Hotărârea nr. 71/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava şi ,Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS) -Centrul de Zi „Atipic"

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și

Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS) -Centrul de Zi „Atipic”

Consiliul Local al municipiului Suceava

Analizând Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 11751/14.04.2021, Cererea Asociației pentru Intervenție în Autism Suceava nr. 61/13.04.2021, Raportul de specialitate al D.A.S. nr. 11752/14.04.2021 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art.132 și art.136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare; conform art.ll ,art.l2 și art. 531 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între furnizorii de servicii sociale; art. 118 alin.l.,art.ll9 alin.l. lit.a., art. 124 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare; a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, alin.2 lit. “e” ,alin.9 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 154 și art 196 alin.l lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă finanțarea serviciului social Centrul de Zi „Atipic" al Asociației pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS), care oferă servicii sociale de intervenție specifică ce cresc gradul de recuperare și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a copiilor cu TSA sau alte tulburări de dezvoltare, unui număr de 20 beneficiari/copii din municipiul Suceava.

Artl. Contribuția municipiului Suceava nu trebuie să depășească suma de 13840 lei/lună, valoarea maximă a contractului fiind de 110.720 lei.

Art.3. Se aprobă Contractul pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS) -Centrul de Zi „Atipic", prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul să semneze Contractul pentru acordarea de servicii sociale, pentru anul 2021.

Art.5. Primarul prin Direcția de Asistență Socială și Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate, va aduce la^ideplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTR.

SECRETAR G Jrs. IOÂ


SEMNEAZĂ

JERAL MUNICIPIU efUTAC

Nr. 71 din 22 aprilie 2021