Hotărârea nr. 92/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 300 din ,25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava, modificată și completată prin H.C.L. nr. 23/2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 300 din

25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava, modificată și completată prin H.C.L. nr. 23/2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat cu nr. 9074/24.03.2021, Raportul Poliției Locale Suceava cu nr. 9075/24.03.2021 și Avizul Comisiei economico -finnanciară, juridică și disciplinară;

în baza prevederilor art. 242 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit d) și alin.(7) lit. m), art. 133 alin. (1), art. 136 alin. (1) art. 139 alin. (1) și art. 196, alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică și se completează H.C.L. nr. 300/2018 cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava, modificat și completat prin H.C.L. nr. 23/2020, după cum urmează:

1. Articolul 10 pct. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Pct.

18

Descrierea faptei

Amendă(lei)

Persoane fizice

Persoane juridice

5

Este interzisă circulația vehiculelor ăe orice fel prin parcuri, pe alei, trotuare, esplanade și scuaruri, făcând excepție bicicletele, trotinetele, monociclurile și segway-urile, dacă nu sunt montate indicatoare de interzicere pentru acestea, precum și vehiculele utilizate pentru întreținere,curățenie, aprovizionare, intervenție la utilitățile publice sau pentru ordine și siguranță publică, aflate în misiune.

200 -1000

500-2000

2. Articolul 10 se completează prin introducerea punctului 18 cu următorul cuprins:

Pct.

18

Descrierea faptei

Amendă(lei)

Persoane fizice

Persoane juridice

18

Este interzisă parcarea vehiculelor pe domeniul public în alte locuri decât drumul public ori spațiile marcate expres de administratorul domeniului public

200 -1000

400- 2000

  • 3. La Capitolul 9 Dispoziții finale, articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.33. (1) Pe lângă sancțiunea contravențională, polițistul local, poate dispune și măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculului pentru faptele contravenționale prevăzute la art. 9, litera b) și art. 10, pct. 18.

  • (2) Pentru operațiunile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor sunt aplicabile tarifele prevăzute de Regulamentul privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava precum și înlăturarea autovehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă aprobat prin H.C.L. nr. 182 din 23 iulie 2020”

  • 4. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33\ cu următorul cuprins:

„Art.331. Odată cu aplicarea sancțiunii principale, prin procesul verbal de constatare a contravenției, se va stabili în sarcina contravenientului și obligația recuperării pagubelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale administrației publice locale”

  • 5. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

,^4rt.57. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale cuprinse în prezenta hotărâre se face de primarul municipiului, împuterniciții acestuia, precum și de polițiștii locali din cadrul Poliției locale Suceava. ”

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 300/2018 rămân valabile.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

Jrs.4e™CIUTAC

Nr. 92 din 22 aprilie 2021