Hotărârea nr. 91/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea de principiu a înfiinţării unei autogări de către ,S.C. CEZTRANS COMPANY S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a înființării unei autogări de către S.C. CEZTRANS COMPANY S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 11849/14.04.2021, Raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport înregistrat sub nr. 11850/14.04.2021 și Raportul Comisiei servicii publice;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Suceava sub nr. 5464/22.02.2021 a S.C. CEZTRANS COMPANY S.R.L. și în conformitate cu art. 119 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice din 3 0 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 980/2011 emis de ministrul transporturilor și infrastructurii;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit k) și al art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă de principiu înființarea unei autogări în Suceava, situată în str. Ion Creangă, nr. 2, ap. 1, de către S.C. CEZTRANS COMPANY S.R.L. cu sediul în corn. Baia, jud. Suceava, având CUI 22478112, înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub numărul J33/1481/2007.

Art. 2. Aprobarea de principiu a înființării autogării prevăzute la art. 1 se va face cu respectarea reglementărilor specifice în materie și cu îndeplinirea condițiilor stabilite de Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRAS


SECRETAR G

Jrs. IQa


yiNEAZĂ

JERAL MUNICIPIU

CIUTAC

Nr. 91 din 22 aprilie 2021