Hotărârea nr. 77/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 197 din 25.07.2019 privind aprobarea proiectului “Revitalizare spaţiu public urban din Municipiul Suceava” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 197 din 25.07.2019 privind aprobarea proiectului “Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 12127 din 16.04.2021, Raportul Serviciului Pro|ecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 12128 din 16.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică Art. 2 din cadrul HCL 197 din 25.07.2019 și va avea următorul conținut:

“Art. 2 (1) Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile ale proiectului cu titlul “Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava”, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului, respectiv: 17.382.874,47 lei, din care:

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA: 1.378.278,61 lei

Valoarea eligibilă a proiectului inclusiv TVA: 16.004.595,86 lei

(2) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.”

Art. II Se modifică Art. 3 din cadrul HCL 197 din 25.07.2019 și va avea următorul conținut:

„Art. 3 (1) Se aprobă contribuția proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare de 320.091,91 lei, ce reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

  • (2) Se aprobă contribuția Municipiului Suceava în valoare de 1.378.278,61 lei, ce reprezintă contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile ale proiectului;

  • (3) Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.”

Art. III Celelalte prevederi ale HCL 197 din 25.07.2019 rămân neschimbate.

PREȘWNTO^'iȘEblNȚĂ adrjanarămSscu

WkF 'rlcontrasemnează secretar general municipiu Jrs. KMLN CIUTAC

Nr. 77 din 22 aprilie 2021