Hotărârea nr. 9/2021

HOTĂRÂRE,privind darea în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a bunurilor imobile,,terenuri şi clădiri, aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar de stat a bunurilor imobile, terenuri și clădiri, aparținând domeniului public al Municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 2008/22.01.2021, Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu, înregistrat la nr. 2009/22.01.2021 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în conformitate cu prevederile art.112 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cererile înregistrate la registratura Primăriei municipiului Suceava de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat: Școala Postliceal-sanitară Suceava cu cererea nr. 30842 din 29.12.2021, Colegiul Tehnic Samuil Isopescu cu cererea nr. 391 din 06.01.2021, Grădinița cu Program Normal Țăndărică cu cererea nr, 815 din 11.01.2021, Colegiul Național Mihai Eminescu cu cererea nr. 1806 din 20.01.2021, Colegiul Național Ștefan cel Mare cu cererea nr. 1802 din 20.01.2021, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir cu cererea nr, 1801din 20.01.2021, Școala Gimnazială nr.6 cu cererea nr. 1805 din 20.01.2021 și Grădinița cu Program Prelungit Așchiuța cu cererea nr. 1803 din 20.01.2021;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2) lit.”c”, alin (6), lit. a), art.139, alin.(3) lit. “g”, art. 196, alin (1) lit”a”, art. 297-301, art. 333 alin (3) și alin (5) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(a) Se aprobă darea în administrare pe o perioadă de 5 ani a bunurilor imobile, terenuri și clădiri, proprietatate publică a municipiului Suceava către unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

  • (b) Titularii dreptului de administrare vor putea folosi bunurile doar în scopul desfășurării procesului de învățământ și a activităților cultural educative ce decurg din acesta.

  • (c) Dispoziția asupra bunurilor imobile ce vor face obiectul contractului de dare în administrare o va avea doar Municipiul Suceava.

  • (d) închirierea bunurilor prevăzute Ia lit. (a), proprietate publică a municipiului Suceava, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se realizează prin licitație publică organizată în condițiile legii.

  • (e) Contractele de închiriere se vor încheia de către titularul dreptului de administrare, iar 50% din valoarea contractelor încheiate se va achita Primăriei municipiului Suceava în termen de 10 zile de la termenul scadent stabilit în contractul de închiriere.

  • (f) Titularii dreptului de administrare simt obligați să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit la litera (e).

Art. 2. Se aprobă modelul contractului de dare în administrare prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă lista bunurilor imobile, teren și construcții, care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava și constituie obiectul actului de dare în administrare - anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art4. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.CONTRA SECRETAR GEN Jrs.EAZĂ JNICIPIU IUTAC