Hotărârea nr. 86/2021

HOTĂRÂRE,privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Centrul Medico – Social de Îngrijire la Domiciliu a unui spațiu în suprafață totală de 391,75 mp, situat în Suceava, str. Calea Unirii nr.15

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Sfântul loan cel Nou de la Suceava, Centrul Medico - Social de îngrijire la Domiciliu a unui spațiu în suprafață totală de 391,75 mp, situat în Suceava, str. Calea Unirii nr.15

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 12084/15.04.2021, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 12085/15.04.2021, Avizul Comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în temeiul prevederilor art.108, art.129, alin (2), lit c și alin.(6), lit.b, art.139, alin (3), lit.g, art.196, art.349-353, precum și art. 362, alin(2) și alin.(3) din Ordonața de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administartiv.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață totală de 391,75 mp, având valoarea de inventar de 378.100_lei (data ultimei reevaluări fiind 31.12.2019) către Asociația Sfântul loan cel Nou de la Suceava, Centrul Medico - Social de îngrijire la Domiciliu în scopul funcționării unui centru care acordă servicii de îngrijire și asistență socială.

Art.2. Durata pentru care se acordă folosința gratuită este de 5 ani, începând cu data de 23.06.2021 până la data de 23.06.2026.

Art.3. Predarea primirea spațiului menționat la art.l se va realiza pe bază de protocol de predare primire, până la data de 23.06.2021.

Ârt.4. Titularul dreptului de folosință gratuită, are obligația să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită, respectiv aceea a funcționării unui centru care acordă servicii de îngrijire și asistență socială.

Art.5. Cheltuielile aferente bunului menționat la art. 1 vor fi în sarcina Asociației Sfântul loan cel Nou de la Suceava, Centrul Medico-Social de îngrijire la Domiciliu.

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


EAZĂ MUNICIPIU CIUTAC