Hotărârea nr. 7/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construire bloc de locuinte cu spatii de depozitare, locuri de parcare si boxe la demisol, spatii comerciale, prestari servicii si birouri la parter, spatii de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticala, amenajari exterioare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: DAVASY BUILDARS S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe cu spatii de depozitare, locuri de parcare si boxe la demisol, spatii comerciale, prestări servicii si birouri la parter, spatii de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticala, amenajari exterioare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată Solicitant: DAVASY BUILDARS S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 37332/03.12.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 37333/03.12.2020 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. ”c”, art. 139 alin. 3, lit. “e” și art. 196, alin. 1, lit. ”a ” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea bloc de locuințe cu spatii de depozitare, locuri de parcare si boxe la demisol, spatii comerciale, prestări servicii si birouri la parter, spatii de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticala, amenajari exterioare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2500 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 36413, situat în intravilanul municipiului Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918.

Solicitant: DAVASY BUILDARS S.R.L. (cerere nr.36317/24.11.2020).

  • a) Planul Urbanistic Zonal cuprinde următoarele zone funcționale si indicatori urbanistici: Zonă funcțională: locuințe colective si funcțiuni complementare locuirii (mici spatii comerciale, de prestări servicii, birouri)

Indicatori urbanistici: POT max = 50%; CUT max = 1,8;

Regim de înălțime maxim - D+P+4E+5parțial

H max. = 20,50 m ( la atic )

Spații verzi amenajate = 519,31 mp (20,77 %)

Locuri de parcare: 43 locuri de parcare (23 locuri in exterior + 20 locuri la demisol) .

Accesul auto și pietonal se realizează din b-dul 1 Decembrie

Asigurarea utilităților se va realiza prin extindere și racordare/branșare la rețelele existente în zonă. Costurile pentru extindere/racordare/branșare la rețelele de utilități edilitare existente în zonă vor fi suportate de către investitori/beneficiari.

  • b) . Documentația de urbanism-PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

  • c) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘtWJA LUCIAN HARȘOVSCHI

CONTIt SECRETAR G

Jrs. IQț


1NEAZÂ

JALMUNICIPIU IUTAC


Nr. 7 din 28 ianuarie 2021