Hotărârea nr. 67/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență familiei Lupu Adrian ,a cărui locuință de pe strada Crângului, nr. 22A a fost distrusă ,în urma incendiului din data de 15.03.2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență familiei Lupu Adrian a cărui locuință de pe strada Crângului, nr. 22A a fost distrusă în urma incendiului din data de 15.03.2021

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr.12156/16.04.2021, Raportul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, nr. 12157/16.04.2021, Cererea domnului Lupu Adrian, înregistrată cu nr. 59 din 12.04.2021, Ancheta socială privind situația socio-finaciară a familiei Lupu Adrian, înregistrată cu nr. 251957 din 09.04.2021, și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și HG 1291/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „b”, ale art.139, alin. (3), lit. „a” și ale art. 196, alin (1), lit. „a” din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată

în temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit.“b”, alin.4, lit.”d”, art. 139, alin. 3 lit."a"și art. 196 alin.l lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă acordarea unui sprijin finaciar de urgență în sumă de 15.000 de lei domnului Lupu Adrian, proprietarul imobilului de pe strada Crângului nr. 22A, drept despăgubire pentru distrugerea unor bunuri materiale, în urma incendiului din 15.03.2021.

Art.2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

prevederile prezentei hotărâri.

ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MUNICIPIU Jrs. IOAN CIUTAC

Nr. 67 din 22 aprilie 2021