Hotărârea nr. 87/2021

HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile și mobile nou identificate, precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, ,aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5 A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile și mobile nou identificate, precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 12224/16.04.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 12225/16.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul Hotărârii nr.392 din 14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

în baza HCL nr.26 din 30.01.2020 și în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “g”, ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07,2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unui bun imobil nou identificat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri mobile nou identificate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile evidențiate în anexele la HCL nr. 26 din 30.01.2020, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • (1) . Textul de la poziția nr. 55, anexa nr.l, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “16“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “1690,78 “;

 • (2) . Textul de la poziția nr. 57, anexa nr.l, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “30“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “3170,21 “;

 • (3) . Textul de la poziția nr.l 12, anexa nr.l, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “20“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “2113,47 “;

 • (4) . Textul de la poziția nr.l86, anexa nr.l, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “18“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “1902,13 “;

 • (5) . Textul de la poziția nr. 253, anexa nr.l, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “B-dul 1 Decembrie 1918 fn“;

 • (6) . Textul de la poziția nr. 381, anexa nr.l, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “19“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “2007,8 “;

 • (7) . Textul de la poziția nr.431, anexa nr.l, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “18“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “1902,13 “;

 • (8) . Textul de la poziția nr.439, anexa nr.l, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: “Teren viran“;

 • (9) . Textul de la poziția nr.686, anexa nr.l, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: “Teren viran“;

 • (10) . Textul de la poziția nr. 708, anexa nr.l, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “22“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “2324,82 “;

 • (11) . Textul de la poziția nr.l 14, anexa nr.4, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “61“, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Scriban Puiu Eugen“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “6446,09“;

 • (12) . Textul de la poziția nr.6, anexa nr.6, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “44“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “4649,64 “;

 • (13) . Textul de la poziția nr.197, anexa nr.17, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: "101“, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “10673,03

Art. 4. Se abrogă poziția nr.l din anexa nr.ll la HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava.

 • Art. 5. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  CONTRA SECRETAR GE Jrs. I  A

  L MUNICIPIU CIUTAC


Nr. 87 din 22 aprilie 2021

An exa_l_aparte n e nta


Județul Suceava

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. <5^ Din ^04.


Municipiul Suceava

Comisia specială pentru întocmirea inventarului domeniului privat al

UAT Suceava

APARTENENȚA

Ia domeniului privat al Municipiului Suceava

Secțiunea I —Bunuri imobile

Nr.crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau dării în folosință

Valoarea de inventar,

(Iei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

Teren

situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Oituz nr.25, Județul Suceava, în suprafață de 16 mp, destinat construirii unui balcon

2021

1.690,77

plan de amplasament și delimitare a imobilului

2

ÎS ÎS

Teren

situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Ștefan Tomșa , Județul Suceava, în suprafață de 4512 mp, destinat amenajării unei parcări

2021

476.799,39

plan de amplasament și delimitare a imobilului

3

ÎS ÎS

Teren

situat în intravilanul municipiului Suceava, limitrof străzilor Duzilor și Mesteacănului, Județul Suceava, în suprafață de 1666 mp, destinat construirii unei grădinițe

2021

176.052,26

plan de amplasament și delimitare a imobilului

4

Teren

situat în intravilanul municipiului Suceava, limitrof străzilor Mesteacănului, Duzilor și b-dul Comeliu Coposu , Județul Suceava, în suprafață de 1538 mp, destinat amenajării unei parcări

2021

162.526,03

plan de amplasament și delimitare a imobilului

5

55 55

Teren

situat în intravilanul municipiului Suceava, limitrof străzilor Duzilor și b-dul Comeliu Coposu , Județul Suceava, în suprafață de 3020 mp, destinat amenajării unei parcări

2021

319.134,35

plan de amplasament și delimitare a imobilului

TOTAL

1.136.207,80

Comisia tehnică:

 • 1. Slevoacă Alina - președinte

 • 2. Popovici Brândușa - membru


 • 3. Moroșan Mara- membru

 • 4. Ciogolea Gabriela - membru

 • 5. Ismail Adrian - membru

 • 6. Vlădău Șerban - membru z

 • 7. Trihub Diana - membru

  Sheetl


Județul Suceava

Municipiul Suceava

Comisia specială pentru întocmirea inventarului domeniului privat al UAT Suceava

Anexă nr. 2.


la Hotărârea nr. Din


APARTENENȚA

Ia domeniului privat al Municipiului Suceava

Secțiunea II—Bunuri mobile

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

3

2.3.2.1.3.1

Autobuz KARSAN JET HDV, JUST ELECTRIC, locuri 22, an fabricație 2021, culoare verde-7 bucăți

NLNC2EMLA10008165, serie motor F063A296

2021

1.379.938,875

proces verbal de recepție din 26.03.2021

NLNC2EMLA10008166, serie motor F063A295

1.379.938,875

NLNC2EMLA10008167, serie motor F198A088

1.379.938,875

NLNC2EMLA10008168, serie motor F176A088

1.379.938,875

NLNC2EMLA10008169, serie motor F026A365

1.379.938,875

NLNC2EMLA10008170, serie motor F025A365

1.379.938,875

NLNC2EMLA10008171, serie motor F160A087

1.379.938,88

TOTAL

9.659.572,13

Comisia tehnică:

1. Slevoacă Alina — președinte

2. Popovici Brândușa - memb

3. Moroșan Mara - membru


 • 4. Ciogolea Gabriela - membru

 • 5. Ismail Adrian - membru ~

 • 6. Vlădau Șerban — memb

 • 7. Trihub Diana Cristina- membr

Page 1