Hotărârea nr. 66/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului pentru anul 2021 ,al Societății Comerciale Parcuri Industriale Bucovina S.A.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului pentru anul 2021 al Societății Comerciale Parcuri Industriale Bucovina S.A.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava Înregistrat sub nr. 12086/15.04.2021, Raportul de specialitate Înregistrat la nr. 12087/15.04.2021, Avizul Comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în temeiul dispozițiilor art 89 alin. (8), art. 92, art. 129 alin. 2, lit. e, art. 139 alin. (3) lit. (a) și art. 196 alin (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul pentru anul 2021 al Societății Comerciale Parcuri Industriale Bucovina S.A. cu sediul în orașul Salcea, societate la care Primăria municipiului Suceava este acționar conform H.C.L. nr. 213 din 25.07.2019 privind participarea Municipiului Suceava în calitate de acționar fondator la constituirea Societății Comerciale Parcuri Industriale Bucovina S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRA SECRETAR G Jrs. I


EAZĂ MUNICIPIU CIUTAC

PROPUNERE BUGET PENTRU ANUL 2021

CHELTUIELI SALARIALE

Funcția

Nume si prenume

Salariul net lunar [lei]

Contribuții BASS lunar [lei]

Total an [lei]

Document angjare

Director general

Gutt Gheorghe

5000

3740

104.880

Contract de mandat

Membru CA 1

Nenominalizat

1000

660

19.920

Contract mandat

Membru CA 2

Camelia DAMIAN

1000

660

19.920

Contract mandat

Membru CA 3

Daniel RUSÎNAC

1000

660

19.920

Contract mandat

Membru CA 4

Cătălin-Costel DONISĂ

1000

660

19.920

Contract mandat

Membru CA 5

Teodose TIPA

1000

660

19.920

Contract mandat

Contabil

Neangajat

1386

966

18.816

Contract de munca

Muncitor necaiificat

Neangajat

1800

1316

24.928

Contract de munca

Consultant juridic și SEAP

Neangajat

1386

966

18.816

Contract de munca

TOTAL CHELTUIELI 2021

14.572

10.288

267.008

CHELTUIEL

RESTANTE ANUL 2020

Decontare activități de raportare contabilă pentru anul 2020

Mariana llena

SUIU

3.000

Sumă forfetară unică

Decontare activități

Stelian________

non

000

______7.200

C o ntract -orestări—--—

Auditor extern pentru anul 2020

CODĂU(

servicii

TOTAL CHELTUIELI SALARIALE RESTANTE 2020

10.200


CHELTUIELI ACHIZIȚII, UTILITATI, CONSUMABILE, PROMOVARE

Nr. crt

Tip cheltuiala

Valore cheltuiala [leii

1

Gard împrejmuire parc industrial

150.000

2

Aciziție și instalare sistem camere video

60.000

3

Reparații clădiri, amenajare alei acces și reparare gazon

63.000

4

Achiziție și plantare arbori ornamentali

7.000

5

Mobilier birou

10.000

6

Calculator, imprimantă, copiator

13.000

7

Realizare proiect pentru racordul celor 8 pavilioane industriale si a Centrului de afaceri la gaz metan.

30.000

8

Realizarea rețelei de gaz și racordarea celor 8 pavilioane industriale si a Centrului de afaceri la gaz metan

150.000

9

Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a 9 centrale de gaz, a 75 kW fiecare, destinate celor 8 pavilioane industriale si Centrului de afaceri

175.000

10

Achiziție autoturism Dacia diesel

69.000

11

Abonament anual telefon, internet, TV

3.500

Raport evaluator independent Chirii si taxa cocesionare

9.000

12

Promovare (realizare site,apariții televiziuni, reclame ziare, marcă OSIM pentru Parcul industrial)

16.000

13

Achiziție motocositoare

2.000

14

Achiziție mașină curățat zăpadă

12.000

15

Achiziție carburant

7.000

16

Cheltuieli utilități

62.000

17

Achiziție materiale întreținere si consumabile

8.000

18

Alte cheltuieli neprevăzute

8.000

19

Contract prestări servicii audit

7.200

TOTAL CHELTUIELI, Al TFI F DFCĂT SAIARIAIK-

864.700-

CHELTUIELI TOTALE ANUL 2021 267.008 + 10.200 + 861.700 =1.138.908 lei

ÎNCASĂRI PROPUSE DIN ÎNCHIRIERI 100.000 lei

LOCURI DE MUNCĂ CREATE cca 12

Director general


Gheorghe GU

PARCURI INDUSTRIALE BUCOVINA SA

CUI 41948687

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

INDICATORI

Pentru anul 2021

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

I.VENITURI TOTALE

100.000

20.000

40.000

40.000

1. Venituri totale din exploatare, din care:

100.000

-

20.000

40.000

40.000

a. Subvenții cf prevederilor

b.Transferuri cf prevederilor

2.Venituri financiare

H.CHELTUIELI TOTALE

1.138.908

51.458

938.652

74.399

74.399

1 .Cheltuieli de exploatare (pct.A+pct B+pct.C+pct.D)

1.138.908

51.458

938.652

74.399

74.399

A.Cheltuieli cu bunuri si servicii

861.700

861.700

-

-

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

C.Cheltuieli de personal

267.008

51.458

66.752

74.399

74.399

CO.Cheltuieli de natura salariala

61.176

15.294

22.941

22.941

CI .Alte cheltuieli cu salariile

C2.Cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

199.956

49.989

49.989

49.989

49.989

C3.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anpAmtctr

5.876

1.469

1.469

1.469

1.469

---H I 1      I J fc* fc                                               —

D.Alte cheltuieli de exploatare

10.200

-

10.200

-

-

2.Cheituieli financiare

III.REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)

-1.038.908

-51.458

-918.652

-34.399

-34.399

IV.IMPOZIT PE PROFIT CURENT

Director general

Gheorghe GUfiTx

SCHEMA DE PERSONAL

S.C. Parcuri Industriale BUCOVINA SA (Varianta 2021)

  • 1. Director cu atribuții de conducere, administrare patrimoniu, reprezentare -Contract mandat

  • 2. Reprezentant Consiliu Județean Suceava - Contract mandat

  • 3. Reprezentant Primăria Suceava - Contract mandat

  • 4. Reprezentant Primăria Salcea - Contract mandat

  • 5. Reprezentant Primăria Adâncată - Contract mandat

  • 6. Reprezentant Primăria Dumbrăveni - Contract mandat

  • 7. Contabil - Contract mandat

  • 8. Consultant juridic și SEAP - Contract mandat

  • 9. Auditor financiar - Contract prestări servicii

  • 10. Muncitor necalificat - Contract de muncă

Președinte Consiliu de Administrație-și-Directorgeneral--------------------------- Gheorghe GUTT n \/


PARCURI INDUSTRIALE BUUOVIN \S A

Tc!.:     70 167 Mn