Hotărârea nr. 83/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism -CTATU și a regulamentului de funcționare al acesteia, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 12067/15.04.2021 Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 12068/15.04.2021 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului

In temeiul prevederilor art. 37 din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. 4’b”, art. 136, art. 139 alin. 1, și art. 196, alin. 1, lit. ”a”, din OUG 57/3.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism - CTATU ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului șef și / sau persoana desemnată cu atribuții în acest sens și va funcționa în coordonarea Primarului municipiului Suceava - Ion Lungu, cu următorii membri:

 • 1. Andriu Ion - arhitect

 • 2. Gorcea Constantin- arhitect

 • 3. Niculescu Svetlana - arhitect

 • 4. Roncea Corina - arhitect

 • 5. Manole Florin - arhitect

 • 6. Adomniței Bogdan - arhitect

 • 7. Oltean Alexandru - arhitect

 • 8. cms. Șincari Daniel - șef Birou Rutier - Poliția municipiului Suceava

 • 9. Gheorghe Aldea -Agenția pentru Protecția Mediului Suceava

 • 10. Cezar Valentin Tomescu - dr.ing. - Șef de lucrări în domeniul amenajării peisagistice - Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

 • 11. Șercan Cezar - colonel Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava

 • 12. Viorel Blănaru - Direcția Județeană pentru Cultură Suceava

 • 13. Vasile Mocanu - director - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 14. dr. Irimescu - Kruk Ingrid - medic primar medicina muncii - Direcția de sănătate publică Suceava

 • 15. ing. Andrei lordache - Sistemul de gospodărire a apelor Suceava

(2) Se aprobă lista cu membrii supleanți, care vor completa Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, în cazul în care anumiți membri ai comisiei au calitatea de autor al documentațiilor - proiectelor supuse avizării sau din anumite motive nu pot fi prezenți la ședințe, în scopul asigurării numărului minim de membri necesar, potrivit Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 • 1. Sălăvăstru Ruxandra - dr. arhitect

 • 2. Cosovanu lulia - arhitect

 • 3. a.s.p. Șendrea Ciprian - agent de politie - Biroul Rutier - Poliția municipiului Suceava

 • 4. Maria Mădălina Nistor - Agenția pentru Protecția Mediului Suceava

 • 5. Liviu Titi Murărescu - ing. - Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

 • 6. Oniciuc Victor - locotenent Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava

 • 7. Buzincu Aurel - Direcția Județeană pentru Cultură Suceava

 • 8. Gheorghe Tărăboanță - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 9. dr. Bădăluță Arina Anna Maria- medic primar igiena - Direcția de sănătate publică Suceava

 • 10. ing. Cristian Ruxandari- Sistemul de gospodărire a apelor Suceava

 • (3) Secretariatul acestei comisii va fi asigurat de consilierii Rodica Blîndu și Luminița Chiru din cadrul Serviciilor de specialitate, de șeful Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului - Xenia Vodă, de directorul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului -Cerasela Manuela Bejenar.

 • (4) Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism nominalizată în alineatele de mai sus fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului șef și / sau persoana desemnată cu atribuții în acest sens pe baza avizelor emise anterior de instituțiile competente.

 • (5) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art.3. Se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 208 din 25.07.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism -CTATU și a regulamentului de funcționare al acesteia.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PMȘEDWttBE ȘEDINȚA

111

Nr. 83 din 22 aprilie 2021

CONTR^EMN^AZĂ SECRETAR GENERAL MUNICIPIU JrsJJBAN CIUTAC
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa la HCL nr. 83/22.04.2021

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM - CTATU

 • 1. Baza legală

Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. Scopul înființării

Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism denumită CTATU se constituie ca organ consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță, în scopul îmbunătățirii deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, care va funcționa în coordonarea primarului municipiului Suceava, conform art. 37 alin.l Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Componența CTATU

 • (1) în temeiul dispozițiilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 350/ 2001, cu modificările și completările ulterioare, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism este formată din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea Arhitectului șef

 • (2) Componența nominală și Regulamentul de funcționare se aprobă de Consiliul Local al municipiului Suceava, la propunerea primarului, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale Arhitectului șef.

 • (3) Orice modificări în componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism sau în Regulametul de funcționare se pot face doar cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Suceava.

 • 4. Atribuții si componenta stabilită prin Legea nr. 350/ 2001 cu modificările si completările ulterioare

 • (1) CTATU avizează din punct de vedere tehnic documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, precum și studiile de oportunitate în vederea emiterii avizelor prealabile de oportunitate pentru întocmirea unor P.U.Z.- uri.

 • (2) Sunt supuse avizării CTATU, următoarele documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism:

 • a) Plan Urbanistic General al municipiului Suceava (PUG) și Regulamentul local aferent acestuia;

 • b) Planurile Urbanistice Zonale (PUZ-uri) și Regulamentele locale aferente acestora;

 • c) Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD- uri)

 • d) Studii de oportunitate - necesare în procesul elaborării documentațiilor de urbanism;

 • e) Planuri de amenajarea teritoriului și urbanism - periurbane și metropolitane

 • (3) CTATU- are competența de a asigura consultanța pe parcursul elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism.

5, Modalitatea de funcționare

 • (1) CTATU se întrunește, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea dispusă de coordonatorul comisiei sau înlocuitorul de drept al acestuia.

 • (2) Comisia se consideră legal constituită prin prezența majorității absolute, reprezentând primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai comisiei (în cazul de față 8 membri).

 • (3) Secretariatul comisiei - CTATU este asigurat de consilieri din cadrul Serviciilor de specialitate, respectiv Blîndu Rodica și Chim Luminița, de șeful serviciului urbanism și amenajarea teritoriului - Xenia Vodă, de directorul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului - Cerasela Manuela Bejenar, care convoacă membrii cu cel puțin 2 zile înainte de data întrunirii comisiei.

 • (4) Membrii comisiei au obligația de a studia în prealabil documentațiile supuse avizării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calității și legalității acestora.

 • (5) CTATU emite un aviz valabil prin acordul majorității absolute, reprezentând primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai comisiei (în cazul de față un număr de 8 voturi).

 • (6) CTATU poate restitui documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism pentru completări și poate amâna, în acest caz, luarea unei decizii în procesul de avizare până la rezolvarea aspectelor neclare.

 • (7) CTATU emite avizul în baza unei documentații de urbanism complete, precum și a avizelor/ acordurilor emise în prealabil de organismele teritoriale interesate.

 • 6. Soluționarea divergentelor în procesul de avizare

 • (1) Secretariatul comisiei denumită CTATU are obligația de a consemna în procesul verbal de ședință opiniile, observațiile și recomandările făcute de membrii comisiei - în procesul de avizare.

 • (2) Membrii comisiei care se împotrivesc avizării sau se abțin, au obligația de a-și exprima motivul opțiunii.

 • 7. Reglementări privind membrii CTATU

 • (1) Membrii CTATU au obligația de a păstră confidențialitatea informațiilor cu care intra in contact si care sunt protejate de un drept de autor sau sunt date ce fac obiectul unui secret comercial.

 • (2) Membrii CTATU se obliga la imparțialitate in analiza fata de persoanele solicitantilor si/sau a elaboratorilor documentațiilor supuse analizei comisiei.

 • (3) Orice membru al comisiei se obliga sa evite orice situație generatoare a unui prezumat conflict de interese, sens in care nu va participa la vot si la deliberările comisiei pentru toate documentațiile supuse analizei comisiei in condițiile in care a elaborat sau a făcut parte din echipa de elaborare a documentației, sau se afla in raport de prepusenie cu beneficiarul documentației, sau cu elaboratorul documentației, chiar de nu a făcut parte si din echipa acestuia de elaborare a documentației, ori este asociat/actionar/administrator al entitatii elaboratoare sau beneficiare.

 • (4) Toate situațiile susceptibile de conflict de interese definite la alin. (3) sunt aplicabile atat pentru sine cat si prin raportare la sot/sotie si rude de grad I si II sau afini.

 • (5) Orice situație de conflict de interese va fi sancționat conform legilor in vigoare si aplicabile la data săvârșirii și constatării faptei.

 • 8. Dispoziții finale

 • (1) Procesele verbale de ședință ale CTATU vor conține lista cu documentațiile de urbanism ce urmează a fi discutate în acea ședință, vor fi semnate de coordonatorul comisiei, de cei care asigură secretariatul acesteia precum și de membrii comisiei denumită CTATU prezenți la ședință. în dreptul fiecărei documentații de urbanism discutate se va trece mențiunea de aviz favorabil sau aviz negativ cu eventualele recomandări, opinii sau observații făcute de către membrii comisiei. în același mod vor fi întocmite, semnate și avizate procesele verbale de ședință în care se vor discuta avizele prealabile de oportunitate în vederea întocmirii unor P.U.Z. -uri.

 • (2) în funcție de specificul documentației supuse avizării, coordonatorul CTATU poate să invite la ședința comisiei reprezentanți ai instituțiilor direct interesate cum ar fi:

A.N. “îmbunătățiri Funciare” - Sucursala Suceava;

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava;

SN CFR - Regionala Căi Ferate Iași - Sucursala Suceava;

SC E-ON GAZ SA - Sucursala Suceava;

SC E-ON MOLDOVA SA - Sucursala Suceava;

SC ROMTELECOM SA - Sucursala Suceava;

Reprezentanți ai administrației publice locale sau județene;

Alți reprezentanți.

 • (3) La ședințele de avizare ale comisiei CTATU nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor al documentațiilor - proiectelor supuse avizării.

 • (4) Regulamentul de funcționare al comisiei CTATU poate fi modificat la propunerea majorității membrilor și aprobat ulterior de Consiliul Local al municipiului Suceava, la propunerea coordonatorului.

  s. „. ...... $^ESCU