Hotărârea nr. 72/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ”Lumină Lină” –,Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

ww^v.pr imariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația ”Luniină Lină” -

Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Analizând Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 11498/13.04.2021, Cererea Asociației "Lumină Lină” nr. 57/12.04.2021, Raportul de specialitate al D.A.S. 11499/13.04.2021 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art.132 și art.136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare; conform art. 11 ,art.l2 și art.531 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între furnizorii de servicii sociale; art. 118 alin.l.,art.l 19 alin.l. lit.a. , art. 124 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare; a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, alin.2 lit. “e” ,alin.9 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 154 și art 196 alin.l lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă finanțarea serviciului social Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” al Asociației ”Lumină Lină” Suceava, care oferă servicii de asistență socială permanentă de zi pentru un număr de maxim 25 de copii/lunar, proveniți din familii aflate în situații de risc, fără posibilități materiale, prin asigurarea educației, hranei.

Art.2. Contribuția municipiului Suceava nu trebuie să depășească suma de 17.324 lei/lună, valoarea maximă a contractului fiind de 138.592 lei.

Art.3. Se aprobă Contractul pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația ”Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul să semneze Contractul pentru acordarea de servicii sociale, pentru anul 2021.

Art.5. Primarul prin Direcția de Asistență Socială și Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate, va aduce la îndep;fi^            prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MUNICIPIU Jrs. IQaNCIUTAC