Hotărârea nr. 84/2021

HOTĂRÂRE,privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prirnariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 11965/15.04.2021, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 11966/15.04.2021 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului.

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau reviziurea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat cu H.C.L. 229/30.09.2020.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, art. 139 alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. ”a ‘’ din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru elaborarea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de municipiul Suceava în următoarea

componență:

 • - Arămescu Adrian

 • - Buburuzan Lorena

 • - Buciac loan Gabriel

 • - Cușnir loan Dan

 • - Flutur Alexa-Mihai

 • - Gâtlan Anca Mihaela

 • - Harșovschi Lucian

 • - Sfecla Geniloni

 • - Timoficiuc Ilie Cristian

 • - Cerasela Manuela Bejenar

 • - Xenia Vodă

 • - Luminița Chiru

 • - Rodica Blîndu

 • - lonAndriu

 • - Constantin Gorcea

 • - Gheorghe Aldea


 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Consilier local

 • - Director Urbanism și Amenajarea teritoruiului

 • - Șef Servicul Urbanism, amenajarea teritoriului

 • - Responsabil cu informarea și consultarea publicului

 • - Responsabil cu informarea și consultarea publicului

 • - Arhitect

 • - Arhitect

 • - Agenția pentru Protecția Mediului Suceava

Art. 2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 25/30.01.2020.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile^

pre;CIPIU


Nr. 84 din 22 aprilie 2021