;G

698

paznic

M;G

699

îngrijitor

M;G

700

îngrijitor

M;G

 • 15.1.2. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE "CENTRUL CULTURAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA - CINEMA MODERN

  701

  administrator

  treapta I

  M

  702

  m. electrician

  treapta I

  M;G

  703

  m. instalator

  treapta III

  M;G

  704

  îngrijitor

  M;G

  705

  îngrijitor

  M;G

 • 15.2. SERVICIUL SPAȚII VERZI

  • 15.2.1. COMPARTIMENTUL SERĂ

   707

   m. horticultor

   treapta I

   M;G

   708

   m. horticultor

   treapta I

   M;G

   709

   m. horticultor

   treapta I

   M;G

   710

   m. horticultor

   treapta II

   M;G

   711

   m. floricultor

   treapta II

   M;G

   712

   m. floricultor

   treapta I

   M;G

   713

   m. floricultor

   treapta I

   M;G

   714

   m. floricultor

   treapta I

   M;G

   715

   m. floricultor

   treapta I

   M;G

   716

   m. floricultor

   treapta II

   M;G

   717

   m. horticultor

   treapta III

   M;G

   718

   îngrijitor

   M;G

   719

   îngrijitor

   M;G

   720

   îngrijitor

   M;G

   721

   îngrijitor

   M;G

   722

   îngrijitor

   M;G

   723

   îngrijitor

   M;G

15.2.2. COMPARTIMENTUL SPAȚII VERZI

724

inspector de specialitate

gradul IA

S

725

inspector de specialitate

gradul I

S

726

inspector de specialitate

gradul II

S

727

referent

treapta IA

M

728

mecanic intretinere

treapta I

M;G

729

mecanic utilaje

treapta I

M;G

730

mecanic utilaje

treapta I

M;G

731

mecanic utilaje

treapta II

M;G

732

mecanic utilaje

treapta I

M;G

733

mecanic utilaje

treapta I

M;G

734

mecanic utilaje

treapta I

M;G

735

mecanic utilaje

treapta II

M;G

736

mecanic utilaje

treapta II

M;G

737

m, floricultor

treapta I

M;G

738

m. floricultor

treapta I

M;G

739

m. floricultor

treapta I

M;G

740

m. floricultor

treapta II

M;G

741

mecanic utilaje

treapta III

M;G

742

mecanic utilaje

treapta III

M;G

743

îngrijitor

M;G

744

îngrijitor

M;G

745

îngrijitor

M;G

746

îngrijitor

M;G

747

îngrijitor

M;G

748

îngrijitor

M;G

749

îngrijitor

M;G

750

îngrijitor

M;G

751

îngrijitor

M;G

752

îngrijitor

M;G

753

îngrijitor

M;G

754

îngrijitor

M;G

 • 15.3. SERVICIUL PRESTĂRII SERVICII

  755

  1                 1                                       |                          [      |            i | șef serviciu

  1 n

  s 1

  15.3.1. COMPARTIMENTUL SALUBRIZARE, VIDANJARE

  756

  referent

  treapta IA

  M

  757

  îngrijitor

  M;G

  758

  îngrijitor

  M;G

  759

  îngrijitor

  M;G

  760

  îngrijitor

  M;G

  761

  îngrijitor

  M;G

  762

  îngrijitor

  M;G

  763

  îngrijitor

  M;G

  764

  îngrijitor

  M;G

  765

  îngrijitor

  M;G

  766

  îngrijitor

  M;G

  767

  îngrijitor

  M;G

  15.3.2. COMPARTIMENTUL CONSTRICȚII ȘI FÂNTÂNI ARTEZIENE

  768

  inspector de specialitate

  gradul 11

  S

  «.Construcții

  769

  m.constructor

  treapta I

  M;G

  770

  mecanic utilaje

  treapta I

  M;G

  771

  m. constructor

  treapta II

  M;G

  772

  m, constructor

  treapta m

  M;G

  773

  îngrijitor

  M;G

  b.Fântâni arteziene                                                                                                 .      >

  774

  m.mecanic

  treapta I

  M;G

  775

  m. electrician

  treapta I

  M;G

  776

  îngrijitor

  M;G

  777

  îngrijitor

  M;G

  778

  îngrijitor

  M;G

  15.3.3. COMPARTIMENTUL ATELIER ÎNTRE!

  INERE ȘI REPARAr

  rn

  779

  inspector de specialitate

  gradul IA

  S

  780

  inspector de specialitate

  gradul IA

  S

  781

  inspector de specialitate

  gradul I

  S

  782

  referent

  treapta IA

  M

  783

  maistru

  treapta I

  M;G

  784

  m.lâcatus

  treapta I

  M;G

  785

  m. sudor

  treapta I

  M;G

  786

  m. sudor

  treapta I

  M;G

  787

  m.strungar

  treapta I

  M;G

  788

  m.mecanic

  treapta I

  M;G

  789

  m.mecanic

  treaptal

  M;G

  790

  m.mecanic

  treapta I

  M;G

  791

  m.mecanic

  treapta I

  M;G

  792

  m. tâmplar

  treapta I

  M;G

  793

  m.tamplar

  treapta I

  M;G

  794

  m. electrician

  treapta I

  M;G

  795

  m, fochist

  treapta I

  M;G

  796

  m. tâmpi ar

  treapta II

  M;G

  797

  nunecanic

  treapta III

  M;G

 • 15.4. SERVICIUL "PARC AUTO"

  798

  șef serviciu

  II

  S

  799

  inspector de specialitate

  gradul 1

  S

  800

  mecanic utilaje

  treapta I

  M;G

  801

  mecanic utilaje

  treapta III

  M;G

  802

  șofer

  treapta I

  M;G

  803

  șofer

  treapta I

  M;G

  804

  șofer

  treapta I

  M;G

  805

  șofer

  treapta I

  M;G

  806

  șofer

  treapta I

  M;G

  807

  șofer

  treapta l

  M;G

  808

  șofer

  treapta I

  M;G

  809

  șofer

  treapta I

  M;G

  810

  șofer.

  treapta l

  M;G

  811

  șofer

  treapta I

  M;G

  812

  șofer

  treapta I

  M;G

  813

  șofer

  treapta I

  M;G

  814

  șofer

  treapta I

  M;G

  815

  șofer

  treapta I

  M;G

  816

  șofer

  treapta I

  M;G

  817

  ; șofer

  treapta I

  M;G

  818

  șofer

  treapta I

  M;G

  819

  șofer

  treapta 1

  M;G

  820

  șofer

  treapta I

  M;G

  821

  șofer

  treapta I

  M;G

  822

  șofer

  treapta I

  M;G

  823

  șofer

  treapta!

  M;G

 • 15.5. SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

  824

  |                   |                                          |                            I I              |         I șef serviciu

  1 I 1 S

  15,5.1. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE

  'CIMITIR PACEA"

  825

  inspector de speci alitate

  gradul I

  S

  826

  casier

  M;G

  827

  m.contructor

  treapta I

  M;G

  828

  mecanic utilaje

  treapta III

  M;G

  829

  îngrijitor

  M;G

  15.5.2. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE

  'EXTINDERE CIMITIR PACEA"

  830

  îngrijitor

  M;G

  831

  îngrijitor

  M;G

  832

  îngrijitor

  M;G

  833

  îngrijitor

  M;G

  834

  îngrijitor

  M;G

  835

  îngrijitor -

  M;G

  836

  îngrijitor

  M;G

  837

  îngrijitor

  M;G

15.6. SERVICIUL ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE ȘI ZONE DE AGREMENT

838

1

șef serviciu

n

s 1

15.6.1. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE BAZĂ SPORTIVĂ STADIONUL ARENI

839

inspector de specialitate

gradul IA

s

840

m, instalator

treapta I

M;G

84!

îngrijitor

M;G

842

îngrijitor

M;G

843

îngrijitor

M;G

844

îngrijitor

M;G

845

îngrijitor

M;G

846

îngrijitor

M;G

847

îngrijitor

M;G

15.6.2. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE BAZĂ SPORTIVĂ PATINOARUL ARTIFICIAL

848

inspector de specialitate

gradul IA

S

849

m. mecanic

treapta I

M;G

850

m. electrician

treapta III

M;G

851

m. mecanic

treapta IV

M;G

852

m. instalator

treapta IV

M;G

15.6.3. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE ZONĂ DE AGREMENT TĂTĂRAȘI

853

casier

M;G

854

m. instalator

treapta II

M;G

855

m. electrician

treapta II

M;G

856

mecanic utilaje

treapta III

M;G

857

îngrijitor

M;G

858

îngrijitor

M;G

Centralizator posturi


Funcții/ Număr de posturi

Total

Nr. total de demnitari

3

Nr, total de funcții publice de conducere

45

Nr. total de funcții publice de execuție

358

Nr. total de ftmcții contractuale de conducere

25

Nr, total de funcții contractuale de execuție

427

Nr. total de posturi

858