Hotărârea nr. 73/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Lumină Lină Suceava –„Centrul social de noapte şi reinserţie socială ,a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava -„Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 11500/13.04.2021, Cererea Asociației „Lumină Lină” nr. 58/12.04.2021, Raportul de specialitate al D.A.S. 11501/13.04.2021 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familiei, cultură, culte si protecție socială;

In baza dispozițiilor art.39 lit.c), art.112 , art.132. Lit. c) și art.136 din Legea 292/2011 Legea Asistentei Sociale cu modificările și completările ulterioare, conform art.ll, art.51 și art.531 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; precum și a art. 35 alin.l din Legea 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, alin.2 lit. “e” ,alin.9 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 154 și art 196 alin.l lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava-”Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri” în vederea asigurării funcționării centrului social de noapte.

Art. 2. Contribuția Municipiului Suceava o reprezintă alocarea din bugetul local pentru anul 2021, a sumei de 150.000 lei, reprezentând cheltuieli de funcționare a obiectivului în vedrea rezolvării cazurilor persoanelor fără locuință aflate într-o situație de criză la nivel personal, psihic, relațional, social, juridic, de sănătate, situație determinată de absența unui adăpost sau de imposibilitatea de a-și permite unul.

Art. 3. Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava-”Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul municipiului Suceava să semneze Contractul de Asociere cu Asociația Lumină Lină Suceava -"Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri”.

Art. Ș^ Erin^arul prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și Direcția de Asistență Socială va aducela.îndeplinire.prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚA                  CONTRASEMNEAZĂ

ADRIAN ARĂMESCU                 SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

Jrs. WrtCIUTAC

Nr. 73 din 22 aprilie 2021