Hotărârea nr. 8/2021

HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea locuinte colective, spatii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: SANEMI S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea locuințe colective, spatii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, împrejmuire, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată Solicitant: SANEMI S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37337/03.12.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 37338/03.12.2020 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. „c”, art. 139 alin. 3, lit. „e” și art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire locuințe colective, spatii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2027 mp, identic cu: parcelela cadastrală nr. 55075 în suprafață de 1011 mp si parcela cadastrală nr. 55076 în suprafață de 1016 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Eusebiu Camilar. Solicitant: SANEMI S.R.L. (cerere nr. 37028/02.12.2020).
Nr. 8 din 28 ianuarie 2021