Hotărârea nr. 82/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 273/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.Drimariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 273/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de

stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 11922/15.04.2021, Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe înregistrat sub nr. 11923/15.04.2021 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

Având în vedere prevederile art.96 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar modificat și completat de Ordinul nr. 3160 din 1 februarie 2017;

în temeiul art.129, alin. (2) lit. „d”, alin.(7) litera „a”, art.139, alin. (1) și art.196, alin.(l), litera „a” dinO.U.G 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică punctul 21 din anexa la HCL nr.273/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava, prin desemnarea unui nou consilier în calitatea de reprezentant al Consiliului local al municipiului Suceava în Consiliile de administrație, după cum urmează:

  • 21. Colegiul Economic „ Dimitrie Cantemir” :

  • - dna consilier local Todereanu Maria

  • - dna consilier local Gâtlan Anca - Mihaela

  • - dl consilier local Pricope Radu Constantin

Art.II Celelalte prevederi rămân neschimbate.

PREȘ^INTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRA SECRETAR G Jrs. INEAZĂ

MUNICIPIU

CIUTAC


Nr. 82 din 22 aprilie 2021