Hotărârea nr. 80/2021

HOTĂRÂRE,privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr.1 Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr.l Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 11749/14.04.2021, Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe înregistrat sub nr. 11750/14.04.2021, Adresa Creșei nr.l Suceava nr. 226/27.01.2021 înregistrată la Primăria municipiului Suceava cu nr. 2.594/27.01.2021 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

Având în vedere prevederile art.9 din Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 70 alin. (1), art. 71 alin. (1) și art. 72 din H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în temeiul art. 129, alineat 2 lit. „b”, alineat 7 litera „b”, art. 13 9, alineat 3 litera „a” și art. 196, alineat 1, litera „a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în cuantum de 737,01 lei/copil lună.

Art.2 Valoarea contribuției zilnice de întreținere se stabilește prin aplicarea cotelor procentuale și nu va depăși 20% din costul mediu de întreținere, după cum urmează:

Venit mediu brut lunar cumulat părinte/reprezentant legal

Număr copii

Cota procentuală contribuție părinți

Contribuția în lei/zi

Peste 700 lei

Un copil

20%

7,05

2 sau mai mulți copii

10%

3,52

între 225-699 lei

Un copil

10%

3,52

2 sau mai mulți copii

5%

1,76

Art.3 Cu data prezentei hotărâri se abrogă F

Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin z vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâ

otărârea nr. 55/27.02.2C iparatul de specialitate ș ri.

)20.

i Creșa nr. 1 Suceava