Hotărârea nr. 68/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, pentru anul 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Adresa DSP Suceava nr.8783/251766/29.03.2021, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 11502/13.04.2021, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială înregistrat sub nr. 11503/13.04.2021 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

în temeiul Legii nr. 174/2011 care aprobă O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale,cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008, ale Ordinul nr. 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști ,asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, ale Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților,cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, art. 139 alin. 3 lit. a și art 196 alin.l lit.„a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2021, în valoare de 3.527.000,00 lei lei, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să semneze Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ pentru anu2021.

Art.3.Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane, Direcția buget, contabilitate și fiscalitate și Direcția de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

preș^dMt^îî&ședI^

W'/ -y.:r Nr. 68 dih’îl'âpjifie 2021CONTRAS SECRETAR GE Jrs. IEAZĂ

RAL MUNICIPIU

UTAC