Hotărârea nr. 85/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea listelor cu bunurile imobile terenuri/construcții ce fac obiectul coridoarelor de expropriere aferente investițiilor inițiate de Municipiul Suceava ,în zona Cartierului Obcini și str. Ștefan Tomșa

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor cu bunurile imobile terenuri/construcții ce fac obiectul coridoarelor de expropriere aferente investițiilor inițiate de Municipiul Suceava în zona Cartierului Obcini și str. Ștefan Tomșa

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava Înregistrată la nr. 12079/15.04.2021, Raportul de specialitate Înregistrat la nr. 12080/15.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Republicare*)

In baza:

  • - H.C.L. nr. 40 din 25.03.2021 privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții - construire Grădiniță în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1666 mp limitrof srăzilor Duzilor și Mesteacănului,

  • - H.C.L. nr. 41 din 25.03.2021 privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 3020 mp limitrof străzii Duzilor și B-dul Comeliu Coposu,

  • - H.C.L. nr. 42 din 25.03.2021 privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1538 mp limitrof străzii Mesteacănului, Duzilor și B-dul Comeliu Coposu,

  • - H.C.L. nr. 44 din 25.03.2021 s-a aprobat declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare str. Ștefan Tomșa din municipiul Suceava pe terenul în suprafață de 4512 mp

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. b, lit. (4) lit. d, art. 139 al. (3) lit. e, art. 140, alin.l) și art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198 alin. (1) și art. 243 alin (1) lit. adin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista cu bunurile imobile terenuri/construcții ce fac obiectul coridoarelor de expropriere aferente investițiilor inițiate de Municipiul Suceava în Zona Obcini și str. Ștefan Tomșa conform anexei nr. 1, anexei nr. 2, anexei nr. 3 și anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Completările, modificările sau eliminările din anexele menționate mai sus vor face obiectul unor hotărâri ulterioare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRAS


SECRETAR G

Jrs. iot


TNEAZĂ WtL MUNICIPIU OUTAC

Anexa nr. 1

!

TRl 214.2

67.247/7

Rădâșanu Adrian

contract de acordare a dreptului de superficie

Mesteacănului

18

2

TRl 214.3

2295

Pușcașii Costică

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Mesteacănului

18

3

TR 1196.3

2095

Nistor Vasile

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Mesteacănului

19

4

TR 1196,4

2455

Nichifor Filip

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Mesteacănului

23

5

TR1196.5

2547

Procopeț Ovidtu Nicu

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Mesteacănului

23

6

TR 1229,5

3834

Tofan Viorel

contract de acordare a dreptului de superficie

B-dul l Decembrie 1918

24

7

TR 1237,7

1590

Aursulesei Marcel

concesionat

str. Duzilor

17

8

TR 1207.2

2359

Grămadă Ga vrii

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

25

9

TRl 229,12

2360

Pop Zâna

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

20

10

TR 1236,1

67.246/4

Nahameac Daniela

contract de acordare a dreptului de superficie

B-dul Gavril Tudoraș

19,5

11

TRl 195.7

2350

Popovici Andra Maria

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

22

12

TR1213.8

67.246/6

Tibu Sorin Mihai

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

17,5

13

TR1213.6

67.245/3

Chelaru loan

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

17,5

14

TR1238.1

Vasincu Ștefan

concesionat

str. Mesteacănului

24

15

TRl 196.2

2409

Ciurlă Ionel

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Mesteacănului

26

16

TRl 207.7

2408

Șutu Valeria

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

21

17

TRl 229.11

67.245/5

verciuc elena

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul l Decembrie 1918

17,5

18

TRl 207.4

2464

Nicolescu Viorica

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

20

19

TR1215J

67.245/6

axinia vasile

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

18

20

TR1229.14

67.245/7

herghelegiu paul

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

17,5

21

TRl 229,21

67.245/8

roman valentin

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

20,5

22

TRl 21534

67.245/9

Morgoci Neculai

contract de acordare a dreptului de superficie

str Calea Obcinilor

16,8

23

TRl 207/6

2296

lașinschi Daniel

contract de acordare a dreptului de superficie

b-du! 1 Decembrie 1918

22

24

TR1229.16

67.245/4

Filipciuc Alexandru

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

16

25

TR1207.3

2131

Irimia Florin

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

23

26

TRl 207.1

2130

Florea Viorel

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

22

27

TR 1207.5

2129

Nichitoi loan

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 Decembrie 1918

22

28

TR1237.IO

67.243/4

lonescu Ștefan

concesionat

str. Duzilor

24

29

TRl 195.5

2299

Dan Roxana

contract de acordare a dreptului de superficie

str, Duzilor

17

30

TR1213.9

Ursu Bianca Alexandra

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

18

31

TR1214.2

67.246/6

Boghean Avram

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Mesteacănului

17,5

Anexa nr. 2

nr. crt

nr. inventar

parcela cadastra la

Denumire titular garaj

drept de administrare teren

adresa garajului

suprafața

1

TR 1202.2

2219

Duciuc Vorel

str. Corneliu Coposu

26

2

TR1195.3

2218

Croitor Drago? Florin

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

23

3

TR1195.4

2217

Grosu Iile Petru

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

28

4

TR1195.8

2216

Găitan Mugurel

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

24

5

TR1195.10

2215

Semeniuc Ion

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

23

6

TR1195.11

2214

Stoleriu Mircea

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

23

7

TR1197.8

2213

Popescu Gheorghe

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea obcinilor

30

8

TR 1195.2

2212

Bivol Nicolae

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

23

9

TR1197.6

2060

Mihăescu Corneliu

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea obcinilor

30

10

TR1237.6

2604

Roșea Cornel

concesionat

str. Duzilor

20

11

TR1229.21

2497

Buzdugan Daniei

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dui 1 Decembrie 1918

17,5

12

TR1215.8

2498

J iha Ion

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea obcinilor

21

13

TR1197,9

2488

Prodan Romeo

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea obcinilor

21

14

TR.1195.9

2014

Bolohan Dan

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

20

15

TR1213.4

1

Gabinat Mlhai Adrian

concesionat

str. Duzilor

24

16

TR1237.2

1612

macoveiciuc păstorel

concesionat

str. Duzilor

24

17

TR1237.3

3

cheleneagră iaurențiu

concesionat

str. Duzilor

24

18

TR1237.5

4

vronski marius

concesionat

str. Duzilor

24

19

TR1213.1

7.235/13

Monachu Juiieta

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

17,5

20

TR1197.11

2557

Vătafu Vasile

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

21

TR1215.3

7.235/10

Prelipcean Claudia

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

16,5

22

TR1197.1

2558

Cristuș Gavrii

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

20

23

TR1197.6

2559

Puiu loan Cristi

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

20

24

TR1197.4

2450

Cojocar Aristarch

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

20

25

TR1213.7

67.235/3

Clipa Margareta

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

17,4

26

TR1215.11

67.235/4

Teodorescu Marian

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

17,5

27

TR1213.2

67235.1

Vizitiu Victor George

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

16

28

TR.1195.1

2553

Pintilie Vasile

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

22

29

TR.1215.10

67.235/9

Căiugăreanu Arsineta

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

16,5

30

TR1197.3

2560

Hostiuc Rome Virgil

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

20

31

TR.1215.9

1592

Prelipcean Adrian Dan

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

16,5

32

TR1195.6

2470

lașinschi Daniel

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

20

33

TR1197.5

2561

Rotaru Vasile

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

20

34

TR.1215.14

2569

Holovciuc Viorel loan

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

17,5

35

TR1137.10

2444

Strofe Crina Gabriela

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

21

36

TR1197.2

2500

Colibaba Gheorghe

contract de acordare a dreptului de superficie

str, Calea Obcinilor

23

37

TR1207.10

2647

Tudosă Costică

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul 1 decembrie

21

38

TR1215.6

67236/2

Șpac Gheorghe

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

18

39

TR1213.3

67.236/4

Acurmuloaie Corneliu

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

17,5

40

TR1215.2

67.236/7

Golda Sorin

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Calea Obcinilor

17,5

41

TR1213.5

67.236/8

Paicu Vasile

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

17,3

42

TR1237.8

49740

Bunduc Mfhai Marius

concesionat

str. Duzilor

21

43

TR1215.9

Prelipcean Adrian Dan

concesionat

str. Calea Obcinilor

18

Anexa nr. 3

nr. crt

nr. inventar

parcela cadastrala

Denumire titular garaj

drept de administrare teren

adresa garajului

suprafața

1

TR1201.2

2032

Lazurcă Toader

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Domelor

23

2

TR1202,4

2034

Nicufi Niculai

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul Corneliu Coposu

23

3

TR1202.5

2035

Piersic Mircea

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul Corneliu Coposu

58

4

TR 1202.6

2586

Retaru Laurențiu

contract de acordare a dreptului de superficie

b-dul Corneliu Coposu

21

5

TR1195.12

2037

Timoficiuc Vasile

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Duzilor

21

6

TR1196.1

2381

Bandol Vasile

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Mesteacănului

25

7

TR1753.2

67.216

Atodiresei dragoș

contract de acordare a dreptului de superficie

str. Mesteacănului

8

TR1237.9

67.212/9

Bolcu Vasile

concesionat

str. Duzilor

24

Lista cu bunurile imobile terenuri/construcțil aferente HCL nr, 44 din 25.03.2021

Anexa nr. 4

Nr, crt.

Nr. Inventar

Nr. parcela dcadastr ala

Denumire titular garaj

Dreptul de administrare al terenului

Adresa garajului

Suprafa ța

1

TR1273.4

3849

SC CLEVIT MACHINERY SRL

Contract de concesiune

str. Alexandru cel Bun

20

2

TR1273.3

3760

LEONTE MIHAI

Contract de concesiune

str. Alexandru cel Bun

20

3

TR1241.71

34364/1

SC SIMPLY MIND SRL

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Alexandru cel Bun

17

4

TR1156.4

5340

SC SIMPLY MIND SRL

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Ștefan Tomșa

22,4

5

TR1179.25

72.69/2

SC SIMPLY MIND SRL

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

16

6

TR1241.52

72.69/6

GRIGORAS TOADER

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

21

7

TR1241.48

72.69/7

CIRNEALA GRIGORE

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

21

8

TR2025 15 01

37290

BEJAN RADU

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

22

9

TR1257.2

5634

BEJAN RADU

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

23

10

TR1257.13

.5568

APĂVĂLOAIE ILIE

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

32(31)

11

TRl 154.3

5569

JESCU MARGARETA

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Ștefan Dracinschi

21 (28)

12

TRl 156 13

5570

IOVU CĂTĂLIN

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

27

13

TR1257.5

5571

CABINET AVOCAT DUSCEAC

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str, Alexandru cel Bun

27

14

TR1257.3

5572

BOLOHAN LIVIU

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

27

15

TRl 179.12

72.16/3

MACOVEIANAMARIA

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

20,2

16

TRl 179.23

71.16/4

MUNTEANU MIRCEA

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

21

17

TR1257.8

71.16/5

GHEORGHE CONSTANTIN

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

35

18

TR1241.14

72.16/6

IACOBOAIA LENUTA

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

22

19

TR1241.8

72.16/7

DIACONITA MIHAI

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

25

20

TR1179.19

72.16/8/5

360

GHERGU MIHAI

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

22,8

21

TRl 179.17

72.61/11

CLIPA TEODORA

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

18,15

22

TRl 241.7

72.16/12

ZVORISTEANU PETRU

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

22

23

TRl 241.49

72.16/13

MARICI ILIE

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

18,15

24

TRl 179.7

72.16/14

MANILIUC VICTOR

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

21

25

TR1241.53

72.16/15

STAN MIRCEA

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

17,5

26

TR1179.13

72.16/16

MATEI ANGELICA

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

17,5

27

TRl 179.14

72.16/17

MATEI ANGELICA

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

17,5

28

TRl 179.26

72.16/18

URSESCU SORIN

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

21

29

TR 1241,37

5693

GUSETU CONSTANTIN

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

27

30

TR1272.71

5573

NEMTANU VASILE

Contract de acordare a dreptului de folosință

zona Tătărași

27

31

TR1156.9

5726

LEUSTEAN ECATERINA

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tom șa

33

32

TR1156.3

5146

CHIR1BELEA EMIL

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

25

33

TR1156.12

5728

SAVESCU CONSTANTIN

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

29

34

TR1257.9

5339

MARINIUC OCTAVIAN

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str, Alexandru cel Bun

30

35

TR1241.6

3858

NITA ȘTEFAN

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str, Alexandru cel Bun

16,5

36

TR1179.10

72.68/15

TREZZIETTORE

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

24

37

TR1241.8

5146

ADOCHITA ASPAZIA

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

16,5

38

TR 1257,6

5327

CIORNEI GHEORGHE

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

30

39

TR 1257.7

5326

CIORNEI FLORIN

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

24

40

TR 1273.9

3866

CĂLIN PETRE

contract concesiune

Str. Alexandru cel Bun

15

41

TR 1273.10

4038

GLUVACOV CAMELIA

contract concesiune

Str. Alexandru cel Bun

15

42

TR1156.6

5202

HLADI VASILE

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

35

43

TR 1272.63

5550

MIRON LUCICA

Contract de acordare a dreptului de folosință

zona Tătărași

26

44

TR1272.57

5549

BĂDELIȚĂ PETRONELA

Contract de acordare a dreptului de folosință

zona Tătărași

26

45

TR1272.38

5548

GĂITAN VICTORIA

Contract de acordare a dreptului de folosință

zona Tătărași

26

46

TR 1241.65

45201

STAN ANDREI

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

37

47

TR] 156.2

5725

ARGATU ȘTEFAN

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

30

48

TR1179.17

5537

OLAN MARIUS

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

28

49

TR1156.il

5538

PRISACA MARIUS

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

40

50

TR 1241.23

CASA GROUP SRL

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

18

51

TR1156.10

5539

PRISACARIU GABRIELA

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

27

52

TR1257.ll

5540

NICULICĂ BOGDAN PETRU

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

29

53

TR1257.il

5541

ALOS SRL

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

26

54

TR1257.12

5542

NEAGU DORA

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

26

55

TR1156.8

5482

EVULET MIHAI ADRIAN

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

33

56

TR1257.4

5486

OBOROCEANU LUCIAN

Contract de acordare a dreptului de folosință

Str. Alexandru cel Bun

27

57

TR1179.20

54439

NORDMAP SRL

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

21

58

TR1179.24

72.65/2

NICULICĂ MIHAI

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

19,75

59

TR1179.3

72.62/1

BULANCEA MARIN

Contract de acordare a dreptului de folosință

str. Ștefan Tomșa

19,25