Hotărârea nr. 88/2021

HOTĂRÂRE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei existente la parterul blocului de locuințe siuate în Suceava, str. Calea Burdujeni nr.20, bl.147

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei existente la parterul blocului de locuințe siuate în Suceava, str. Calea Burdujeni nr.20, bl. 147

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 12222/16.04.2021, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 12223/16.04.2021 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

Potrivit HCL nr. 242 din 30.09.2020 prin care s-a aprobat concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei existente la parterul blocului de locuințe siuat în Suceava, str.Calea Burdujeni nr.20, bl. 147;

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit. a, art. 140, alin.l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare pentru terenul proprietate privată a municipiului Suceava în suprafața de 27 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 55408, în vederea extinderii farmaciei existente la parterul blocului de locuințe siuate în Suceava, str.Calea Burdujeni nr.20, bl. 147.

Art. 2. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 1000 de euro, respectiv 4900 lei, cu recuperarea prețului concesiunii în 10 ani, respectiv 100 euro/an;

Art. 3. Sumele anuale prevăzute la art. 2 vor fi indexate anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Naționala a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8741 lei/euro la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv 10.10. 2020. în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent, indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,8741 lei/euro.

în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului.

Art. 4. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere, calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

Art. 5. Neplata redevenței, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, timp de trei luni de la termenul scadent, duce la rezilierea contractului prin denunțare unilaterala de către concedent.

Art. 6. Concesionarea se acordă pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data semnării contractului de concesiune, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani, cu recalcularea redevenței.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONT] SECRETAR

Jrs. 1


rMNEAZĂ ^RALMUNTCTPIU CIUTAC