Hotărârea nr. 76/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 62 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului “Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” cod SMIS 129478

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 62 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului “Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” cod SMIS 129478

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 12125/16.04.2021, Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 12126/16.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică anexa din cadrul art. 1. la HCL nr. 62 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului “Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” cod SMIS 129478 în conformitate cu anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 62 din 28 martie 2019 rămân neschimbate.

PREȘEfriix^

A DRI AN WffiȘtjji,UNICIPIU


Nr. 76 din 22 aprilie 2021

ANEXA la HCL nr. 76 din 22.04.2021

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI SI DESCRIEREA INVESTIȚIEI PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DIN CADRUL PROIECTULUI

“Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” cod SMIS 129478

Titular: UAT Municipiul Suceava

Beneficiar: UAT Municipiul Suceava

Amplasament: Municipiul Suceava, str. Calea Unirii f n

Proiectul „REVITALIZARE SPAȚIU PUBLIC URBAN DIN MUNICIPIUL SUCEAVA” are ca Obiectiv General, reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate și neutilizate din Municipiul Suceava.

Implementarea proiectului va genera reconversia unui teren degradat și abandonat din municipiul Suceava în vederea creării unui parc (spațiu verde) cu funcțiuni de zonă de agrement, recreere și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Având în vedere modul în care este amplasată zona studiată și a traversării existente peste Râul Suceava (prin podul peste Calea Unirii), precum și datorită funcțiunilor aflate în vecinătate, amenajarea studiată este împărțită în două zone:

 • • Zona A | Caracter sportiv - în partea stângă față de podul peste râul Suceava, fiind o zonă dedicată activităților preponderent sportive (fitness, aerobic, platforme pentru sport etc.), și în relație cu alte amenajări sportive existente în zonă (Stadionul Unirea);

 • • Zona B | Caracter loisir - în partea dreaptă față de pod, cuprinzând activități de relaxare și odihnă în aer liber, activități culturale;

In conformitate cu obiectivele proiectului se propune realizarea următoarelor funcțiuni/ intervenții:

Zonele de acces

Zonele de acces pietonale propuse simt dispuse de-a lungul părților pietonale / carosabile existente, facilitând accesul din zona de circulație publica către spațiul amenajat după digul existent.

întrucât nu sunt permise modificări ale digului în ideea protecției zonei construite din vecinătate față de posibile inundații, s-au creat doua zone de acces (de o parte si de alta a Podului peste Calea Unirii), formate din scări si rampe metalice pentru exterior, demontabile.

Accese pietonale

 • • în fiecare din cele doua zone funcționale, prin rampe și scări metalice ;

Acces carosabil (de urgență)

 • • în cadrul zonei de acces carosabile existente, situată în partea dreaptă față de Podul existent.

Alei și trasee propuse

Pornind de la forma terenului, direcția curbelor de nivel, zonele de acces, s-a conceput un sistem de alei bazat pe o trama rectangulara și urmărind o ierarhie clară în funcție de tip, formă, traseu, finisaj, distanță.

Astfel, se formează fie alei cu un traseu preponderent liniar (unind punctele cele mai îndepărtate ale terenului), fie alei ce traversează diversele zone verzi amenajate, ce urmează cromatica și dispunerea propusă.

Alee belvedere

 • • Traseul tip « belvedere » este caracterizat de direcția paralela cu Râul Suceava, urmărind o detenta distribuită în mod egal față de malul existent și formând o zonă amplă de promenadă similară cu o faleză.

Lățimea acesteia este constanta de 4.Om, din care 2.0m rezervat pietonalului și 2.0m pistelor de biciclete.

 • • Finisajul pietonal este format din dale de granit (culoare gri închis), având astfel un caracter granuloș, antiderapant, foarte dur și rezistent posibililor fenomene meteo. Bordurile vor fi joase, cu rol atât estetic cât și de protecție a pietonalului, fiind confecționate din același material (piatra naturala - granit).

Alei principale și secundare

 • • Traseele ce urmează aleile principale se formează pornind de la punctele de acces pe direcții liniare dar cu unghiuri diferite fata de traseul tip belvedere .

 • • Pe distanțele mai lungi și cu unghiuri ce permit acest lucru, se formează și piste de biciclete cu lățimea de 2.0m (dublu sens).

 • • Lățimea acestor alei este constanta de 4.0m.

 • • Finisajul pietonal este format din dale de granit (culoare gri antracit), având astfel un caracter granuloș, antiderapant, foarte dur si rezistent posibililor fenomene meteo. Bordurile vor fi joase, cu rol atât estetic cat si de protecție a pietonalului, fiind confecționate din același material (piatra naturala - granit).

 • • Perimetral acestor alei, în zonele definite sub forma unor poligoane închise dintre tramele propuse, la o distanța de 0.80m, se va forma un spațiu cu caracter decorativ, nedestinat pietonilor, format din piatra ornamentala și iarbă sălbatică (rocărie ornamentala pentru spatii verzi exterioare, cromatica diversă);

Alei secundare de legătură locală

 • • Circulațiile de legătură locală urmăresc distanțe scurte ca și puncte de legătură rectilinii între traseele principale. Acestea se definesc atât prin lățimea scăzută, precum și prin finisaj.

 • • Lățimea acestora este constantă și anume de 2.0m, având de o^parte si de alta spații nepietonale pe o distanță de 0.80m (piatra ornamentala și iarba sălbatică);

 • • Pentru păstrarea unui aspect rustic, natural, acestea nu vor fi pavate, formându-se sub forma unor poteci;

Platforme

Zona spațiilor exterioare amenajate va include și spații destinate practicării sportului în aer liber, a relaxării precum și spații pentru diverse evenimente culturale.

Din punct de vedere al finisajului, aceste zone sunt caracterizate de pardoseli poliuretanice turnate (tip tartan), oferind suprafețelor un grad ridicat de confort și rezistență. Suprafața este ușor de aplicat, iar datorită elasticității sale, aceasta este sigura pentru utilizatori și asigura o performanță excepțională. Stratul superior se va compune dintr-un strat de baza din granule de cărămidă, care sunt îngroșate cu un agent de legare special și zgura fina zdrobita la baza, astfel încât suprafața să poată fi utilizată la exterior pe tot parcursul anului.

In cadrul Zonei «A » (Caracter preponderent Sportiv) se disting:

 • . ZONA AEROBIC / YOGA

• Amplasată în extremitatea de vest pentru asigurarea unui confort din punct de vedere a zgomotelor urbane;

 • . PLATFORMA FITNESS si SPAȚIU DE JOACA

Șe formează sub forma unor poligoanele ce sunt despărțite printr-o alee de acces; în cadrul spațiului de joacă, vor fi amplasate dotări specifice cu caracter demontabil pentru a putea fi ușor de întreținut cât și de demontat (daca este cazul, ulterior);

 • . PLATFORME SPORT

în cadrul acestora se formează 1 teren de tenis / volei, precum și două terenuri pentru badminton. Fileul și stâlpii vor fi detașabili, astfel încât suprafețele de joc sa poată rămâne la nivelul solului și să capete un rol multifuncțional (când este cazul);

In cadrul Zonei« B » (Caracter loisir) se distinge:

• PLATFORMA EVENIMENTE

• La capătul opus primei platforme, se creează un spațiu destinat posibililor evenimente și manifestări culturale ;

Amenajări spații verzi

Spațiile verzi amenajate cuprind cea mai amplă suprafață din cadrul proiectului, fiind tratate cu modalități diferite, pentru a oferi publicului posibilități diverse de relaxare în funcție de preferințele personale ale acestora.

Acestea urmăresc fie spațiile verzi alveolare, conturate în poligoanele închise de alei, fie spații verzi adiacente amenajărilor propuse.

Dintre tipurile de amenajări abordate ale acestora, sunt:

 • • Spații verzi amenajate - cu gazon natural tip rulouri (cromatica verde);

 • • Spații verzi amenajate - cu plantații florale diverse;

 • • Spații verzi amenajate - cu pietriș, piatra decorativă și iarbă sălbatică;

 • • Spații verzi amenajate - cu pietriș/piatra decorativă și vegetație joasă (max. 30cm).

Suprafață totală zonă de intervenție: 155.560 mp

Durata de realizare a investiției: 22 luni, din care 21 luni execuția lucrărilor de construcții.

Sursele de finanțare a investițiilor: se constituie în conformitate cu legislația în vigoare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Valoarea totală a investiției este de 17.382.874,47 lei inclusiv TVA din care 15.459.020,26 inclusiv TVA lei construcții - montaj.

PREȘEDINTEDEȘEDINȚĂ ADRIAN ARĂMES( l