Hotărârea nr. 78/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Consilierului local d-na. Lorena Buburuzan înregistrat sub nr. 11398/12.04.2021, Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 11399/12.04.2021 și Avizul Comisiei Economico-financiare, juridice, disciplinare.

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 82 și art.105, alin.2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 și H.G 666/2019;

în temeiul art. 129, alineat 2 lit. „d”, alineat 7 litera „a”; art. 139, alineat 3 litera „a”; și art. 196, alineat 1, litera „a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Suceava, pentru anul 2021, după cum urmează:

  • a) bursă de performanță - 200 lei;

  • b) bursă de merit -120 lei;

  • c) bursă de studiu - 100 lei;

  • d) bursă de ajutor social -100 lei.

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin consiliile de administrație,

aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social, cu încadrarea în sumele ce vor fi alocate, pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat;

Art.2. Numărul burselor pentru anul 2021 va fi stabilit în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și unitățile școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Jrș/


NERAL MUNICIPIU

VN-CIUTAC

Nr. 78 din 22 aprilie 2021