Hotărârea nr. 75/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT,în cadrul Programului Social „Dăruiește Responsabil”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT în cadrul Programului Social „Dăruiește Responsabil”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului unicipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat cu nr. 11624/13.04.2021, Scrisoarea de intenție a F.U. ANA înregistrată cu nr. 251552/19.03.2021, Raportul de specialitate, comun al D.A.S. și Direcției de Ecologizare nr. 11625/13.04.2021 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art.132 și art.136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare, H.G 163/2007 privind introducerea pe piață, comercializarea și distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată și a articolelor textile purtate sau uzate.

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, art. 139 alin. 3 lit. a, art.154 și art 196 alin.l lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă ACORDUL DE PARTENERIAT în cadrul Programului Social „Dăruiește Responsabil”, încheiat între Municipiul Suceava și Fundația de „Caritate și întrajutorare ANA” cu sediul în Suceava în calitate de partener, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul să semneze ACORDUL DE PARTENERIAT în cadrul Programului Social „Dăruiește Responsabil”.

Art.3. Primarul prin Direcția de Asistență Socială, Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și Direcția de Ecologizare, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRA SECRETAR G Jrs.EAZĂ

L MUNICIPIU

CIUTAC


Nr. 75 din 22 aprilie 2021