Hotărârea nr. 90/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar situate în municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a piețelor agroalimentare și a

Complexului Comercial Bazar situate în municipiul Suceava

Consiliul Local al municpiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 8790/22.03.2021, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8791/22.03.2021 și Avizul Comisiei economico-fmanciară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizata cu modificările și completările ulterioare; a H.G.R. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; art. 7, alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională din administrația publică - republicată; a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată; a O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată; a H.GR, nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, a Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată și a Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. „d”, art. 139 alin.(l) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a pieței agroalimentare Burdujeni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a pieței agroalimentare Centrale, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a pieței agroalimentare George Enescu, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a pieței agroalimentare En Gross Burdujeni, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a pieței agroalimentare Ițcani, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Complexului Comercial Bazar, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se abrogă prevederile H.C.L. nr. 163/30.05.2019 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar situate în municipiul Suceava.

, :,<M^ț8;^rimarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane și Direcția Administrația Pi^feipf v^        îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONT


SECRETAR G

Jrs. IQJ


jMÎMNEAZĂ

TOAL MUNICIPIU tlUTAC

Nr. 90 din 22 aprilie 2021

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.

Consiliul Local al Municipiului Suceava

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare Burdujeni

CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE

 • 1. Denumirea pieței: Piața agroalimentară Burdujeni

 • 2. Sediul pieței: Str. Calea Burdujeni nr.13

 • 3. Denumirea administratorului pieței: Primăria Municipiului Suceava prin Direcția Administrația Piețelor.

 • 4. Hotărârea Consiliului Local privind localizarea pieței și a specificului acesteia: Piața agroalimentară Burdujeni se află amplasată în cartierul de locuințe Cuza Vodă și este dată în folosință în anul 1985 cu specific de comercializare a produselor agroalimentare.

 • 5. Piața agroalimentară Burdujeni funcționează în baza avizelor emise de următoarele instituții:

 • a) Autoritatea publică locală - Autorizație pentru desfășurarea activității de prestări servicii în structuri de vânzare cu sediu fix,

 • b) Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava - Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor.

CAPITOLUL II. TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

 • 1. Tipul pieței: Piața agroalimentară permanentă.

 • 2. Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează

  - vânzarea cu amănuntul de fructe și legume proaspete și conservate

  CAEN-4721

  - vânzare cu amănuntul de produse lactate și ouă

  CAEN-4729

  - vânzare cu amănuntul a pâinii, produselor de patiserie, produselor zaharoase

  CAEN-4724

  - vânzare cu amănuntul al cărnii și produselor din came

  CAEN-4722

  - vânzare cu ridicata cereale, semințe și furaje

  CAEN-4621

  - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

  CAEN-4776

  - comerțul cu amănuntul în standuri, chioșcuri și piețe a oricăror feluri de produse de strictă necesitate

  CAEN-4789

  - comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

  CAEN-4781

  - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

  CAEN-4782

  - repararea încălțămintei și a articolelor din piele

  CAEN-9523

  - repararea articolelor de uz personal și gospodăresc

  CAEN-9525

  - vânzare gustări calde, produse fast-food, înghețată, băuturi răcoritoare, cafea, produse alimentare

  CAEN-5610

 • 3. Periodicitatea pieței

Permanent, în afară de zilele libere legale.

 • 4. Orar de funcționare

 • a) Halele de came și lactate:

Luni - Sâmbătă                  orele 600 - 1900

Duminică                        orele 600 - 1300

în prima zi de luni din fiecare lună halele sunt închise pentru efectuarea lucrărilor de dezinfecție, deratizare, dezinsecție.

 • b) Piața agroalimentară acoperită:

Luni - Sâmbătă                   orele 600 - 2000

Duminică                       orele 600 - 1800

 • c) Acces vehicule pentru încărcare și descărcare mărfuri:

zilnic între orele 500 - 800 și orele 1800 - 2000,

Unitățile din incinta pieței agroalimentare Burdujeni își vor adapta programul de funcționare -aprovizionare conform prezentului regulament.

CAPITOLUL III. PLANUL PIEȚEI

 • 1. Căi principale de acces în zonă din: Str. Calea Burdujeni.

  2. Spații de parcare din : Str. Calea Burdujeni Nr.13.
  3. Sectorizarea Pieței agroalimentare Burdujeni pe specific de produse comercializate

Produsele agroalimentare comercializate de producătorii individuali pe baza atestatului de producător, în sectorul din interiorul pieței acoperite:

 • - Produsele de uz gospodăresc - mături, măturoaie, produse ceramice realizate de mica industrie sau de mici meșteșugari în sectorul din interiorul pieței acoperite;

 • - Citricele - comercializate de comercianți persoane juridice care prestează activitate de comerț în sectorul din interiorul pieței acoperite și la chioșcurile termopan proprietatea agenților economici;

 • - Flori cu amănuntul și ridicata - comercializate de producătorii individuali, asociații familiale precum și persoane fizice autorizate din interiorul pieței acoperite;

 • - Produsele industriale, îmbrăcăminte, încălțăminte comercializate de către operatori economici autorizați la chioșcurile din termopan proprietate particulară, amplasate în interiorul pieței agroalimentare;

 • - Produsele agroalimentare și nealimentare, comercializate de operatorii economici autorizați în spații proprietatea lor, amplasate pe platoului pieței agroalimentare.

 • 4. Căile de acces ale cumpărătorilor la punctele de vânzare: direct prin principalele căi de acces din str.Calea Burdujeni.

 • 5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor agroalimentare, neaiimentare și de alimentație publică:

 • - Structurile de vânzare pentru comercializarea produselor agroalimentare sunt amplasate în interiorul pieței și se realizează la un număr de 120 mese din fibră de sticlă.

 • - Activitatea de alimentație publică se realizează în spații construite, proprietatea agenților economici, amplasate în jurul pieței agroalimentare. Comercializarea produselor nealimentare și industriale se desfășoară și în chioșcuri de termopan amplasate pe platoul pieței.

 • 6. Amplasarea halelor: Halele de came și lactate sunt amplasate în spațiile comerciale ale pieței agro alimentare, proprietatea Primăriei municipiului Suceava, având acces principal din str. Calea BurdujenL

 • 7. Localizarea cântarului pieței, spațiului de închiriere a cântarelor și echipamentului de protecție, grupurilor sanitare etc., precum și celorlalte servicii oferite în cadrul pieței

 • - Cântarul de control al cumpărătorului este amplasat în interiorul pieței acoperite,

 • - Magazia de închiriat cântare se află amplasată în interiorul pieței agroalimentare în biroul casierilor,

 • - Echipamentele de protecție se află în magazia Pieței agroalimentare Burdujeni,

 • - Amplasare grupuri sanitare și PSL

 • a) grupurile sanitare sunt amplasate: un grup sanitar în spatele pieței pe platou și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități în hala acoperită,

 • b) puncte P.S.L amplasate în interiorul pieței, pe platou:

 • - lângă hală lactate                -1 punct P.S.L,

 • - lângă grupul sanitar              -1 punct P.S.L,

hidranții exteriori ( 3buc.) amplasați pe platoul pieței,

 • - hidranți interiori (6 buc.) amplasați în interiorul halei acoperite, sistem de alarmare la incendiu, amplasat în interiorul halei acoperite.

 • - Localizarea rețelei electrice, a rețelei de apă și de canalizare, precum și a racordurilor de branșare a utilităților:

 • a) firida pentru distribuirea curentului electric este amplasată pe peretele spațiilor comerciale din fața pieței agroalimentare,

 • b) rețeaua, de distribuire a apei potabile se află lângă grupul sanitar amplasat pe platoul pieței, c) piața dispune de sistem de supraveghere cu camere de luat vederi amplasate pe platoul pieței.

 • d) canalizarea pieței este racordată la rețeaua municipiului,

 • e) punctul de racordare la gazele naturale:

 • - pentru halele de carne, lactate, biroul administrativ și spațiile comerciale se află pe coloana de gaze din fața pieței agroalimentare, deservite de 2 centrale termice pe gaze naturale, pentru grupul sanitar pe coloana de gaze din spatele pieței agroalimentare, deservit de o centrală termică pe gaze naturale,

 • - pentru hala acoperită, coloana de gaz se află amplasată pe peretele grupului sanitar și a camerei centralelor, deservită de două centrale termice pe gaze naturale.

- Spațiile de depozitare a deșeurilor:

- în spatele pieței agroalimentare este amenajată o platformă betonată și împrejmuită, pentru colectarea gunoiului menajer și a materialelor refolosibile.

CAPITOLUL IV. PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚII ȘI A PLATOULUI

 • 1. Suprafața totală în administrare = 4938 mp,

 • 2. Suprafața totală a platoului pieței agroalimentare = 4938 mp,

 • 3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței: pavele, îmbrăcăminte asfaltică,

  4. Sectorizare Piața agroalimentară Burdujeni

 • a) Hala Acoperită formată din trei module în suprafață totală de 980mp,

Modul Nr.l - destinată producătorilor cu atestat (cuprinde un număr de 40 mese din fibră de sticlă).

Modul Nr.2 - destinată producătorilor cu atestat (cuprinde un număr de 40 mese din fibra de sticlă).

Modul Nr.3 - destinată agenților economici (cuprinde 35 mese din fibră de sticlă; 3 mese din fibră de sticlă destinate articolelor hobby și meșteșugărești; 2 mese din fibră de sticlă pentru vânzarea florilor).

 • b) Hală pentru desfacerea produselor lactate și a laptelui, amenajată cu un număr de 9 mese din fibră de sticlă și Ibuc. vitrină frigorifică,

 • c) Spații pentru comercializarea cărnii și a produselor din came, în spațiul amenajat cu vitrină frigorifică, amplasat la intrarea principală a pieței.

 • 5. Mobilierul și utilitățile pentru fiecare sector al pieței

 • a) mesele pentru comercializarea produselor agricole în suprafață de 1,8mp realizate din fibră de sticlă, având prevăzute sub blaturi spatii pentru depozitarea mărfurilor,

 • b) în interiorul halei acoperite sunt prevăzute 3 spălătoare pentru legume și fructe, pentru asigurarea căldurii pe timp de iarnă - ventilo-convectoare (4 buc. pe fiecare modul) și sisteme de răcire și umidificare (2buc. pe fiecare modul) folosite pe timp de vară,

 • c) în interiorul spațiilor pentru vânzarea cărnii se găsește:

 • - vitrină frigorifică,

u c-niuveta racordată la rețeaua de apă potabilă și apă caldă, sistem de încălzire prin calorifere cu centrală termică proprie pe gaz,

 • d) hala de lactate - 9 mese din fibră de sticlă armată în suprafață de 1 mp fiecare, chiuvete cu apă rece-caldă, sistem de încălzire cu calorifere,

 • e) box paleți - destinați comercializării pepenilor.

CAPITOLUL V. SERVICII PRESTATE CĂTRE UTILIZATORII PIEȚEI

 • 1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieței:

Prestări servicii prin închirierea către utilizatorii pieței de: mese din fibră de sticlă, cântare, chioșcuri din termopan, box paleți, spații comerciale, terenuri pentru ca operatorii economici să practice activitatea de comercializare a produselor autorizate conform legii.

 • 2. Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței:

conform art. 12 alin. 1 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, a Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și a Legii nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, (cu modificările ulterioare) privind organizarea și funcționarea piețelor, bazarului și târgului.

Piața va asigura servicii care să faciliteze desfășurarea activităților în condiții optime, respectiv :

 • a) spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție,

 • b) loc pentru amplasarea cântarului de control,

 • c) 3 zone pentru spălarea legumelor și fructelor,

 • d) surse de apă potabilă,

 • e) birou administrativ,

 • f) spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie,

 • g) locuri de parcare,

 • h) punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială,

 • i) punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I.,

 • j) wc-uri publice.

 • 3. Racordarea pieței la rețeaua electrică, la rețeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de gaz.

Piața este racordată la rețeaua electrică, de apă potabilă, canalizare și la rețeaua de gaz metan.

CAPITOLUL VI: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

L Drepturile utilizatorilor pieței agroalimentare:

 • 1. Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

 • 2. Utilizatorii să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul de 500 kg;

 • 4. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. Să aibă acces la toate serviciile oferire de administrația pieței;

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

 • 7. Dreptul de a-și închiria mese. închirierea meselor se va face pe baza unui contract de închiriere încheiat între Municipiului Suceava prin Serviciul Patrimoniu și utilizatori, în care se vor preciza clauzele ce trebuie resepctate de ambele părți:

 • - închirierea se poate face pe o perioadă de cel puțin o lună și maxim 12 luni;

 • - Taxa de închiriere se stabilește prin Hotarare a Consiliului Local;

 • - în vederea închiderii unei mese utilizatorul va face o cerere pentru masă;

 • - Utilizatorii vor putea opta pentru rămânerea pe vechiul amplasament prin reînoirea contractului de închiriere la expirarea acestuia. în cazul în care în 3 zile lucrătoare de la expirarea contractului titularul nu a solicitat prelungirea acestuia, masa se va atribui altui solicitant în ordinea cererilor depuse;

 • 8. Alte drepturi oferite de prevăzute de legislația în vigoare.

ILObligațifie utilizatorilor pieței agroalimentare:

 • 1. Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață, precum și în domeniul protecției consumatorilor;

 • 2. Se interzice cedarea folosinței structurilor de vânzare deținute prin contract de închiriere sau asociere, prin orice formă de contracte cu terți, precum și a locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli sau comercianților de produse de uz gospodăresc;

 • 3. Utilizatorii pieței vor efectua cântărirea și măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic;

 • 4. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • 5. Afișarea uatelor de identificare:

 • - Eticheta produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punctul de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, care trebuie să conțină următoarele elemente:

 • - numele și prenumele/denumirea producătorului;

 • - seria și numărul atestatului de producător;

 • - denumirea produsului;

 • - localitatea/țara de origine;

 • - data recoltării/obținerii produsului;

 • - prețul de vânzare;

 • 6. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor:

Producătorii agricoli au obligația să afișeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:

 • a) copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;

 • b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016. Supravegherea afișării documentelor prevăzute punctele la 6 (a) și 6 (b) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieței."

 • 7. Etalarea instrumentelor de măsură la loc vizibil cu datele orientate (afișajul) spre cumpărător, pentru a fi ușor vizibile celui care plătește;

 • 8. Persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele juridice, care desfășoară activitate de comercializare a. produselor și serviciilor de piață în perimetrul pieței, sunt obligate să afișeze numele/denumirea, iar pentru societățile comerciale și sediul social, astfel cum au fost înregistrate în registrul comerțului;

 • 9. Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substituteior de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscal;

Se exceptează de la prevederile pct. 9 de mai sus încasările efectuate din următoarele activități:

 • a) Comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

 • 10. Menținerea perm anentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 11. Plata taxelor forfetare;

 • 12. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, este interzisă expunerea mărfurilor pe căile de acces;

 • 13. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 14. Să nu influențeze prețurile prin manipulare;

 • 15. Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare,

 • 16. Utilizatorii au obligația de a îngriji și a nu deteriora utilitățile puse la dipoziție;

 • 17. Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozibile, a materialelor pirotehnice precum și a armelor de foc și a muniției;

 • 18. Alte obligații prevăzute de normele legale în vigoare.

Este strict interzis consumul băuturilor alcoolice în perimentrul pieței.

CAPITOLULVII: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

A. Responsabilul/șef biroul pieței agroalimentare are următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Răspunde de întreaga activitate desfășurată în perimetrul pieței agroalimentare;

 • 2. Gestionează și administrează spațiile și dotările din cadrul pieței agroalimentare;

 • 3. Asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților ce se desfășoară în cadrul pieței agroalimentare urmărind crearea condițiilor necesare și suficiente pentru buna desfășurare în perimetrul acesteia a unui comerț civilizat;

 • 4. Răspunde de organizarea comerțului în cadrul pieței agroalimentare în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între agenții economici;

 • 5. Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea atestatului de producător și concordanța dintre conținutul acestuia și produsele ce se comercializează;

 • 6. Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol; a buletinului de verificare metrologică pentru cântarul din dotare proprietate particulară și a autorizației pentru comercializarea semințelor și materialului săditor, vizat anual;

 • 7. Verifică pe întreaga durată a activității pieței dacă agenții economici au afișate datele de identitate inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • 8. Urmărește ca activitatea de comerț în cadrul pieței să se realizeze numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii și interzice vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

 • 9. Asigură folosirea integrală a platourilor acoperite și neacoperite, sectorizarea acestora, astfel ca desfacerea produselor de către producători să se facă numai la mese, pe grupe de mărfuri, cu respectarea vecinătăților admise de normele sanitare aflate în vigoare;

 • 10. înscrie zilnic în registrul de evidență special înființat, datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei;

 • 11. Face propuneri pentru întocmirea/'actualizarea regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare;

 • 12. Afișează la ioc vizibil și în mod lizibil regulamentul de funcționare a pieței, orarul de funcționare, precum și taxele practicate în piață aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • 13. Asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor precum și în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de 30 kg la o singură cântărire, necesare vânzării mărfurilor în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 14. Asigură închirierea cântarelor în baza documentelor impuse de regulamentul de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, la solicitarea închinătorilor, în interiorul programului de închiriere;

 • 15. Propune verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriere utilizatorilor din piață;

 • 16. Urmărește folosirea, de către producători și agenți economici, numai a cântarelor care au verificare metrologică. Ia măsuri pentru înlăturarea cântarelor fără verificare metrologică;

 • 17. Administrează contractele de închiriere întocmite de Serviciul Patrimoniu pentru piața agroalimentară și urmărește încasarea chiriei;

 • 18. Ține evidența contractelor de închiriere și verifică modul de încasare a chiriilor stabilite în contract;

 • 19. Verifică modul în care contractanții își respectă obligațiile ce le revin conform clauzelor contractuale și al regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare și propune măsuri în cazul în care constată nerespectarea acestora;

 • 20. întocmește proces-verbal de pred are-primire între șef birou și contractant privind obiectul contractului de închiriere;

 • 21. Urmărește recuperarea debitelor restante de la chiriașii beneficiari ai contractelor de închiriere din piața agroalimentară;

 • 22. Sprijină organele de control autorizate în acțiunile desfășurate în incinta pieței agroalimentare în vederea respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, a obligațiilor fiscale și a normelor PSI aflate în vigoare;

 • 23. Asigură salubrizarea pieței agroalimentare, zilnic sau ori de câte ori este necesar, prin măturare, prin spălarea platformelor, efectuarea periodică a unor acțiuni de deratizare, dezinfecție, dezinsecție urmărid ridicarea ritmică a gunoiului menajer colectat de unitatea specializată în baza contractului încheiat;

EL Aduce la cunoștință publică și urmărește respectarea următoarelor măsuri restrictive

 • 1. Se interzice comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au atestate de producător eliberat în condițiile legii, de alte persoane decât titularul atestatului de producător, sau de persoanele menționate în certificat, a altor produse decât cele menționate în atestatul de producător, cât și a persoanelor ce au atestatul de producător suspendat, neavizat sau cu viză expirată;

 • 2. Se interzice cumpărarea de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora;

 • 3. Activitatea de comerț în cadrai pieței se realizează numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii, fiind interzise vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

 • 4. Se interzice punerea la dispoziție a mijloacelor de cântărire, comercianților care nu dețin atestat de producător sau autorizație de comercializare a produselor;

 • 5. Se interzice aruncarea în altă parte decât la locul anume destinat (coșuri de gunoi) a cojilor de semințe sau fructe și a resturilor de obiecte;

 • 6. Persoanele fizice și persoanele juridice care își desfășoară activitățile comerciale în incinta pieței agroalimentare Burdujeni sunt obligate să întrețină curățenia și ordinea în zona unde își desfășoară activitatea;

 • 7. Se interzice blocarea căilor de acces în incinta pieței agroalimentare Burdujeni prin depozitarea de mărfuri, parcarea autovehiculelor, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, cărucioare, sau alte mijloace de transport;

 • 8. Se interzice folosirea meselor din piața agroalimentară Burdujeni în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;

 • 9. Este interzisă blocarea cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containerele de gunoi;

 • 10. Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare în afara locurilor special amenajate;

 • 11. Se interzice intrarea, staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor și bicicletelor în piața agroalimentară Burdujeni;

 • 12. în incinta pieței agroalimentare Burdujeni se interzice comercializarea produselor a căror proveniență nu poate fi dovedită, cumpărarea produselor în scopul revânzării, intervenția sub orice formă asupra mijloacelor de cântărire în scopul denaturării cântăririi produselor.

CAPITOLUL VIII: CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

 • 1. Utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, actualizată; cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;

 • 2. Organizarea de spații de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii piețelor a prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;

 • 3. închirierea sau desfășurarea activităților în spațiile care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

 • 4. Nea fișarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu avertisment sau amendă de la 100 Iei la 500 lei;

 • 5. Desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil și nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

 • 6. Nerespectarea de către administratorul pieței a prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

 • 7. Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de ia 100 lei la 500 lei:

«exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor, existenței contactelor imperfecte la conexiuni și legături, străpungerii ori lipsei izolației ia îmbinări sau la capetele conductoarelor;

 • •neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea normală este întreruptă;

 • b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

 • « nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deșeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile și a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

 • ® folosirea în spații ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite și marcate ca atare, a mașinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcționării;

 • ® fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;

 • c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

o lăsarea în funcțiune a sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor și echipamentelor tehnice, aparatelor, mașinilor și utilajelor iară supraveghere, atunci când instrucțiunile de utilizare o interzic;

o neasigurarea selectivității la scurtcircuit și la suprasarcină a elementelor de protecție a instalațiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

 • ® păstrarea sau depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor de control și de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;

 • • depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor și substanțelor combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecție necesare evitării aprinderii acestora;

 • • blocarea sau neîntreținerea în bune condiții a drumurilor, a platformelor și a căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje și alte mijloace, precum și pentru personalul de intervenție în caz de incendiu;

 • © blocarea accesului la instalațiile, echipamentele, mijloacele și accesoriile de stingere a incendiilor;

 • • nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate la incendiu;

 • d) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

 • • introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activități cu public, a produselor și substanțelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiții decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;

 • e) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

 • • scoaterea din funcțiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte situații decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea funcționăi'ii acestora la parametrii proiectați;

 • 8. împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situații de urgență să își exercite drepturile și obligațiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • 9. Constatatrea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române, de către Poliția Locală și de către persoanele împuternicite de primar.

DIRECTOR

Curelușă VasiU Cristinel

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.

a Consiliului Local al Municipiului Suceava

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare Centrale

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

 • 1. Denumirea pieței: Piața agroalimentară Centrală

 • 2. Sediul pieței: str. Petru Rareș nr. 30

 • 3. Denumirea administratorului pieței: Primăria Municipiului Suceava prin Direcția Administrației Piețelor

 • 4. Hotărârea Consiliului Local privind localizarea pieței și a specificului acesteia: Piața agroalimentară Centrală se află amplasată în cartierul de locuințe Petru Rareș și este dată în folosință în anul 1987 cu specific de comercializare a produselor agroalimentare.

 • 5. Piața agroalimentară Centrală funcționează în baza avizelor emise de următoarele instituții:

 • a) Autoritatea publică locală - Autorizație pentru desfășurarea activității de prestări servicii în structuri de vânzare cu sediu fix.

 • b) inspectoratul pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava - Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor.

CAPITOLUL H: TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

1. Tipul pieței: Piață agroalimentară permanentă;

2. Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează:

- vânzarea cu amănuntul de fructe și legume proaspete și conservate

CAEN-4721

- vânzare cu amănuntul de produse lactate și ouă

CAEN-4729

- vânzare cu amănuntul a pâinii, produselor de patiserie, produselor zaharoase

CAEN-4724

- vânzare cu amănuntul al cărnii și produselor din came

CAEN-4722

 • - vânzare cu ridicata cereale, semințe și furaje

 • - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al

CAEN-4621

animalelor de companie și a hranei pentru acestea

- comerțul cu amănuntul în standuri, chioșcuri și piețe a oricăror feluri de produse

CAEN-4776

de strictă necesitate

- comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun

CAEN-4789

efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

- comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin

CAEN-4781

standuri, chioșcuri și piețe

- vânzare gustări calde, produse fast-food, înghețată, băuturi răcoritoare, cafea,

CAEN-4782

produse alimentare

CAEN-5610

 • 3. Periodicitatea pieței: Permanent, în afară de zilele libere legale.

 • 4. Orar de funcționare

 • a) Halele de came și lactate:

Luni - Sâmbătă orele 600 - 1900

Duminică orele 600 - 1300

In prima zi de luni din fiecare lună halele sunt închise pentru efectuarea lucrărilor de dezinfecție, deratizare, dezinsecție.

 • b) Piața agroalinientară acoperită

Luni - Sâmbătă                 orele 600 - 2000

Duminică                       orele 600 - 1800

 • c) Platoul exterior descoperit

Luni - Sâmbătă                 orele 600 - 2100

Duminică                     orele 600 - 1900

 • d) Acces vehicule pentru încărcare și descărcare mărfuri:

Zilnic între orele 500 - 800 și orele 1800 - 2000

Unitățile din incinta pieței agroalimentare Centrale își vor adapta programul de funcționare -aprovizionare conform prezentului regulament.

CAPITOLUL Iii: PLANUL PIEȚEI

1. Căi principale de acces în zonă din: - str. Petru Rareș

 • - str. Avram lancu

 • - str. Dimitrie Dan

 • 2. Spații de parcare din:              - str. Petru Rareș

 • - str. Curtea Domnească

 • - str. Vasile Alecsandri

 • - str. Dimitrie Dan

 • 3. Sectorizarea pieței agroalimentare Centrale pe specific de produse comercializate este următoarea:

  • 3.1. Piața agroalimentară acoperită

Piața acoperită este sectorizată astfel: două corpuri (corp A și corp B) cu câte două sectoare care cuprind un număr de 164 mese destinate producătorilor cu atestat și 43 mese pentru comercianți.

Corp B sector 1 - 43 mese destinate producătorilor cu atestat;

Corp B sector 2 - 35 mese destinate producătorilor cu atestat;

 • - 13 mese destinate comercianților;

Corp A sector 3 - 52 mese destinate producătorilor cu atestat;

Corp A sector 4 - 34 mese destinate producătorilor cu atestat;

 • - 30 mese destinate comercianților.

 • a) produsele agroalimentare comercializate de producătorii individuali pe baza atestatului de producător și carnetului de comer cializare, în sectorul din interiorul platoului de piață acoperit -164 mese;

 • b) produsele de uz gospodăresc - mături, măturoaie, produse ceramice realizate de mica industrie sau de mici meșteșugari în sectorul din interiorul platoului de piață acoperit amplasat în partea de nord a pieței - 5 mese (Corp A sector 4);

 • c) citricele - comercializate de comercianți, persoane fizice sau juridice care prestează activitate de comerț în sectorul din interiorul platoului acoperit - 5 mese (Corp A sector 4);

 • d) animalele vii (pești și păsări exotice), inclusiv articole necesare acestora, în sectorul din interiorul platoului acoperit - 2 mese (Corp A sector 4);

 • e) flori cu amănuntul și ridicata - comercializate de producătorii individuali, asociații familiale precum și persoane fizice autorizate din interiorul pieței acoperite - 10 mese (Corp A sector 4).

 • f) comerț cu amănuntul a produselor agroalimentare, fructe și legume proaspete, pentru societăți comerciale - 22 mese (Corp B sector 2-13 mese și Corp A sector 4-9 mese).

 • 3.2. Platou exterior descoperit

 • a) produsele agroalimentare comercializate de comercianți și producători cu atestat, la mese din fibră de sticlă armată, în sectorul amplasat în spatele pieței (30 mese);

 • b) produsele agroalimentare, nealimentare comercializate de comercianți și produsele industriale, îmbrăcăminte, încălțăminte comercializate de către operatori economici autorizați în baza legilor în vigoare, în sectorul amplasat în spatele pieței (un număr de 20 mese duble din tablă cu acoperiș numerotate de la 1 la 40);

 • c) produse agroalimentare, nealimentare și industriale, în chioșcuri și țarcuri metalice proprietatea Primăriei Municipiului Suceava, precum și chioșcuri din termopan proprietatea operatorilor economici, amplasate în spatele pieței agroalimentare (14 țarcuri, 42 chioșcuri și 10 chioșcuri teimopare, în spații construite proprietatea operatorilor economici).

 • 3.3 Spații comerciale amplasate în parcare

 • - un număr de 30 spații cu o suprafață de 267 mp dotate cu utilități (încălzire și apă);

 • 3.4. Garaje, magazie și vestiare îngrijitori cu o suprafață de 63 mp situați pe str. Avram lancu f.n.

 • 4. Căile de acces ale cumpărătorilor la punctele de vânzare: direct prin principalele căi de acces din str. Petru Rareș, str. Avram lancu și str. Dimitrie Dan;

 • 5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor agroalimentare, nealimentare și de alimentație publică.

Activitatea ue alimentație publică se realizează în spații construite proprietatea operatorilor economici amplasate la fațada principală a pieței agroalimentare.

Comercializarea produselor nealimentare, industriale și uz gospodăresc se desfășoară și în chioșcuri de termopan amplasate în interiorul pieței.

 • 6. Amplasarea halelor:

Pescăria și halele de came sunt amplasate vis a vis de piața agroalimentară, de o parte și de alta a spațiului de parcare (str. Petru Rareș nr. 9 și str. Petru Rareș nr. 7).

Hala de lactate și hala de miei este amplasată în partea de sud a pieței agroalimentare cu acces principal din str. Petru. Rareș nr. 30. Hala lactate este dotată cu 20 vitrine frigorifice și 26 mese din fibră de sticlă.

 • 7. Localizarea cântarului pieței, spațiului de închiriere a cântarelor și echipamentului de protecție, grupurilor sanitare etc., precum și celorlalte servicii oferite în cadrul pieței:

 • a) cântarele de control (3 buc.) ale cumpărătorului sunt amplasate In interiorul pieței acoperite astfel: lângă magazia de închiriere a cântarelor - 1 cântar (Corp A sector 3);

 • - Corp B sector 1 - 1 cântar;

hala de lactate -1 cântar.

 • b) magazia de închiriat cântare se află amplasată în interiorul pieței agroalimentare - Corp A sector

3; .

 • c) echipamentele de protecție se află în magazia sediului Administrației Piețelor situat pe str. Petru Rareș nr. 9;

 • d) grupurile sanitare sunt amplasate astfel:

două grupuri sanitare în incinta pieței agroalimentare;

 • - trei grupuri sanitare în incinta fostului sediu al Administrației Piețelor;

două grupuri sanitare în incinta sediului administrativ.

 • e) p unc te P. S. I. amplasate în interiorul pieței:

lângă magazia de cântare -1 punct P.S.I.;

 • - lângă sursa de apă - partea de sus a pieței - 1 punct P.S.I.;

 • - platou exterior în drept cu Corp A sector 3.

 • 8. Localizarea rețelei electrice, a rețelei de apă și de canalizare, precum și a racordurilor de branșare a utilităților pieței la acestea:

 • a) postul trafo pentru distribuirea curentului electric este amplasat lângă piața agroalimentară, în partea de nord a acesteia;

 • b) rețeaua de distribuire a apei potabile se află la intrarea principală a pieței din str. Petru Rareș nr.30.

 • c) canalizarea pieței este racordata la rețeaua municipiului;

 • d) punctul de racordare la gazele naturale:

 • - pentru halele de carne și sediul administrativ se află pe coloana de gaze din str. Curtea Domnească;

 • - pentru hala de lactate și grupul sanitar se află pe coloana de gaze din str. Dimitrie Dan;

 • e) rețeaua de încălzire și climatizare destinată Corpului B sector 1 și 2 se află situată în incinta pieței agroalimentare (centrala termică) de pe str. Dimitrie Dan.

 • 9. Spațiile de depozitare a deșeurilor

în spatele pieței agroalimentare este amenajată o platformă betonată care se constituie într-un punct gospodăresc împrejmuit pentru colectarea gunoiului menajer și în imediata apropiere, un spațiu pentru colectarea selectivă (hârtie, fier, plastic, deșeu menajer);

CAPITOLUL IV: PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚII ȘI A PLATOULUI

 • 1. Suprafața totală în administrare = 6.500 mp;

 • 2. Suprafața totală a platoului pieței agroalimentare = 4.330 mp din care 1.727 mp suprafața acoperită;

 • 3. Matern hri din care este realizat pavimentul platoului pieței: pavele din beton mozaicat;

 • 4. Piața agroalimentară Centrală este sectorizată după cum urmează:

 • a) sector producători individuali, destinat comercializării numai pe bază de atestat de producător a produselor agricole, la un număr de 164 mese din fibră de sticlă armată, amplasat în interiorul pieței;

 • b) sector producători individuali, asociații familiale, persoane fizice și juridice autorizate conform legii pentru comercializarea de flori la un număr de 10 mese din fibră de sticlă, amplasat în interiorul pieței;

 • c) sector destinat comercializării produselor de uz gospodăresc la un număr de 5 mese din fibră de sticlă armată, amplasat în interiorul pieței;

 • d) sector destinat comercializării de citrice la un număr de 5 mese, amplasat în interiorul pieței;

 • e) sector destinat vânzării de animale vii la un număr de 2 mese, amplasat în interiorul pieței;

 • f) sector pentru comercializarea produselor agroalimentare și nealimentare, fructe și legume proaspete, la un număr de 22 de mese și 14 țarcuri amplasate în exteriorul pieței agroalimentare;

 • g) sector pentru comercializarea de îmbrăcăminte, încălțăminte în 42 chioșcuri metalice tip, amplasate în spatele pieței;

 • h) sector de produse din mase plastice de uz gospodăresc, legume - fructe, alimentație publică, produse industriale, comercializate în 10 chioșcuri termopan;

 • i) sector pentru desfacerea laptelui și a produselor lactate în hala special amenajată cu un număr de 26 mese din fibră de sticlă și 20 vitrine frigorifice;

 • j) sector pentru comercializarea cărnii de miel în hala special amenajată prevăzută cu 100 cârlige pentru agățarea mieilor, amplasată în partea de est a pieței agroalimentare;

 • k) sector pentru comercializarea cărnii și a produselor din came în cele

15 boxe speciai amenajate cu vitrine frigorifice, un spațiu amenajat pentru desfacerea cărnii și a produselor din carne, amplasate la parterul sediului partidelor politice, str. Petru Rareș nr. 7

 • 1) 4 spații amenajate desfacerii produselor de alimentație publică și un spațiu împărțit în 2 boxe

amenajate pentru desfacerea produselor din carne, o boxă amenajată pentru desfacerea produselor lactate, amplasate la parterul sediului administrativ al Direcției Administrația Piețelor pe str. Petru Rareș nr. 9.

 • ■ 5. Mobilierul utilizat pentru fiecare sector al pieței este compus din :

 • a) mesele pentru comercializarea produselor agricole în suprafață de 1,8 mp. realizate din fibră de sticlă armată, fixată pe schelete metalice, având prevăzute sub blaturi spații de păstrate a mărfurilor.

 • b) interior ii halelor de carne este prevăzut cu boxe dotate cu: vitrină frigorifică;

chiuvete racordate la rețeaua de apă potabil și apă caldă.

 • c) interiorul halei de miei este prevăzut cu bare dotate cu 100 cârlige pentru agățarea mieilor;

 • d) hala de lactate - mese din fibră de sticlă armată în suprafață de 1 mp de fiecare și vitrine frigorifice (15 vitrine de Im și 5 vitrine de 1,4 m);

 • e) mesele de pe platoul exterior pentru comercializarea produselor agroalimentare și nealimentare sunt reslizate. și anume: 20 buc. din tablă și cornier, în suprafață de 3 mp fiecare și 30 buc. din fibră de sticlă armată, cu o suprafață de 1,8 mp fiecare;

CAPITOLUL V: SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieței închirierea către utilizatorii pieței Centrale de :

 • “ mese din fibră de sticlă armată;

 • ■■ mese pliante din fibră de sticlă;

 • - cântare;

 • - boxe frigorifice;

 • - vitrine frigorifice;

 • ~ chioșcuri metalice tip;

 • - țarcuri.

 • ■ spații comerciale;

 • - spații comerciale parcare ;

 • - terenuri pentru ca operatorii economici să practice activitatea de comercializare a produselor autorizate conform legii.

 • 2. Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței:

conform art. 12 alin. 1 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și a Legii nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, (cu modificările ulterioare) privind organizarea și funcționarea piețelor, bazarului și târgului.

Piața va fi asigurată cu servicii care să faciliteze desfășurarea activității în condiții optime, respectiv:

 • a) spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție;

 • b) spații pentru depozitarea mărfurilor și a ambalajelor;

 • c) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;

 • d) 2 bazine compartimentate pentru spălarea legumelor și fructelor;

 • e) surse de apă potabilă;

 • f) birou administrativ;

 • g) spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

 • h) locuri de parcare;

 • i) atelier întreținere și reparații electrice, termice sanitare, mijloace de cântărire;

 • j) punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;

 • k) punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I.;

 • 1) wc-u.ri publice.

 • 3. Racordarea pieței la rețeaua electrică, la rețeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de gaz și la rețeaua de termoficare.

Piața este racordată, la rețeaua electrică, de apă potabilă, canalizare,la rețeaua de gaz metan și la rețeaua termică.

CAPITOLUL VI: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

I. Drepturile utikmtariior pieței agroaiimentare:

 • 1. Să se poată informa iacii asupra tarifelor practicate în piață;

 • 2. Utilizatorii să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul de 500 kg;

 • 4. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. Să aibă acces ia toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

 • 7. Dreptul de a-și închina mese. închirierea meselor se va face pe baza unui contract de închiriere încheiat între Municipiului Suceava prin Serviciul Patrimoniu și utilizatori, în care se vor preciza clauzele ce trebuie resepctate de ambele părți:

 • - închirierea se poate face pe o perioadă de cel puțin o lună și maxim 12 luni;

 • - Taxa de închiriere se stabilește prin Ho tarare a Consiliului Local;

 • - în vederea închirierii unei mese utilizatorul va face o cerere pentru masă;

 • - Utilizatorii vor putea opta pentru rămânerea pe vechiul amplasament prin reînoirea contractului de închiriere la expirarea acestuia. în cazul în care în 3 zile lucrătoare de la expirarea contractului titularul nu a solicitat prelungirea acestuia, masa se va atribui altui solicitant în ordinea cererilor depuse;

 • 8. Alte drepturi oferite de prevăzute de legislația în vigoare.

ILObiigațiik utilizatorilor pieței agroalimentare:

 • 1. Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață, precum și în domeniul protecției consumatorilor;

 • 2. Se interzice cedarea folosinței structurilor de vânzare deținute prin contract de închiriere, prin orice formă de contracte cu terți, precum și a locurilor de vânzare atribuite prodicătorilor agricoli sau comerciantilor de produse de uz gospodăresc;

 • 3. Utilizatorii pieței vor efectua cântărirea și măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic;

 • 4. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • 5. Afișarea datelor de identificare:

 • - Eticheta produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punctul de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, care trebuie să conțină următoarele elemente:

 • - numele și prenumele/denumirea producătorului;

 • - seria și numărul atestatului de producător;

 • - denumirea produsului;

 • - localitatea/țara de origine;

 • - data recoltării/obținerii produsului;

 • - prețui de vânzare;

 • 6. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor:

Producătorii agricoli au obligația să afișeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:

 • a) copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;

 • b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autonzate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016. Supravegherea afișării documentelor prevăzute punctele la 6 (a) și 6 (b) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieței."

 • 7. Etalarea instrumentelor de măsură la loc vizibil cu datele orientate (afișajul) spre cumpărător, pentru a fi ușor vizibile celui care plătește;

 • 8. Persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele juridice, care desfășoară activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață în perimetrul pieței, sunt obligate să afișeze numele/denumirea, iar pentru societățile comerciale și sediul social, astfel cum au fost înregistrate în registrul comerțului;

 • 9. Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substi tutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscal;

Se exceptează de la prevederile pct. 9 de mai sus încasările efectuate din următoarele activități:

 • a) Comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

 • 10. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 11. Plata taxelor forfetare;

 • 12. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, este interzisă expunerea mărfurilor pe căile de acces;

 • 13. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 14. Să nu influențeze prețurile prin manipulare;

 • 15. Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare,

 • 16. Utilizatorii au obligația de a îngriji și a nu deteriora utilitățile puse la dipoziție;

 • 17. Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozibile, a materialelor pirotehnice precum și a armelor de foc și a muniției;

 • 18. Alte obligații prevăzute de normele legale în vigoare.

Este strict inter zis consumul băuturilor alcoolice în perimentrul pieței.

CA?n?OLULVn: DREPTURILE și obligațiile administratorului pieței

A.ReaponsabiIul/șef biroul pieței agro alimentare are următoarele drepturi și obligații:

1.Răspunde de întreaga activitate desfășurată în perimetrul pieței agroalimentare;

2,Gestionează și administrează spațiile și dotările din cadrul pieței agroalimentare;

 • 3 .Asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților ce se desfășoară în cadrul pieței agroalimentare urmărind crearea condițiilor necesare și suficiente pentru buna desfășurare în perimetrul acesteia a unui comerț civilizat;

 • 4 .Răspunde de organizarea comerțului în cadrul pieței agroalimentare în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între agenții economici;

 • 5 .Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire Ia existența și valabilitatea atestatului de producător și concordarga dintre conținutul acestuia și produsele ce se comercializează;

â.Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol; a buletinului de verificare metrologică pentru cântarul din dotare proprietate particulară și a autorizației pentru comercializarea semințelor și materialului săditor, vizat anual;

 • 7 .Verifică pe întreaga durată a activității pieței dacă agenții economici au afișate datele de identitate inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • 8 .Urmărește ea activitatea de comerț în. cadrul pieței să se realizeze numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii și interzice vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

 • 9 .Asigură folosirea integrală a platourilor acoperite și neacoperite, sectorizarea acestora, astfel ca desfacerea produselor de către producători să se facă numai la mese, pe grupe de mărfuri, cu respectarea vecinătăților admise de normele sanitare aflate în vigoare;

 • lO .înscrie zilnic în registrul de evidență special înființat, datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei;

 • 11 .Face propuneri pentru întocmirea/actualizarea regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare;

 • 12 .Afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul de funcționare a pieței, orarul de funcționare, precum și taxele practicate în piață aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • 13 .Asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor precum și în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de 30 kg la o singură cântărire, necesare vânzării mărfurilor în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 14 .Asigură închirierea cântarelor în baza documentelor impuse de regulamentul de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, la solicitarea închiriatorilor, în interiorul programului de închiriere;

 • 15 .Propune verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriere utilizatorilor din piață;

 • 16 .Urmărește folosirea, de către producători și agenți economici, numai a cântarelor care au verificare metrologică. Ia măsuri pentru înlăturarea cântarelor fără verificare metrologică;

 • 17 .Administrează contractele de închiriere întocmite de Serviciul Patrimoniu pentru piața agroalimentară și urmărește încasarea chiriei:

 • 18 .Ține evidența contractelor de închiriere și verifică modul de încasare a chiriilor stabilite în contract;

 • 19 .Verifică modul în care contractanții își respectă obligațiile ce le revin conform clauzelor contractuale și al regulamentului de fimcționare a pieței agroalimentare și propune măsuri în cazul în care constată nerespectarea acestora;

 • 20 .1ntocmește proces-verbal de pred are-primi re între șef birou și contractant privind obiectul contractului de închiriere;

 • 21 .Urmărește recuperarea debitelor restante de la chiriașii beneficiari ai contractelor de închiriere din piața agroalim emană;

 • 22 .Sprijină organele de control autorizate în acțiunile desfășurate în incinta pieței agroalimentare în vederea respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, a obligațiilor fiscale și a normelor PSI aflate în vigoare;

 • 23 .Asigură salubrizarea pieței agroalimentare, zilnic sau ori de câte ori este necesar, prin măturare, prin spălarea platformelor, efectuarea periodică a unor acțiuni de deratizare, dezinfecție, dezinsecție urmărid ridicarea ritmică a gunoiului menajer colectat de unitatea specializată în baza contractului încheiat;

B.Aduce Ia cunoștință publică și urmărește respectarea următoarelor măsuri restrictive

l.Se interzice comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au atestate de producător eliberai în condițiile legii, de alte persoane decât titularul atestatului de producător, sau de persoanele menționate în certificat, a altor produse decât cele menționate în atestatul de producător, cât și a persoanelor ce au atestatul de producător suspendat, neavizat sau cu viză expirată;

2. Se interzice cumpărarea de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul re vânzării acestora;

3 Activitatea de prestări de servicii în cadrul pieței se realizează numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii, fiind interzise vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

4.Se interzice punerea la dispoziție a mijloacelor de cântărire, comercianților care nu dețin atestat de producător sau autorizație de comercializare a produselor;

5.Se interzice aruncarea în altă parte decât la locul anume destinat (coșuri de gunoi) a cojilor de semințe sau fructe și a resturilor de obiecte;

6.Persoanele fizice și persoanele juridice care își desfășoară activitățile comerciale în incinta pieței agroalimentare Centrale sunt obligate să întrețină curățenia și ordinea în zona unde își desfășoară activitatea;

7.Se interzice blocarea căilor de acces în incinta pieței agroalimentare Centrale prin depozitarea de mărfuri, parcarea autovehiculelor, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, cărucioare, sau alte mijloace de transport;

8.Se interzice folosirea meselor din piața agroalimentară Centrală în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;

9 .Este interzisă blocarea, cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containerele de gunoi;

lO.Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare în afara locurilor special amenajate;

11.Se interzice intrarea, staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor și bicicletelor în piața agroalimemară Centrală;

12.1n incinta pieței agroalimentare Centrale se interzice comercializarea produselor a căror proveniență nu poate fî dovedită, cumpărarea produselor în scopul re vânzării, intervenția sub orice formă asupra mijloacelor de cântărire in scopul denaturării cântăririi produselor.

CAPITOLUL VIII: CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

 • 1. Utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. IC din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, actualizată; cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;

 • 2. Organizarea de spații de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii piețelor a prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;

 • 3. închirierea sau desfășurarea activităților în spațiile care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea j^egii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

 • 4. Neafișarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu avertisment sau amendă de Ia 100 lei ia 500 iei;

 • 5. Desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil și nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 70/20ÎS privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

 • 6. Nerespectarea de către administratorul pieței a prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

 • 7. Constituie contravenții ia normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 100 lei ia 500 lei:

 • •exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor, existenței contactelor imperfecte la conexiuni și legături, străpungerii ori lipsei izolației la îmbinări sau la capetele conductoarelor;

 • •neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea normală este întreruptă;

 • b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 iei:

 • • nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deșeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile și a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

 • ® folosirea în spații ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite și marcate ca atare, a mașinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcționării;

 • • famatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;

 • c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

 • • lăsarea în funcțiune a sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor și echipamentelor tehnice, aparatelor, mașinilor și utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucțiunile de utilizare o mterzic;

 • * neasigurarea selectivității la scurtcircuit și la suprasarcină a elementelor de protecție a instalațiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoareior automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

 • a păstrarea sau depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor de control și de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;

 • ® depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor și substanțelor combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecție necesare evitării aprinderii acestora;

 • « blocarea sau neîntreținerea în bune condiții a drumurilor, a platformelor și a căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje și alte mijloace, precum și pentru personalul de intervenție în caz de incendiu;

 • • blocarea accesului la instalațiile, echipamentele, mijloacele și accesoriile de stingere a incendiilor;

 • • nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate la incendiu; d)cu amendă de la 2.500 lei Ia 5.000 lei:

 • ® introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activități cu public, a produselor și substanțelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiții decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;

e)cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

 • ® scoaterea din funcțiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte situații decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea funcționării acestora la parametrii proiectați;

 • 8. împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situații de urgență să își exercite drepturile și obligațiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • 9. Constatatrea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române, de către Poliția Locală și de către persoanele împuternicite de primar.

DIRECTOR

Curelușă Vasilețaristinel

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.

a Consiliului Local al Municipiului Suceava

REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare George Enescu

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

 • 1. Denumirea pieței: Piața agroalimentară George Enescu

 • 2. Sediul pieței: str. Aleea Saturn nr.6

 • 3. Denumirea administratorului pieței: Primăria Municipiului Suceava prin Direcția Administrației Piețelor

 • 4. Hotărârea Consiliului Local privind localizarea pieței și a specificului acesteia: Piața agroalimentară George Enescu se află amplasată în cartierul de locuințe George Enescu și este dată în folosință în anul 1980 cu specific de comercializare a produselor agroalimentare.

 • 5. Piața agroalimentară George Enescu funcționează în baza avizelor emise de următoarele instituții:

 • a) Autoritatea publică locală - Autorizație pentru desfășurarea activității de prestări servicii în structuri de vânzare cu sediu fix;

 • b) Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava - Autorizație de

prevenire și stingere a incendiilor;

CAPITOLUL II: TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

 • 1. Tipul pieței: Piața agroalimentară permanentă;

 • 2. Natura produseior și serviciilor de piață care se comercializează:


 • - vânzarea cu amănuntul de fructe și legume proaspete și conservate

 • - vânzare cu amănuntul de produse lactate și ouă

 • - vânzare cu amănuntul a pâinii, produselor de patiserie, produselor zaharoase

 • - vânzare cu amănuntul al cărnii și produselor din came

 • - vânzare cu ridicata cereale, semințe și furaje

 • - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

 • - comerțul cu amănuntul în standuri, chioșcuri și piețe a oricăror feluri de produse de strictă necesitate

 • - comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

 • - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei

efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

 • - vânzare gustări calde, produse fast-food, înghețată, băuturi răcoritoare, cafea, produse alimentare


CAEN-4721

CAEN-4729

CAEN-4724

CAEN-4722

CAEN-4621


CAEN-4776


CAEN-4789


CAEN-4781


CAEN-4782


CAEN-5610


 • 3. Penodicitatea pieței:

Permanent, în afară de zilele libere legale.

 • 4. Orar de funcționare

  orele 6°° -19°° orele 6°°-13°°


 • a) Halele de lactate: Luni - Sâmbătă Duminică

în prima zi de luni din fiecare lună halele sunt închise pentru efectuarea lucrărilor de dezinfecție,

deratizare, dezinsecție.

orele 6°° - 20°° orele 6°° -13°° orele 6°° - 20°° orele 6°“ -13°°


 • a) Piața agroalimentară: Luni - Sâmbătă Duminică

 • b) Alee pietonală: Luni - Sâmbătă Duminică

 • c) Acces vehicule pentru încărcare și descărcare mărfuri:

Zilnic orele 5“ — 7°° și orele 18°°—20°°

Unitățile din incinta pieței agroalimentare George Enescu își vor adapta programul de funcționare -aprovizionare conform prezentului regulament.

CAPITOLUL III ? PLANUL PIEȚEI

 • 1. Căi principale de acces în zonă din: - str. Saturn

- str. Universității

 • 2. Spații de parcare din:                - parcare subterană proprie cu 67 locuri

 • - str. Saturn

 • - str. Universității

 • - parcarea mare dintre blocuri (str. Zorilor)

 • 3. Sectonzarea pieței agroalimentare George Enescu pe specific de produse comercializate este următoarea:

Piața agroalimentară

 • a) produsele agroalimentare comercializate de producătorii individuali pe baza atestatului de producător, în sectorul din interiorul platoului de piață;

 • b) produsele de uz gospodăresc - mături, măturoaie, produse ceramice realizate de mica industrie sau de mici meșteșugari în sectorul din interiorul și exteriorul pieței;

 • c) citricele - comercializate de comercianți, persoane fizice sau juridice care prestează activitate de comerț în sectorul din interiorul pieței;

 • d) flori cu amănuntul și ridicata - comercializate de producătorii individuali, asociații familiale precum și persoane fizice autorizate din interiorul și exteriorul pieței.

 • e) produsele alimentare comercializate de operatorii economici autorizați în spații comerciale proprietatea lor, amplasate în jurul pieței agroalimentare și pe aleea pietonală.

 • 4 .Căile de acces ale cumpărătorilor Ia punctele de vânzare: direct prin principalele căi de acces din str.

Aleea Saturn și str. Universității;

 • 5 .Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor agroalimentare, nealimentare și de alimentație publică.

Structurile de vânzare pentru comercializarea produselor agroalimentare și nealimentare sunt amplasate în interiorul pieței și se realizează la un număr de 120 mese din fibră de sticlă armată.

Activitatea de alimentație publică se realizează în spații construite proprietatea operatorilor economici amplasate în jurul pieței.

Comercializarea produselor nealimentare și industriale se desfășoară în spații comerciale proprietatea operatorilor economici.

 • 6 .Ampiasarea halelor:

Hala de lactate este amplasată în partea de sud a pieței agroalimentare cu acces principal din str. Aleea Saturn.

 • 7 .Localizarea cântarului pieței, spațiului de închiriere a cântarelor și echipamentului de protecție, grupurilor sanitare etc., precum și celorlalte servicii oferite în cadrul pieței:

 • a) cântarul de control al cumpărătorului este amplasat în fața sediului administrativ al pieței agroalimentare;

 • b) magazia de închiriat cântare se află amplasată în interiorul sediului administrativ;

 • c) echipamentele de protecție se afla în magazia sediului Administrației Piețelor situat pe str. Petru Rareș nr. 9;

 • d) grupul sanitar este amplasat în partea de nord a pieței agroalimentare lângă postul trafo ;

 • e) punct P.S .1. amplasat în fața sediului administrativ;

 • 8 . Localizarea rețelei electrice, a rețelei de apă și de canalizare, precum și a racordurilor de branșate a utilităților pieței la acestea:

 • a) postul trafo pentru distribuirea curentului electric este amplasat lângă piața agroalimentară, în partea de nord a acesteia, la intrarea dinspre str. Aleea Saturn;

 • b) rețeaua de di stribuire a apei potabile se află la intrarea principală a pieței din str. Aleea Saturn;

 • c) canalizarea pieței este racordată la rețeaua municipiului;

 • d) punctul de racordare la gazele naturale se află lângă postul trafo:

 • 9 . Spațiile de depozitare a deșeurilor :

 • ia intrarea dinspre str.Aleea Saturn, este amenajată o platformă asfaltată care se constituie într-un punct gospodăresc împrejmuit pentru colectarea gunoiului menajer și în imediata apropiere, un spațiu pentru colectarea și refolosirea materialelor plastice;

CAPITOLUL IV: PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚII ȘI A PLATOULUI

Suprafața totală în administrare = 2.900 mp;

Suprafața totală a platoului pieței agroalimentare = 2.262 mp ;

 • ■ Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței: beton

 • ■ Piața agroalimentară George Enescu este sectorizată după cum urmează:

 • a) sector producători individuali, destinat comercializării numai pe bază de atestat de producător a produselor agricole, la un număr de 80 mese din fibră de sticlă armată, amplasat în interiorul pieței ;

 • b) sector producători individuali, asociații familiale, persoane fizice și juridice autorizate conform legii pentru comercializarea de flori, amplasat în exteriorul pieței;

 • c) sector destinat comercializării produselor de uz gospodăresc la un număr de 1 mesă din fibră de sticlă armată, amplasat în interiorul pieței;

 • d) sector destinat comercializării de citrice la un număr de 40 mese, amplasat în interiorul pieței;

 • e) sector produse din mase plastice de uz gospodăresc comercializate în chioșcuri termopan ;

 • f) sector pentru desfacerea laptelui și a produselor lactate în hala special amenajată cu un număr de 10 mese și 4 vitrine frigorifice;

 • - Mobilierul utilizat pentru fiecare sector al pieței este compus din:

 • a) mesele pentru comercializarea produselor agricole în suprafața de 1,8 mp realizate din fibră de sticlă armată, fixată pe schelete metalice, având prevăzute sub hiaturi spații de păstrate a mărfurilor;

 • b) hala de lactate - mese din fibră de sticlă armată în suprafață de 1 mp de fiecare și 4 buc. vitrine frigorifice;

 • c) box paleți - amplasați pe platoul exterior destinați comercializării pepenilor.

CAPITOLUL V: SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieței

închirierea către utilizatorii pieței George Enescu de :

 • - mese din fibră de sticlă armată;

căinare;

halate;

box paleți;

 • 2. Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței:

conform art. 12 alin. 1 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și a Legii nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, (cu modificările ulterioare) privind organizarea și funcționarea piețelor, bazarului și târgului.

Piața va fî asigurată cu servicii care să faciliteze desfășurarea activității în condiții optime, respectiv:

?.) spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție ;

 • b) loc pentru amplasarea cântarului de control;

 • c) bazin compartimentat pentru spălarea legumelor și fructelor;

 • d) surse de apă potabilă;

 • e) birou administrativ;

 • f) spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

 • g) locuri de parcare;

 • b) punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;

 • i) punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I.;

 • j) wc-uri publice.

 • 3. Racordarea pieței la rețeaua electrică, la rețeaua de apă sau la o sursa de apă potabilă, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de gaz:

Piața este racordată la rețeaua electrică, de apă potabilă, canalizare și la rețeaua de gaz metan.

CAPITOLUL VI: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

L Drepturile utilizatorilor pieței agroaiimentare:

 • 1. Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

 • 2. Utilizatorii sa aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul de 500 kg;

 • 4. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

 • 7. Dreptul de a-și închiria mese. închirierea meselor se va face pe baza unui contract de închiriere încheiat între Municipiului Suceava prin Serviciul Patrimoniu și utilizatori, în care se vor preciza clauzele ce trebuie resepctate de ambele părți:

 • - închirierea se poate face pe o perioadă de cel puțin o lună și maxim 12 luni;

 • - Taxa de închiriere se stabilește prin Hotarare a Consiliului Local;

 • - în vederea închirierii unei mese utilizatorul va face o cerere pentru masă;

 • - Utilizatorii vor putea opta pentru rămânerea pe vechiul amplasament prin reînoirea contractului de închiriere la expirarea acestuia. în cazul în care în 3 zile lucrătoare de la expirarea contractului titularul nu a solicitat prelungirea acestuia, masa se va atribui altui solicitant în ordinea cererilor depuse;

 • 8. Alte drepturi oferite de prevăzute de legislația în vigoare.

II.Obligațiile utilizatorilor pieței agroalimentare:

 • 1. Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață, precum și în domeniul protecției consumatorilor;

 • 2. Se interzice cedarea folosinței structurilor de vânzare deținute prin contract de închiriere, prin orice formă de contracte cu terți, precum și a locurilor de vânzare atribuite prodicătorilor agricoli sau comerciantilor de produse de uz gospodăresc;

 • 3. Utilizatorii pieței vor efectua cântărirea și măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic;

 • 4. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • 5. Afișarea datelor de identificare:

 • - Eticheta produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punctul de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, care trebuie să conțină următoarele elemente:

 • - numele și prenumele/denumirea producătorului;

 • - seria și numărul atestatului de producător;

 • - denumirea produsului;

 • - localitaiea/'țara de origine;

 • - data recoltării/obținerii produsului;

 • - prețul de vânzare;

 • 6. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor:

Producătorii agricoli au obligația sa afișeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:

 • a) copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;

 • b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autonzate/întreprinderi individualeAntreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/20 ! 6 Supravegherea afișării documentelor prevăzute punctele la 6 (a) și 6 (b) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieței."

 • 7. Etalarea instrumentelor de măsură la loc vizibil cu datele orientate (afișajul) spre cumpărător, pentru a fi ușor vizibile celui care plătește;

 • 8. Persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele juridice, care desfășoară activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață în perimetrul pieței, sunt obligate să afișeze numele/denumirea, iar pentru societățile comerciale și sediul social, astfel cum au fost înregistrate în registrul comerțului;

 • 9. Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscal;

Se exceptează de la prevederile pct. 9 de mai sus încasările efectuate din următoarele activități:

 • a) Comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

 • 10. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrui pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 11. Plata taxelor forfetare;

 • 12. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, este interzisă expunerea mărfurilor pe căile de acces;

 • 13. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 14. Să nu influențeze prețurile prin manipulare;

 • 15. Se interzice vânzarea produselor cumpărate de ia terțe persoane în baza carnetului de comercializare,

 • 16. Utilizatorii au obligația de a îngriji și a nu deteriora utilitățile puse la dipoziție;

 • 17. Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozibile, a materialelor pirotehnice precum și a armelor de foc și a muniției;

 • 18. Alte obligații prevăzute de normele legale în vigoare.

Este strict interzis consumul băuturilor alcoolice în perimentrul pieței.

CmvOLULVlI: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

A.ResponsabiluVșef biroul pieței agroalimentare are următoarele drepturi și obligații:

 • 1 .Răspunde de întreaga activitate desfășurată în perimetrul pieței agroalimentare;

 • 2 .Gestionează și administrează spațiile și dotările din cadrul pieței agroalimentare;

 • 3 .Asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților ce se desfășoară în cadrul pieței agroalimentare urmărind crearea condițiilor necesare și suficiente pentru buna desfășurate în perimetrul acesteia a unui comerț civilizat;

 • 4 .Răspunde de organizarea comerțului în cadrul pieței agroalimentare în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între agenții economici;

 • 5 .Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea atestatului de producător și concordanța dintre conținutul acestuia și produsele ce se comercializează;

 • 6 .Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol; a buletinului de verificare metrologică pentru cântarul din dotare proprietate particulară și a autorizației pentru comercializarea semințelor și materialului săditor, vizat anual;

 • 7 .Verifică pe întreaga durată a activității pieței dacă agenții economici au afișate datele de identitate i inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • 8 .Urmărește ca activitatea de comerț în cadrul pieței să se realizeze numai în spațiile afectate fiecărui ; comerciant, producător sau prestator de servicii și interzice vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

 • 9 .Asigură folosirea integrală a platourilor acoperite și neacoperite, sectorizarea acestora, astfel ca desfacerea produselor de către producători să se facă numai la mese, pe grupe de mărfuri, cu respectarea vecinătăților admise de normele sanitare aflate în vigoare;

 • lO. Inscrie zilnic în registrul de evidență special înființat, datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei;

 • 11 .Face propuneri pentru întocmirea/actualizare a regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare;

 • 12 .Afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul de funcționare a pieței, orarul de funcționare, precum și taxele practicate în piață aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • 13 .Asigură un numai' de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor precum și în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de 30 kg la o singură cântărire, necesare vânzării mărfurilor în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 14 .Asigură închirierea cântarelor în baza documentelor impuse de regulamentul de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, la solicitarea închinătorilor, în interiorul programului de închiriere;

 • 15 .Propune verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriere utilizatorilor din piață;

 • 16 .Urmărește folosirea, de către producători și agenți economici, numai a cântarelor care au verificare metrologică. Ia măsuri pentru înlăturarea cântarelor fără verificare metrologică;

 • 17 .Administrează contractele de închiriere întocmite de Serviciul Patrimoniu pentru piața agroalimentară și urmărește încasarea chiriei;

 • 18 .Ține evidența contractelor de închiriere și verifică modul de încasare a chiriilor stabilite în contract;

 • 19 .Verifică modul în care contractanții își respectă obligațiile ce le revin conform clauzelor contractuale și al regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare și propune măsuri în cazul în care constată nerespeciacea acestora;

 • 20 .întocmește proccs-verbal de predare-primire între șef birou și contractant privind obiectul contractului de închiriere;

 • 21 .Urmărește recuperarea debitelor restante de la chiriașii beneficiari ai contractelor de închiriere din piața agroalimentară;

 • 22 .Sprijină organele de control autorizate în acțiunile desfășurate în incinta pieței agroalimentare în vederea respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, a obligațiilor fiscale și a normelor PSI aflate în vigoare;

 • 23 .Asigurâ salubrizarea pieței agroalimentare, zilnic sau ori de câte ori este necesar, prin măturare, prin spălarea platformelor, efectuarea periodică a unor acțiuni de deratizare, dezinfecție, dezinsecție urmărid ridicarea ritmică a gunoiului menajer colectat de unitatea specializată în baza contractului încheiat;

B.Advxe la cunoștință publică și urmărește respectarea următoarelor măsuri restrictive

l.Se interzice comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au atestate de producător elweraî in condițiile legii, de alte persoane decât titularul atestatului de producător, sau de persoanele menționate în certificat, a altor produse decât cele menționate în atestatul de producător, cât și a persoanelor ce au atestatul de producător suspendat, neavizat sau cu viză expirată;

2.Se interzice cumpărarea de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora;

3.Activiiatea de comerț în cadrul pieței se realizează numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii, fiind interzise vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

4,Se interzice punerea la dispoziție a mijloacelor de cântărire, comercianților care nu dețin atestat de producător sau autorizație de comercializare a produselor;

5.Se interzice aruncarea în altă parte decât la locul anume destinat (coșuri de gunoi) a cojilor de semințe sau fructe și a resturilor de obiecte;

â.Persoanele fizice și persoanele juridice care își desfășoară activitățile comerciale în incinta pieței agroalimentare George Enescu sunt obligate să întrețină curățenia și ordinea în zona unde își desfășoară activitatea;

7.Se interzice olocarea căilor de acces în incinta pieței agroalimentare George Enescu prin depozitarea de mărfuri, parcarea autovehiculelor, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, cărucioare, sau alte mijloace de transport;

8.Se interzice folosirea meselor din piața agroalimentară George Enescu în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;

9.Este interzisă blocarea cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containerele de gunoi;

lO.Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare în afara locurilor special amenajate;

11.Se interzice intrarea, staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor și bicicletelor în piața agroalimentară George Enescu;

12.1n incinta pieței agroalimentare George Enescu se interzice comercializarea produselor a căror proveniență nu poate fi dovedită, cumpărarea produselor în scopul revânzării, intervenția sub orice formă asupra mijloacelor de cântărire în scopul denaturării cântăririi produselor.

CAPITOLUL VIIIs CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

 • 1. Utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor ari. 10 ciin Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, actualizată; cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;

 • 2. Organizarea de spații de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii piețelor a prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;

 • 3. închirierea sau desfășurarea activităților în spațiile care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii, nr, 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectomi agricol, cu amendă de la 15.000 iei la 22.500 lei;

 • 4. Necdișavea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 7G/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 ici;

 • 5. Desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil și nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 Iei;

 • 6. Nerespectarea ne către administratorul pieței a prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

 • 7. Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

«exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor, existenței contactelor imperfecte la conexiuni și legături, străpungerii ori lipsei izolației ia îmbinări sau la capetele conductoarelor;

 • •neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea normală este întreruptă;

 • b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

 • • ne respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deșeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile și a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

 • ® folosirea în spații ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite și marcate ca atare, a mașinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcționării;

 • • fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;

 • c) eu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

 • • lăsarea în funcțiune a sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor și echipamentelor tehnice, aparatelor, mașinilor și utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucțiunile de utilizare o interzic;

 • & reasigurarea selectivității la scurtcircuit și la suprasarcină a elementelor de protecție a instalațiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoare lor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

 • & păstrarea sau depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor de control și de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;

 • • depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor și substanțelor combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecție necesare evitării aprinderii acestora;

 • • blocarea, sau neîntreținerea în bune condiții a drumurilor, a platformelor și a căilor speciale de

acces pentru autospeciale, utilaje și alte mijloace, precum și pentru personalul de intervenție în caz de incendiu;

 • • blocarea accesului la instalațiile, echipamentele, mijloacele și accesoriile de stingere a incendiilor;

 • • nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate la incendiu; d)cu amendă de la 2.500 lei ia 5.000 iei:

 • • introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activități cu public, a produselor și substanțelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiții decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;

e)cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

 • • scoaterea din funcțiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte situații decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea

funcționării acestora ia parametrii proiectați;

 • 8. împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situații de urgență să își e?:ercite drepturile și obligațiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • 9. Constatati ea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române, de către Poliția Locală și de către persoanele împuternicite de primar.

DIRECTOR

Curelușă VasiBCristinel

Anexa nr. 4

la Hotărârea nr.

a Consiliului Local al Municipiului Suceava

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare En Gross Burdujeni

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

 • 1. Denumirea pieței: Piața agroalimentară En Gross Burdujeni

 • 2. Sediul pieței: Cartier Burdujeni - după Gară

 • 3. Denumirea administratorului pieței: Primăria Municipiului Suceava prin Direcția Administrației Piețelor

 • 4. Hotărârea Consiliului Local privind localizarea pieței și a specificului acesteia: Piața en gross se află amplasată în cartierul Burdujeni - după Gară și este dată în folosință în anul 2005 cu specific de comercializare a produselor agroalimentare.

 • 5. Piața agroalimentară En Gross Burdujeni funcționează în baza următoarelor acte:

 • a) Hotărârea de Consiliului Local nr.30/27.01.2005;

 • b) Contract de schimb încheiat între Primăria Municipiului Suceava și SC GENERAL CONSTRUCi SRL;

CAPITOLUL II: TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

 • 1. Tipul pieței: Piața agroalimentară permanentă;

 • 2. Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează:

  CAEN - 4631

  CAEN - 4621


comerț cu ridicata fructe și legume proaspete comerț cu ridicata cereale, semințe și furaje comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe vânzare gustări calde, produse fâst-food, înghețată, băuturi răcoritoare,

CAEN-4781


CAEN-5610


cafea, produse alimentare

 • 3. Periodicitatea pieței: permanent

  4. Orar de funcționare: Luni - Duminică            600 - 2000

Lucrările de dezinfecție, dezinsecție și deratizare se execută ori de câte ori este nevoie.

CAPITOLUL III: PLANUL PIEȚEI

 • 1. Căi principale de acces în zonă din : Calea Unirii

 • 2. Spații de parcare din : Calea Unirii

 • 3. Sectorizarea pieței agroalimentare En Gross Burdujeni pe specific de produse comercializate este

următoarea:

 • 3.1. Piața agroalimentară

 • a) Produsele agroalimentare comercializate de producătorii individuali pe baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare, în sectorul din interiorul pieței;

 • b) Citricele-comercializate de comercianți, persoane fizice sau juridice care prestează activitate de comerț în interiorul pieței;

 • 4. Căile de acces ale cumpărătorilor la punctele de vânzare: direct prin principalele căi de acces din str.Calea Unirii;

 • 5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor agroalimentare, nealimentare și de alimentație publică.

Structurile de vânzare pentru comercializarea produselor agroalimentare se realizează direct din mijlocul de transport, amplasat în interiorul pieței;

 • 6. Localizarea cântarului pieței, spațiului de închiriere a cântarelor și echipamentului de protecție, grupurilor sanitare etc., precum și celorlalte servicii oferite în cadrul pieței:

 • a) echipamentele de protecție se află în vestiarul din sediului administrativ al pieței agroalimentare ;

 • b) grupul sanitar este amplasat în spatele pieței agroalimentare;

 • c) cântarul de control al cumpărătorului este amplasat în fața sediului administrativ al pieței agroalimentare;

 • d) punct P.S.I. amplasat în fața sediului administrativ;

 • 7. Localizarea rețelei electrice, a rețelei de apă și de canalizare, precum și a racordurilor de branșare a utilităților pieței ia acestea:

 • a) Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua de electricitate a E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.;

 • b) Alimentarea cu apă potabilă se face din fântână cu ajutorul unui hidrofor (3 buc);

 • c) Colectarea apelor menajere se face în fosa septică, special creată pentru aceasta;

 • 8. Spațiile de depozitare a deșeurilor:

în fața pieței agroalimentare este amenajată o platformă asfaltată care se constituie într-un punct gospodăresc împrejmuit pentru colectarea gunoiului menajer.

CAPITOLUL IV: PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚII ȘI A PLATOULUI

 • 1. Suprafața totaU în administrare = 3.600 mp;

 • 2. Suprafața totală a platoului pieței agroalimentare = 3.600 mp;

 • 3. MaterâUud din care este realizat pavimentul platoului pieței: beton;

CAPITOLUL V: SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieței

închiriere?; către utilizatorii pieței agroalimentare En Gross de:

terenuri pentru ca operatorii economici să practice activitatea de comercializare a produselor autorizate conform legii.

 • 2, Ser vicii ie care facilitează desfășurarea activității în cadrui pieței:

conform art. 12 alin. 1 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și a Legii nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, (cu modificările ulterioare) privind organizarea și funcționarea piețelor, bazarului și târgului.

Piața va fi asigurată cu servicii care să faciliteze desfășurarea activității în condiții optime, respectiv :

 • a) birou administrativ;

 • b) începând cu anul 2016 piața agroalimentară En Gross este asigurată cu echipament de supraveghere video;

 • c) spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

 • d) locuri de parcare;

 • e) punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;

 • f) wc-uri publice.

 • 3. Racordarea pieței la rețeaua electrică, Ia rețeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la rețeaua de canalizare, la rețeaua de gaz:

Piața este racordată la rețeaua electrică.

CAPITOLUL VI: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

L Drepturile ^ulizaioriilor pieței agroalimentare:

 • 1. Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

 • 2. Să aibă acces gratuit la cântarul de 500 kg;

 • 3. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 4. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 5. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

 • 6. Dreptul de a-și închiria teren. închirierea terenurilor se va face pe baza unui contract de închiriere încheiat între Municipiului Suceava prin Serviciul Patrimoniu și utilizatori, în care se vor preciza clauzele ce trebuie resepclare de ambele părți:

 • - închirierea se poate face pe o perioadă de cei puțin o lună și maxim 12 luni;

 • - Taxa de închiriere se stabilește prin Hotarare a Consiliului Local;

 • - în vederea închirierii utilizatorul va face o cerere pentru masă;

 • - Utilizatorii voi' putea opta pentru rămânerea pe vechiul amplasament prin reînoirea contractului de închiriere la expirarea acestuia. în cazul în care în 3 zile lucrătoare de la expirarea contractului titularul nu a solicitat prelungirea acestuia, terenul se va atribui altui solicitant în ordinea cererilor depuse;

 • 7. Alte drepturi oferite de prevăzute de legislația în vigoare.

ILObligațiile utfiizM'orâior pieței agroalimentare:

 • 1. Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață, precum și în domeniul protecției consumatorilor;

 • 2. Utilizatorii pieței vor efectua cântărirea și măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic,

 • 3. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • 4. Afișarea dârelor de identificare:

 • - Eticheta produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oieri cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punctul de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, care trebuie să conțină următoarele elemente:

 • - numele și prenumele/denumirea producătorului;

 • - seria și numărul atestatului de producător;

 • - denumirea produsului;

 • - localitatea/țara de origine;

 • - data recoitării/obținerii produsului;

 • - prețul de vânzare;

 • 5. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor:

Producătorii agricoli au obligația să afișeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:

 • a) copie după atestatul ae producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;

 • b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2G16. Supravegherea afișării documentelor prevăzute punctele la 6 (a) și 6 (b) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieței.”

 • 6. Etalarea instrumentelor de măsură la loc vizibil cu datele orientate (afișajul) spre cumpărător, pentru a fi ușor vizibile celui care plătește;

 • 7. Persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele juridice, care desfășoară activitate de cometei alinare a produselor și serviciilor de piață în perimetrul pieței, sunt obligate să afișeze numele/denumirea, iar pemru societățile comerciale și sediul social, astfel cum au fost înregistrate în registrul comerțului;

 • 8. Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscal:

Se exceptează Oe la prevederile pot, 8 de mai sus încasările efectuate din următoarele activități:

 • a) Comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

 • 10. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 11. Plata taxelor forfetare;

 • 12. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, este interzisă expunerea mărfurilor pe căile de acces;

 • 13. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers:

 • 14. Să nu influențeze prețurile prin manipulare;

 • 15. Se imerzice vânzarea produselor cumpărate de ia terțe persoane în baza carnetului de comercializare,

 • 16. Utilizatorii au obligația de a îngriji și a nu deteriora utilitățile puse la dipoziție;

 • 17. Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozibile, a materialelor pirotehnice precum și a armelor de foc și a muniției;

 • 18. Alte obligații prevăzute de normele legale în vigoare.

Este strici iurerzit' mwri băuturilor aicoolice în perimentrul pieței.

CAPITOLULVn: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

AnRespousabiluVșef biroul pieței agroalimentare are următoarele drepturi și obligații:

 • 1 .Răspunde de întreaga activitate desfășurată în perimetrul pieței agroalimentare;

 • 2 .Gestionează și administrează spațiile și dotările din cadrul pieței agroalimentare;

 • 3 .Asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților ce se desfășoară în cadrul pieței agroalimentare urmărind crearea condițiilor necesare și suficiente pentru buna desfășurare în perimetrul acesteia a unui comerț civilizat;

4,Răspunde de organizarea comerțului în cadrul pieței agroalimentare în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între agenții economici;

 • 5 .Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea atestatului de producător și concordanța dintre conținutul acestuia și produsele ce se comercializează;

 • 6 .0rganizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol; a buletinului de verificare metrologică pentru cântarul din dotare proprietate particulară și a autorizației pentru comercializarea semințelor și materialului săditor, vizat anual;

 • 7 .Verifică pe întreaga durată a activității pieței dacă agenții economici au afișate datele de identitate inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • 8 .Urmărește ca activitatea de comerț în cadrul pieței să se realizeze numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii și interzice vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, paiuări adiacente pieței agroalimentare;

 • 9 .Asigură folosirea integrală a platourilor neacoperite, sectorizarea acestora, astfel ca desfacerea produselor de cane producători să se facă numai pe grupe de mărfuri, cu respectarea vecinătăților admise de normele sanitare aflate în vigoare;

 • lO .înscrie zilnic în reglstiul de evidență special înființat, datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum și data, seria și numărv' chitanței care atestă plata chiriei.;

 • 11 .Face propuneri pentru întocmirea/actualizarea regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare; 12,Afișează la ioc vizibil și în mod lizibil regulamentul de funcționare a pieței, orarul de funcționare, precum și taxele practicate în piață aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • 13 .Asigură in mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de 30 kg la o singură cântărire. necesare vânzării mărfurilor în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 14 .Urmărește folosirea, de către producători și agenți economici, numai a cântarelor care au verificare metrologică. Ia măsuri pentru înlăturarea cântarelor fără verificare metrologică;

 • 15 .Administrează contractele de închiriere întocmite de Serviciul Patrimoniu pentru piața agroalimentară și urmărește încasarea chinei;

 • 16 .Ține evidența contractelor de închiriere și verifică modul de încasare a chiriilor stabilite în contract;

 • 17 .Verifică mediu în care contractanții își respectă obligațiile ce le revin conform clauzelor contractuale și al regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare și propune măsuri în cazul în care constată nerespectarea zcesioia;

 • 18 .Urmărește recuperarea debitelor restante de la chiriașii beneficiari ai contractelor de închiriere din piața agroalimentară;

 • 19 .Sprijină organele de control autorizate în acțiunile desfășurate în incinta pieței agroalimentare în vederea respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, a obligațiilor fiscale și a normelor PSI aflate în vigoare;

 • 20 . Asigura salubrizarea pieței agroalimentare, zilnic sau ori de câte ori este necesar, prin măturare, prin spălarea platformelor, efectuarea periodică a unor acțiuni de deratizare, dezinfecție, dezinsecție urmărid ridicarea ritmică a gunoiului menajer colectat de unitatea specializată în baza contractului încheiat;

KAdpxe la cunoștință publică și urmărește respectarea următoarelor măsuri restrictive

 • l. Se interzice comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au atestate de producător eliberat în condițiile legii, de alte persoane decât titularul atestatului de producător, sau de persoanele menționate in certificat, a altor produse decât cele menționate în atestatul de producător, cât și a persoanelor ce au atestatul de producător suspendat, neavizat sau cu viză expirată;

 • 2. Se interzice cumpărarea de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora;

 • 3. Activitate a de comerț în cadrul pieței se realizează numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii, fiind interzise vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

 • 4. Se interzice aruncarea în alia pane decât la locul anume destinat (coșuri de gunoi) a cojilor de semințe sau fructe și a resturilor de obiecte;

5-Persoanele fizice și persoanele juridice care își desfășoară activitățile comerciale în incinta pieței agroalimentare En Gross Burdujeni sunt obligate să întrețină curățenia și ordinea în zona unde își desfășoară activitatea:

 • 6. Se interzice blocarea căilor de acces în incinta pieței agroalimentare En Gross Burdujeni prin depozitarea de mărfuri, parcarea autovehiculelor, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, cărucioare, sau alte mijloace de transport;

 • 7.Este interzisă blocarea cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containerele de gunoi;

 • 10.Este interzisă vânzarea. produselor agroalimentare în afara locurilor special amenajate;

 • ll.Se interzice intrarea, staționarea, și parcarea autovehiculelor, motocicletelor și bicicletelor în piața agroahmentară En Gross Burdujeni;

 • 12.în mcmta pieței agroalimentare En Gross Burdujeni se interzice comercializarea produselor a căror proveniență nu porte fi dovedită, cumpărarea produselor în scopul revânzării, intervenția sub orice formă asupra mijloacelor de cântărire în scopul denaturării cântăririi produselor.

CAPITOLUL VIII: CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

 • 1. Utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor ari. 10 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, actualizată, cu amendă de la 200 lei ia 1.000 lei, pentru persoane fizice;

 • 2. Organizarea de spații de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii piețelor a prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;

 • 3. închirierea sau desfășurarea activităților în spațiile care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2614 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 iei la 22.500 lei;

 • 4. Neafișarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei;                                                                                                           1

 • 5. Desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil și nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

 • 6. Nerespectarea de către administratorul pieței a prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

 • 7. Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează;

 • a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

 • « exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor, existenței contactelor imperfecte la conexiuni și legături, străpungerii ori lipsei izolației la îmbinări sau la capetele conductoarelor;

 • » neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea normală este întreruptă;

 • b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

 • * nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deșeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile și a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

 • * folosirea în spații ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite și marcate ca stare, a mașinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcționării;

 • > 3 fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;

 • c) cu amendă de ia 1.000 Iei la 2.500 lei:

 • o lăsarea în funcțiune a sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor și echipamentelor tehnice, aparatelor, mașinilor și utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucțiunile de utilizare o interzic;

 • ® reasigurarea selectivității la scurtcircuit și la suprasarcină a elementelor de protecție a Instalațiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

păstrarea sau depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor de control și de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;

 • • depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor și substanțelor combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecție necesare ■evitării aprinderii acestora;

 • <s blocarea sau neînîreținerea în bune condiții a drumurilor, a platformelor și a căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje și alte mijloace, precum și pentru personalul de intervenție în caz de incendiu;

 • ® blocarea accesului la instalațiile, echipamentele, mijloacele și accesoriile de stingere a incendiilor;

 • ® nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate la incendiu; d)cu amendă de la 2,500 lei la 5.000 lei:

 • 0 introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activități cu public, a produselor și substanțelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiții decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;

e)cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

 • « scoaterea din funcțiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte situații decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea funcționării acestora la parametrii proiectați;

 • 8. împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situații de urgență să își exercite drepturile și obligațiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • 9. Constatatrea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de agenții și ofițerii de poliție din cadiui Poliței Române, de către Poliția Locală și de către persoanele împuternicite de primar.

DIRECTOR

CurelusăWasue Cristinel

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr.

a Consiliului Local al Municipiului Suceava

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare Ițcani

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

 • 1. Denumirea pieței: Piața agroalimentară Ițcani

 • 2. Sediul pieței: str. Grigore Alexandru Ghica nr.14

 • 3. Denumirea administratorului pieței: Primăria Municipiului Suceava prin Direcția Administrației Piețelor

 • 4. Hotărârea Consiliului Local privind localizarea pieței și a specificului acesteia: Piața agroalimentară se află amplasată în cartierul de locuințe Ițcani și este dată în folosință în anul 1965 cu specific de comercializare a produselor agroalimentare și industriale.

 • 5. Piața agroalimentară Ițcani funcționează în baza avizului de:

 • a) inspectoratul pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava - Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor.

CAPITOLUL II: TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

 • 1. Tipul pieței: Piața agroalimentară permanentă;

 • 2. Natura produselor șî serviciilor de piața care se comercializează:

  CAEN-4721

  CAEN-4729

  CAEN-4724

  CAEN-4722

  CAEN-4621

  CAEN-4776

  CAEN-4789

  CAEN-4781

  CAEN-4782

  CAEN-5610


 • - vânzarea cu amănuntul de fructe și legume proaspete și conservate

 • - vânzare cu amănuntul de produse lactate și ouă

 • - vânzare cu amănuntul a pâinii, produselor de patiserie, produselor zaharoase

 • - vânzare cu amănuntul al cărnii și produselor din came

 • - vânzare cu ridicata cereale, semințe și furaje

 • - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

 • - comerțul cu amănuntul în standuri, chioșcuri și piețe a oricăror feluri de produse de strictă necesitate

 • - comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

 • - comerț cu amar;untul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

 • - vânzare gustări calde, produse fast-food, înghețată, băuturi răcoritoare, cafea, produse alimentare

 • 3. Periodicitatea pieței: Permanent, în afară de zilele libere legale.

 • 4. Orar de funcționare :

 • d) Halde de came și lactate:

Luni - Sâmbătă interval orar 600 - 1900

Duminică interval orar 600 - 1300

în prima zi de luni din fiecare lună halele sunt închise pentru efectuarea lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

 • e) Piața agroalimentară:

Luni - Sâmbătă interval orar 600 - 2000

Duminică interval orar 600 - 1300

 • f) Acces vehicule pentru încărcare și descăcare mărfuri:

Zilnic între orele 500 - 800 și orele 1700 - 2000

CAPITOLUL III: PLANUL PIEȚEI

 • 1. Căi principale de acces în zonă din : -str. Grigore Alexandru Ghica

 • 2. Spații de parcare din : - str. Grigore Alexandru Ghica (Spațiile de parcare stabilite în jurul pieței agroalimentare).

 • 3. Sectorizarea pieței agroalimentare Ițcani pe specific de produse comercializate este următoarea:

 • a) produsele agroalimentare comercializate de producătorii individuali pe baza atestatului de producător;

 • b) citricele - comercializate de comercianți, persoane fizice sau juridice care prestează activitate de comerț în incinta pieței;

 • c) flori cu amănuntul și ridicata - comercializate de producătorii individuali, asociații familiale precum și persoane fizice autorizate;

 • d) produse lactate comercializate de producătorii individuali pe baza atestatului de producător și a agențiior economici în baza documentelor care atestă calitatea de comerciant acordate conform legislației în vigoare în hala lactate;

 • e) carne și produse din carne comercializate în hala de came de către producători agenți economici sau comercianți pe baza documentelor care atestă calitatea de comerciant acordate conform legislației în vigoare.

 • 4. Căile de acces ale cumpărătorilor la punctele de vânzare: direct prin principala cale de acces din str. Grigore Alexandru Ghica.

 • 5. Amplasarea halelor: - Halele de lactate și came sunt amplasate pe platoul pieței agroalimentare cu acces principal din str. Grigore Alexandru Ghica .

 • 6. Localizarea cântarului pieței, spațiului de închiriere a cântarelor și echipamentului de protecție, grupurilor sanitare etc., precum și celorlalte servicii oferite în cadrul pieței:

 • a) echipamentele de protecție se află în magazia pieței agroalimentare Ițcani str. Grigore Alexandru Ghica;

 • b) Grupul sanitar este amplasat în clădirea administrativă a pieței agroalimentare Ițcani.

 • 7. Localizarea rețelei electrice, a rețelei de apă și de canalizare, precum și a racordurilor de branșare a utilitățijoi pieței ia acestea:

Alimentarea cu energie electrică se face de la rețeaua de electricitate a municipiului Suceava.

Alimentarea cu apă și canalizarea pieței agroalimentare Ițcani se face de la operatorul local al municipiului Suceava.

 • 8. Spațiile de depozitare a deșeurilor:

Deșeurile rezultate în urma procesului de comercializare se vor depozita în pubelele amplasate pe platoul pieței in locuri bine definite și în spațiul special amenajat din interiorul pieței în pubele speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

CAPITOLUL IV: PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEȚII ȘI A PLATOULUI

 • 1. Suprafața totală în administrare = 1.954 mp;

  2. Suprafața totală a platoului pieței agroalimentare = 1.904 mp;
  3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței: - pavele pentru platoul pieței;

 • 4. Piața agroalimentară Ițcani este sectorizată după cum urmează:

 • a) sector producători agricoli cu atestat, destinat comercializării numai pe bază de atestat de producător a produselor agricole, la un număr de 51 mese acoperite;

 • b) sector pentru desfacerea laptelui și a produselor lactate, a cărnii și a produselor din came în hale special amenajate cu un număr de 6 vitrine frigorifice;

 • 5. Mobilierul utilizat pentru fiecare sector al pieței este compus din:

 • a) mesele pentru comercializarea produselor agricole în suprafață de 2 mp realizate din material TIP PAFS.

 • b) în interiorul halei de lactate - 6 vitrine frigorifice în suprafață de 1 mp de fiecare.

 • c) în interiorul halei de carne - 2 vitrine frigorificeîn suprafață de 1,5 mp de fiecare..

CAPITOLUL V: SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Tipul serviciului oferii de administratorul pieței:

închirierea către utilizatorii pieței agroalimentare Ițcani de:

 • - mese acoperite;

 • - vitrine frigorifice;

 • “ cântare;

 • - teren pentru ca operatorii economici să practice activitatea de comercializare produselor autorizate conform legii.

 • 2. Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței:

conform an. 12 alin. 1 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și a Legii nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, (cu modificările ulterioare) privind organizarea și funcționarea piețelor, bazarului și târgului.

Piața va fi asigurată cu servicii care să faciliteze desfășurarea activității în condiții optime, respectiv :

 • a) spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentelor de protecție;

 • b) tocuri pentru amplasarea cântarelor de control;

 • c) birou administrativ;

 • d) spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

 • e) locuri de parcare;

 • f) punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;

 • g) grup sanitar;

 • h) vestiar;

 • i) cameră tehnică.

 • 3. Racordarea pieței la rețeaua electrică, la rețeaua de apă și canalizare: este realizată de la operatorii locali din municipiul Suceava.

CAPITOLUL VI: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

I. Drepturile utilizatorilor pieței agroalimentare:

 • 1. Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

 • 2. Utilizatorii să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul de 500 kg;

 • 4. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 5. Să aibă acces ia toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

 • 7. Dreptul de a-și închiria mese. închirierea meselor se va face pe baza unui contract de închiriere încheiat între Municipiului Suceava prin Serviciul Patrimoniu și utilizatori în care se vor preciza clauzele ce trebuie resepctate de ambele părți:

 • - închirierea se poate face pe o perioadă de cel puțin o lună și maxim 12 luni;

 • - Taxa de închiriere se stabilește prin Hotarare a Consiliului Local;

 • - în vederea închirierii unei mese utilizatorul va face o cerere pentru masă;

 • - Utilizatorii vor putea opta pentru rămânerea pe vechiul amplasament prin reînoirea contractului de închiriere la expirarea acestuia. în cazul în care în 3 zile lucrătoare de la expirarea contractului titularul nu a solicitat prelungirea acestuia, masa se va atribui altui solicitant în ordinea cererilor depuse;

 • 8. Alte drepturi oferite de prevăzute de legislația în vigoare.

ILObligațiile utilizatorilor pieței agroalimentare:

 • 1. Utilizatorii piețelor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piață, precum și în domeniul protecției consumatorilor;

 • 2. Se interzice cedarea folosinței structurilor de vânzare deținute prin contract de închiriere, prin orice formă de contracte cu terți, precum și a locurilor de vânzare atribuite prodicătorilor agricoli sau comerciantilor de produse de uz gospodăresc;

 • 3. Utilizatorii pieței vor efectua cântărirea și măsurarea mărfurilor numai cu mijloace de măsurare legale, verificate metrologic;

 • 4. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • 5. Afișarea datelor de identificare.

 • - Eticheta produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punctul de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, care trebuie să conțină următoarele elemente:

 • - numele și prenume le/denumirea producătorului;

 • - seria și numărul atestatului de producător;

 • - denumirea produsului;

 • - localitatea/țara de origine;

 • - data recoltării/obținerii produsului;

 • - prețul de vânzare;

 • 6. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor:

Producătorii agricoli au obligația să afișeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:

 • a) copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;

 • b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016. Supravegherea afișării documentelor prevăzute punctele la 6 (a) și 6 (b) de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieței."

 • 7. Etalarea instrumentelor de măsură la loc vizibil cu datele orientate (afișai ui) spre cumpărător, pentru a fi ușor vizibile cehii care plătește;

 • 8. Persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale sau persoanele juridice, care desfășoară activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață în perimetrul pieței, sunt obligate să afișeze numele/denumirea, iar pentru societățile comerciale și sediul social, astfel cum au fost înregistrate în registrul comerțului;

 • 9. Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substituteior de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscal:

Se exceptează de la prevederile pct. 9 de mai sus încasările efectuate din următoarele activități:

 • a) Comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

 • 10. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 11. Plata taxelor forfetare;

 • 12. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, este interzisă expunerea mărfurilor pe căile de acces;

 • 13. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

 • 14. Să nu influențeze prețurile prin manipulare;

 • 15. Se inter zice vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare, 16. Utilizatorii au obligația de a îngriji și a nu deteriora utilitățile puse la dipoziție;

 • 17. Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozibile, a materialelor pirotehnice precum și a armelor de foc și a muniției;

 • 18. Alte obligații prevăzute de normele legale în vigoare.

Este strict inter zis consumul băuturilor alcoolice în perimentrul pieței.

CAHTOLLLVM: DREPIURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

 • A. Responsabihil/șef biroul pieței agroalimentare are următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Răspunde de întreaga activitate desfășurată în perimetrul pieței agroalimentare;

 • 2. Gestionează și administrează spațiile și dotările din cadrul pieței agroalimentare;

 • 3. Asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților ce se desfășoară în cadrul pieței agroalimentare urmărind crearea condițiilor necesare și suficiente pentru buna desfășurare în perimetrul acesteia a unui comerț civilizat;

 • 4. Răspunde de organizarea comerțului în cadrul pieței agroalimentare în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între agenții economici;

 • 5. Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea atestatului de producător și concordanța dintre conținutul acestuia și produsele ce se comercializează;

 • 6. Organizează acțiuni de control pe întreaga durată a activității pieței cu privire la existența și valabilitatea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol; a buletinului de verificare metrologică pentru cântarul din dotare proprietate particulară și a autorizației pentru comercializarea semințelor și materialului săditor, vizat anual;

 • 7. Verifică pe întreaga durată a activității pieței dacă agenții economici au afișate datele de identitate inclusiv prezentarea prețului pe produs;

 • 8. Urmărește ca activitatea de comerț în cadrul pieței să se realizeze numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii și interzice vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

 • 9. Asigură folosirea integrală a platourilor acoperite și neacoperite, sectorizarea acestora, astfel ca desfacerea produselor de către producători să se facă numai la mese, pe grupe de mărfuri, cu respectarea vecinătăților admise de normele sanitare aflate în vigoare;

 • 10. înscrie zilnic în registrul de evidență special înființat, datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum și data, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei;

 • 11. Face propuneri pentru întocmirea/actualizarea regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare;

 • 12. Afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul de funcționare a pieței, orarul de funcționare, precum și taxele practicate în piață aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local;

 • 13. Asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor precum și în mod gratuit funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitatea de 30 kg la o singură cântărire, necesare vânzării mărfurilor în cantitate mare de către utilizatorii pieței;

 • 14. Asigură închirierea cântarelor în baza documentelor impuse de regulamentul de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, la solicitarea închiriatorilor, în interiorul programului de închiriere;

 • 15. Propune verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriere utilizatorilor din piață;

 • 16. Urmărește folosirea, de către producători și agenți economici, numai a cântarelor care au verificare metrologică. Ia măsuri pentru înlăturarea cântarelor fără verificare metrologică;

 • 17. Administrează contractele de închiriere întocmite de Serviciul Patrimoniu pentru piața agrcalimentară și urmărește încasarea chiriei;

 • 18. 'fine evidența contractelor de închiriere și verifică modul de încasare a chiriilor stabilite în contract;

 • 19. Verifică modul în care contractanții își respectă obligațiile ce le revin conform clauzelor contractuale și al regulamentului de funcționare a pieței agroalimentare și propune măsuri în cazul în care constată nerespectarea acestora;

 • 20. Întocmește proces-verbal de predare-primire între șef birou și contractant privind obiectul contractului de închiriere;

 • 21. Urmărește recuperarea debitelor restante de la chiriașii beneficiari ai contractelor de închiriere din piața agroalirnentară;

 • 22. Sprijină organele de control autorizate în acțiunile desfășurate în incinta pieței agroalimentare în vederea respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, a obligațiilor fiscale și a

normelor ESI aflate în vigoare;

 • 23. Asigură salubrizarea pieței agroalimentare, zilnic sau ori de câte ori este necesar, prin măturare, prin spălarea platformelor, efectuarea periodică a unor acțiuni de deratizare, dezinfecție, dezinsecție urmărid ridicarea ritmică a gunoiului menajer colectat de unitatea specializată în baza contractului încheiat;

 • B. Aduce Sa cunoștință publică și urmărește respectarea următoarelor măsuri restrictive

 • 1. Se interzice comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au atestate de producător eliberat în condițiile legii, de alte persoane decât titularul atestatului de producător, sau de persoanele menționate în certificat, a altor produse decât cele menționate în atestatul de producător, cât și a persoanelor ce au atestatul de producător suspendat, neavizat sau cu viză expirată;

 • 2. Se interzice cumpărarea de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora;

 • 3. Activitatea de comerț în cadrul pieței se realizează numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii, fiind interzise vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente pieței agroalimentare;

 • 4. Se interzice punerea la dispoziție a mijloacelor de cântărire, comercianților care nu dețin atestat de producător sau autorizație de comercializare a produselor;

 • 5. Se interzice aruncarea în altă parte decât la locul anume destinat (coșuri de gunoi) a cojilor de semințe sau fructe și a resturilor de obiecte;

 • 6. Persoanele fizice și persoanele juridice care își desfășoară activitățile comerciale în incinta pieței agroalimentaie ițcani sunt obligate să întrețină curățenia și ordinea în zona unde își desfășoară activitatea;

 • 7. Se interzice blocarea căilor de acces în incinta pieței agroalimentare Ițcani prin depozitarea de mărfuri, parcarea autovehiculelor, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, cărucioare, sau alte mijloace de transport;

 • 8. Se interzice folosirea meselor din piața agroalimentară Ițcani în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;

 • 9. Este interzisă blocarea cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containerele de gunoi;

 • 10. Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare în afara locurilor special amenajate;

 • 11. 3e interzice intrarea, staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor și bicicletelor în piața agroalimentară Ițcani;

 • 12. In incinta pieței agroalimentare Ițcani se interzice comercializarea produselor a căror proveniență mi poate ii dovedită, cumpărarea produselor în scopul revânzării, intervenția sub orice formă asupra mijloacelor de cântărire în scopul denaturării cântăririi produselor.

CAPITOLUL VIII? CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

 • 1. Utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, actualizată; cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice:

 • 2. Organizarea de spații de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii piețelor a prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr.

70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 lei;

 • 3. închirierea sau desfășurarea activităților în spațiile care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

 • 4. Neafișarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3) și (4) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei;

 • 5. Desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil și nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

 • 6. Nerespectarea. de către administratorul pieței a prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;

 • 7. Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a)cu amendă de ia 100 lei la 500 lei:

«exploatarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor, existenței contactelor imperfecte la conexiuni și legături, străpungerii ori lipsei izolației la îmbinări sau ia capetele conductoarelor;

 • • neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea normală este întreruptă;

b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

 • ® nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deșeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile și a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

 • • folosirea în spații ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite și marcate ca atare, a mașinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcționării;

® fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne; c)cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

 • * lăsarea în funcțiune a sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor și echipamentelor tehnice, aparatelor, mașinilor și utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucțiunile de utilizare o interzic;

 • • neasigurarea selectivității la scurtcircuit și la suprasarcină a elementelor de protecție a instalațiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

 • ® păstrarea sau depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor de control și de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;

 • • depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor și substanțelor combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecție necesare evitării aprinderii acestora;

 • • blocarea sau neîntreținerea în bune condiții a drumurilor, a platformelor și a căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje și alte mijloace, precum și pentru personalul de intervenție în caz de incendiu;

 • © blocarea accesului la instalațiile, echipamentele, mijloacele și accesoriile de stingere a incendiilor;

 • • nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate la incendiu; d) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

 • • introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activități cu public, a produselor și substanțelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiții decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;

e)cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

 • « scoaterea din funcțiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte situații decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea funcționării acestora la parametrii proiectați;

 • 8. împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situații de urgență să își exercite drepturile și obligațiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 • 9. Constatatrea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române, de către Poliția Locală și de către persoanele împuternicite de primar.

DIRECTOR

Curelușă Vasile Cristinel

Anexa nr. 6 la Hotărârea nr.

a Consiliului Local al Municipiului Suceava

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea Complexului Comercial Bazar

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

 • 1. Denumirea pieței: Complex Comercial Bazar

 • 2. Sediul pieței: str. Calea Unirii f.n.

 • 3. Denumirea administratorului pieței: Primăria Municipiului Suceava prin Direcția Administrației Piețelor

 • 4. Hotărârea Consiliului Local privind localizarea bazarului și a specificului acesteia: Bazarul se află amplasat în zona industrială a municipiului, este dat în folosință în anul 1993, cu specific de comercializare a produselor industriale și de alimentație publică.

CAPITOLUL II: TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

 • 1. Tipul pieței: Bazar

 • 2. Natura produselor și serviciilor care se comercializează:

  CAEN —4721

  CAEN-4724

  CAEN-4789

  CAEN-4781

  CAEN-4782

  CAEN-5610


 • - vânzarea cu amănuntul de fructe și legume proaspete și conservate

 • - vânzare cu amănuntul a pâinii, produselor de patiserie, produselor zaharoase

 • - comerțul cu amănuntul în standuri, chioșcuri și piețe a oricăror feluri de produse de strictă necesitate

 • - comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

 • - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

 • - vânzare gustări calde, produse fast-food, înghețată, băuturi răcoritoare, cafea, produse alimentare

 • 3. Periodicitatea Bazarului: marți-duminică. luni-inchis

 • 4. Orar funcționare: 60L' - 18C0

în prima zi de luni din fiecare lună bazarul este închis pentru efectuarea lucrărilor de dezinfecție, deratizare, dezinsecție.

CAPITOLUL HI: PLANUL CENTRULUI COMERCIAL BAZAR

 • 1. Căi principale de acces în zonă din: str. Calea Unirii si str. Bazarului

 • 2. Spații ac parcare din: str. Calea Unirii si str. Bazarului

 • 3. Secxorizarea bazarului este următoarea:

 • a) produsele industriale, îmbrăcăminte, încălțăminte comercializate de către operatorii economici autorizați, în spații comerciale prefabricate și în chioșcuri de termopan;

 • b) produsele de uz gospodăresc - mături, măturoaie produse ceramice, realizate de mica industrie sau de micii meșteșugari în sectorul din interiorul bazarului;

 • c) alimentație publică desfășurată de operatori economici autorizați în spații proprietatea lor, amplasate în jurul platoului modernizat;

 • 4. Căile de acces ale cumpărătorilor la punctele de vânzare: direct prin principalele căi de acces din str. Calea Unirii;

 • 5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor industriale și de alimentație publică este realizată în spații construite proprietatea operatorilor economici amplasate atât pe platourile modernizate cât și în jurul acestora;

 • 6. Localizarea grupurilor sanitare precum și a celorlalte servicii oferite în cadrul bazarului:

 • a) grupul sanitar compus din 11 cabine;

 • b) puncte P.S.I. sunt amplasate astfel:

 • 6 pichete PS1 amplasate pe platoul acoperit;

 • 9 pichete PSI amplasate în exteriorul platoului acoperit, în perimetrul C.C.Bazar (unul la poarta 2, unul zona rochii mireasă, două aleea față haine piele, unul zona produse alimentare, unul zona înaită tensiune, două pe aleea principală, unul magazie ingrijitori);

 • c) pentru stingerea incendiilor exista un număr de 18 hidranți din care 11 pe platoul acoperit, iar 7 in jurul acestuia;

 • 7. Localizar ea rețelei electrice, a rețelei de apă și de canalizare, precum și a racordurilor de branșare a utilităților Bazarului la acestea:

 • a) poslid trafo pentru distribuirea curentului electric este amplasat lângă bazar, în partea de nord a acesteia;

 • - distribuirea curentului electric se face prin cele 5 firide de distribuție și a unui număr de 12 tablouri generale;

 • b) rețeaua de distribuire a apei potabile se află la intrarea principală a bazarului din str. Calea Unirii; c)canalizarea spațiilor comerciale din Bazar este racordată la rețeaua proprie de canalizare

conectata ia stația proprie de epurare a apelor uzate.

 • 8. Spațiile de depozitare a deșeurilor:

 • - în spatele bazarului, lângă magazia de îngrijitori este amenajată o platformă asfaltată pe care sunt amplasate 3 containere de gunoi in vederea colectării selective a acestuia ;

 • 9. Sistem de monitorizare video :

bazarul este supravegheat de un număr de 74 camere video monitorizate permanent pe cele 5 monitoare aflate în camera casieri.

 • 10. Sistem detecție și semnalizare incendiu :

detecția fumului în cazul incendiului este sesizată de cele 5 bariere și anunțată prin cele 15 sirene de avertizare

CAPITOLUL PREZENTAREA ANSAMBLULUI COMPLEXDULUI COMERCIAL BAZAR

 • 1. Suprafața totală în administrare ~ 30.7.25 mp.:

 • ■ suprafață împrejmuita cu gard metalic.

 • 2. Supraiaua totală acoperită a platoului bazarului =10.800 mp.;

 • 3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului acoperit: beton rutier cu nisip cuarțos;

 • 4. Bazarul este sectorizat după ciirn urmează :

 • a) sector pentru comercializarea de îmbrăcăminte, încălțăminte;

 • b) sector destinat comercializării produselor industriale si de uz gospodăresc

 • c) sector alimentație publică

 • 5. Mobilierul utilizat pentru fiecare sector al Bazarului este compus din :

 • a) chioșcuri proprietatea operatorilor economici în suprafață de 5 mp. pentru comercializarea produselor industriale ;

 • b) chioșcuri din termopan proprietatea agenților economici, cu S = 5,06 mp. și S = 3,85 mp. pentru comercializarea produselor textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.;

 • c) spații din diferite materiale de construcții cu suprafața mai mare de 5 mp.;

 • d) spatii comerciale construite din blocuri ceramice apartinand DAP,

CAPITOLUL V: SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR COMPLEXULUI COMERCIAL BAZAR

 • 1. Tipul serv; ciul ui oferit de administratorul bazarului închirierea către utilizatorii bazarului de:

 • - spații comerciale;

 • - terenuri;

 • 2. Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței:

conform art. 12 alin. 1 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și a Legii nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, (cu modificările ulterioare) privind organizarea și funcționarea piețelor, bazarului și târgului.

Bazarul este asigurat cu servicii cate să faciliteze desfășurarea activității în condiții optime, respectiv :

 • - surse de tipa potabilă;

 • - birou administrativ;

 • - spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie;

 • - locuri de parcare;

 • - atelier întreținere și reparații electrice., termice, sanitare;

 • - puncte ae colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială;

 • - puncte cu mijloace inițiale de intervenție pentru P.S.I.;

 • - wc-uri publice;

 • - birou pentru poliție;

 • - birou pentru medic veterinar.

 • 3. Racordarea bazarului la rețeaua electrică, la rețeaua de apă sau la o sursa de apă potabilă, la rețeaua de canalizare.

Bazarul este racordat ia rețeaua electrică, de apă potabilă, canalizare.

 • 4. Salubrizarea bazarului este asigurata de către personalul propriu alcătuit din 16 îngrijitori angajati ai DAP.

CAPITOLUL Vf ; DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR COMPLEXULUI COMERCIAL BaZAR

Dreptun:

 • 1. Să se poată informa facil asupra taxelor practicate în bazar;

 • 2. Să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • 3. Să aibă acces la toate serviciile oferite de Administrația Piețelor;

 • 4. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare;

 • 5. Alte drepturi oferite de administratorul bazarului.

Obligații:

 • 1. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • 2. Respectarea legislației privitoare Ia desfacerea produselor;

 • 3. Inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă;

 • 4. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportul gunoiului la locurile special amenajate în cadrul bazarului, ori de câte ori este cazul;

 • 5. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

 • 6. Să nu ofere spre vânzare mărfuri din mers;

 • 7. Să nu ofere spre vânzare produse înainte de deschiderea bazarului și după închiderea acestuia;

 • 8. Expunerea estetică a produselor și afișarea la loc vizibil a prețurilor;

 • 9. Să dețină la punctele de lucru toate documentele impuse de legislația în vigoare;

 • 10. Să desfășoare activități de comerț în mod civilizat cu respectarea normelor privind:

 • - igiena și sănătatea publică;

 • - protecția consumatorilor;

 • - proveniența și calitatea mărfurilor;

 • - liniștea și ordinea publică, să nu creeze disconfort riveranilor;

 • 11. Operatorii economici sunt obligați să pună pe piață numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relațiile cu consumatorii și să nu folosească practici comerciale abuzive;

 • 12. Să respecte clauzele prevăzute în contractul de închiriere;

 • 13. Este interzisă vânzarea în bazar a substanțelor toxice, inflamabile sau explozibile, a materialelor pirotehnice precum și a armelor de foc și a muniției;

 • 14. Operatorii economici sunt obligați:

 • a) producătorii:

 • ’ să pună pe piață numai produse sigure și, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie Testate și/sau certificate;

 • ■ să pură pe piața numai produse care respectă condițiile prescrise sau declarate;

 • - să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piață și/sau de la consumatori produsele la care organele abilitate ori specialiștii proprii au constatat neîndeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viața, sănătatea, securitatea ori interesul economic al consumai orilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina necontormităiile respective;

 • - să asigure, atât pe durata de fabricație, cât și după scoaterea din programul de fabricație, pentru perioada cel puțin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor produse, direct sau prin terți abilitați, piesele de schimb aferente și service-ul necesar produselor de fol o sință îndel ungară;

 • - să folosească în activitatea de producție și depozitare spații corespunzătoare;

 • b) distribuitorii:

 • - să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure și respectă condițiile prescrise sau declarate;

 • - să rru comercializeze produse despre care dețin informații sau consideră că pot fi periculoase;

 • - să anunțe, imediat, autoritățile publice competente, precum și producătorul despre existența pe piață a oricărui produs de care au cunoștință că este periculos;

 • - să retragă de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat că nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dacă aceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconfonnitățile respective;

 • - să asigure condițiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, depozitarii și desfacerii produselor;

 • c) prestatorii de servicii:

 • - să folosească, în cadrul serviciilor prestate, numai produse și proceduri sigure și, după caz, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate și/sau certificate, și să anunțe imediat existența pe piață a oricărui produs despre care au cunoștință că este periculos;

 • - să presteze numai servicii care nu afectează viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;

 • - să respecte condițiile prescrise sau declarate, precum și clauzele prevăzute în contracte;

 • - să asigure, la prestarea serviciilor nealimentare, condiții igienice, condițiile stabilite de producător, de actele normative în vigoare,, precum și cele specifice desfășurării activității;

 • 15.Se interzice cu desăvârșire fumatul în incinta Complexului Comercial Bazar.

CAPITOLUL'VII: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI COMPLEXULUI COMERCIAL BAZAR

 • A.                  biroul Complexului Comercial Bazar are următoarele drepturi și

 • 1. Răspunde de întreaga activitate desfășurată. în perimetrul Complexului Comercial Bazar;

 • 2. Gestionează și administrează spațiile și dotările din cadrul Complexului Comercial Bazar;

 • 3. Asigură organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activităților ce se desfășoară în cadiiii Biroului. Complexul Comercial Bazar urmărind crearea condițiilor necesare și suficiente pentru buna desfășurare în perimetrul Complexului Comercial Bazar a unui comerț civiliza!;

 • 4. Răspun Je de organizarea comerțului în cadrul Complexului Comercial Bazar în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială între agenții economici;

 • 5. Elaborează Regulamentul pentru funcționarea Complexului Comercial Bazarului și îl supune spre aprobam autorități; publice loca’e;

 • 6. Pune în apdoare regulamentul de funcționare a Complexului Comercial Bazar și poate face propuneri motivate pennu actualizarea /'modificarea acestuia în concordanță cu actele normative în vigoare;

 • 7. Afișează ta Loc vizibil și m mod lizibil regulamentul de funcționare al Complexului Comercial Bazar, orara; de funcționare precum și taxele practicate;

 • 8. Urmărește ca activitatea de prestări de servicii în cadrul complexului să se realizeze numai în spațiile afectate fiecărui comerciant, producător sau prestator de servicii și interzice vânzările pe suprafața căilor de circulație, străzi, trotuare, parcări adiacente Complexului Comercial Bazar;

 • 9. Atribuie locuri de vânzare comercianților care își desfășoară activitatea în Complexul Comercial Bazar, în ordinea soliei uit dor și în limita locurilor cu această destinație în sectorul din Complex repartizat desfacerii acesior produse;

 • 10. Organizează acțiuni de control pe întreaga durata a activității Complexului Comercial Bazar cu privire la evidenta si valabilitatea autorizației de funcționare si la concordanța dintre conținutul acestuia și produsele ce se comercializează și ia masuri pentru interzicerea desfășurării activităților comerciale a persoanelor fizice și persoanelor juridice neautorizate sau cu autorizații de funcționare expirate;

 • 11. Răspunde de întreținerea și folosirea corespunzătoare a grupului sanitar respectând condițiile igienico-sanitare ce se impun;

 • 12. Urmărește permanent și ia măsuri cu privire la respectarea obligațiilor ce le revin comercianților, persoane fizice și juridice, pentru desfășurarea unui comerț civilizat în cadrul bazarului;

 • 13. Verifică ca persoanele juridice și persoanele fizice cu activitate în perimetrul Complexului Comercial Bazar să aibă afișate datele de identificare ale societății comerciale pe care o reprezintă, respectiv persoanele autorizate în cazul persoanelor fizice;

 • 14. Interzice vânzarea în Complexului Comercial Bazar a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, de orice fel. precum a armelor de foc și a muniției.

 • 15. Asigură respectarea normelor de sănătatea și securitate în muncă și a normelor privind situațiile de urgență / PA.L specifice Complexului Comercial Bazar,

 • 16. Administrează contractele de închiriere întocmite de Serviciul Patrimoniu pentru Complexul Comercial Bazar și urmărește încasarea chiriei:

 • 17. Ține evidența contractelor de închiriere și verifică modul de încasare a chiriilor stabilite în contract;

 • 18. Verifică modul în care contractați! își respectă obligațiile ce le revin conform clauzelor contractuale și al regulamentului de funcționare a Complexului Comercial Bazar și propune măsuri în cazul în care constată nerespectarea acestora;

 • 19. Urmărește .recuperarea debitelor restante de la chiriașii beneficiari ai contractelor de închiriere din Complexul Comercial Bazar;

 • 20. Sprijină organele oe control autorizate în acțiunile desfășurate în incinta Complexului Comercial Bazar în vederea respectării dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, a obligațiilor fiscale și a normelor PSI afiaie în vigoare;

 • 21. Organizează, coordonează, urmărește, asigură și răspunde de desfășurarea în bune condiții a activității personalului din cadrul Biroului Complexul Comercial Bazar;

 • 22. Asigură salubrizarea Complexului Comercial Bazar, zilnic sau ori de câte ori este necesar, prin măturare, prin spălarea, platformelor, efectuarea periodică a unor acțiuni de deratizare, dezinfecție, dezinsecție urmărid ridicarea ritmică a gunoiului menajer colectat de unitatea specializată în baza contractului încheiat;

 • 23. Interzice fumata; în incinta Complexului Comercial Bazar, atenționând pe cei care nu se conformează;

 • 24. Interzice vânzarea în cadrai Complexului Comercial Bazar a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive de orice tei, precum și a armelor de foc și a muniției;

 • 25. Verifică buna funcționare a instalațiilor de stingere a incendiilor din cadrul Complexului Comercial Bazar. Inrocniește rapoarte privind funcționarea acestora;

 • 26. In căzui m care constată funcționarea la parametrii necorespunzători a instalațiilor de stingere a incendhkn informează conducerea direcției asupra celor constatate și propune măsuri de remediere care, în funcție de complexitatea deficiențelor constatate, vor fi realizate în regie proprie cu personalul disponibil m cadrul Direcției sau ue către firme specializate;

 • 27. Se preocupă de procurarea materialelor necesare întreținerii corespunzătoare a instalațiilor de stingere a incendiilor din cadrul Complexului Comercial Bazar;

 • 28. Verifică buna funcționare a instalațiilor electrice, centralelor termice, instalațiilor de alimentare cu apă din cadrul flomplexului Comercial Bazar. întocmește rapoarte privind funcționarea acestora;

 • 29. Se preo cupa de procurarea materialelor necesare întreținerii corespunzătoare a instalațiilor electrice, central eloi termice și instalațiilor de alimentare cu apă din cadrul Complexului Comercial Bazar;

RAduce 3a cunoștință publică și urmărește respectarea următoarelor măsuri restrictive:

 • 1. Operatorii economici sunt obligați să pună pe piață numai produse sau servicii sigure, care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relațiile cu consumatorii și să nu folosească practici comerciale abuzive:

 • 2. Sunt interzise importul, fabricația, distribuția, precum și comercializarea produselor falsificate ori contrafăcute, periculoase sau care au parametrii de securitate neconformi care pot afecta viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor;

 • 3. Este interzisă condiționarea vânzării către consumator a unui produs, de cumpărarea unei cantități impuse sau de cumpărarea concomitentă a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, condiționată de prestarea altui serviciu sau de cumpărarea unui produs:

 • 4. Orice vânzare forțată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o persoana se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia;

 • 5. Cheltuielile legate de înlocuirea produselor defecte, de remedierea sau de restituirea contravalorii acestora vor fi suportate de vânzător și recuperate de acesta de la producător sau, după caz, de la importator sau de la furnizorul anterior aflat pe lanțul de distribuție, dacă prin contractul încheiat între aceștia nu s-a stabilit altfel;

 • 6. Orice persoană care are calitatea de producător, distribuitor sau vânzător de produse alimentare va comercializa numai alimente care prezintă siguranță pentru consumator, sunt salubre și apte pentru consum uman;

 • 7. în cazul în care operatorii economici iau cunoștință, la o dată ulterioară punerii pe piață a produselor comercializate, despre existența unor pericole care, la momentul punerii pe piață nu puteau fi cunoscute, trebuie să anunțe, fără întârziere, autoritățile competente și să facă aceste informații publice:

 • 8. Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea și protecția calității acestora, fiind, totodată, conforme prevederilor legale referitoare la protecția muncii, mediului și a securității consumatorilor;

 • 9. Produsele se comercializează. în spații în care pot fi asigurate condițiile de păstrare cerute de producătoî pentru a se preveni perisabilitatea accelerată, produse alimentare preambalate sau ambalate;

 • 10. Produseie nu se comercializează, în alte condiții decât cele cerute de legislația în vigoare, produsele nealimentare noi, folosite sau recondiționate, acolo unde este cazul, să poată fi probate, verificate sau asigurate condițiile de păstrare cerute de producător, pentru a se asigura menținerea caracteristicilor inițiale ale produselor:

 • 11. Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate pentru pr odusele nealimentare sau al datei-limită de consum pentru produsele alimentare/datei durabilității minimale stabilire de producător și care nu prezintă riscuri pentru viața, sănătatea și/sau securitatea consumatorilor;

 • 12. Se mrerzice modificarea termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate sau a datei-limită de consum/datei durabilității minimale înscrise pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau, după caz, în documentele însoțitoare;

 • 13. Este interzisă aruncarea în altă parte decât la locul anume destinat (coșuri de gunoi) a cojilor de seirrfoe sau fructe și aresturilor de obiecte;

 • 14. Persoanele fizice și persoanele juridice care își desfășoară activitățile comerciale în incinta Complexului Comercial Bazar sunt obligate să întrețină curățenia și ordinea în zona unde își desfășoară activitatea;

 • 15. Se interzice blocarea căilor de acces în incinta Complexului Comercial Bazar prin depozitarea de mărfuri, parcarea autovehiculelor, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, cărucioare, sau alte mijloace dc transport;

 • 16. Este interzisă blocarea cu autovehicule sau alte materiale a accesului la containerele de gunoi;

 • 17. Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare în afara locurilor special amenajate;

 • 18. Se interzice intrarea, staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor și bicicletelor în Complexul Comercial Bazar;

 • 19. In incinta Complexului Comercial Bazar se interzice comercializarea produselor a căror proveniență nu poate fi dovedită, cumpărarea produselor în scopul revânzării.

CAPITOLUL VIII: CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

1.Comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiții normale, pot pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor; producerea, importul și comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute; punerea pe piață a produselor nesigure și, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie netestate și/sau necertificate; punerea pe piață a produselor care nu respectă condițiile prescrise sau declarate; Reasigurarea, atât pe durata de fabricație, cât și după scoaterea din programul de fabricație, pentru perioada cel puțin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor produse, direct sau prin terți abilitați, piesele de schimb aferente și service-ul necesar produselor de folosință îndelungată; nefolosirea, în cadrul serviciilor prestate, numai a produselor și procedurilor sigure și, după caz, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie netestate și/sau necerdficHe, și neanunțarea imediată a existenței pe piață a oricărui produs despre care au cunoștință că este periculos; prestarea serviciilor care afectează viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora; se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 30.000 lei;

2.Oprirea livrărilor, tespecdv retragerea de pe piață și/sau de la consumatori a produselor la care organele abilitate ori specialiștii proprii au constatat neîndeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viața, sănătatea, securitatea ori interesul economic al consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitățile respective; neanunțarea, imediată a autorităților publice competente, precum și producătorul despre existența pe piață a oricărui produs de care au cunoștință că este periculos; neretragerea de la comercializare a produselor la care organele abilitate de lege au constatat că nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dacă aceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitățile respective; se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 2.U .00U tei;

3.Produsele se comercializează numai in cadrul termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate pentru produsele nealimenlare sau a! datei-limită de consum pentru produsele alimentare/datei durabilității minimale stabilite de producător. Se interzice modificarea termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate sau a datei-limită de consum/'datei durabilității minimale înscrise pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sac, dună caz, in documentele însoțitoare. Produsele oferite spre comercializare trebuie să fie sigure și să respecte condițiile prescrise sau declarate; produsele comercializate despre care dețin informații sau consideră că por fi periculoase; asigurarea condițiilor tehnice stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, depozitarii și desfacerii produselor; respectarea condițiilor prescrise sau declarate, precum și clauzele prevăzute în contracte; asigurea, că la prestarea serviciilor nealimentare, condiții igienice, condițiile stabilite de producător, de actele normative în vigoare, precum și cele specifice desfășurării activității; în cazul produselor și serviciilor alimentare, al produselor nealimentare pentru care producătorul stabilește termen de valabilitate/data de minimă durabilitate, care pot afecta viața sau sănătatea consumatorilor ori care prezintă abateri de la caracteristicile prescrise sau declarate, vânzătorul/prestatoml de servicii este obligat, la cererea consumatorului, să le înlocuiască de îndată, să le refacă sau să restituie contravaloarea acestora, nerespectarea clause se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 20,000 lei;

 • 4 .1mpiedicarea, sub orice formă, a organelor administrației publice însărcinate cu protecția consumatorilor de a exercita atribuțiile de serviciu referitoare la prevenirea, și combaterea faptelor care pot afecta viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

 • 5 .Nerespectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, care constituie contravenție, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătății sau a integrității corporale a uneia sau mai multor persoane, se sancționează cu amendă contravențională de la 20.000 lei la 100.000 lei;

 • 6 .Nerespectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, care constituie contravenție, dacă fapta a avui ca urmare afectarea gravă și în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 25.000 lei;

 • 7 .Săvârșirea repetată a uneia dintre contravențiile precizate mai sus se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 iei ia 10.000 iei;

 • 8 .Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele și condițiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenției se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 20.000 lei;

 • 9 .Utilizarea de către corn ere ianți a unor practici comerciale incorecte este interzisă, constituie contravenție și se sancționează după cum urmează;

 • a) cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte:

O practică comercială este incorectă dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții: a) este contrară cerințelor ditigenței profesionale;, b) deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esențial eompm nimeritul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al membrului mediu ai unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui anumit grup de consumatori.

Practicile comerciale susceptibile să deformeze în mod esențial comportamentul economic al unui anumit grup vulnerabil de consumatori, clar identificabil, trebuie evaluate din perspectiva membrului mediu ai grupului. Grupul de consumatori este cu precădere vulnerabil la respectiva practică sau la produsul la care aceasta se referă, din motive de infirmitate mentală sau fizică, de vârstă sau de credulitate, compoiVunentul economic ai acestuia putând n în mod rezonabil prevăzut de comerciant. Această prevedere nu aduce atingere practicilor publicitare obișnuite și legitime ce constau în declarații exagerate sau declarații ce mi sunt destinate a fi luate ca atare

 • b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale înșelătoare dacă aceasta conține informații false sau, în orice situație, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă ari determina pe consumator să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informatice suni, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe elemente; omisiune înșelătoare dacă, in contextul prezencăti situației de fapt, ținând cont de toate caracteristicile și circumstanțele acesteia, precum și de limitele mijloacelor de comunicare utilizate pentru transmiterea informației omite o iufomintie esențială necesara consumatorului mediu, ținând cont de context, pentru luarea unei decirdi de tranzacționare în cunoștință de cauză și, prin urmare, determină sau este susceptibilă să determine luarea de către consumator a unei decizii de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o;

 • c) cu amendă de ia 2.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive.

 • d) nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul sau decizia Autorității Naționale pentru Protecția Consum.atolilor se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

 • 10 .închirierea sau desfășurarea activităților în spațiile care nu respectă cerințele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, prevăzute de art. 13 alin. (6) din Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

 • ll .Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

©explorarea instalațiilor, echipamentelor și aparatelor electrice în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor, existenței contactelor imperfecte la conexiuni și legături, străpungerii ori lipsei izolației la îmbinări sau la capetele conductoarelor;

 • •neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea normală este întreruptă,

 • b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

 • c» nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deșeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile și a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

 • © folosirea în spații ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite și marcate ca atare, a mașinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei ■mecanice prin fiecare, lovire sau pe timpul funcționării;

 • s fumam! în locurile ai pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;

cp;u amenda de Ia LdOO lei la 2..500 lei:

 • • lăsarea în funcțiune a sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor și echipamentelor tehnice, aparatelor, mașinilor și utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucțiunile de utilizare o interzic;

 • <’ neasigurarea selectivității la scurtcircuit și la suprasarcină a elementelor de protecție a instalațiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

 • u păstrarea sau depozitarea produselor și substanțelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor de control și de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;

 • *   depc zi tarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor și substanțelor combustibile sau

inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecție necesare evitării aprinderii acestora:

«    blocarea sau ne întreținerea în bune condiții a drumurilor, a platformelor și a căilor speciale de

acces pentru autospeciale, utilaje și alte mijloace, precum și pentru personalul de intervenție în caz de incendiu;

blocarea accesului la instalațiile, echipamentele, mijloacele și accesoriile de stingere a incendiilor;

® remontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilității indicatoarelor de securitate la incendiu; d) cu amendă de la 2.500 lei Ia 5.000 lei:

© introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activități cu public, a produselor și substanțelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiții decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;

 • e) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

 • • scoaterea din funcțiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte situații decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea funcționării acestora la parametrii proiectați;

 • • împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situații de urgență să își exercite drepturile și obligațiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor.

12.Constatatrea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române, de către Poliția Locală și de către persoanele împuternicite de primar.

DIRECTOR

Curelușă Vâșili


Iristinel