Hotărârea nr. 93/2021

HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL,MUNICIPIULUI SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax; 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 11989/15.04.2021, Raportul Poliției Locale Suceava cu nr. 11990/15.04.2021 și Avizul Comisiei economico - financiară juridică și disciplinară;

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

în temeiul dispozițiilor art. 29 alin.(l) lit. c), art. 30 lit. g) din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată și ale prevederilor art.17 din H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (7) lit. g), art. 133 alin. (1), art. 136 alin.(l), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă Planul de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava pentru anul 2021 prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Poliției Locale Suceava, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRA!


SECRETAR

Jrs. K


CĂINEAZĂ

ÎNERAL MUNICIPIU 'TCIUTAC

Nr. 93 din 22 aprilie 2021

Anexa la HCL nr.JD din U.OQ.MU

MUNICIPIUL SUCEAVA

COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PENTRU ANUL 2021

STRUCTURA PLANULUI

Cadrul legislativ..........................................................................................pag. 3

Capitolul I. - Analiza situației operative

A - Teritoriul............................................................................................................................pag, 4

B - Populația.............................................................................................................................pag. 6

C - Evenimente social-economice, politice sau religioase...........................................pag.7

D - Starea infracțională și contravențională............................................................pag.7

Capitolul II: Dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate

A - Dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate...................pag. 11

B - Misiunile specifice....................................................................................pag.36

C - Activități și misiuni executate în comun..........................................................pag.38

Capitolul III: Efectivele aflate la dispoziție și suportul logistic....................................pag.40

Capitolul IV: Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul dispozitivelor .................................................................................................................pag.45

Capitolul V: Dispoziții finale.............................................................................pag.46

Anexe..........................................................................................................................................pag.48

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale pentru Municipiul Suceava este un document operativ de lucru, prin care în baza analizei situației operative existente se organizează activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul municipiului.

Cadrul legislativ

Prezentul Plan este întocmit în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, planuri, protocoale de cooperare:

 • - Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată;

 • - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată;

 • - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

 • - Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

 • - Legea nr. 60/1991 privind organizarea și deslășurarea adunărilor publice, republicată;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;

 • - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările la zi;

 • - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

 • - HG. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată cu modificările la zi;

 • - H.G nr. 1.332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, actualizată cu modificările la zi;

 • - Ordinul ministrului M.A.I. nr. 92/05.05.2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

 • - Ordinul ministrului M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, actualizat cu modificările la zi;

 • - H.C.L. al Municipiului Suceava nr. 108/31.03.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Suceava

 • - Protocolul de Cooperare încheiat între Poliția Municipiului Suceava și Poliția Locală cu nr. 173114/29.07,2015 pentru prevenirea infracțiunilor stradale în sistem integrat;

 • - Protocolul de Cooperare încheiat între Poliția Locală Suceava și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava nr. 6082/19.02.2018 pentru prevenirea infracțiunilor stradale în sistem integrat;

 • - Planul de Cooperare încheiat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă“ Suceava nr. 172085/01.04.2016;

 • - Protocolul de cooperare încheiat cu Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava nr. 173857/08.12.2014;

 • - Protocolul de colaborare încheiat cu Asociația „Lumină Lină” Suceava nr. 267.864/15.10.2020;

 • - Protocolul de colaborare încheiat cu Direcția generală de asistență socială și protecția copilului a județului Suceava nr. 250.764/11.02.2019.

CAPITOLUL I.

Analiza situației operative

A. TERITORIUL:

Municipiul Suceava este reședință a județului, are o suprafață de 4.852 ha, o suprafață locuibilă de 2.865 ha și o densitate de 4.000 locuitori pe kilometru pătrat.

Se află așezat în partea de Est a județului și în partea de Nord - Est a țării, la o distanță de 450 km față de capitală - pe calea ferată și 432 km pe Drumul Național E - 85,

în afara legăturilor feroviare, rutiere, municipiul Suceava mai este legat de capitala țării și prin transportul aerian ce se realizează prin aeroportul Salcea aflat la o distanță de 12 km față de municipiu, pe șoseaua spre Botoșani.

în partea de Nord a municipiului se află comima Pătrăuți cu o populație de 4.875 locuitori, comuna Mitocul Dragomimei cu o populație de 5.373 locuitori și comuna Adâncată cu o populație de 4.355 locuitori.

în partea de Est se învecinează cu Aeroportul Salcea și orașul Salcea cu o populație de 10.391 locuitori.

în partea de Sud - Est se învecinează cu satele Lisaura și Tișăuți ce fac parte din comuna Ipotești ce are o populație de 7.581 locuitori, în partea de Sud se învecinează cu satul Ipotești și comima Moara ce are o populație de 4.800 locuitori, în partea de Sud - Vest se învecinează cu satul Sf. Ilie ce face parte din comuna Șcheia, iar în partea de Vest se învecinează cu comuna Șcheia ce are o populație de 11.648 locuitori și satul Mihovem ce face parte din aceeași comună.

Municipiul Suceava este așezat la întretăierea unor importante drumuri de cale ferată și rutieră, având 2 stații C.F.R., cea mai importantă fiind gara Burdujeni, ce face legătura cu granița de Nord a țării, în partea de Vest cu Ardealul, iar în partea de Sud - Est cu orașele Botoșani și Iași.

O parte a municipiului Suceava se află amplasat pe valea râului Suceava, fapt ce a permis dezvoltarea unor obiective industriale și economice.

Relieful îl formează Podișul Sucevei, platourile înalte, colinele și dealurile ce alternează cu apa râului Suceava și văile afluenților săi.

în partea de Est și Vest, în imediata apropiere a zonei locuite, municipiul are fâșii de teren acoperite cu păduri de foioase și diverși arbuști, din care o suprafață însemnată este amenajată ca parc dendrologic și se află în apropierea Cetății de Scaun Suceava.

Cele mai importante căi de comunicație din municipiu sunt: B-dul 1 Mai, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Alexandru cei Bun, Str. Ana Ipătescu, Calea Burdujeni, str. Cernăuți, str. Cuza Vodă, B-dul Pref. Gavril Tudoraș, B-dul George Enescu, str. Gheorghe Doja, str. Grigore Al. Ghica, Str. Mărășești, str. Mihai Viteazu, str. Nicolae Băkescu, Calea Obcinilor, Str. Petru Rareș, B-dul Sofia Vicoveanca, str. Ștefan cel Mare, str. Traian Vuia, Calea Unirii, str. Universității, str. Acad. Vasile Grecu, precum și intersecțiile OMV Obcini (Calea Obcinilor - B-dul 1 Decembrie 1918), Areni (B-dul 1 Mai - str. Universității), Nordic (B-dul George Enescu - str. Universității), Lidl Obcini (str. Acad. Vasile Grecu -B-dul George Enescu), Bibliotecă (str. Ana Ipătescu - str. Mitropoliei), Centru (str. Ana Ipătescu - str. N. Bălcescu), str. Traian Vuia - Calea Unirii, sens giratoriu Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” (str. Petru Rareș - str. Ana Ipătescu), sens giratoriu lullius Mall și Carrefour (Calea Unirii), sens giratoriu Orizont (Calea Unirii - Calea Burdujeni).

Rețeaua de drumuri europene, naționale și județene modernizate preia valori ridicate de trafic datorită obiectivelor amplasate în municipiul Suceava cât și a locurilor de interes operativ din apropiere.

Din cauza poziției geografice în sezonul de toamnă iarnă temperaturile scăzute determină condiții meteorologice cu repercusiuni asupra circulației rutiere prin instalarea pe carosabil a gheții, poleiului și a apariției fenomenului de ceață care reduce vizibilitatea.

REGIMUL CLIMATIC

Clima este temperat continentală. Temperatura medie anuală este de 8.2 grade C. Aerul de origine nordică aduce ninsori iama și ploi reci primăvara și toamna. Din est - influențe climatice continentale cu secetă vara, cu cer senin, ger și viscole iama. Precipitațiile căzute sub forma de ploaie reprezintă 70-80% din totalul acestora. Cele mai mici cantități de precipitații se înregistrează în luna februarie, iar cantitățile cele mai abundente simt de obicei în lunile mai și iunie.

OBIECTIVE TURISTICE

Suceava, unul dintre cele mai vechi orașe din România și fostă capitală a Principatului Moldovei, dispune de numeroase obiective istorice și turistice, răspândite pe teritoriul localității și în împrejurimile sale. Orașul se remarcă prin numărul ridicat de vechi lăcașuri de cult ortodoxe, armenești, romano-catolice, evreiești etc. Aceste edificii religioase sunt o dovadă a diversității etnice și a multiculturalismului așezării.

De asemenea, în Suceava există mai multe clădiri cu valoare de monument istoric, majoritatea construite la sfârșitul secolului al XlX-lea și începutul secolului al XX-lea, în perioada în care primar la orașului era Franz Des Loges. Acestora li se adaugă o serie de statui, busturi, mozaicuri parietale și alte monumente, care reprezintă puncte de atracție. Majoritatea obiectivelor istorice și turistice se găsesc în perimetrul vechiului oraș, zonă ce se întinde între Cetatea de Scaun (la est) și Cetatea Șcheia (la vest), printre acestea putem enumera:

 • • Cetatea de Scaun a Sucevei

 • • Cetatea Zamca

 • • Curtea Domnească din Suceava

 • • Muzeul de Istorie din Suceava

 • • Muzeul de Științele Naturii din Suceava

 • • Muzeul Satului Bucovinean

 • • Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc” din Suceava

 • • Casa memorială „Simion Florea Marian” din Suceava

 • • Planetariul și Observatorul Astronomic din Suceava

 • • Mănăstirea Sfântul loan cel Nou

 • • Biserica Sfântul Gheorghe-Mirăuți

 • • Biserica Sfântul Dumitru

 • • Biserica învierea Domnului

 • • Biserica Sfântul Nicolae

 • • Biserica Nașterea Sfântului loan Botezătorul

 • • Mănăstirea Zamca, complex fortificat ridicat de comunitatea armenească locală

 • • Biserica armenească Sfântul Simion (Tumul Roșu)

 • • Biserica armenească Sfânta Cruce

 • • Capela Pruncul, în cimitirul vechi armenesc

 • • Biserica romano-catolică Sfântul loan Nepomuk

 • • Biserica Evanghelică

 • • Biserica Adormirea Maicii Domnului din Ițcani

 • • Biserica romano-catolică Sfânta Elisabeta din Ițcani

 • • Biserica Sfânta Treime din Burdujeni

 • • Sinagoga Gah

ZONE DE AGREMENT

Sport

Cea mai importantă construcție cu destinație sportivă din Suceava este Stadionul Areni. Stadionul este multifuncțional, fiind dotat cu pistă de atletism, și are o capacitate de 12.500 de locuri. In prezent, aici au loc meciurile echipei locale de fotbal A.C.S. Foresta Suceava.

Mai există două stadioane, de dimensiuni mai mici, unul localizat în cartierul Ițcani, celălalt în apropiere de pasajul rutier ce face legătura între centrul orașului și Burdujeni, unde se desfășoară meciurile de rugby ale echipei locale CSM Bucovina Suceava.

Alte construcții cu destinație sportivă din Suceava sunt Sala “Dumitru Bemicu” din incinta Liceului cu Program Sportiv unde se desfășoară meciurile echipei de handbal Universitatea Suceava și Sala Sporturilor din Complexul sportiv “Unirea” unde se desfășoară meciurile echipei de volei C.S.M.U. L.P.S, Suceava.

Spații verzi

 • • Parcul Șipote-Cetate (sau Parcul Cetății)

 • • Zona de agrement Tătărași

 • • Parcul Profesor loan Nemeș (sau Parcul Central)

 • • Parcul Drapelelor (sau Parcul Uniunii Europene)

 • • Parcul Trandafirilor (sau Parcul Trei Bărboși)

 • • Parcul Vladimir Florea (sau Parcul Policlinicii)

 • • Parcul Universității (sau Parcul Areni)

 • • Parcul Simion Florea Marian

 • • Parcul Gării Ițcani

 • • Parcul Copilului

 • B. POPULAȚIA

Sub aspect numeric, situația populației municipiului se prezintă după cum urmează: 127.982 locuitori în anul 2020, 127.310 locuitori în anul 2021(64.191 femei și 63.119 bărbați).

Populația stabilă pe grupe de vârstă:

0 4 ani

- 6.322

5-9 ani

- 7.204

10-14 ani

- 6.655

15-19 ani

- 5.346

20-24 ani

- 5.712

25-29 ani

- 8.053

30-34 ani

-11.972

35-39 ani

-12.068

40-44 ani

-11.188

45-49 ani

- 9.179

50-54 ani

-10,030

55-59 ani

- 7.485

60-64 ani

- 8.386

65-69 ani

- 7.369

70-74 ani

- 4.751

75-79 ani

- 2.340

80-84 ani

- 1.977

85 ani și peste

- 1.273

In municipiul Suceava, în cartierele Ițcani și Burdujeni, precum și în zona străzilor Cernăuți și Mirăuți, locuiesc circa 879 familii de rromi, ce numără 5.483 persoane.

în municipiul Suceava sunt înregistrați 820 șomeri, din care 500 femei, șomeri îndemnizați 599, din care 386 femei, șomeri neîndemnizați 221, din care 114 femei.

 • C. EVENIMENTE SOCIAL ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE:

 • • Anul Nou: 01-02 ianuarie;

 • • Unirea Principatelor Române: 24 ianuarie;

 • • Sărbătoarea Sfintelor Paști: 02 mai;

 • • Sărbătoarea internațională a muncii: 01 mai;

 • • Ziua Victoriei - Ziua Europei: 09 mai;

 • • Ziua Internațională a Copilului: 01 iunie;

 • • înălțarea Domnului - Ziua Eroilor: 10 iunie (a 40-a zi de la Paștele Ortodox);

 • • Sărbătoarea Rusaliilor: 20 iunie (duminica a 8-a după Paști și ziua următoare);

 • • Nașterea proorocului loan Botezătorul, Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic loan cel Nou de la Suceava: Sânzienele, hramul mănăstirii - 24 iunie;

 • • Ziua Drapelului Național: 26 iunie;

 • • Ziua Imnului Național: 29 iulie;

 • • Adormirea Maicii Domnului: 15 august;

 • • Festivalul medieval: luna august;

 • • Ziua Armatei Române: 25 octombrie;

 • • Sf. Andrei, ocrotitorul României: 30 noiembrie;

 • • Ziua Națională a României: 01 decembrie;

 • • Ziua Revoluției Române: 22 decembrie.

 • • Nașterea Domnului - Crăciunul: 25 - 26 decembrie;

 • • Festivalul anual de tradiții și obiceiuri: 27 decembrie;

 • • Activități cu caracter social economic, sportiv organizate periodic la nivelul municipiului:

 • • Meciurile de fotbal organizate în Campionatul Ligii;

 • • Meciurile de handbal organizate în Campionatul Ligii;

 • • Meciurile de rugby organizate în Campionatul Ligii;

 • • Meciurile de volei organizate în Campionatul Ligii,

 • • Ceremonii militare și religioase;

 • • Hramurile bisericilor de pe raza municipiului Suceava;

 • • Târguri - expoziții ale meșterilor și meșteșugarilor populari;

 • • Târguri - expoziții pe diverse teme.

D. STAREA INFRACȚIONALĂ SI CONTRAVENȚIONALĂ:

în cursul anului 2020 înregistrăm o scădere cu 560 infracțiuni sesizate, de la 2.821 la 2.261.

Numărul infracțiunilor constatate a scăzut cu 12 fapte, de la 451 în anul 2019 la 439 în anul 2020, cu precizarea că infracțiunile constatate presupun continuarea urmăririi penale față de suspect.

Sesizate

Constatate

2019

2020

+/-

2019

2020

+/-

Total

2821

2261

-560

451

439

-12

Economice

76

44

-32

10

12

+2

Judiciare

1898

1525

-373

229

218

-11

Altă natură

847

692

-155

212

209

-3

„Furtul”, principala categorie din infracțiunile contra patrimoniului sesizate, înregistrează per ansamblu o scădere cu 67 fapte, de la 715 la 648.

Criminalitatea stradală

Una din prioritățile principale ale Poliției Române o reprezintă asigurarea liniștii străzii și a unei siguranțe civice care să confere cetățenilor lipsa oricărei temeri de a circula la orice oră în orice zonă a localităților.

în cursul anului 2020 au fost intensificate măsurile pentru menținerea sub control a situației operative, fiind înregistrată o creștere a infracțiunilor stradale sesizate cu 28, de la 114 la 142, cu următoarele precizări:

 • • 9 din infracțiunile stradale sunt descoperite în flagrant, la fel ca în anul 2019;

 • • aproximativ 58 % din fapte au fost comise pe timp de noapte.

  Tabel infracțiuni stradale

  2019

  2020

  +/-

  TOTAL

  114

  142

  +28

  - Rămase cu AN

  30

  29

  -1

  - Flagrant

  9

  9

  0

  - Ordine publică

  9

  9

  0

  - BIC

  0

  0

  0

  - Noaptea

  50

  82

  +32

Pozitiv este faptul că pe parcursul perioadei nu au fost sesizate infracțiuni stradale grave de genul faptelor de omor, tentative de omor, tâlhării urmate de moartea victimei, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, trafic și consum ilicit de droguri, flirturi din bancomate, ultraj sau infracțiuni cu mod de operare deosebit.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legale ce vizează liniștea și ordinea publică în spațiul public s-au comis în zona centrală a municipiului Suceava, în preajma localurilor Versus, Studențeasca, La Bibliotecă, La Fierărie, Taco Loco, Padrino, Old Times, 4 Mese, Continental, Bucovina, Club Strickers, Club Terminus, Mingo Cafe, Parcul Cetății, cartierele George Enescu, Zamca, Obcini, Burdujeni și Ițcani cât și în Centrul Comercial Bazar Suceava.

în cursul anului 2020 cele mai multe infracțiuni sesizate pe teritoriul municipiului au vizat în principal furturile din autoturisme, din societăți comerciale cât și din locuințe comise în special în a doua parte a zilei, cât și pe timpul nopții în cartierele Burdujeni, Obcini, Zamca, George Enescu și Centru.

Din analiza fenomenului infracțional a rezultat faptul că sunt și alte locuri și medii unde s-au comis și se pot comite infracțiuni ori alte fapte antisociale, cum ar fi: Centrul Comercial Zimbru, S.C. METRO S.A. Suceava, Selgros, Kaufland, Carrefour, lullius Mall Suceava, Magazinele LIDL, Centrul comercial Bazar Suceava, piața agro-alimentară centrală, piețele agro-alimentare din cartierele George Enescu, Burdujeni și Ițcani, autogara, stațiile de autobuze, zona centrală a municipiului Suceava, parcul Ițcani, localurile de alimentație publică, hotelurile Continental, Bucovina, Socim, căminele Universității „Ștefan cel Mare”, căminele colegiilor „Mihai Eminescu”, „Petru Rareș”, „Economic”, „Alimentar” „Spiru Haret”, „Samoil Isopescu” „Petru Mușat”, blocurile de garsonieră din str. Muncii, Tineretului, Mărășești, Jean Bart, Lazăr Vicol și Domelor.

Au fost desfășurate activități specifice pentru soluționarea/aplanarea a 276 stări conflictuale și au fost întocmite 110 informări. Au fost desfășurate activități pentru soluționarea a 2.731 cereri, petiții și reclamații primite de la cetățeni și instituții.

Faptele de încălcare a normelor legale privind ordinea și liniștea publică sunt comise de regulă seara și pe timpul nopții ca urmare a unor certuri în familie, scandaluri în stradă și în baruri, la ieșirea tinerilor de la cluburi, discoteci și în zona blocurilor unde tinerii de adună, consumă băuturi alcoolice și tulbură liniștea locatarilor prin strigăte și larmă.

în perioada anului 2020, pe arterele stradale din municipiul Suceava s-au produs 92 (- 57) accidente cu victime, soldate cu 3 (-2) persoane decedate, 12 (-6) vătămate grav, 91 (-55) rănite ușor, față de anul 2019.

Dintre acestea 15 (-8) au fost accidente grave soldate cu 3 (-2) persoane decedate, 12 (-6) vătămate grav, 0 (-3) vătămate ușor.

Cauza

2019

2020

Diferențe

Neacordare prioritate pietoni

28A

(2M, 6RG, 21RU)

18A

(IM, 1RG, 16RU)

-10A

(-1M, -5RG, -5RU)

Traversări neregulamentare și alte abateri pietoni.

22A

(IM, 2RG, 20RU)

14A

(2M, 4RG, 9RU)

-6A

(+1M,+2RG,-11RU)

Abateri bicicliști

16A

(OM, 2RG, 15RU)

8A

(OM, 4RG, 4RU)

-8A

(OM,+2RG, +-11RU)

în această analiză au fost considerate unitar atât accidentele cu persoane vătămate ușor cât și cele cu persoane vătămate grav.

în analiza accidentelor acest lucru are o importanță mai redusă. La realizarea strategiei de prevenire sunt luate în calcul și informațiile oferite de accidentele ușoare care diferă față de accidentele grave în special din punct de vedere al vitezei de circulație.

Bariera dintre consecințele grave și mai puțin grave este determinată de viteza la care s-a produs impactul, dar și de o serie de alte considerente cum ar fi, cazul coliziunilor între vehicule și cu obiecte fixe, portul centurii, în cazul accidentelor de motocicletă de portul căștilor și echipamentului de protecție iar la o scară mai mare, în cazul ieșirilor în decor de existența sau nu a parapetelor de protecție.

Mecanismul „lovire pietoni” a fost înregistrat nu numai în accidentele având cauzele „traversare neregulamentară și neacordare prioritate pietoni”, clasice din acest punct de vedere. Lovirea pietonilor s-a produs și în alte cauze, care aparent nu au nimic în comun cu implicarea pietonilor în accidente.

Riscul ridicat de implicare a pietonilor în evenimente rutiere cu sau fără vinovăție scoate în evidență necesitatea direcționării activităților de prevenire ale poliției rutiere, în această direcție. Trebuie să subliniem că poliția rutieră nu poate controla acest fenomen fără sprijinul susținut al partenerilor (administrații de drumuri, mass-media etc), concluzia fiind verificată pe plan internațional.

Indisciplina pietonilor nu a fost compensată de un comportament preventiv din partea conducătorilor auto care nu au reușit să evite impactul cu pietonii. Totuși, vătămările corporale ușoare, înregistrate cu preponderență în majoritatea accidentelor de pietoni, arată că vitezele autovehiculelor în momentul impactului cu pietonii nu au depășit, decât rareori limitele periculoase.

Agenții de poliție rutieră, prin activitățile de constrângere desfășurate nu au posibilitatea practică de a compensa lipsurile constatate. De asemenea, putem afirma că și în accidentele în care indisciplina pietonilor a primat, conducătorii autovehiculelor implicate nu au avut un comportament preventiv, practicând viteze ridicate.

Greșelile pietonilor se pot transforma în accidente, pe fondul unor combinații de împrejurări defa vorabile, cu o probabilitate mai mare decât viteza de circulație a autovehiculelor este mai ridicată.

Din numărul total de accidente cu victime, produse în anul 2020, în 2 (-2) din acestea soldate cu 0 (0) persoane decedate, 0 (0) persoane vătămate grav și 6 (+2) ușor, față de perioada similară din 2019, au avut cauză de producere conducerea sub influenața alcoolului.

Repartiția pe străzi a accidentelor soldate cu victime

STRADA

2019 A/M/RG/RU

2020 A/M/RG/RU

Diferențe A/M/RG/RU

Calea Unirii

21/0/6/18

13/1/1/11

-8/+1/+5/-7

George Enescu

11/1/1/9

10/0/1/9

-1/-1/0/0

Universității

1/1/0/0

2/0/0/2

+1/-1/0/+2

1 Decembrie

4/0/1/3

3/0/0/2

-1/0/-1/-1

Cuza Vodă

5/0/2/5

6/0/2/7

-1/0/0/-2

Gh. Doja

11/1/1/10

2/0/0/2

-9/-1/-1/-8

Calea Burdujeni

6/0/0/7

2/0/1/1

-4/0/+1/-6

Ana Ipătescu

8/0/0/8

6/0/0/6

-2/0/0/-2

1 Mai

2/0/0/2

3/0/0/4

+1/0/0/+2

Ștefan cel Mare

1/0/0/1

4/1/1/2

+3/+1/+1/+1

Parcului

3/0/0/6

o/o/o/o

-3/0/0/-6

Calea Obcinilor

1/0/0/1

2/0/0/2

+1/0/0/+1

Cernăuți

3/0/0/3

2/0/1/1

-1/0/+1/-2

Grigore Al. Ghica

6/0/0/6

2/1/0/1

-4/+1/0/-5

Repartiția lunară

Nr. crt.

Luna

2019 A/M/RG/RU

2020 A/M/RG/RU

Diferențe

A/M/RG/RU

1.

Ianuarie

11/0/1/11

8/0/1/8

-3/0/0/-3

2.

Februarie

5/1/0/7

11/1/2/8

+6/0/+2/+1

3.

Martie

13/0/2/12

4/1/0/4

-9/+1/-2/-8

4

Aprilie

11/0/3/11

3/0/0/3

-8/0/-3/-8

5.

Mai

14/0/1/14

6/0/2/4

-8/0/+1/-10

6.

Iunie

5/0/1/4

6/0/1/5

+1/0/0/+1

7.

Iulie

11/1/1/11

9/0/0/14

-2/-1/-1/+3

8.

August

16/1/1/15

10/0/1/10

-6/-1/0/-5

9.

Septembrie

11/0/2/11

18/0/2/21

-7/0/0/+10

10.

Octombrie

22/1/1/22

3/0/2/1

-19/-1/+1/-21

11.

Noiembrie

13/0/3/11

7/1/1/5

-6/+1/-2/-6

12.

Decembrie

17/1/1/17

7/0/0/8

-10/-1/-1/-9

TOTAL

149/5/17/135

92/3/12/91

-57/-2/-5Z-44

Unde:

A - accidente, M - morți, RG- răniți grav, RU- răniți ușor.

CAPITOLUL II.

Dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate

 • A. Dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate

Dispozitivul de ordine și siguranță publică își desfășoară activitatea în cele 25 de posturi existente pe raza municipiului în funcție de situația operativă existentă și solicitările care apar din partea I.P.J. Suceava - Serviciul de Ordine Publică, Poliției Municipiului Suceava - Biroul de ordine publică și Biroul rutier, Inspectoratul de Jandarmi al Județului Suceava, conducerea Primăriei, sesizările și reclamațiile care apar din partea persoanelor fizice sau juridice.

în vederea menținerii ordinii publice și asigurării intervenției operative la evenimente, municipiul Suceava este împărțit în sectoare de siguranță publică, în care se vor stabili mai multe zone de patrulare.

în structura organizatorică a Direcției Poliției Locale se regăsesc două servicii de ordine liniște publică și pază după cum urmează:

 • - Serviciul de ordine, liniște publică și pază nr. 1 (S.O.L.P.P. nr. 1) cu sediul în str. Petru Rareș nr. 9 și având conform organigramei ca zone de supraveghere cartierele: Obcini, Zamca, G. Enescu, Mărășești, Centru, până la râul Suceava. Efectivul de polițiști locali disponibil pentru asigurarea ordinii, siguranței și liniștii publice este de 36 de polițiști locali.

 • - Serviciul de ordine, liniște publică și pază nr. 2 (S.O.L.P.P. nr. 2) cu sediul la Primăria Burdujeni, având ca zone de supraveghere cartierele: Burdujeni, Burdujeni sat, Ițcani, până la râul Suceava cu Centrul comercial Bazar inclusiv. Conform organigramei, efectivul de polițiști locali disponibil pentru asigurarea ordinii, siguranței și liniștii publice este de 23 de polițiști.

în vederea menținerii ordinii publice și asigurării intervenției operative la evenimente, municipiul Suceava este împărțit în două zone de siguranță publică, alocate S.O.L.P.P. nr. 1 și S.O.L.P.P. nr. 2 în care se vor stabili zonele de patrulare și responsabilitate a polițiștilor locali.

în situații operative, polițiștii locali din cadrul S.O.L.P.P. nr. 1 pot acționa pe zona de supraveghere a S.O.L.P.P. nr. 2, iar polițiștii locali din cadrul S.O.L.P.P. nr. 2 pot acționat în zona de supraveghere a S.O.L.P.P. nr. 1, putând lua măsurile legale în cazul în care situația impune acest lucru. De asemenea, cu ocazia organizării pe raza municipiului Suceava a adunărilor publice, manifestărilor cultural - sportive, cele 2 servicii de ordine, liniște publică și pază se pot sprijini reciproc în vederea asigurării măsurilor de ordine și liniște publică.

Ordinea și siguranța publică pe raza municipiului Suceava se asigură prin patrule de ordine publică proprii ale Poliției locale și/sau patrule mixte, formate din lucrători ai Poliției locale și lucrători ai Poliției Municipiului Suceava, precum și posturi fixe sau mobile asigurate cu polițiști locali, pentru îndeplinirea unor misiuni (consemne) de ordine și pază determinate de evoluția situației operative în anumite zone de responsabilitate.

Pentru asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane se organizează dispozitive de ordine formate din patrule auto proprii, constituite din lucrători ai Serviciului Circulație pe drumurile publice și/sau patrule auto mixte, formate din lucrători ai serviciului sus amintit și lucrători ai Biroului rutier din cadrul Poliției Muncipiului Suceava, precum și posturi fixe sau mobile în zone de interes polițienesc privind fluidizarea și siguranța traficului rutier și pietonal, asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență în coordonarea conducerii Biroului rutier din cadrul Poliției Muncipiului Suceava, potrivit Protocolului nr.173114/29.07.2015.

Când se constituie patrulă mixtă, conducerea patrulei este asigurată de către polițistul din cadrul Poliției municipiului Suceava, fără a se depăși competența materială și teritorială a lucrătorilor din componența patrulei.

Patrulele de ordine publică sus menționate au itinerarii stabilite pe întreg municipiul Suceava, prin delimitarea sectoarelor de siguranță și a zonelor de patrulare pe fiecare serviciu de ordine și siguranță publică, astfel:

 • I. SERVICIUL DE ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ NR. 1, SUCEAVA ZONE DE RESPONSABILITATE ȘI PRINCIPALA MISIUNE

ZONA I „CENTRU”

Postul 1.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră;

 • ■ Centrul postului: esplanada Casei de Cultură, intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. Nicolae Bălcescu;

 • ■ Limite: str.V.Alecsandri, P.Rareș, B-dul A.Ipătescu, N.Bălcescu, Ștefan cel Mare cu str. Nicolae Bălcescu;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava, aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • • Varianta 1: esplanada magazin Profi, str. Ștefan cel Mare, parcul Prefecturii, BCR, BRD, magazine complex Bucovina;

 • • Varianta 2: esplanada Casei de Cultură, intersecția semaforizată de pe str. Nicolae Bălcescu -Ana Ipătescu, Mc. Donalds, Parcul Șipote aleea principală până la scările de urcare la statuie; Teatrul Matei Vișniec, str. Nicolae Bălcescu, esplanada Casei de Cultură, intersecția semaforizată Nicolae Bălcescu - Ana Ipătescu, stația „22 Decembrie”;

 • • Varianta 3: str. V. Alecsandri, Petru Rareș, Piața Centrală, Curtea Domnească, D. Onciul, Plăieșilor, Nicolae Bălcescu, B-dul Ana Ipătescu, str. Petru Rareș până la intersecția cu str.Vasile Alecsandri, Dimitrie Dan, Prunului, Avram lancu, Ștefan Ștefureac.

 • • Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

Postul 2.

 • * Tipul postului - patrulă pedestră;

 • ■ Centrul postului: esplanada Policlinica Mare, intersecția str. Universității - B-dul Ștefan cel Mare -Primărie municipiului, sediu;

 • ■ Limitele postului: B-dul Ștefan cel Mare, de la intersecția cu str. Universității până la intersecția cu B-dul Ana Ipătescu, B-dul A. Ipătescu, str. Mihai Viteazu, până la intersecția cu str. Nicolae Bălcescu;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • • Varianta 1: Primărie sediu, B-dul Ștefan cel Mare, esplanada Cabinete medicale grupate Arșii Suceava, magazin Bucovina, intersecția semaforizată str. Ștefan cel Mare cu str. Mitropoliei;

 • • Varianta 2: intersecția semaforizată str. Universități cu B-dul Ștefan cel Mare, parcul Universității, str. Universității, Piața Mică - aleea principală;

 • • Varianta 3: Primărie sediu, str. Alexandru cel Bun, str. Ștefan Tom șa, str. Dracinschi, intersecție str. Alexandru cel Bun cu str. Tipografiei;

 • ♦ Varianta 4: Primărie sediu, esplanada Cabinete medicale grupate Areni Suceava, str. Mihai Viteazu până la sensul giratoriu Teatrul Matei Vișniec,

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA I „GEORGE ENESCU”

Postul 3.

’ Tipul postului - patrulă pedestră;

 • ■ Centrul postului: Calea Obcinilor, intersecția semaforizată Calea Obcinilor - B-dul 1 Decembrie 1918;

 • ■ Limite: B-dul 1 Mai - intersecția Cartier Obcini, B-dul G.Enescu până la intersecția cu str. Universității;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 3(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • • Varianta 1: Calea Obcinilor, intersecția B-dul George Enescu cu str. Universității, Raiffeisen Suceava - Sucursala G. Enescu;

 • • Varianta 2: intersecția semaforizată Calea Obcinilor - B-dul 1 Decembrie 1918, Spitalul de urgență Sf. loan cel Nou Suceava, Str. Scurtă până la intersecție cu str. Zorilor esplanada Albina;

 • • Varianta 3: Alea Venus, Saturn, Piața agro-alimentară G. Enescu, campus str. Teilor, str. Scurtă, str. Zorilor, Al. Lazăr Vicol, Luceafărului, B-dul G. Enescu până la intersecția cu str. Universității.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA „OBCINI”

Postul 4.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră;

 • ■ Limite: Mareșal I. Antonescu, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Victoriei, sat Sf. Ilie, pe B-dul Victoriei până la intersecția cu Calea Victoriei;

 • • Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 35(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • • Varianta 1: Str. Rulmentului, Calea Obcinilor, str. Slătioarei, str. Stațiuni, Blocul IRE;

 • • Varianta 2: Calea Obcinilor,str. Gavril Tudoraș, intersecția cu calea Victoriei;

 • • Varianta 3: str. Gavril Tudoraș, str. Mesteacănului, B-dul 1 Decembrie 191, str. Bistriței, str. Castanilor, str. Comeliu Coposu, str. Stațiunii, str.Victoriei, str. Măgurei, str. Viitorului, str. Slătioarei, str. Rulmentului, str. Duzilor.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA n „GEORGE ENESCU”

Postul 5.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră;

 • ■ Limite: B-dul G.Enescu de la intersecția cu Mareșal I.Antonescu până la intersecția str. Universității - liziera zonei împădurite G. Enescu;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 35(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1; B-dul G. Enescu de la intersecția cu str. Universității, Al. Lalelelor, Al. Jupiter -până la intersecția cu Mareșal I. Antonescu.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA „ARENI-MARĂȘEȘTI”

Postul 6.

 • ■ Tipul postului-patrulă pedestră;

 • ■ Limite: str. Universității, Mărășești, B-dul G.Enescu, de la intersecția cu str. Universității până la intersecția cu str. Mărășești;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 35(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Variantal: str.Mărășești, str. Oituz, str. Prof. Leca Morariu, str. Universității, B-dul G. Enescu.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA II „CENTRU”

Postul 7.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 35(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. M.Viteazu, str. Simion Florea Marin, str. Noiembrie, str. Oituz, str, Mărășești, str. Mărăști, str. G. Enescu, str. M. Eminescu, str. Arcașilor.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA „ZAMCA”

Postul 8.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră;

 • ■ Centrul postului: intersecția semaforizată Catedrală B-dul George Enescu, str. Mărășești, str. Mărăști, esplanada Mărășești;

 • ■ Limite: Intersecția str. Universității cu B-dul G. Enescu, pe B-dul G, Enescu până la intersecția cu str. Mărășești, pe str. Mărășești până la intersecția cu str. Petru Rareș - zona împădurită Zamca;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • • Varianta 1: Catedrală , str. Mărășești până la Primărie sediu, intersecția semaforizată str. Universități - B.dul Ștefan cel Mare, esplanada Cabinete medicale grupate Aneni Suceava;

 • • Varianta 2: Centrul de Calcul, intersecția B-dul George Enescu cu Universității, Catedrala, str. Mărăști, str. Mihai Eminescu, Centrul cultural Bucovina;

 • • Varianta 3: intersecția semaforizată Catedrală-B-dul George Enescu, str.Mărășești, până la intersecția cu str. Zamca, str. Zamca până la Cetatea Zamca;

 • • Varianta 4: B-dul G. Enescu de la bloc Belvedere, Narciselor, Vișinilor, Ștejarului, Ion Neculce, Octav Băncilă, Miron Costin, Grigore Ureche, Dionisie Para, N. Milescu, Bogdan Vodă, Lascăr, I.P.Pincio, Ștefan Octav losif.

■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA „CENTRU - MĂRĂȘEȘTI” Postul 9.

 • “ Tipul postului - patrulă pedestră;

 • « Limite: Intersecția B-dul G.Enescu cu str.Mărășești, pe str.Mărășești, P.Rareș, V.Alecsandri, M.Eminescu, Mărășești;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. M. Eminescu, V. Micle, Zimbrului, str. G. Enescu, D. Vodă, D. Gherea, Armenească, I. Creangă, P. Rareș, str. Cărămidariei.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA Iii "CENTRU”

Postul 10.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră;

 • ■ Limite: str. Tipografiei, B-dul AJpătescu, str. Tudor Stefanelli, Petru Mușat, Mirăuților, Parcul Șipote;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016, VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. S. Isopescu, Grigore Vindereu, T. Vladimirescu, Mitropoliei, l.V. Viteazu, str. lancu Flondor, Cireșilor, Ștefăniță Vodă, Luca Arbore, Cetății, Mirăuților, Petru Mușat.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

Postul 11.

 • ■ Tipul postului-patrulă pedestră;

 • ■ Limite: B-dul Ștefan cel Mare până la intersecția cu str. Tipografiei, str. Alexandru cel Bun până la intersecția cu str. Universității, str. Tipografiei;

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. Alexandru cel Bun, str. D-na Maria Voichița, str. Ștefan Tomșa, str. Ștefan Dracinski, str. Eudoxiu Hurmuzache, str. Tipografiei.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

Postul 12 "CETATE”.

 • ■ Tipul postului - patrulă auto;

 • ■ Limite: intersecția str. Mitropoliei cu str. Brădetului, str. Parcului, Cetatea de Scaun, Parcul Cetății, Parcul Șipote, str. Mirăuților;

 • - Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str.Mitropoliei, Brădetului, Parcului, Cetatea de Scaun, str. Cetății, Parcul Șipote.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA „SERELOR”

Postul 13.

 • ■ Tipul postului ~ patrula auto.

 • • Limite: Calea Unirii, până la intersecția cu str. Apeductului - sere.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta l:Calea Unirii, str. Solidarității, str. Apeductului.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA INDUSTRIALĂ ”TRAIAN VUIA”

Postul 14.

 • ■ Tipul postului - patrula auto.

 • ■ Limite: str. Traian Vuia - de la intersecția cu Calea Unirii, str. Cernăuți - până la intersecția cu str. Alex. Ghica.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • ♦ Varianta 1: str.Traian Vuia - zona industrială, str. Nicolae Labiș, str. Cernăuți - până la intersecția cu str. Alex. Ghica.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

Pe aceste variante de patrulare se pot stabili ore de întâlnire la puncte fixe de pe traseul de patrulare, având ca punct de reper instituțiile sau obiectivele de interes public, de către șeful Serviciului Ordine, Liniște Publică și Pază nr. 1, șeful de tură la intrarea în serviciu a patrulelor stradale sau pot fi stabilite în prealabil de către conducerea instituției prin întocmirea unui Plan de Acțiune/Măsuri. Stabilirea punctelor și orelor de întâlnire(în cazul când sunt stabilite) va fi consemnată în buletinul posturilor și luată la cunoștință pe bază de semnătură de către polițiștii locali care intră în serviciu.

In zonele mai sus menționate vor fi luate în considerare în cadrul itinerariilor de patrulare parcurile publice, zonele de agrement, stațiile de autobuz, școlile generale, liceele, precum și obiectivele aparținând de administrația publică locală.

Pentru anumite intervale de timp patrulele pot acționa în anumite zone prin decizia conducerii executive.

 • II. SERVICIUL DE ORDINE, LINIȘTE PUBLICĂ ȘI PAZĂ NR. 2, SUCEAVA ZONE DE RESPONSABILITATE ȘI PRINCIPALA MISIUNE

ZONA I „BURDUJENI”

Postul 15.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră.

 • ■ Limite: str. N. lorga, str. Putea, str. Gh. Doja, Calea Burdujeni, Calea Unirii - până la intersecția cu str. N. lorga.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. Nicolae lorga, Gară CFR Burdujeni, str. Putea, str. Privighetorii, str. Florilor, str. Jean Bart, str. Glie. Doja, str. Lt. Mircea Damaschin, str. Baladei, str. Rarău, str. Călimam, str. Celulozei, str. Șoimului, Calea Unirii - până la intersecția cu str. N. lorga.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA II „BURDUJENI” Postul 16.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră.

 • * Limite: str. Ghe. Doja, de la intersecția cu Calea Burdujeni, până la intersecția cu str. 22 Decembrie și Calea Unirii.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. Ghe. Doja - de la intersecția cu Calea Burdujeni până la intersecția cu str. 22 Decembrie și Calea Unirii, str. Cuza Vodă, str. Nicolae Grigorescu, Calea Burdujeni, piața agroalimentară Burdujeni, Calea Unirii, str. G-ral lacob Zadic, str. Grigore Antipa.

ZONA in „BURDUJENI”

Postul 17.

 • ■ Tipul postului - patrulă pedestră.

 • ■ Limite: Calea Unirii - pe Calea Burdujeni, str. Eroilor, str. Bazelor - până la intersecția cu Calea Unirii.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: Calea Unirii, Calea Burdujeni, str. Eroilor, str. Prieteniei, str. Păcii, str. Tineretului, str. Muncii, str. Aurora, str. Avântului, str. Amurgului, str. Brândușei, str. Rândunicii, str. Bujorilor, str. Bazelor.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA IȚCANI

Postul 18.

 • ■ Tipul postului - patrulă auto.

 • ■ Limite: str. Grigore Al. Ghica - de la podul peste râul Suceava, str. Aurel Vlaicu, limita teritorială a municipiului.

 • • Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE

• Varianta 1: str. Aurel Vlaicu, str. Liliacului, str. Aviatorului, str. Merilor, str. Perilor, Aleea Voivideia, str. I.L. Caragiale, str. Gării, str. Depoului, str. Stadionului, str. 28 Noiembrie, str. Micșunelelor, str. Eraclie Porumbescu.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

Postul 19.

 • • Tipul postului - patrulă auto.

 • ■ Limite: str. Mitocelului, str. Ghe. Doja - până la intersecția cu str. Grigore Al. Ghica, str. Ileana Bandă, str. Lipoveni, limita teritorială a municipiului.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. Ghe. Doja, de la str. Mitocelului, până la intersecția cu str. Grig. Alex. Ghica, str. Plaiului, str. Sublocotenent Turturică, str. B. Lăzăreanu, str. Emil Racoviță, str. E. Bucevschi, str. G. Cobălcescu, str. Al. Vlahuță, str. C-tin Moraru, str. Ghiocelului, str. Mitr. Doroftei, str. Biruinței, str. Bernard Andrei, str. Aron Pumnul, str. Mitocului, str. Muncitorului, str. Câmpului, str. Decebal, str. Dragomima, str. Ileana Bandă.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA COMERCIALĂ "CALEA UNIRII”

Postul 20.

« Tipul postului - patrula auto.

 • ■ Limite: Calea Unirii - de la intersecția cu str. N. lorga - până la intersecția cu str. Traian Vuia și str. Energeticianului.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

• Varianta 1: Calea Unirii - de la intersecția cu str. N. lorga - până la intersecția cu str. Traian Vuia și str. Energeticianului.

» Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA „BURDUJENI SAT”

Postul 21.

 • ■ Tipul postului - patrula auto.

 • ■ Limite: str. 22 Decembrie, str. Cap. Grig. Andrei, str. Dobrilă Eugen - limita teritorială a municipiului.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • • Varianta 1: str. 22 Decembrie, str. Cap. Grig. Andrei, str. Alunului, str. Iasomiei, str. Eternității, str. Spicului, str. Ștefan Pârvan.

 • • Varianta 2: str. 22 Decembrie, str. Eternității, str. Șt. Luchian, str. Crângului, str. Ion Ni stor, str. Dobrilă Eugen, str. Molidului, str. Făgetului.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

Postul 22.

 • ■ Tipul postului - patrula auto.

 • ■ Limite: str. 22 Decembrie - str. Vasile Pârvan, str. Plevnei, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Cuza Vodă, limita teritorială a municipiului.

 • * Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. 22 Decembrie intersecție cu Calea Unirii, str. Vasile Pârvan, str. Tiberiu Popeia, str. L. Tolstoi, str. Pietrăriei, str. Plevnei, str. Carierei, str. Victor Babeș, str. Mioriței, str. Căprioarei, str. înfrățirii, str. Pictor Paniteanu.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

ZONA „STR. GHEORGHE DOJA”

Postul 23.

« Tipul postului - patrula auto.

 • ■ Limite: str. Gheorghe Doja ~ de la intersecția cu str. George Bacovia până la intersecția cu str. Mitocelului.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

• Varianta 1: str. Gheorghe Doja, de la intersecția cu str. George Bacovia, str. Gh. Asachi, str. Costachi Negri, str. Calistrat Hogaș, str. Octavian Goga, str. Ion Carp Fluierici, str. Fagului, str. Plopului, str. Socului, str. Frasinului, str. Arțarului, Aleea Dumbrăvii, str. Eugen Lovinescu, str. Nicu Gane, str. Anton Holban, str. Ion Dragoslav, str. Mihai Bălcescu, str. Nicolae Istrati, str. Pictor Dumitru Dacian, str. Romeo Calancea, str. Gh. Topârceanu, str. Ionel Teodoreanu, str. Tudor Vianu, str. Mitocelului.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

Postul nr. 24.

 • ■ Tipul postului - patrula pedestră.

 • ■ Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016 și fluidizarea traficului.

 • ■ Limite: 150 m stânga - drepta față de Piața En Gros organizată pe prelungirea de la Calea Unirii spre S.C. MUHA S.R.L.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • • Varianta 1: de la intersecția cu Calea Unirii spre S.C. MUHA S.R.L. pe zonele unde se parchează autoturisme.

 • • Varianta 2: în incinta Pieței En Gros pe toată suprafața organizată pentru comercializarea produselor agroalimentare.

 • ■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

 • ■ Postul va fi organizat de șeful Serviciului Ordine Liniște Publică și Pază nr.2 în funcție de situația operativă, putând fi suplimentat cu patrula auto sau redus în funcție de gradul de ocupare a Pieței En Gros și solicitările venite de la Direcția Administrației Piețelor.

Postul 25.

 • ■ Tipul postului - patrula auto.

 • ■ Limite: str. Cuza Vodă - de la intersecția cu str. N. Grigorescu și str. Eroilor, str. Dimitrie Loghin, limita teritorială a municipiului.

 • • Misiunea principală a postului: asigurarea ordinii și liniștii publice pe variantele de patrulare, cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art.35 (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale Suceava aprobat prin HCL 108/2016.

VARIANTE DE PATRULARE:

 • • Varianta 1: str. Cuza Vodă - de la intersecția cu str. N. Grigorescu, str. C-tin Sofroni, str. Mircea Motrici, str. Mircea Hrișcă, str. Eusebiu Camilar.

 • • Varianta 2: str. Cuza Vodă - de la intersecția cu str. Eroilor, str. Th. Bălan, str. Cristofor Simionescu, str. Tr. Popovici, str. Magda Isanos, str. Iftimie Bârleanu, str. Joseph Schmidt, str. Artur Gorovei, str. Grigore Vieru, str. Dimitrie Loghin.

■ Misiuni specifice ordonate: funcție de situația operativă, prin dispoziție sau ordin scris/ verbal al personalului de conducere.

Pe aceste variante de patrulare se pot stabili ore de întâlnire la puncte fixe de pe traseul de patrulare, având ca punct de reper instituțiile sau obiectivele de interes public, de către șeful Serviciului Ordine, Liniște Publică și Pază nr. 2, șeful de tură la intrarea în serviciu a patrulelor stradale sau pot fi stabilite în prealabil de către conducerea direcției prin întocmirea unui Plan de Acțiune/Măsuri. Stabilirea punctelor și orelor de întâlnire(în cazul în care sunt stabilite) va fi consemnată în buletinul posturilor și luată la cunoștință pe bază de semnătură de către polițiștii locali care intră în serviciu.

în zonele mai sus menționate vor fi luate în considerare în cadrul itinerariilor de patrulare parcurile publice, zonele de agrement, stațiile de autobuz, școlile generale, liceele precum și obiectivele aparținând de administrația publică locală.

Pentru anumite intervale de timp patrulele pot acționa în anumite zone prin decizia conducerii executive.

în cadrul Poliției Locale funcționează Serviciul Dispecerat și Supraveghere Video având un efectiv de 15 polițiști locali, ce are în componență un Centru de supraveghere video amplasat la parterul imobilului Primăriei municipiului Suceava, B - dul 1 Mai, nr. 5 A ce trebuie deservit de 1 polițist local și un dispecerat operativ amplasat la parterul imobilului Poliției locale, str. Petru Rareș nr, 9 deservit de 5 polițiști locali 24 din 24 ore zilnic, coordonat de un Șef de serviciu, ale căror atribuții sunt specificate în Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Suceava.

Dispeceratul operativ de supraveghere video are conectate un număr de 225 camere video fixe și mobile amplasate pe raza municipiului Suceava, ale căror transmisie este monitorizată prin intermediul unui număr de 12 monitoare, supravegheate de polițiști locali în încăperea destinată Centrului de Supraveghere Video din incinta Primăriei Municipiului Suceava, a unui număr de 4 monitoare supravegheate de polițiști locali ce își desfășoară activitatea la sediul Poliției locale, str. Petru Rareș nr. 9 și 1 monitor la sediul Serviciului Ordine Liniște Publică și Pază nr. 2, str. 22 Decembrie fn.

Camerele sunt amplasate după cum urmează:

Nr. crt.

Tablou / obiectivul

Locație tablou

nr.

camere

Camera

Denumire

Locație

1

PREFECTURA

SUCEAVA -OB 1

Str. Ștefan Cel Mare - Prefectura Județului Suceava/ Consiliul Județean

1

CVF 36

Prefectura

Str. Ștefan cel Mare

2

CVM 26

Prefectura

Str. Ștefan cel Mare

2

PRIMĂRIA SUCEAVA -OB 2+OB53

Str. Universității -iintersectie cu BD.

1 Mai

3

CVF 53

Parcare Primăria

Suceava- OB 2

Str.

Universității

4

CVF 54

Primăria Suceava (Parc Universitate) OB2

B - dul 1 Mai Nr.5A

5

CVM 24 (F)

Primăria Suceava (Parc Universitate) OB2

Str.

Universității

6

CVF 55

Păreri Universitate

OB53

Bulevardul 1 Mai (Stadion)

7

CVM 20

Parc Universitate

OB 53

Str.

Universității

3

GRUPUL ȘCOLAR -OB 3

Grupul Școlar -

8

CVM 23 (F)

ISJ Suceava - Grupul Școlar

Calea Unirii -trecerea de pietoni, stafia TPL-orientată spre Burdujeni

9

CVM 13 (F)

ISJ Suceava - Grupul Școlar

Calea Unirii -trecerea de pietoni, statia TPL-orientată spre oraș

10

CVF LPR ISJ

ISJ Suceava - Grupul Școlar - LPR

Calea Unirii -trecerea de pietoni, statia TPL-orientată spre Bdj

11

K37

ISJ Suceava - Grupul Școlar

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

4

ITM -OB 4

I.T.M - la coltul clădirii

12

CVF 20

I .T .M.

Str. Bistriței -Obcini

5

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI -OB 5

Str. Bistriței -Agenția de Protecția Mediului

13

CVF 23

Agenția de Protecția Mediului

Str. Bistriței -Obcini

14

K5

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

zona Str. Bistriței -Obcini

6

TREZORERIA-OB

6

Finanțe- Trezorerie

15

CVF 45

DGFP Trezorerie

Str. Republicii

7

CADASTRU-OB 7

Cadastru - B-dul 1 Decembrie 1918

16

CVM 32

Cadastru DADR (METRO)

B-dul 1 Decembrie 1918

17

CVF 24

Cadastru DADR

B-dul 1 Decembrie 1918 (lângă OMV)

8

CSM-OB 8

CSM Str.

Universității intersecție cu str. Bradului

18

CVF 27

Direcția pentru Sport

Str. Bradului (în spatele stadionului)

9

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ -OB 9

DSP Suceava - str.

Scurtă

19

CVF 59

DSP Suceava

Str. Scurtă

20

K18

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

zona Str.

Scurtă

10

STATISTICĂ - OB

10

Direcția de statistică

21

CVM 17

Direcția de statistică

Str. Mihai Viteazul

11

MUZEUL DE ISTORIE -OB 11

Muzeul de Istorie -Str. Ștefan cel Mare

22

CVF 46

Muzeul de Istorie

Str.Ștefan cel Mare

23

P153

Parcare

Str. Ștefan cel Mare

24

P154

Parcare

Str. Ștefan cel Mare

25

P156

Parcare

Str. Ștefan cel Mare

26

P157

Parcare

Str.Ștefan cel Mare

12

CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN - OB 12

Centrul Militar Județean Str. Alexandru cel Bun

27

CVF51

Centrul Militar Județean

Str. Alexandru cel Bun

28

K14

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. Alexandru cel Bun

13

ISU-OB 13

Pompieri Suceava -Str. Universității

29

CVF 52

IS U Suceava

Str.

Universității

14

SPITALUL JUDEȚEAN- OB 14

In fata la intrarea Spitalului Județean

30

CVF 28

Spitalul Județean

B-dul 1 Mai

15

POLIȚIA MUNICIPIULUI SUCEAVA- OB15

Politia Mun.

Suceava - Str. Universității

31

CVF 56

Poliția Rutieră Suceava (Test-Prima)

Str.

Universității

32

CVF 57

Poliția Rutieră Suceava

Str.

Universității

33

CVF 58

Poliția Rutieră Suceava (Kaufland)

Str.

Universității

16

IPJ SUCEAVA -OB 16

Inspectoratul de Poliție

34

CVF 30

Inspectoratul de Poliție

B-dul 1 Mai -orientare spre Inspectorat

35

CVF 31

Inspectoratul de Poliție

B-dul 1 Mai -orientare spre stadion

36

PL48

Parcare cu plată IPJ

B-dul 1 Mai -orientare -Parcarea cu plată

37

P149

Parcare cu plată IPJ

B-dul 1 Mai -orientare -parcometru, intersecție

17

CASA DE ASIGURĂRI DE SANATATE - OB 17 /OB44

Casa de Asigurări de Sănătate

38

CVF 66

Casa de Asigurări de Sănătate

Str.Prof. Leca Morariu Nr.l7A

18

AUTOGARA - OB

18

Autogara

39

CVM(F)19

Autogara

Str. Vasile Alecsandri (Autogara)

19

PRIMĂRIA BURDUJENI - OB 19+59

Primăria Burdujeni

40

CVF3

Poliția de Proximitate Burdujeni

Str.22

Decembrie

41

CVM3

Primăria Burdujeni

Str.22 Decembrie

42

CVM 14

Primăria Burdujeni

Str.22 Decembrie

43

CVF4

Primăria Burdujeni

Str.22 Decembrie

20

IJJ SUCEAVA - OB

20

Jandarmeria Suceava

44

CVM 16 (F)

Jandarmerie Suceava

Str. Traian Vuia

21

ȘCOALA NR 1 - OB 21/40

Școala nr. 1

45

CVF 49

Școala nr. 1

Str. Tudor Vladimirescu Nr.l

22

ȘCOALA NR. 3 - OB22

Școala nr. 3

46

CVF 34

Școala nr. 3

Str. Mărășești Nr.38

47

CVM 36 (F)

Școala nr. 3

Str.Mărășești

48

K7

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

in apropierea str. Mărășești

23

ȘCOALA NR. 4

-OB 23

Școala nr.4

49

CVF 61

Școala nr.4

Str.Zorilor Nr.lOA

24

INTERSECȚIE

RESTAURANT BRANDUSA -OB 24

Langa Restaurantul Brândușa

50

CVF 5

Burdujeni- la Restaurantul Brandusa

Calea Unirii Nr.53

51

K20

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Calea Unirii

25

INTRARE DOROHOI- OB25 + OB 75

Intrare Dorohoi

52

CVF1

Intrare Dorohoi

Str.22 Decembrie -Nr.189

Intrare Dorohoi

53

CVF 2

Burdujeni ieșirea spre Dorohoi

Str. 22 Decembrie

26

ȘCOALA NR. 7

IȚCANI - OB 26

Școala nr. 7 Itcani

54

CVF 33

Școala nr. 7

Str.Bucevschi Epaminonda Nr.5 Ițcani-

Școala nr. 7 Itcani

55

CVF 154

Școala nr. 7

Str.Bucevschi Epaminonda Nr.5 Ițcani-

27

ȘCOALA GEN. NR.

8 -      OB 27

Școala Generală nr.8 - George Enescu

56

CVF 64

Școala Generală nr. 8

Aleea Jupiter

Nr.12 Cartier

G. Enescu

28

OBCINI - ȘCOALA NR 9 - OB 28

Școala nr. 9 "Ion Creangă" - Obcini

57

CVF 19

Școala nr. 9 "Ion Creangă"

B- dul Prefect Gavril Tudoraș (Obcini)

29

ȘCOALA GEN. NR 10- OB29

Școala nr,10-Burdujeni

58

CVF 15

Școala nr. 10

Str. Baladei Nr. 4A-Burdujeni

30

ȘCOALA GEN. NR.

11-     OB30

Școala nr. 11 -Burdujeni

59

CVF 16

Școala nr. 11

Str. Păcii Nr.10-Burdujeni

31

BURDUJENI SENS GIRATORIU - OB 31 + OB. 91 (PARCUL COPILULUI)

Sens Giratoriu Burdujeni

60

CVF 7

Colegiul Tehnic "Al. I Cuza"

Calea Unirii Nr.49 - Sens giratoriu

str. Calea Burdujeni

61

CVF 142

Calea Burdujeni -unde se inchide strada

Calea Burdujeni -unde se inchide strada

Calea Burdujeni -Parcul copilului

62

CVF 157

Calea Burdujeni -Parcul copilului

Calea Burdujeni -Parcul copilului

32

LICEUL ALIMENTAR- OB 32

Liceul Alimentar

63

CVF 71

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

Str. Narciselor (Cartier G. Enescu)

33

LICEUL NR. 4-OB

33

Liceul nr. 4

Colegiul "SamoiI Isopescu"

64

CVF 50

Colegiul "SamoiI Isopescu"

Str. SamoiI Isopescu Nr.

19

34

LICEUL DE INFORMATICĂ -OB 34

Liceul de informatică

65

CVM 4

Colegiul de Informatică "Spiru Haret"

Str. Zorilor Nr.17

35

LICEUL DE ARTĂ -OB 35

Liceul de artă

66

CVF 39

Col. "C.Porumbescu" (Liceul de Artă)

Str. Curtea Domnească

67

KI2

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. Curtea Domnească

36

LICEUL SPORTIV -OB36

Liceul Sportiv

68

CVF 68

Liceul Sportiv

B-duI George Enescu Nr.26A

37

SENS GIRATORIU

MODERN - OB 37

Sens giratoriu Modem

69

CVF41

Colegiul "Ștefan cel Mare"

Str. Vasile Alecsandri Nr.3

70

CVM 30

Colegiul "Ștefan cel Mare"

Str. Vasile Alecsandri

38

LICEUL PETRU

RAREȘ- OB 38

Colegiul "Petru Rareș"

71

CVF 43

Colegiul "Petru Rareș"

Str, Mihai

Viteazul - 24

39

LICEUL PEDAGOGIC - OB 39

Liceul Pedagogic

72

CVF 70

Colegiul "Mihai Eminescu" (Pedagogic)

Str. Mărășești

40

CASA CORPULUI

DIDACTC - OB 41

Grădinița Nr. 1 "Pinocchio"

73

CVF 37

Grădinița Nr. 1 "Pinocchio"

Aleea Nucului -8A

41

GRĂDINIȚA NR. 5-OB 42

Grădinița nr. 5 -George Enescu

74

CVF 63

Grădinița nr. 5

Aleea Jupiter FN - Cartier G. Enescu (lângă Școala Nr.8)

42

GRĂDINIȚA NR. 15 OB45

Grădinița nr, 15 -Obcini B-duI Comeliu Coposu

75

CVF 25

Grădinița nr. 15

B-dul Comeliu Coposu

43

GRĂDINIȚA NR, 3 -OB 46

Grădinița nr. 3 -Obcini Str.

Slătioarei

76

CVF 21

Grădinița nr. 3 "Dumbrava Minunată"

Str. Slătioarei

44

PIZZERIAFOR YOU -     OB 47

ZOB 63

Calea Burdujeni -langa pizzeria For You

77

CVF 10

Piața Burdujeni

Calea Burdujeni

78

CVF 11

Calea Burdujeni

Str. Muncii -Burdujeni

45

SPATELE RESTAURANTULUI BRÂNDUȘA - OB 48

In spate la Restaurantul Brandusa -Burdujeni

79

CVF 6

Grădinița nr. 13 "Neghiniță"

Str. Gheorghe DojaNr.156; bloc 140;sc.B

46

STR. JEAN BART - OB49

Burdujeni - Str. Jean Bart nr. 14 -mai sus de Gara

80

CVF 13

Grădinița nr. 9-"Norocel"

Str. Jean Bart nr.14 -Burdujeni

81

CVM 491

Str. Jean Bart Gara -Burdujeni

Str. Jean Bart nr, 14 -Burdujeni

82

CVM 492

Str. Jean Bart Gara -Burdujeni

Str. Jean Bart nr.14-Burdujeni

47

GRĂDINIȚA NR. 7

OB50

Str. Aurel Vlaicu -Ițcani

83

CVF 60

Grădinița nr 7

Str.Aurel

Vlaicu - Ițcani

48

INTRARE RĂDĂUȚI - OB 51

Intrare Rădăuți -Str. Grigore Al. GhicaNr.73

84

CVF32

Intrare Rădăuți

Str. Grigore Al. Ghica

Nr.73

49

INTERSECȚIA DE LA STR. SCURTĂ -OB 54

Intersecția :B-dul 1 Mai cu Str. Scurtă

85

CVF 29

Parc Vladimir Florea

Intersecția :B-dul 1 Mai cu Str. Scurtă

50

POLICLINICĂ - OB

55

Policlinică

86

CVF 65

Parcul Policlinică

B-dul 1 Mai

87

CVM 10

Parc Policlinică

B-dul 1 Mai

88

CVM18

Parc Policlinică

Str. Mihai Viteazul

51

PARCARE PALATUL DE JUSTIȚIE IN SPATE OB56

Parc 3 bărboși

89

CVF 44

Parc 3 Bărboși(PaIatul de Justiție)

Str. Aleea Trandafirilor

52

MAGAZIN BUCOVINA SI TRECEREA DE PIETONI DE LANGAPARC-OB 56”

Parc 3 bărboși

90

CVM 31 (F)

Parc 3 Bărboși

Str. Ștefan cel Mare

Parcare Magazin Bucovina

91

CVF 80

Parcometru statia T axi

Str. Ștefan cel Mare

92

CVF 81

Toata parcarea -montata in zona statici taxi

Str. Ștefan cel Mare

93

CVF 82

Toata parcarea -montata in partea de langa terasa

Str. Ștefan cel Mare

94

CVF 83

Parcometru langa terasa

Str. Ștefan cel Mare

53

PARCUL SIMION FLOREA MARIAN -OB 57

Parc Simion Florea Marian

95

CVF 42

Parc Simion Florea Marian

Intere: str.

M.Viteazul & str. 6 Nov & str. C.

Porumbescu

96

K10

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Inters: str. M.Viteazul & str. 6 Nov & str. C. Porumbescu

97

Kll

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Intere: str.

M.Viteazul & str. 6 Nov & str. C.

Porumbescu

54

GARA IȚCANI - OB 58+-60

Gara Ițcani

98

CVM 9

Parc Gară Suceava Nord

Str. Gării

99

CVF 22

Gara Suceava Nord

Str. Gării

100

CVF 581

Gara Suceava Nord

Str. Gării

55

PIAȚA MICĂ - OB

61

Piața Mică

101

CVM 1

Piața Mică -

Str.Aleea Saturn

56

PIAȚA CENTALĂ. POLIȚIA LOCALĂ -OB62

Piața centrala -Politia locala

102

CVF 40

Piața Centrală

Str. Petru Rareș

103

CVM 29

Piața Centrală

Str. Petru Rareș

104

CVF 73

Parcare piața centrala

Str. Petru Rareș

105

CVF 74

Parcare piața centrala

Str. Petru Rareș

106

CVF 75

Parcare piața centrala

Str. Curtea Domnească

107

CVF 621

Piața Centrală

Str. Petru Rareș

57

BAZAR - OB 64

Bazar

108

CVM 15

Bazar

Calea Unirii

109

CVF 99

Bazar

Calea Unirii

110

CVF 101

Bazar

Calea Unirii

111

CVF 102

Bazar

Calea Unirii

112

CVF 104

Bazar

Calea Unirii

113

CVM 641

Bazar

Calea Unirii

58

PECO PETROM BAZAR- OB 64"

Peco Petrom -Bazar - langa pod

114

CVM11 (F)

Zona Bazar-Petrom, statie TPL spre oraș

Calea Unirii -Orientare spre sens giratoriu spre Burdujeni

115

CVF 97

Zona Bazar

Calea Unirii -orientare pe pod spre oraș

116

CVF 98

Zona Bazar-Trecere pietoni

Calea Unirii -orientare spre sens giratoriu - ieșire Mall

117

CVF 100

Zona Bazar-Sens giratoriu

Calea Unirii -pe pod spre oraș

59

SENS GIRATORIU

GALERIA- OB65

Sens giratoriu -Galeria

118

CVF 105

Ieșire București Galeria

Sens gir.: B~ dul 1 Dec. 1918cuB-dul Sofia Vicoveanca

119

CVM 7

Ieșire București Galeria

Sens giratoriu: B-dul 1 Dec.

1918 cu B-dul Sofia Vie.

120

CVF 17

Ieșirea București Galeria

Sens gir.: B-dul 1 Dec.

1918 & B-dul Sofia Vicoveanca

121

CVF 150

SENS GIRATORIU GALERIA

SENS GIRATORIU GALERIA

122

CVF 151

SENS GIRATORIU GALERIA

SENS GIRATORIU GALERIA

123

CVF 152

SENS GIRATORIU GALERIA

SENS GIRATORIU GALERIA

60

OBCINI, STR STAȚIUNII- OB 66

Obcini - Str Stațiunii -Alimentara Obicni

124

CVF 18

Obcini - str. Stațiunii

Obcini - str. Stațiunii

125

K2

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Obcini - zona str. Stațiunii

126

K3

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Obcini - zona str. Stațiunii

61

LIDL IN CAPAT LA GEORGE ENESCU -OB67

Lidl in capat la George Enescu

127

CVM 33

Lidl

Intersecția: Calea Obcinilor cu B-dul George Enescu

128

CVF 62

LIDL Obcini

Intersecția: Calea

Obcinilor cu

B-dul George

Enescu

129

CVF 106

LIDL Obcini - Intrare Șcheia

Intersecția: Calea

Obcinilor cu

B-dul George Enescu

62

STAȚIA CURCUBEUL - OB 68

Langa stația curcubeul

130

CVF 8

Stația Curcubeul -Doma

B-dul George Enescu

131

CVM 34 (F)

Stația Curcubeul

B-dul George Enescu -orientare spre mag. Mobila

132

CVF 681

Zona Curcubeul

B-dul George Enescu

133

CVF 682

Zona Curcubeul

B-dul George Enescu

134

K16

Punct de colectare haine

B-dul George Enescu

63

NORDIC - OB 69

Nordic

135

CVF 67

Intersecția Nordic

Intersecția: B-dul George Enescu cu Str.

Universității

136

CVM 35 (F)

Intersecția Nordic

Intersecția: B-dul George Enescu cu Str.

Universității

64

OMV OBCINI - OB

70

OMV - Obcini

137

CVF 26

Intersecția OMV Obcini

B-dul 1 Decembrie 1918-Orientare spre Metro

138

CVM6(F)

Intersecția OMV Obcini

B-dul I Decembrie 1918 -Orientare spre Obcini

65

CATEDRALĂ - OB

71

Catedrala

139

CVF 69

Catedrala

Intersecția: B-dul George Enescu cu Str. Mărăș ești

66

CENTRU, RAIFFEISEN BANK OB72

Raiffesien Bank -Casa de cultura

140

CVF 38

Casa Culturii

Str. Nicolae Bălcescu -Orientare spre Orange

141

CVM 28

Casa de Cultură

Str. Nicolae Bălcescu

142

CVF 107

Spe sens giratoriu McDonald

Str. Nicolae Bălcescu -Raiffesein

67

CENTRU OSCAR WILD - OB 72”

Str. Stedan cel Mare - Oscar Wild

143

CVM 21

Casa de Cultură

Esplanadă -Pireus Bank

144

CVM 27

Terasa "7 Bistro"

Str. Ștefan cel MareING

145

CVF 103

Terasa "7 Bistro"

Str. Ștefan cel MareING

68

STAȚIA TPL CENTRU - OB 73

Statia din centru

146

CVF 35

Piața 22 Decembrie

B-dul Ana Ipătescu (Centru)

147

CVM 25 (F)

Piața 22 Decembrie

B-dul Ana Ipătescu - Or. spre sens gir. Mc. Donald

148

CVF Logo

Piața 22 Decembrie

B-dul Ana Ipătescu - Or. spre Logo

69

PARCAREA SUBTERANĂ NR. 1 OB 73”

Pacarea subterana nr. 1

149

CVF 85

Pacarea subterana nr.

1

Pacarea subterana nr. 1

150

CVF 731

Pacarea subterana nr.

1

Pacarea subterana nr. 1

151

CVF 86

Pacarea subterana nr.

1

Pacarea subterana nr. 1

152

CVF 87

Pacarea subterana nr.

1

Pacarea subterana nr. 1

153

CVF 88

Pacarea subterana nr.

1

Pacarea subterana nr. 1

154

CVF 89

Pacarea subterana nr.

1

Pacarea subterana nr. 1

155

CVF 90

Pacarea subterana nr. 1

Pacarea subterana nr. 1

156

CVF 91

Pacarea subterana nr. 1

Pacarea subterana nr. 1

70

PARCAREA SUBTERANĂ NR 2 OB 73””

Pacarea subterana nr. 2

157

CVF 92

Pacarea subterana nr.

2

Pacarea subterana nr. 2

158

CVF 732

Pacarea subterana nr.

2

Pacarea subterana nr. 2

159

CVF 93

Pacarea subterana nr. 2

Pacarea subterana nr. 2

160

CVF 94

Pacarea subterana nr. 2

Pacarea subterana nr. 2

161

CVF 95

Pacarea subterana nr.

2

Pacarea subterana nr. 2

162

CVF 96

Pacarea subterana nr.

2

Pacarea subterana nr. 2

71

TORINO IEȘIRE SPRE BOTOȘANI -OB74

Torino - ieșire spre Botoșani

163

CVF 12

Ieșirea Botoșani -Torino

Calea Burdujeni

164

CVF 9

Ieșirea Botoșani -Torino

Calea Burdujeni & Cuza Vodă

165

K22

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Zona Torino

72

IȚCANI -INTERSECȚIE GRIGORE AL.

GHICA CU MITOCULUI ÎNAINTE DE PASAELĂ- OB76

Intersecția: Str. Grigore Al. Ghica cu Str. Mitocului

166

CVM 8(F)

Ițcani - Mitoc

Intersecția: Str. Grigore Al. Ghica cu Str. Mitocului

73

SUB PASARELA IȚCANI -      OB

77

Pasarela Ițcani

167

CVM 12

Pasarela I (cam

Str. Grigore Al. Ghica

74

GARA BURDUJENI

-OB 78 ............

Gara Burdujeni

168

CVF 14

Gara Burdujeni

Str. Nicolae lorga

169

CVM 2

Gara Burdujeni -

Str. Nicolae lorga

170

CVFNI

Gara Burdujeni -

Str.Nicolae lorga

75

ZAMCA, LÂNGĂ RESTAURANT-OB 79

Mănăstirea Zamca

171

CVF 72

Mănăstirea Zamca

Str Zamca

76

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ - OB 80 + OB 92 (SENS GIRATORIU MITROPOLIEI)

Biblioteca Județeană și Parcare Hotel Bucovina

172

CVF 47

Biblioteca Județeană

B -dul Ana Ipatescu (în colț la Biblioteca Județeană Sv.)

173

CVF 48

Biblioteca Județeană

B -dul Ana Ipătescu (în colț la magazin)

174

CVM22

Biblioteca Județeană

B-dul Ana Ipătescu

175

CVF 76

Hotel Bucovina

Hotel Bucovina

176

CVF 77

Hotel Bucovina

Hotel Bucovina

177

CVF 78

Hotel Bucovina

Hotel Bucovina

178

CVF 79

Hotel Bucovina

Hotel Bucovina

179

CVF 124

Sens giratoriu Mitropoliei

str.

Mitropoliei

77

CENTRU SUPRAVEGHERE VIDEO PRIMĂRIE -OB0

Primărie

180

CVF Primărie

Primărie

Primărie

78

Intersecție Str. Mitropoliei cu str. Samuil Isopescu - OB 81

Intersecție Str. Mitropoliei cu Samuil Isopescu

181

CVF 125

str. Mitropoliei

str.

Mitropoliei

182

CVF 155

str. Mitropoliei

str.

Mitropoliei

183

CVF 156

str. Mitropoliei

str.

Mitropoliei

79

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare - OB 82

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare

184

CVF 126

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare

Statuia Ecvestra a Iui Ștefan cel Mare

185

CVF 127

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare

186

CVF 128

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare

187

CVF 129

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare

Statuia Ecvestra a lui Ștefan cel Mare

80

Intersecție str.Traian Vuia cu str. Calea Unirii - OB 83

Intersecție str.Traian Vuia cu str. Calea Unirii

188

CVF 134

Intersecție str. Trai an Vuia cu str, Calea Unirii

Intersecție str. Traian Vuia cu str, Calea Unirii

81

Statie TPL Carrefour -OB 84

str. Calea Unirii -stație TPL Shoping City

189

CVF 138

str. Calea Unirii -stație TPL Shoping City

str. Calea Unirii - stație TPL Shoping City

190

CVF 139

str. Calea Unirii -stație TPL Shoping City

str. Calea Unirii - stație TPL Shoping City

82

Spațiu de joaca str. Amurgului - OB 85

Spațiu de joaca str. Amurgului

191

CFV 135

Spațiu de joaca str. Amurgi ui

Spațiu de joaca str. Amurglui

Spațiu de joaca str. Amurgului

192

CFV 136

Spațiu de joaca str. Amurglui

Spațiu de joaca str. Amurglui

Spațiu de joaca str. Amurgului

193

CFV 137

Spațiu de joaca str. Amurglui

Spațiu de joaca str. Amurglui

83

LIDL ieșire spre Botoșani - OB 86

Ieșire spre Botoșani

194

CVF 143

Ieșire spre Botoșani

Ieșire spre Botoșani

Ieșire spre Botoșani

195

CVF 153

Ieșire spre Botoșani

Ieșire spre Botoșani

Zona Ieșire spre Botoșani

196

K21

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Zona Ieșire spre Botoșani

84

Spațiu de joaca Obcini - Aleea Gavril Tudoras - OB 87

Spațiu de joaca Obcini

197

CVF 144

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

198

CVF 145

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

199

CVF 146

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

200

CVF 147

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

201

CVF 148

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

202

CVF 149

Spațiu de joaca Obcini

Spațiu de joaca Obcini

85

Intersecția str. Petru Rareș cu Calea Unirii - OB 88

str. Petru Rareș cu Calea Unirii

203

CVF 130

str. Petru Rareș cu Calea Unirii

str. Petru Rareș cu Calea Unirii

204

CVF 131

str. Petru Rareș cu Calea Unirii

str. Petru Rareș cu Calea Unirii

205

CVF 881 LPR

str. Petru Rareș cu Calea Unirii

str. Petru Rareș cu Calea Unirii

86

Intersecția Bd. George Enescu cu str. Zorilor (stafie TPL Mobila) - OB 89

Intersecția Bd. George Enescu cu str. Zorilor (statie TPL Mobila)

206

CVF 132

Bd. George Enescu -statie TPL Mobila

Bd. George Enescu -statie TPL Mobila

207

CVF 133

Bd. George Enescu -statie TPL Mobila

Bd. George Enescu -statie TPL Mobila

87

Stație autobuz Orizont - OB 90

Orizont

208

CVF 140

Stație autobuz Orizont

Stație autobuz Orizont

209

CVF 141

Stație autobuz Orizont

Stație autobuz Orizont

88

Str. Bujorilor, bloc 100-102-OB. 94

Str. Bujorilor

210

K26

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Zona Str. Bujorilor

89

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi Str. Muncii, Asoc. 33 (Langa garsoniere) -

OB. 95

Str. Muncii, Asoc. 33(Langa garsoniere)

211

K27

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

zona Str. Muncii, (Langa garsoniere)

212

K28

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

zona Str. Muncii, (Langa garsoniere)

90

Punct de colectare deșeuri menajere Str. C-lea Unirii, bloc 59A (langa școala Speciala) - OB 96

Punct de colectare deșeuri menajere Str. C-lea Unirii, bloc 59A (langa școala Speciala)

213

K35

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. C-lea Unirii, bloc 59A (langa școala Speciala)

214

K36

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. C-lea Unirii, bloc 59A (langa școala Speciala)

91

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi Str. Celulozei, in spate la Orizont -OB. 97

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi Str. Celulozei, in spate la Orizont

215

K32

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. Celulozei, in spate la Orizont

216

K33

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. Celulozei, in spate la Orizont

92

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi Str. Șoimului, langa Moldova (loto Prono) -OB98

Punct de colectare deșeuri menajere Str. Șoimului, langa

Moldova (loto Prono) - OB 97

217

K34

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. Șoimului, langa Moldova

93

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi Str. C-leaBurdujeni, in spate la piața B-jeni - OB99

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi Str. C-lea Burdujeni, in spate la piața B-jeni

218

K30

Punct de colectare haine Piața Bdj

Str. C-lea Burdujeni, in spate la piața B-jen

219

K31

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. C-lea Burdujeni, in spate la piața B-jen

94

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi Str. Aurora, vis-ă-vis de Posta B-jeni -OB 100

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi Str. Aurora, vis-â-vis de Posta B-jeni

220

K29

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

Str. Aurora, vis-ă-vis de Posta B-jen

95

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi -vis-ă-vis de pens. SantaFe-OB 101

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi -vis-â-vis de pens.

Santa Fe

221

K23

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

str. Victoriei

222

K24

Punct de colectare deșeuri menajere -buncăre de gunoi

str. Victoriei

96

Lângă Statia de încărcare autobuze -Cpt. Griogre Andrei OB 102

Lângă Statia de încărcare autobuze - Cpt. Griogre Andrei

223

CVM

CGA1

Zona Statia de incarcare autobuze electrice

Zona Statiei de incarcare autobuze electrice - str.

Capitan Grigore Andrei

224

CVM CGA2

Zona Statia de incarcare autobuze electrice

Zona Statiei de incarcare autobuze electrice - str.

Capitan Grigore Andrei

97

Lidl Zamca OB 103

Lidl Zamca - str. Mărășești

225

LPRLidl

Zamca

Lidl Zamca

Zona magazinului Lidl Zamca -str. Mărășești

 • B. MISIUNI SPECIFICE

Misiunile specifice executate de personalul Poliției locale sunt în conformitate cu prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, H.G nr, 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale și R.O.F. aprobat prin HCL nr. 25/2010, modificat și completat prin HCL nr. 108/2016.

în domeniul ordinii și liniștii publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor tară adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural - artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consifiul General al Municipiului București;

i)constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

l)cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

m)asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor sihte;

 • n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c)participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d)participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

i)constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea nonnelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • 1) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Poliția Locală mai execută:

 • 1. misiuni permanente la următoarele obiective:

 • - Sediul Primăriei Suceava, B - dul 1 Mai, nr. 5 A;

 • - Sediul Primăriei Burdujeni, str. 22 Decembrie fin.;

 • - Sediul Direcției Poliției locale, str. Petru Rareș nr. 9;

 • - Centrul comercial Bazar Suceava.

 • 2. misiuni pe intervale delimitate de timp la următoarele obiective:

 • - Sediul obiectivului Asociației Lumină lină Suceava, b-dul George Enescu nr. 50;

 • - Piața agroalimentară Engros - Burdujeni;

 • - Serviciul de evidență a persoanelor;

Efectivele utilizate și programul de desfășurare a activităților este prezentat la capitolul III.

Misiunile asigurate la obiectivele de interes public de pe raza municipiului Suceava se pot modifica și realiza în funcție de efectivele existente precum și de solicitările beneficiarilor adresate autorităților executive și deliberative ale municipiului Suceava.

C. ACTIVITĂȚI ȘI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN CU POLITIA MUNICIPIULUI SUCEAVA, POTRIVIT PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, la nivelul municipiului Suceava a fost realizată o repartizare zonală pentru lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Suceava, Inspectoratului Județean de Jandarmi și cei din cadrul Poliției locale.

Astfel au fost repartizate pentru polițiștii locali din cadrul Serviciilor de Ordine, Liniște Publică și Pază nr. 1 și nr. 2 următoarele unități de învățământ:

 • - Școala generală nr.l: asigurarea măsurilor de siguranță a elevilor pe timpul afluirii/defluirii către și de la unitatea de învățământ se face în următoarele intervale de timp:

 • • 740- 0810;

. ll40-1215;

. 1340-1410;

- Colegiul Sarnuil Isopescu : asigurarea măsurilor de siguranță a elevilor pe timpul afluirii/defluirii către și de la unitatea de învățământ se face în următoarele intervale de timp:

• O73o-O815;

 • - Liceul de Artă: asigurarea măsurilor de siguranță a elevilor pe timpul afluirii/defluirii către și de la unitatea de învățământ se face în următoarele intervale de timp:

. O73°-O800;

. 1230-1300;

 • ■ Școala Gimnazială Miron Costin - asigurarea măsurilor de siguranță a elevilor pe timpul afluirii/defluirii către și de la unitatea de învățământ se face în următoarele intervale de timp:

 • • 0720- 0740;

 • . 0810- 0830;

 • . 0950- IO10;

 • • IO40- ll00;

 • . II30-ll50;

 • • 1220-

 • • 1310-

 • • 1530-

 • . 1630 -

 • - Școala generală nr. 6 - asigurarea măsurilor de siguranță a elevilor pe timpul afluirii/defluirii către și de la unitatea de învățământ se face în următoarele intervale de timp:

 • •   0720- 0800;

 • .   1340_ 14*0;

Programul și zonele de acțiune se stabilesc cu acordul conducerii unităților de învățământ respective și este menționat în Buletinele posturilor la fiecare compartiment de ordine publică.

Ordinea publică pe raza municipiului Suceava se asigură și prin patrule mixte polițist local din cadrul serviciilor de ordine publică - agent de poliție din cadrul Poliției municipiului Suceava - Biroul de ordine publică, sau după caz, cu polițist local din cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice -agent de poliție din cadrul Poliției municipiului Suceava - Biroul Rutier în schimburi de 8 -12 ore, în funcție de efectivele disponibile, după cum urmează :

 • • Patrulă mixtă (polițist local din cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice - polițist din cadrul Biroului rutier) - schimbul 1 între orele O6oo-14°o, schimbul 2 între orele 1400-2200;

 • • Patrulă mixtă (polițist local din cadrul Serviciului de ordine, liniște publică și pază nr. 1- agent de ordine publică Poliția municipiului Suceava) - schimbul 1 între orele O7°°-1900, schimbul 2 între orele 1900- 0700;

 • • Patrulă mixtă (polițist local din cadrul Serviciului de ordine, liniște publică și pază nr. 2 - agent de ordine publică Poliția municipiului Suceava - Secția Burdujeni) - schimbul 1 între orele O7°°-1900, schimbul 2 între orele 19fl0- 0700.

Organizarea acestor efective poate fi efectuată în funcție de solicitările venite din partea Poliției municipiului Suceava, situația operativă și efectivele disponibile pe schimburi.

Aceste patrule au itinerarii de patrulare și misiuni stabilite de conducerea Poliției municipiului Suceava - Biroul Rutier, a Poliției municipiului Suceava - Biroul de Ordine Publică, respectiv a Secției de poliție Burdujeni și intervin și la solicitările pe numărul de urgență 112 pe principiul „cel mai apropiat polițist intervine". De asemenea, intervin și în sprijinul patrulelor pedestre, patrulelor auto de polițiști locali, sau a posturilor fixe asigurate cu polițiști locali, la solicitarea acestora.

Cu ocazia zilelor festive, sărbători ori manifestări culturale și sportive se organizează acțiuni comune de asigurare a ordinii și liniștii publice potrivit protocoalelor încheiate cu efectivele de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava și de poliție din cadrul Poliției Municipiului Suceava.

Aceste acțiuni sunt organizate în baza solicitării formulate de organizator și aprobată de conducerea executivă a unității administrativ teritoriale.

Poliția Locală poate desfășura activități cu caracter temporar potrivit atribuțiilor pe care le are în baza protocoalelor de colaborare cu:

 • • Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava;

 • • Inspectoratului de Poliție Județean Suceava;

 • • Poliția Municipiului Suceava - Biroul Ordine publică și Biroul rutier;

 • • Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava;

 • • Centrul Militar Județean;

 • • Asociația Lumina Lină Suceava;

 • • Garda Națională de Mediu - Comisariatul regional Suceava;

 • • DGASPC Suceava.

Conform planurilor de măsuri privind combaterea cerșetoriei, stabilite împreună cu Poliția Municipiului Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava, vor fi desfășurate acțiuni specifice în zonele identificate cu risc criminogen pentru combaterea faptelor cu violență, depistarea și tragerea la răspundere a celor ce încalcă prevederile legale sau comit acte de cerșetorie.

Polițiștii locali din cadrul Serviciilor de Ordine, liniște publică și pază colaborează și acordă sprijin Birourilor: Control activități comerciale, Disciplina în construcții și afișaj stradal, Protecția mediului, acestea fiind compartimente funcționale în cadrul Poliției Locale Suceava precum și altor compartimente funcționale din cadrul Primăriei municipiului Suceava.

Poliția Municipiului Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, Poliția Locală Suceava pot participa în comun la limitarea și înlăturarea consecințelor, dezastrelor naturale, precum și la protecția zonelor în care sau produs sau există pericol iminent de producere a unor incendii, explozii ori altor situații de urgență care pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora.

Atunci când desfășoară misiuni comune cu structuri ale M.A.I., polițiștii locali se integrează dispozitivelor organizate de acestea și execută dispozițiile conducătorilor acestor dispozitive, care răspund de pregătirea misiunilor, instructajul de protecție a muncii și pentru situații de urgență, dispozițiile tactice și ordinele operative date.

Poliția Locală poate desfășura activități cu caracter temporar în de colaborare cu societățile specializate de pază și protecție care asigură măsuri de pază a obiectivelor din subordinea sau aparținând autorității publice locale.

CAPITOLUL HL

Efectivele aflate Ia dispoziție și suportul logistic

Efectivele existente și angrenate în misiuni de menținere a ordinii publice se prezintă astfel:

 • - 1 patrulă auto independentă formată din polițiști locali pe zona municipiului cu limite între cartierul Obcine și râul Suceava, cu atribuții și de supraveghere a Școlii generale nr. 1, Colegiului Tehnic „Samoil Isopescu”, a pieții agroalimentare Centrale, pieții agroalimentare George Enescu și a altor zone date în competență de primarul municipiului, în funcție de situația operativă. Traseul de patrulare se stabilește de șeful serviciului în registrul de ordine și dispoziții funcție de situația operativă și efectivele disponibile;

 • - 1 patrulă pedestră la schimburile 1, 2, 3 cu limitele zonei: str. Curtea Domnească, str. Ana Ipătescu, str. Nicolae Bălcescu, str. Mitropoliei, Parcul Central, stația 22 Decembrie, Parcul U.E., str. I. Grămadă, str. V. Bumbac, cu atribuții și de supraveghere a Liceului de Artă, în funcție de situația operativă și efectivele zilnice disponibile. în cazul constituirii de patrule mixte cu efectivele Poliției municipiului, se va asigura doar o patrulă pedestră independentă formată din polițiști locali, care va acționa pe două schimburi, la sch. 1 și 2, 2 și 3, sau 3 și 1. în anumite perioade personalul va putea utiliza biciclete electrice.

 • - 1 patrulă auto independentă formată din polițiști locali pe zona Burdujeni-Burdujeni sat, Ițcani, până la râul Suceava, cu atribuții și de supraveghere a școlii generale Miron Costin, a pieței agroalimentare Burdujeni, piața en-gros, Bazarul municipiului Suceava, precum și ordinea publică atunci când se distribuie alimente din UE pentru ajutorul persoanelor cu handicap și venituri mici; Traseul de patrulare se stabilește de șeful serviciului în registrul de ordine și dispoziții funcție de situația operativă și efectivele disponibile;

 • - 1 patrulă auto sau care va utiliza biciclete electrice independentă formată din polițiști locali, care va acționa între orele 10°°-2200 în cartierul Ițcani;

 • - 1-2 polițiști locali la schimbul 1 la piața En-gros - Burdujeni între orele 0600 - 1400 respectiv 0700-1500 (post cu caracter temporar in perioada Martie - Octombrie);

 • - 2-5 polițiști locali în Complexul comercial Bazar al primăriei municipiului Suceava între orele O6oo-1400 cu excepția zilei de luni, cu atribuții și de supraveghere și de menținere a ordinii publice;

 • - 1 polițist local de la Serviciul circulație pe drumurile publice la schimbul 1 în post fix, în zonele care impun prezența sa;

 • - 1-2 patrule proprii de la Serviciul circulație pe drumurile publice la schimburile 1-2 pe zonele din municipiu stabilite de Biroul rutier al Poliției municipiului Suceava împreună cu Serviciul circulație pe drumurile publice și aprobate de conducerea Direcției, în funcție de efectivul de polițiști locali;

 • - 1 polițist local, cu atribuții de supraveghere și de menținere a ordinii publice - Serviciul de evidență a persoanelor;

 • - 2 polițiști locali, cu atribuții de supraveghere și de menținere a ordinii publice - Parcările cu plată de pe raza municipiului;

 • - 1 polițist local, cu atribuții de sprijin și de menținere a ordinii publice cu lucrătorii Serviciului Salubrizare.

Efectivele și posturile pot fi influențate de contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, a prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, participarea polițiștilor locali la cursurile de formare profesională, restanțelor acumulate la acordarea concediilor de odihnă și recuperărilor pentru orele suplimentare, obiectivelor și activităților stabilite Poliției locale pentru anul 2021.

Efectivele de polițiști locali alocate obiectivelor, prin posturi fixe se prezintă după cum urmează:

- Sediul Primăriei Suceava B - dul 1 Mai, nr. 5 A - 7-10 polițiști locali care asigură 24 din 24 de ore ordinea publică, controlul acces, transportul de valori, ordinea la audiențe și în parcarea primăriei, din care:

 • - 5-8 polițiști locali asigură ordinea publică și controlul acces al instituției 24 din 24 ore zilnic precum și ordinea publică și controlul acces în zilele în care sunt organizate audiențe;

 • - 1 polițist local asigură ordinea publică în parcare în zilele lucrătoare în intervalul orar 730 -1530;

 • - 1 polițist local asigură serviciul de însoțire transport valori în zilele lucrătoare în intervalul orar 800 - 1600.

 • - Sediul obiectivului Asociației Lumină lină Suceava, b-dul George Enescu nr. 50 - 3 polițiști locali care asigură ordinea publică în incinta obiectivului de luni până vineri între orele 1600 - 0800, iar sâmbăta și duminica 24 din 24 de ore în perioada octombrie - aprilie, cu posibilitatea modificării programului și numărului de polițiști locali în funcție de situația operativă și efectivele disponibile.

 • - Sediul Primăriei Burdujeni, str. 22 Decembrie f.n.- 5 polițiști locali care asigură ordinea publică și controlul acces în obiectiv 24/24 de ore;

 • - Sediul Direcției Poliției locale, str. Petru Rareș nr. 9 - 5 polițiști locali care asigură ordinea publică și controlul acces în obiectiv 24/24 de ore;

Posturile și patrulele sunt asigurate cu polițiști locali în funcție de situația operativă și efectivele zilnice disponibile la nivelul Poliției locale Suceava cu respectarea legislației specifice funcționarului public și normelor legale de muncă. Pe perioade determinate la aceste obiective, cu aprobarea autorității executive programul se poate modifica.

Patrula auto de ordine publică

Patrulele auto de ordine publică, respectiv cea din cadrul Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază nr.l și patrula auto din cadrul Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază nr.2 sunt asigurate 24 din 24 ore și sunt formate din șeful de tură și ajutorul șefului de tură (polițiști cu experiență) sau înlocuitori ai acestora. Acestea au stabilite zonele de competență pe toată suprafața municipiului Suceava, delimitarea făcându-se doar pentru o mai eficientă operativitate în intervenție. Ele au și rolul de a menține legătura între patrulele pedestre aflate pe itinerariile de patrulare precum și în locurile și punctele vulnerabile săvârșirii unor fapte antisociale, încălcarea unor prevederi legale avute în competență precum și în vederea asigurări protecției bunurilor ce aparțin administrației locale.

în situații deosebite, se va utiliza o singură patrula auto, cu competență pe raza municipiului, în același timp în funcție de efectivele disponibile, situația operativă și resursele financiare alocate, numărul patrulelor la nivelul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Pază nr. 1 și Serviciului Ordine, Liniște Publică și Pază nr. 2 poate fi mai mare.

Pe traseele de patrulare se pot stabili ore de întâlnire la puncte fixe ( având ca punct de reper instituțiile sau obiectivele de interes public) de către șeful serviciului ordine liniște publică și pază, șeful de tură la intrarea în serviciu a patrulelor stradale, sau pot fi stabilite în prealabil de către conducerea instituției prin întocmirea unui Plan de Acțiune. Stabilirea punctelor și orelor de întâlnire(în cazul în care simt stabilite), va fi consemnată în buletinul posturilor și luată la cunoștință pe bază de semnătură de către polițiștii locali care întră în serviciu.

Pentru anumite intervale de timp ambele patrule pot acționa în anumite zone prin decizia conducerii executive.

în zonele mai sus menționate vor fi luate în considerare în cadrul itinerariilor de patrulare parcurile publice, zonele de agrement, stațiile de autobuz, școlile generale, liceele precum și obiectivele aparținând de administrația publică locală.

Patrula auto de circulație

Patrulele auto de circulație, respectiv cele din cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice simt asigurate în număr de 1 - 2 patrule proprii la schimburile 1-2 pe două trasee din municipiu stabilite de Biroul rutier al Poliției municipiului Suceava împreună cu Serviciul circulație pe drumurile publice și aprobate de conducerea Direcției, în funcție de efectivul de polițiști locali și situațiile operative.

Traseul 1: Str. Petru Rareș - - Str. Vasile Alecsandri - Str. Mihai Eminescu - Str. Marașești -

B-dul. George Enescu - Str. Calea Oncinilor ~ B-dul Comeliu Coposu - Str. Bistriței -

Str. Victoriei - B-dul Gavril Tudoraș - Str. Mircea Șeptilici - Str. Traian Vuia - Str. Grigore Alexandru Ghica;

Traseul 2: Str. Ana Ipătescu - Str. Ștefan cel Mare - B-dul 1 Mai - B-dul 1 Decembrie 1918 -Str. Calea Unirii - Str. Calea Burdujeni - Str. 22 Decembrie - Str. Gheorghe Doja.

Traseele 1 și 2 cuprind toate străzile secundare aferente.

Patrula pedestră de ordine publică

Patrula este elementul polițienesc care acționează pe teritoriul de competență, pe itinerare de patrulare care simt stabilite în funcție de locurile și mediile favorabile săvârșirii infracțiunilor sau contravențiilor, precum și de locurile unde se concentrează sau acționează elemente infractoare.

Patrula de poliție locală este primul element de contact și de răspuns al autorității publice locale pentru:

 • • prevenirea faptelor antisociale;

 • • acordarea de sprijin și asistență cetățeanului;

 • • reacția promptă față de faptele de natură penală sau contravențională ce amenință siguranța cetățeanului, ordinea și liniștea publică.

Patrularea reprezintă activitatea tactică polițienească organizată prin care se realizează prezența în teren a polițiștilor locali, într-o anumită perioadă de timp și pe un itinerar bine stabilit, în raport cu cerințele situației operative de pe teritoriul de competență. Patrularea se poate face pedestru sau cu autovehicul de patrulare.

Patrula pedestră se compune din cel puțin 2 polițiști locali echipați în ținuta de serviciu adaptată sezonului, având asupra lor, după caz, armamentul și mijloacele materiale din dotare. Polițistul cu funcția sau, la funcții egale, cu gradu! profesional mai mare este șeful patrulei. Patrulele pedestre se vor organiza și vor acționa, în principal, în zonele de patrulare cu situație operativă complexă, unde se concentrează un număr mare de persoane, unități comerciale, unități de învățământ, instituții publice etc., pentru asigurarea vizibilității și prevenției, cu deosebire acolo unde accesul cu mijloacele auto este dificil sau imposibil.

Pe anumite intervale de timp și efective reduse, conducerea executivă poate dispune executarea misiuni cu polițiști locali echipați în ținuta civilă.

Patrularea se face în baza planificării din Buletinul posturilor de patrulare ale dispozitivului de ordine și siguranță publică sau planului de acțiune, în care trebuie să fie înscrise următoarele elemente: a) itinerarul de parcurs, încadrat în timp, ora plecării și ora terminării misiunii;

 • b) locurile de staționare unde se va asigura și pauza, specifîcându-se locațiile în care se interzice luarea repausului (de exemplu: baruri, discoteci, hoteluri, restaurante etc.)

 • c) locurile și orele de întâlnire;

 • c) misiunile ce trebuie îndeplinite pe fiecare zonă a itinerariului;

 • d) semnătură la intrarea în serviciu și la ieșirea din serviciu.

La intrarea în serviciu, polițiștii din patrule vor fi instruiți, vor semna în Buletinul posturilor de patrulare, se vor deplasa pe itinerariile de patrulare și vor desfășura activități specifice în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale. Cu ocazia activității de instruire, membrii patrulelor trebuie să primească:

 • a) informații cu privire la diversele infracțiuni sau evenimente ce au avut loc în zona de responsabilitate (note de evenimente, informații de la persoane fizice sau juridice, sesizări, reclamații etc.);

 • b) informații despre măsurile de prevenire sau operative necesare reducerii faptelor antisociale stradale;

 • c) instrucțiuni operative cu privire la persoane și bunuri urmărite, dacă este cazul;

 • d) îndrumări sub aspectul prezentării unor experiențe, idei, sugestii sau alte procedee de prevenție generale sau specifice, în vederea îndreptării eventualelor erori de procedură și reduceri fenomenului infracțional și contravențional stradal;

 • e) sarcini, activități și instrucțiuni pentru a fi puse în practică;

 • f) informații noi referitoare la procedurile operative și tehnicile infracționale/contravenționale;

 • g) informații privind conținutul unor dispoziții primite.

Organizarea în detaliu a activității de patrulare se va face potrivit procedurilor de lucru instituite în acest scop, iar efectivele alocate vor fi stabilite în funcție de efectivele disponibile și situația operativă din teren.

Polițiștii locali, indiferent de compartimentul funcțional din care fac parte, pot fi convocați la activități ordonate în afara sau pe timpul programului normal de lucru, motivat de situația operativă, pe baza planurilor de acțiune aprobate, cu respectarea timpului de lucru și misiunilor precizate în aceste documente, potrivit procedurilor de lucru stabilite.

De asemenea, temporar, motivat de nevoia serviciului, polițiștii locali pot fi distribuiți pentru a-și desfășura activitatea, potrivit competențelor generale, în cadrul altui compartiment funcțional decât cel stabilit prin statul de funcții, pe baza dispoziției conducerii executive a unității administrative 43

teritoriale și a graficului de lucru. în contextul pandemiei polițiștii locali din toate compartimentele funcționale vor participa la verificarea persoanelor autoizolate, la respectarea normelor de protecție individuală și la alte activități specifice, în baza deciziei conducerii executive a Poliției locale.

Pentru anumite intervale de timp patrulele pot acționa în anumite zone plin decizia conducerii executive.

în prezent, structura Poliției Locale Suceava are un număr de 84 polițiști locali angrenați în cadrul misiunilor de menținere a ordinii și liniștei publice, din care 35 de polițiști locali distribuiți pe 3 schimburi, angrenați în misiuni de menținere a ordinii publice și pază în cadrul Serviciului de ordine liniște și pază nr. 1 Suceava, 22 de polițiști locali distribuiți pe 2/3 schimburi, angrenați în misiuni de menținere a ordinii publice și pază în cadrul Serviciului de ordine liniște și pază nr. 2 Suceava, 14 polițiști locali angrenați în misiuni de circulație rutieră, 13 polițiști locali din cadrul Serviciului Dispecerat supraveghere video distribuiți pe 3 schimburi, angrenați în misiuni supraveghere video sau de menținere a ordinii publice și pază. La aceștia se mai adugă un număr de 4 polițiști locali cu funcții de conducere.

Poliția locală Suceava poate suplimenta efectivele angrenate în misiuni de menținere a ordinii publice și pază, atât cu personal de execuție cât și personal de conducere, atunci când situația o impune cu respectarea legislației specifice.

Suportul logistic pentru compartimentele de ordine publică și circulație pe drumurile publice ale Poliției Locale este asigurat prin dotarea polițiștilor locali cu următoarele:

 • - echipament individual adecvat anotimpului (unifonnă);

 • - armament cu muniție letală, acolo unde se impune;

 • - bastoane de cauciuc/tomfe;

 • - spray-uri iritant-lacrimogene;

 • - cătușe;

 • - stații emisie-recepție;

 • - camere foto + video;

 • - telefoane mobile;

 • - veste reflectorizante;

 • - veste multifuncționale;

 • - 6 autoturisme pentru patrulele auto din care:

 • - 2 la Serviciul ordine, liniște publică și pază a bunurilor nr. 1;

 • - 2 la Serviciul ordine, liniște publică și pază a bunurilor nr. 2;

 • - 2 la Serviciul circulație pe drumurile publice;

 • ( numărul autoturismelor poate fi suplimentat în funcție de necesități);

 • - 10 biciclete electrice;

în sprijinul misiunile de asigurare a ordinii publice este utilizat personalul și tehnica din dotarea Serviciului dispecerat, supraveghere video, respectiv a:

 • - centrului de supraveghere video;

 • - dispeceratului operativ.

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice care au obținut certificatul de absolvire a programului de formare inițială prevăzut de lege, pot fi dotați cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfășurării activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Polițiștii locali care utilizează logistica precum și cei care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale, sunt obligați să respecte regulile prevăzute în precizările și dispozițiile tehnice specifice, precum și pe cele stabilite în documentația tehnică a fiecărui mijloc în parte.

Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilență în scopul înlăturării oricărei posibilități de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate, ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

CAPITOLUL IV.

Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul dispozitivelor

Instruirea profesională, de protecție a muncii și pentru situații de urgență a efectivelor de ordine liniște publică și pază, respectiv dispecerat supraveghere - video și circulație pe drumurile publice a Poliției Locale Suceava se face lunar, conform Planurilor tematice de instruire întocmite în acest sens de conducerea direcției.

Planul tematic este o programă de învățământ ce urmează a fi folosită de personalul de instruire și șefii compartimentelor funcționale din structura Poliției Locale pentru organizarea și conducerea pregătirii profesionale lunare a personalului din subordine, conform prevederilor legale.

Planul este întocmit pe luni calendaristice și pe categorii de pregătire și cuprinde principalele teme de instruire ce trebuie parcurse de polițiștii locali în anul de referință.

Concret, Planul tematic cuprinde: baza de calcul a timpului afectat instruirii pe întreg anul, denumirile temelor propuse, timpul alocat, precum și indicațiile metodice si bibliografice corespunzătoare fiecărei teme în parte și repartizarea acestuia pe următoarele categorii de pregătire:

 • a. pregătire specifică;

 • b. pregătire profesională;

 • c. pregătire militară (instrucția tragerii);

 • d. pregătire fizică;

 • e. program de instruire pe linie de protecție a muncii;

 • f. program de instruire pe linie de situații de urgență;

Instruirea polițiștilor locali, conform Planului Tematic mai sus menționat, este coordonată către conducerea executivă și condusă de șefii compartimentelor funcționale cu sprijinul șefului serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ pentru pregătirea de specialitate, respectiv de o persoană atestată sau jandarm ca instructor pentru pregătirea fizică și tehnici de autoapărare.

Instruirea efectivului de polițiști locali din servicile de ordine, liniște publică și pază, circulație pe drumurile publice se face zilnic la intrarea în serviciu, pe fiecare schimb, de către șeful de tură sau șefii compartimentelor funcționale, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Suceava.

Cu această ocazie sunt prezentate situația operativă și misiunile încredințate.

în cazul în care polițiștii locali fac parte din patrule mixte polițist local-agent poliție ordine publică, polițist local-jandarm, polițist local circulație-agent poliție rutier, conform Protocoalelor încheiate cu instituțiile aparținând MAI, instruirea la intrarea în schimb și bilanțul activității se face de personalul acestor instituții, la locurile stabilite de acestea, iar serviciul se desfășoară potrivit graficelor de serviciu, planurilor de acțiune sau pe itinerariile de patrulare stabilite de aceste instituții.

Controlul dispozitivelor de ordine se execută de către conducerea Direcției Poliției Locale reprezentată prin director executiv și director executiv adjunct și de către șefii serviciilor de ordine, liniște publică și pază, circulație pe drumurile publice și dispecerat supraveghere video, a înlocuitorilor acestora, șefilor de tură și ajutorilor acestora și personalului programat conform procedurii de continuitate a conducerii.

îndeplinirea misiunilor cere din partea întregului personal o înaltă pregătire, disciplină fermă în toate împrejurările, voință și hotărâre în aplicarea măsurilor ce se impun, în scopul prevenirii oricăror evenimente deosebite, accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale.

în acest scop personalul este temeinic instruit privind legile, regulamentele și ordinele în vigoare (să cunoască armamentul, tehnica și mijloacele de intervenție și autoapărare din înzestrare precum și regulile de întrebuințare a acestora în condiții de eficiență și siguranță a muncii).

întregul personal al Poliției Locale este obligat să cunoască și să respecte toate normele și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență elaborate în cadrul Direcției, precum și legislația în vigoare aplicabilă.

CAPITOLUL V.

DISPOZIȚII FINALE

Analiza activității de patrulare și a evenimentelor înregistrate în zona de competență se va realiza zilnic, la începerea programului de lucru de către șefii serviciilor de ordine publică, circulație pe drumurile publice și dispecerat - supraveghere video și va fi prezentată sub forma unei sinteze conducerii executive a Poliției locale.

Conducerea poliției locale răspunde de folosirea efectivelor de siguranță publică în teren, în uniforma corespunzătoare anotimpului și cu dotarea aferentă, asigurând pe cât posibil permanentizarea acestora în sectorul/zona de responsabilitate, cu repectarea normelor metodologice și procedurilor întocmite în acest sens.

Permanentizarea are rolul de a asigura polițistului cunoașterea sub toate aspectele a populației și teritoriului, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

Se interzice folosirea acestor polițiști în alte activități ce exced atribuțiilor de serviciu.

în funcție de evoluția situației operative, sub coordonarea conducerii direcției, se vor realiza întâlniri pentru schimb de date și informații, luare la cunoștință despre evenimentele înregistrate și organizarea dispozitivului de ordine publică, cu I.P.J. Suceava, Poliția municipiului și I.J.J. Suceava, în vederea acoperirii zonelor și locurilor cu risc de infracționalitate.

Controlul privind modul în care polițiștii locali își execută serviciu se face de către Primarul localității sau persoanele desemnate de acesta, însoțite de un reprezentant al poliției locale, potrivit atribuțiilor de serviciu, conform tabelului din Anexa nr. 3.

Informările cu privire la activitățile desfășurate de efectivele Poliției Locale Suceava se realizează lunar, trimestrial și anual prezentate Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Primăriei Suceava.

Informările reciproce între I.J.J. Suceava, Poliția Municipiului Suceava - Poliția Locală Suceava cu privire la situația operativă, persoane date în urmărire etc se realizează ori de câte ori e nevoie, potrivit Protocolului de cooperare încheiat între instituții.

Prezentul Plan de Ordine și Siguranță în municipiul Suceava a fost întocmit în 3 (trei) exemplare și intră în vigoare la data aprobării cu valabilitate până la apariția unor modificări legislative sau reactualizarea acestuia.

Anexe:

 • 1. harta unității administrativ-teritoriale și elementele de dispozitiv participante la activitățile de menținere a ordinii publice și siguranței publice;

 • 2. tabel cuprinzând elementele de dispozitiv participante la activitățile de menținere a ordinii publice și siguranței publice;

 • 3. tabel cuprinzând persoanele cu funcții de conducere cu atribuții de coordonare și control al efectivelor participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice.

Elaborat de Comisia locală de ordine publică:                            //

 • 1. Lungii Ion - primar al municipiului Suceava__________________y / /

 • 2. Harșovschi Lucian - viceprimar al municipiului Suceava                ______

 • 3. Ciutac loan - secretarul general al municipiului Suceava_______

 • 4. Munteanu Teodora - viceprimar al municipiului Suceava /           Alrv

 • 5. Alexandroaie Eugen Cătălin - consilier local //

 • 6. Pricope Radu Constantin - consilier loca^^X^y^^_________ a

 • 7. Cușnir loan Dan - consilier local            X *                       >

Comisar Ungurean lonuț Adrian - Șef al Poliției municipiului Suce;

9. Doroftei Ovidiu - director executiv al Poliției Locale               _________

Anexa nr. 2

Tabel cuprinzând elementele de dispozitiv participante la activitățile de menținere a ordinii publice și siguranței publice

Nr. crt.

Denumire Serviciu

Personal de conducere

Personal de execuție

Total

1

S.O.L.P.P. nr. 1

1 1

35

36

2

S.O.L.P.P. nr. 2

1

22

23

3

S.C.D.P.

1

14

15

4

S.D.S.V.

1

13

14

TOTAL

4

84

88

Anexa nr. 3

Tabel

cuprinzând persoanele cu funcții de conducere cu atribuții de coordonare și control al efectivelor

participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcția

Observații

1

Lungu Ion

Primar

2

Doroftei Ovidiu

Director executiv

3

Maftei Nicolae

Director executiv adjunct

4

Manoliu Liviu Laurențiu

Șef serviciu

S.O.L.P.P. nr. 1

5

Romaniuc Constantin

Șef serviciu

S.O.L.P.P. nr. 2

6

Veziteu Didi

Șef serviciu

S.C.D.P.

7

Crețu Daniela

Șef serviciu

S.D.S.V.

8

Cuciureanu Dinei Liviu

Șef serviciu

S.E.P.I.A.

Prezentul tabel se va completa cu persoanele împuternicite de Primar sau desemnate lunar de Directorul executiv/directorul executiv adjunct pentru înlocuirea personalului aflat în concediu, libere, cursuri de perfecționare și instruire.