Hotărârea nr. 81/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi 12227/16.04.2021, Raportul Serviciului de Turism și Cultură nr. 12228/16.04.2021 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

In conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 129. alin. 2, lit. „b” , alin. 9, art. 139 alin. 3 lit. „f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei.

Art. 2 Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRA SECRETAR G Jrs. INEAZĂ MUNICIPIU CIUTAC


Nr. 81 din 22 aprilie 2021