Hotărârea nr. 70/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021 ,încheiat între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia ''ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI''- ,Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021 încheiat între Municipiul Suceava și

Asociația "ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITASIAȘI"-Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere Cererea Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași cu nr. 251955/09.04.2021, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 11506/13.04.2021, Raportul de specialitate al D.A.S. nr. 11507/13.04.20121 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art. 132 și art. 136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare; conform art.ll ,art.l2, art.53 și 531 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între furnizorii de servicii sociale; art.8 alin.l, art.9 , art.12 și art.21 alin2 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice - republicată,cu modificările si completările ulterioare; Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a H.G nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

în temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, alin.2 lit. “e” ,alin.9 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art.154 și art 196 alin.l lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea Serviciului social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași - Centrul de îngrijire la domiciliu punct de lucru Suceava, în vederea furnizării de servicii de asistență socială pentru un număr de 20 persoane vârstnice din municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția municipiului Suceava nu trebuie să depășească suma de 9000 lei/lună, valoarea maximă a contractului fiind de 72000 lei.

Art.3. Se aprobă Contractul pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași- Centrul de îngrijire la domiciliu punct de lucru Suceava în vederea furnizării de servicii de asistența socială și cofînanțarea cheltuielilor de funcționare a Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 20 persoane vârstnice din municipiul Suceava, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul să semneze Contractul pentru acordarea de servicii sociale, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul prin Direcția de Asistență Socială și Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

A

Ă

PREȘEDINTE LE ȘEDINT ÂDâlA^ĂȚRĂ^

'A

’j.\ >-i3 .7:s1 aK_j _j

W a .' h 11 A v ' a .■ * /


AZA

L MUNICIPIU

TAC


Nr. 70 din 21 aprilie 2021