Hotărârea nr. 65/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al ,S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 11847/14.04.2021, Raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport nr. 11848/14.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Având în vedere Adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 39/24.03.2021, Hotărârea nr. 1,2/24.03.2021 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr.8/2021 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin (7) lit. n), ale art. 139 alin. (3) lit.a) și ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr. 1.2/24.03.2021 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRA SECRETAR G Jrs. IEAZĂ

L MUNICIPIU

CIUTAC


Nr. 65 din 22 aprilie 2021

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)

1

19.594,44

23.385,43

119,35

24.019,92

24.417,15

102,71

101,65

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19.594,21

23.365,43

119,25

24.019,66

24.416,87

102,80

101,65

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

9.724,43

10.651,93

109,54

9.500,00

9.000,00

89,19

94,74

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,23

20,00

8.628,13

0,27

0,28

0,00

104,35

II

CHELTUIELI TOTALE

6

19.131,66

22.890,94

119,65

23.568,38

23.980,22

102,96

101,75

(Rd

L6=Rd.7+Rd.l9)

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.l0+Rd.l8) din care:

7

19.131,66

22.870,94

119,54

23.568,38

23.958,82

103,05

101,66

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

5.074,04

6.238,25

122,94

6.300,63

6.363,02

101,00

100,99

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

313,71

430,76

137,31

435,06

465,22

101,00

106,93

C.

(Rd.lORd.l 1+Rd.l4+Rd.l6+Rd.l7) din care:

10

13.142,99

15.411,93

117,26

15.971,58

16.277,39

103,63

101,91

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd. 11 =Rd. 12+Rd. 13)

11

12.451,40

14.437,68

115,95

14.929,13

15.216,42

103,40

101,92

CI

ch. cu salariile

12

11.242,53

12.979,71

115,45

13.369,10

13.628,70

103,00

101,94

C2

bonusuri

13

1.208,87

1.457,97

120,61

1.560,02

1.587,72

107,00

101,78

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat {2020}

Propuneri an curent (2021)

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

9 = 7/5

10 = 8/7

0

i

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

426,00

667,20

156,62

713,90

726,58

107,00

101,78

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

265,59

307,06

115,61

328,55

334,38

107,00

101,78

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

600,92

790,00

131,46

861,10

853,20

109,00

99,08

2

Cheltuieli financiare

19

0,00

20,00

0,00

0,00

21,40

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.LRd.6)

20

462,78

494,48

-0,30

515,55

436,93

104,26

84,75

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

128,77

173,52

0,00

82,49

133,91

0,00

0,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2021

- mii iei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1 1                                 2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

334,01

494,48

148,04

433,06

303,02

87,58

69,97

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de.lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

334,01

494,48

148,04

433,06

303,02

87,58

69,97

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

Estimări an

2022

Estimări an 2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

i

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de laRd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 laRd. 31)>= 0)

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VEh

ITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SUR cart

!SE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din s:

46

141,26

105,56

74,73

170,00

140,00

161,05

0,00

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

141,26

105,56

74,73

170,00

140,00

161,05

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1                                 2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

268,00

300,00

111,94

300,00

300,00

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

51

252,00

290,58

115,31

291,00

291,00

100,14

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

4.025,48

4.122,17

102,40

4.275,24

4.357,51

103,71

101,92

4

Câștigul mediu lunar pe salariat {lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

4.025,48

4.122,17

102,40

X

X

X

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)

54

77,75

80,41

103,41

82,54

83,91

102,65

101,65

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

39,17

43,75

111,71

49,90

52,98

114,04

106,18

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

39,17

43,75

X

X

X

X

X

Anexa nr. 1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat (2020)

Propuneri an curent (2021)

%

Estimări an

2022

Estimări an 2023

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1 1                       _          2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. lJxlOOO

57

976,38

978,86

100,25

981,20

982,11

100,24

100,09

9

Plăți restante

58

6.172,00

4.168,22

67,53

3.572,88

3.462,96

85,72

96,92

10

Creanțe restante

59

2.689,00

1.989,60

73,99

1.130,00

712,00

56,80

63,01


Verificat director: ing.maniuc Darie


ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul devenitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021) din care

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform Hotărârii C.A.

Conform H.C.L.

Trim 1

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Trim IV (cumulat)

0

1                                  2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6,00

7

3

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.22)

1

20.817,65

22.849,49

23.399,49

19.594,44

5.783,20

11.723,41

17.016,02

23.385,43

1,19

0,94

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2 +Rd.l3+Rd.l4), din care:

2

20.805,46

22.829,49

23.379,49

19.594,21

5.778,20

11.713,41

17.001,02

23.365,43

1,19

0,94

a)

din producția vândută (rd, 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7}, din care:

3

15.527,46

17.003,84

17.003,84

9.818,36

2.830,64

6.136,60

9.350,73

12.603,49

1,28

0,63

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

15.265,13

16.729,79

16.729,79

9.813,40

2.795,57

6.066,46

9.245,52

12.463,21

1,27

0,64

a3)

din redevențe și chirii

6

19,32

0,00

0,00

4,42

2,10

4,20

6,30

8,40

1,90

0,23

a4)

alte venituri

7

243,01

274,05

274,05

0,55

32,97

65,94

98,91

131,88

240,31

0,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

14,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd.

11), din care:

9

5.203,24

5.725,65

6.275,65

9.724,43

2.917,56

5.526,81

7.570,28

10.651,93

1,10

1,87

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care

10

5.203,24

5.725,65

6.275,65

9.724,43

2.917,56

. 5.526,81

7.570,28

10.651,93

1,10

1,87

diferența de preț

a

2.198,48

2.236,22

2.236,22

1.257,89

426,90

1.121,66

1.728,18

2.422,94

1,93

0,57

compensatii

b

3.004,77

3.489,43

4.039,43

8.448,58

2.490,66

4.405,15

5.842,10

8.228,99

0,97

2,81

alte subvenții

c

17,96

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

74,75

100,00

100,00

37,37

30,00

50,00

80,00

110,00

2,94

0,50

fi)

din amenzi și penalități

15

25,45

40,00

40,00

25,22

20,00

30,00

50,00

60,00

2,38

0,99

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5}

alte venituri

21

49,30

60,00

60,00

12,15

10,00

20,00

30,00

50,00

4,12

0,25

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd, 25 + rd. 26 + rd. 27}, din care:

22

12,19

20,00

20,00

0,23

5,00

10,00

15,00

20,00

86,28

0,02

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

12,19

20,00

20,00

0,23

5,00

10,00

15,00

20,00

86,28

0,02

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.l30

28

20.407,76

22.202,14

22.764,52

19.131,66

5.712,28

11.554,71

16.706,49

22.890,94

1,20

0,94

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.29=Rd.30*Rd.78+Rd.85+Rd.H3), din care:

29

20.407,76

22.198,64

22.761,02

19.131,66

5.707,28

11.544,71

16.691,49

22.870,94

1,20

0,94

A

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:

30

7.649,63

8.112,89

8.112,89

5.074,04

1.708,59

3.391,54

4.318,86

6.238,25

1,23

0,66

Al

31

6.902,58

7.116,95

7.116,95

4.401,26

1.457,43

2.861,58

3.524,28

5.154,98

1,17

0,64

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

6.753,11

6.888,31

6.888,31

4.048,23

1.049,33

2.044,39

2.296,59

3.501,59

0,86

0,60

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

1.490,12

1.426,81

1.426,81

1.016,89

209,50

414,70

622,20

1.008,10

0,99

0,68

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

5.262,98

5.461,50

5.461,50

3.031,33

839,83

1.629,69

1.674,39

2.493,49

0,82

0,58

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

23,90

27,40

27,40

38,81

7,00

15,50

21,30

27,40

0,71

1,62

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

125,57

201,25

201,25

304,41

401,10

801,69

1.206,38

1.625,98

5,34

2,42

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021) din care

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7 = 6/5

8=5/3a

conform Hotărârii C.A,

Conform H.C.L.

Triml

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Trim IV (cumulat)

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6,00

7

8

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0,00

0,00

9,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd,39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

452,27

572,69

572,69

455,87

155,70

321,28

490,88

695,76

1,53

1,01

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

158,48

200,00

200,00

246,36

50,00

100,00

150,00

200,00

0,81

1,55

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

166,78

0,00

0,00

2,01

0,60

1,20

1,80

2,40

1,20

0,01

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

43

166,78

0,00

0,00

2,01

0,60

1,20

1,80

2,40

1,20

0,01

c)

prime de asigurare

44

127,01

372,69

372,69

207,51

105,10

220,08

339,08

493,36

2,38

1,63

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd,46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

294,79

423,25

423,25

216,90

95,46

208,68

303,70

387,52

1,79

0,74

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

42,85

65,20

65,20

44,30

' ' 12,30

40,60

52,90

65,20

1,47

1,03

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

26,00

30,00

30,00

28,30

6,30

12,60

18,90

25,20

0,89

1,09

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care;

49

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch. de promovare a produselor

55

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd,60), din care:

56

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

d3)

- pentru cluburile sportive

59

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

37,90

6,00

6,00

1,28

1,50

3,00

4,50

6,00

4,70

0,03

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

62

3,82

4,80

4,80

1,41

1,20

2,40

3,60

4,80

3,40

0,37

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din

63

3,82

4,80

4,80

1,41

1,20

2,40

3,60

4,80

3,40

0,37

-interna

64

3,82

4,80

4,80

1,41

1,20

2,40

3,60

4,80

3,40

0,37

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021) din care

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform Hotărârii C.A.

Conform H.C.L.

Trim 1

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Trim IV (cumulat)

0

1                                    2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6,00

7

3

-externa

65

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

10,20

11,20

11,20

9,85

2,80

5,60

8,40

0,00

0,97

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

1,85

3,00

3,00

26,34

0,00

14,22

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

12,20

13,05

13,05

7,72

2,66

7,08

9,30

11,52

1,49

0,63

il)

cheltuieli de asigurare și pază

69

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

3,60

3,60

3,00

0,90

1,80

2,70

3,60

1,20

#DIV/0!

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

12,20

7,65

7,65

4,72

1,76

5,28

6,60

7,92

1,68

0,39

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

1,80

1,80

j)

alte cheltuieli

77

185,96

320,00

320,00

126,00

75,00

150,00

225,00

300,00

2,38

0,68

B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80*Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:

78

308,50

362,62

362,62

313,71

101,00

206,81

312,86

430,76

1,37

1,02

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

e)

ch. cu taxa de mediu

83

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

308,50

362,62

362,62

313,71

101,00

206,81

312,86

430,76

1,37

1,02

C

Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.lO3+ Rd. 112b din care:

85

11.767,15

12.708,13

13.270,51

13.142,99

3.647,69

7.476,36

11.429,77

15.411,93

1,17

1,12

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)

86

11.138,24

12.020,34

12.570,34

12.451,40

3.460,51

7.068,83

10.739,22

14.437,68

1,16

1,12

CI

Cheltuieli cu salariile

(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O), din care:

87

10.086,64

10.936,34

11.486,34

11.242,53

3.124,67

6.360,32

9.654,93

12.979,71

1,15

1,11

a) salarii de bază

88

7.462,30

7.984,66

8.259,66

8.5.87,10

2.581,78

-5.255,26

7.977,46

10.721,12

1,25

1,15

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

89

2.624,34

2.951,68

3.226,68

2.655,44

542,89

1.105,06

1.677,47

2.258,59

0,85

1,01

c) alte bonificații (conform CCM)'

90

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd,96+

Rd.97+ Rd.98), din care:

91

1.051,60

1.084,00

1.084,00

1.208,87

335,84

708,51

1.084,30

1.457,97

1,21

1,15

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalf*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

271,84

276,00

276,00

278,36

12,02

28,92

46,35

63,67

0,23

1,02

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021) din care

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform Hotărârii C.A.

Conform H.C.L.

Trim l

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Trim IV (cumulat)

0

1                                    2

3

Sa

4

4a

5

Ca

Sb

6c

6,00

7

s

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

o) tichete de masă;

95

779,76

808,00

808,00

930,51

282,67

591,84

907,19

1.219,94

1,31

1,19

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

41,15

87,75

130,76

174,35

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.W0+Rd.W1 +Rd. 102), din care:

99

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:

103

393,12

432,00

432,00

426,00

114,30

258,60

462,90

667,20

1,57

1,08

a) pentru directori/directorat

104

163,80

180,00

180,00

180,00

45,00

120,00

255,00

390,00

2,17

1,10

- componenta fixă

105

163,80

180,00

180,00

180,00

45,00

120,00

255,00

390,00

2,17

1,10

- componenta variabilă

106

b) pentru consiliul de

107

229,32

252,00

252,00

246,00

69,30

138,60

207,90

277,20

1,13

1,07

- componenta fixă

108

229,32

252,00

252,00

246,00

69,30

138,60

207,90

277,20

1,13

1,07

- componenta variabilă

109

c) pentru AGA și cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

235,79

255,79

268,16

265,59

72,88

148,93

227,65

307,06

1,16

1,13

Alte cheltuieli de exploatare

D (Rd.ll3=Rd.ll4+Rd.ll7+Rd.ll8+

Rd.ll9+Rd.l20+Rd.l21), din care:

113

682,48

1.015,00

1.015,00

600,92

250,00

470,00

630,00

790,00

1,31

0,88

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:

114

484,52

680,00

680,00

333,68

200,00

370,00

480,00

590,00

1,77

0,69

- către bugetul general consolidat

115

484,52

680,00

680,00

333,68

200,00

370,00

480,00

590,00

1,77

0,69

- către alți creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

1,97

80,00

80,00

0,32

10,00

20,00

30,00

40,00

126,84

0,16

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

195,98

255,00

255,00

155,23

40,00

80,00

120,00

160,00

1,03

0,79

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din

care:

121

0,00

0,00

111,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

111,70

0,00

0,00

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

fl.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzut! în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021) din care

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform Hotărârii C.A.

Conform H.C.L.

Trim!

Trim II (cumulat)

Trim III (cumulat)

Trim IV (cumulat)

0

1                                  2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6,00

7

8

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:

126

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

z

- venituri din alte provizioane

129

Cheltuieli financiare

(Rd.l30=Rd.l31+Rd.l34+Rd. 137), din care:

130

0,00

3,50

3,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

100,00

100,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

3,50

3,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

100,00

100,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)

138

409,89

647,34

634,97

462,78

70,92

168,70

309,52

494,48

1,07

1,13

venituri neimpozabile

139

11,68

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

484,52

680,00

680,00

445,38

200,00

370,00

480,00

590,00

1,32

0,92

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

137,95

212,37

210,39

128,78

43,35

86,19

126,32

173,52

1,35

0,93

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

20.805,46

22.829,49

23.379,49

19.594,21

5.778,20

11.713,41

17.001,02

23.365,43

1,19

0,94

a)

-venituri din subvenții și transferuri

143

5.203,24

5.725,65

6.275,65

9.724,43

2.917,56

5.526,81

7.570,28

10.651,93

1,10

1,87

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2‘

Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29

145

20.407,76

22.198,64

22.761,02

19.131,66

.5.707,28

11.544,71

16.691,49

22.870,94

1,20

0,94

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului a brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat)

147

11.138,24

12.020,34

12.570,34

12.451,40

3.460,51

7.068,83

10.739,22

14.437,68

1,16

1,12

a)

creșteri ale salariului minim brut

b)

reîntregire salarii

c)

modificări leislative privind contribuțiile

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

263,00

270,00

270,00

268,00

280,00

300,00

300,00

300,00

1,12

1,02

5

Nr. mediu de salariați

149

253,00

253,00

253,00

252,00

272,94

285,17

288,78

290,58

1,15

1,00

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l47/Rd. 149/12*1000)

150

3.668,72

3.959,27

4.140,43

4.117,53

4.226,15

4.131,40

4.132,06

4.140,43

1,01

1,12

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuțîîn bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021


- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent (2020)

Propuneri an curent (2021) din care

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform Hotărârii C.A.

Conform H.C.L.

Trim l

Trim II (cumulat)

Trim iii (cumulat)

Trim IV (cumulat)

0

1                                     2

3

3a

4

4a

s

6a

6b

6c

6,00

7

s

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12* 1000

151

3.579,18

3.868,36

4.049,52

4.025,48

4.211,47

4.114,50

4.114,23

4.122,17

1,02

1,12

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat

152

3.579,18

3.864,98

4.049,52

4.025,48

4.211,47

4.114,50

4.114,23

4.122,17

1,02

1,12

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l49)

153

82,24

90,24

92,41

77,75

21,17

41,08

58,87

80,41

1,03

0,95

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

61,67

67,60

67,60

39,17

10,48

21,69

32,66

43,75

1,12

0,64

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

155

X

X

X

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii in unităti fizice, din care

156

W=QP

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

X

X

X

- preț mediu (p)

158

X

X

X

- valoare = QPF x p

159

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2

160

x

X

X

8

Plăți restante

161

5.226,83

3.136,33

3.136,33

6.172,00

5.709,10

5.554,80

5.246,20

4.168,22

0,68

1,18

9

Creanțe restante, din care:

162

4.932,72

3.091,34

3.091,34

2.689,00

2.507,49

2.446,99

2.325,99

1.989,60

0,74

0,55

■- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

4.901,54

3.091,34

3.091,34

2.689,00

2.507,49

2.446,99

2.325,99

1.989,60

0,74

0,55

- de la alte entități

167

31,17

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din;

169

- alte rezerve

170

- rezultatul reportat                /

171

1

j__________cotabil sef: ec. Carja Vas4/                                       Verificat

<4^^?                                    director: in§- Romaniu

DarieTRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava                                                             Anexa nr. 2,1,

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2021 (activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

1. ESTIMAREA NR. DE LEGITIMAȚII DE CĂLĂTORIE SUPORTATE 100% DE CĂTRE CALATOR, A ÎNCASĂRILOR SI A NR. MEDIU DE CALATORI TRANSPORTATI

1.1. ESTIMAREA NR. DE CĂLĂTORI PE BAZĂ DE BILET, A ÎNCASĂRILOR ȘI A VENITURILOR

Nr. crt

Luna

Estimare călători

Total calatori

Estimare încasări din

Estimare Total

Estimare Total venituri,

Total ven. Act. Baza

AUTOBUZ

MAXI-TAXI

AUTOBUZ

MAXI

AUTOBUZ

MAXLTAXț

1

lanuari

260.000

22.100

282.100

650.000

55.250

705.250

546.218

46.429

592.647

2

Februarie

270.000

22.700

292.700

675.000

56.750

731.750

567.227

47.689

614.916

3

Martie

295.000

28.500

323.500

737.500

71.250

808.750

619.748

59.874

679.622

TOTAL TR. I

825.000

73.300

898.300

2.062.500

183.250

2.245.750

1.733.193

153.992

1.887.185

4

Aprlile

360.000

29.000

389.000

900.000

72.500

972.500

756.303

60.924

817.227

5

Mai

360.000

30.000

390.000

900.000

75.000

975.000

756.303

63.025

819.328

6

iunie

360.000

30.000

390.000

900.000

75.000

975.000

756.303

63.025

819.328

TOTAL TR. II

1.080.000

89.000

1.169.000

2.700.000

222.500

2.922.500

2.268.908

186.975

2.455.882

7

Iulie

350.000

30.000

380.000

875.000

75.000

950.000

735.294

63.025

798.319

8

August

350.000

30.000

380.000

875.000

75.000

950.000

735.294

63.025

798.319

9

Septembrie

350.000

30.000

380.000

875.000

75.000

950.000

735.294

63.025

798.319

TOTAL TR. III

1.050.000

90.000

1.140.000

2.625.000

225.000

2.850.000

2.205.882

189.076

2.394.958

10

Octombrie

350.000

30.000

380.000

875.000

75.000

950.000

735.294

63.025

798.319

11

Noiembrie

350.000

30.000

380.000

875.000

75.000

950.000

735.294

63.025

798.319

12

Decembrie

350.000

30.000

380.000

875.000

75.000

950.000

735.294

63.025

798.319

TOTAL TR. IV

1.050.000

90.000

1.140.000

2.625.000

180.000

2.850.000

2.205.882

189.076

2.394.958

TOTAL GENERAL

4.005.000

342.300

4.341300

10.012.500

810.750

10.868.250

8.413.866

719.118

9.132.983

IN CONDIȚIILE IN CARE 1 CĂLĂTORIE ARE TARIFUL DE 2,5 LEI/CALATORIE

1.2. ESTIMAREA NR. MEDIU LUNAR DE CĂLĂTORITE BAZĂ DE ABONAMENTSI SI A ÎNCASĂRILOR OBȚINUTE DE LA CALATORI

- ESTIMAREA NR. ABONAMENTE, A ÎNCASĂRILOR SI A NR. DE CALATORI CARE SUNT SUPORTATE 100% DE UTILIZATORI

Nr.

Crt

LUNA

Estimatri Nr. AB. din care la:

Estimări incasari, din care la:

Estimări Nr. De calatori, din care cu:

Calatori T estimat

115 lei

6 lei

115 lei

6 lei

115 lei

6 lei

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava                                                             Anexa nr. 2,1,

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2021 (activitatea de transport urban de calatori princurse regulate)

1

Ianuarie

7

1.300

805

7.800

420

2.600

3.020

2

Februarie

7

1.300

805

7.800

420

2.600

3.020

3

Martie

7

1.550

805

9.300

420

3.100

3.520

TOTAL

21

4.150

0

2.415

24.900

0

1.260

8.300

0

9.560

4

Aprilie

6

1.600

690

9.600

360

3.200

3.560

5

Mai

6

1.600

690

9.600

360

3.200

3.560

6

Iunie

5

1.600

575

9.600

300

3.200

3.500

TOTAL

17

4.800

0

1.955

28.800

0

1.020

9.600

0

10.620

7

Iulie

6

1.600

690

9.600

360

3.200

3.560

8

August

6

1.650

690

9.900

360

3.300

3.660

9

Septembri

6

1.650

690

9.900

360

3.300

3.660

TOTAL

18

4.900

0

2.070

29.400

0

1.080

9.800

0

10.880

10

Octombrie

4

1.600

460

9.600

240

3.200

3.440

11

Noiembrie

6

1.600

690

9.600

360

3.200

3.560

12

Decembri

6

1.680

690

10.080

360

3.360

3.720

TOTAL

16

4.880

0

1.840

29.280

0

960

9.760

0

10.720

TOTAL         72

18.730

0

8.280

112.380

0

4.320

37.460

0

41.780

Nr.

Crt

LUNA-:

Estimatri Nr. AB. din care la:

Estimări încasări, din care la:

Estimări Nr. De calatori, din care cu:

CALATORI T estimat

75 lei

46 lei

27 lei

75 lei

46 lei

27 lei

75 lei

46 lei

27 lei

1

Ianuarie

3.650

■ 80

60

273.750

3.680

1.620

219.000

2.400

840

222.240

2 ■

Februarie

3.750

80

90

281.250

3.680

2:430

225.000

2.400

1.260

228.660

3

Martie

3.590

100

80

269.250

4.600

2.160

215.400

3.000

1.120

219.520

TOTAL

10990

260

230

824.250

11.960

6.210

659.400

7.800

3.220

670.420

4

Aprilie

2.900

120

100

217.500

5.520

2.700

174.000

3.600

1.400

179.000

5

Mai

3.470

120

100

260.250

5.520

2.700

208.200

3.600

1.400

213.200

6

Iunie

2.950

130

100

221.250

5.980

2.700

177.000

3.900

1.400

182.300

TOTAL

9320

370

300

699.000

17.020

8.100

559.200

11.100

4.200

574.500

7

Iulie

2.800

200

100

210.000

9.200

2.700

168.000

6.000

1.400

175.400

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava                                                            Anexa nr. 2,1,

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2021 (activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

8

August

2.870

120

100

215.250

5.520

2.700

172.200

3.600

1.400

177.200

9

Septembri

3.100

120

120

232.500

5.520

3.240

186.000

3.600

1.680

191.280

TOTAL

8770

440

320

657.750

20.240

8.640

526.200

13.200

4.480

543.880

10

Octombrie

3.650

110

95

273.750

5.060

2.565

219.000

3.300

1.330

223.630

11

Noiembrie

3.360

100

60

252.000

4.600

1.620

201.600

3.000

840

205.440

12

Decembrii

2.450

150

100

183.750

6.900

2.700

147.000

4.500

1.400

152.900

TOTAL

9460

360

255

709.500

16.560

6.885

567.600

10.800

3.570

581.970

TOTAL       38540

1.430

1.105

2.890.500

65.780

29.835

2.312.400

42.900

15.470

2.370.770

2. ESTIMAREA NR ABONAMENTE, A ÎNCASĂRILOR SIANR. DE CALATORI CARE SUNT SUPORTATE 50% DE UTILIZATORI

2.1. Donatori de sânge conform HG 1364 (Art. 111/2006, Contract de delegare a sestiunii 2278/2018 actulizat

Nr.

Crt

LUNA

Estimatri Nr. AB. din care la:

Estimări incasari, din care la:

Estimări Nr. De calatori, din care cu:

CALATORI T estimat

75 lei

46 lei

27 lei

75 lei

46 lei

27 lei

75 lei

46 lei

27 lei

1

Ianuarie

11

413

0

0

330

0

0

330

2

Februarie

11

413

0

0

330

0

0

330

3

Martie

11

413

0

0

330

0

0

330

TOTAL

33

0

0

1.238

0

0

990

0

0

990

4

Aprilie

11

413

0

o

330

0

0

330

5

Mai

11

413

: 0

o

330

0

0

330

6

Iunie

11

413

0

0

330

0

0

330

TOTAL

33

0

0

1.238

0

o

990

0

0

990

7

Iulie

11

413

0

0

330

0

0

330

8

August

11

413

0

0

330

0

0

330

9

Septembri

11

413

0

0

330

0

0

330

TOTAL

33

0

0

1.238

0

0

990

0

0

990

10

Octombrie

11

413

0

0

330

0

0

330

11

Noiembrie

11

413

0

0

330

0

0

330

12

Decembrii

11

413

0

0

330

0

0

330

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava                                                            Anexa nr. 2,1,

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2021 (activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

TOTAL

33

0

0

1.238

0

0

990

0

0

990

TOTAL

132

0

0

4.950

0

0

3.960

0

0

3.960

IN CONDIȚIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal: are tariful de 75 lei 50% plataeste utilizatorul

2.2. PENSIONARI in baza legii 92/2007,Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actulizat, H.C.L. 19/2015

Nr.

Crt

LUNA

Estimatri Nr. AB. din care la:

Estimări incasari, din care la:

Estimări Nr. De calatori, din care cu:

CALATORI T estimat

Elevi

Studenti

Pensionari

Elevi

Studenti

Pensionari

Elevi

Studenti

Pensionari

1

Ianuarie

1800

0

0

67.500

0

0

54.000

54.000

2

Februarie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

3

Martie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TOTAL

0

0

5.600

0

0

210.000

0

0

168.000

168.000

4

Aprilie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

5

Mai

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

6

Iunie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TOTAL

0

0

5.700

0

0

213.750

0

0

171.000

171.000

7

Iulie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

8

August

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

9

Septembrie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TOTAL

0

0

5.700

0

0

213.750

0

0

171.000

171.000

10

Octombrie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

11

Noiembrie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

12

Decembrie

1900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TOTAL

0

0

5.700

0

0

213.750

0

0

171.000

171.000

TOTAL

0

0

22.700

0

0

851.250

0

0

681.000

681.000

3. ESTIMAREA NR. ABONAMENTE, A ÎNCASĂRILOR SI A NR. DE CALATORI CARE SUNT SUPORTATE 50% DE BUGETUL LOCAL

3.1. Donatori de sânge conform HG 1364/2006, Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actulizat, H.C.L. 19/2015

Nr- 1 T T TNT A

Estimatri Nr. AB. din care la:

Estimări incasari, din care la:

Estimări Nr. De calatori, din care cu:

CALATORI |

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava                                                             Anexa nr. 2,1,

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2021 (activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

Crt

75 lei

46 lei

27 lei

66 lei

40 lei

24 lei

66 lei

40 lei

24 lei

T estimat

1

Ianuarie

H

0

0

413

0

0

330

0

0

330

2

Februarie

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

3

Martie

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

TOTAL

33

0

0

1.238

0

0

990

0

0

990

4

Aprilie

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

5

Mai

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

6

Iunie

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

TOTAL

33

0

0

1.238

0

0

990

0

0

990

7

Iulie

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

8

August

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

9

Septembri

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

TOTAL

33

0

0

1.238

0

0

990

0

0

990

10

Octombrie

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

11

Noiembrie

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

12

Decembrie

11

0

0

413

0

0

330

0

0

330

TOTAL

33

0

0

1.238

0

0

990

0

0

990

TOTAL

132

0

0

4.950

0

0

3.960

0

0

3.960

3.2. PENSIONARI in baza legii 92/2007,Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actulizat, E

.C.L. 19/2015

Nr.

Crt

LUNA

Estimatri Nr. AB. din care la:

Estimări incasari, din care la:

Estimări Nr. De calatori, din care cu:

CALATORI T estimat

Elevi

Studenti

Pensionari

Elevi

Studenti

Pensionari

Elevi

Studenti

Pensionari

1

Ianuarie

0

0

1.800

0

0

67.500

0

0

54.000

54.000

2

Februarie

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

3

Martie

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TOTAL

0

0

5.600

0

0

210.000

0

0

168.000

168.000

4

Aprilie

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

5

Mai

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava                                                             Anexa nr. 2,1,

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2021 (activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

6

Iunie

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TOTAL

0

0

5.700

0

0

213.750

0

0

171.000

171.000

7

Iulie

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

8

August

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

9

Septembri

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TOTAL

0

0

5.700

0

0

213.750

0

0

171.000

171.000

10

Octombrit

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

11

Noiembrie

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

12

Decembrii

0

0

1.900

0

0

71.250

0

0

57.000

57.000

TOTAL

0

0

5.700

0

0

213.750

0

0

171.000

171.000

TOTAL         0

0

22.700

0

0

851.250

0

0

681.000

681.000

3.3. ESTIMAREA NR. ABONAMENTE A CÂROR CONTRAVALOARE ESTE SUPORTATA 100% DE LA BUGETUL LOCAL conform legii 92/2007,Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actulizat, H.C.L. 19/2015

Nr.

Crt

LUNA

Beneficiari de abonamente gratuite

Total nr. Ab. gratuite

Total calatori estimati

Subvenții de incasat

Venituri

Vet. Război L 44/1944

DL 118/1990

Legea 341/2004

Elevi/ studenti Art. 84 - Legea educației naționale 1/2011

Elevi si studenti orfani, sportivi si olimpici

Cetateni de onoare

1

Ianuarie

59

330

12

100

110

8

619

37.140

46.425

39.013

2

Februarie

59

330

12

100

110

8

619

37.140

46.425

39.013

3

Martie

59

330

12

2.200

HO

8

2.719

163.140

203.925

171.366

TOTAL

177

990

36

2.400

330

24

3.957

237.420

296.775

249.391

4

Aprilie

59

330

12

2.200

110

8

2.719

163.140

203.925

171.366

5

Mai

59

330

12

2.200

110

8

2.719

163.140

203.925

171.366

6

Iunie

59

330

12

2.200

110

8

2.719

163.140

203.925

171.366

TOTAL

177

990

36

6.600

330

24

8.157

489.420

611.775

514.097

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava                                                             Anexa nr. 2,1,

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2021 (activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

7

Iulie

59

330

12

1.500

110

8

2.019

121.140

151.425

127.248

8

August

59

330

12

1.500

110

8

2.019

121,140

151.425

127.248

9

Septembri

59

330

12

2.200

110

8

2.719

163.140

203.925

171.366

TOTAL

177

990

36

5.200

330

24

6.757

405.420

506.775

425.861

10

Octombrie

59

330

12

2.200

110

8

2.719

163.140

203.925

171.366

11

Noiembrie

59

330

12

2.200

110

8

2.719

163.140

203.925

171.366

12

Decembrie

59

330

12

2.200

110

8

2.719

163.140

203.925

171.366

TOTAL

177

990

36

6.600

330

24

8.157

489.420

611.775

514.097

TOTAL        708

3.960

144

20.800

1.320

96

27.028

1.621.680

2.027.100

1.703.445

IN CONDIȚIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal este subvenționat 100% (pret/ab = 75 lei)

4. RECAPITULAREA ESTIMĂRII NR. DE CALATORI, A ÎNCASĂRILOR SI VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE TRANSPORT

Nr.

Crt

LUNA

Estimare nr. de calatori, din care:

Total calatori

Estimare incasari, din care:

Estimare venituri, din care:

Bilete

Abonam.

Subvent.

Bilete

Abonam.

Subvent.

Bilete

Abonam.

Subvent.

1

Ianuarie

282.100

279.590

91.470

653.160

705.250

355.568

114.338

592.647

298.796

96.082

2

Februarie

292.700

289.010

94.470

676.180

731.750

367.628

118.088

614.916

308.931

99.233

3

Martie

323.500

280.370

220.470

824.340

808.750

357.778

275.588

679.622

300.653

231.586

TOTAL

898.300

848.970

406.410

2.153.680

2.245.750

1.080.973

508.013

1.887.185

908.380

426.901

4

Aprilie

389.000

239.890

220.470

849.360

972.500

307.673

275.588

817.227

258.548

231.586

5

Mai

385.000

274.090 \

220.470

879.560

975.000

350.423

275.588

819.328

294.473

231.586

6

Iunie

385.000

243.130

220.470

848.600

. 975.000

311.768

275.588

819.328

261.989

231.586

TOTAL

1.159.000

757.110

661.410

2.577.520

2.922.500

969.863

826.763

2.455.882

815.011

694.758

7

Iulie

380.000

236.290

178.470

794.760

950.000

303.853

223.088

798.319

255.338

187.468

8

August

380.000

238.190

178.470

796.660

950.000

305.723

223.088

798.319

256.910

187.468

9

Septembri

380.000

252.270 .

220.470

852.740

950.000

323.513

275.588

798.319

271.859

231.586

TOTAL

1.140.000

726.750

577.410

2.444.160

2.850.000

933.088

721.763

2.394.958

784.107

606.523

10

Octombrie

380.000

284.400

220.470

884.870

950.000

363.098

275.588

798.319

305.124

231.586

11

Noiembrie

380.000

266.330

220.470

866.800

950.000

340.173

275.588

798.319

285.859

231.586

12

Decembrie

380.000

213.950

220.470

814.420

950.000

275.783

275.588

798.319

231.750

231.586

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2,1,


FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2021

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

TOTAL

1.140.000

764.680

661.410

2.566.090

2.850.000

979.053

826.763

2.394.958

822.733

694.758

TOTAL

4.337300

3.097.510

2.306.640

9.741.450

10.868.250

3.962.975

2.883.300

9.132.983

3.330.231

2.422.941

TOTAL

12.463.214

2.422.941

I.l.a2) la BVC

Llcl la BVC

TOTAL GENERAL

14.886.155

Estimare COMPENSAȚII (mii lei)

Cumulat la:

Ttr. 1

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Costuri eligibile

5.512.280

11.184.710

16.226.491

22.300.942

cota de 4,28%

235.926

478.706

694.494

954.480

Total Venituri, din care

3.287.536

7.338.258

11.238.916

15.296.435

- venituri di transport

2.795.565

6.066.458

9.245.523

12.463.214

- alte venituri

65.070

150.140

265.210

410.280

- diferența de preț

426.901

1.121.660

1.728.183

2.422.941                                 compensatii in mii lei

Compensație

2.460.669

4.325.158

5.682.069

7.958.987                   2490,66     4405,15       5842,1      8228,99

Venituri Subvetii + compensatii 2.887.570    5.446.818    7.410.252   10.381.928

tva aferent diferența preț

81.111,24

213.115,34

328.354,73

460.358,82

TOTAL COMPENSAȚII            2.968.682    5.659.933    7.738.606   10.842,287

IN CONDIȚIILE IN CARE tarifele practicate transportul in comun sunt: pentru bilet

 • - bilet pentru o calatoeie pentru abonamente

 • - unic lunar nenominal

 • - unic 1 zi nenominal

 • - unic lunar nominal

 • - valabil 14 zile2,50 lei

115 lei

6 lei

75 lei

46 lei

27 lei


Verificat


director: ing. omaniuc DarieTRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Anexa nr.2.2.

FISA DE FUNDAMENTAREA VENITURILOR ACTIVITATII SECUNDARE

Fundamentarea veniturilor din activitatile secundare au la baza contractele de prestări servicii incheiate in cursul exercițiului financiar 2019 si preconizate a-si prelungi valabilitatea si in exercițiul financira 2020.

1. Venituri obținute din alte prestări de servicii decât transportul public de calatori

Felul prestației

nr. mașini/ luni/ km

tarif (euro)

tarif (lei)

curs mediu euro

valori (lei)

Reclama pe mașini

10

210

1029

4,9

10.290

Alte venituri de exploatare

c) Servicii din parcari auto

4,9

0

d) Chirii

0

0

4,9

700

- teren

1

700

4,9

700

- clădiri

TOTALalte prestatii (iei)

700

Vazare de piese, materiale, deșeuri

Venituri din despăgubiri si penalitati                                                                 0

Alte venituri de exploatare___________________________________________________________

PERIOADA

Venituri din

Alte venituri din prestări servicii

Venityri vanzart marfa

Alte venituri

majorări si pen., despa-aubiri

Chirii

IANUARIE

0

700,00

10.290,00

0

0

FEBRUARIE

0

700,00

10.990,00

0

0

MARTIE

0

700,00

11.690,00

o

0

TRIMESTRUL 1

0

2.100,00

32.970,00

0

0

APRILIE

0

700,00

10.290,00

0

0

MAI

0

700,00

10.990,00

0

0

IUNIE

0

700,00

11.690,00

0

0

TRIMESTRUL II

0

2.100,00

32.970,00

0

0

IULIE

0

700,00

10.290,00

0

0

AUGUST

0

700,00

10.990,00

0

0

SEPTEMBRIE

0

700,00

11.690,00

..... 0

0

TRIMESTRUL III

0

2.100,00

32.970,00

0

0

OCTOMBRIE

0

700,00

10.290,00

0

0

NOIEMBRIE

0

700,00

10.990,00

0

0

DECEMBRIE

0

700,00

11.690,00

0

0

TRIMESTRUL IV

0

2.100,00

32.970,b0

0

0

TOTAL VENITURI

,       0

8.406,00

131.880,00

0

.....0


140.280,00

Director: ing. Romaniuc Dariță

' Contabil șef Ec. Carja Vasife
TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul 11.1. A.1. din Anexa

 • 2 la BVC pentru exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

Al. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

 • 1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU STOCURII

1.1. Calculul Km și a consumului mediu zilnic estimat de carburanți si energie electrica

I. DIVIZIA

DIESEL

Nr. crt

Linia

Lungimea traseului

Nr. mediu zilnic de curse

Consum mediu normat

TOTAL km . (medie zilnic)

Cant. Medii zilnice consumate (litri)

Preț carburant estimat

Total medie zilnică consum carburanți

Km estimati (medie lunara)

Efectv

Echivalent

Vară

Iarnă

Vară

Iarnă

Vară

Iarnă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a). PARCUL DE AUTOBUZE: 32 mașini

1

L1

14,4

18,72

27,00

34,50

37,40

388,80

174,38

189,03

4,05

706,23

765,59

11.793,60

2

L2

19,60

25,48

61,00

34,50

37,40

1.195,60

536,23

581,30

4,05

2.171,72

2.354,27

36.266,53

3

L3

24,10

31,33

6,00

34,50

37,40

144,60

64,85

70,30

4,05

262,66

284,73

4.386,20

4

L4

22,00

28,60

61,00

34,50

37,40

1.342,00

601,89

652,48

4,05

2.437,64

2.642,55

40.707,33

5

L5

18,60

24,18

42,00

34,50

37,40

781,20

350,37

379,82

4,05

1.418,99

1.538,27

23.696,40

6

L21

26,60

34,58

3,00

34,50

37,40

79,80

35,79

38,80

4,05

144,95

157,13

2.420,60

7

L28

14,70

19,11

2,00

34,50

37,40

29,40

13,19

14,29

4,05

53,40

57,89

891,80

traseu in gol

5,00

6,50

20,00

34,50

37,40

100,00

44,85

48,62

4,05

181,64

196,91

3.033,33

0,00

TOTALI

4.061,40

1.821,54

1.974,65

7.377,23

7.997,34

123.195,80

b) PARCUL DE MAXI-TAXI: 10 MICROBUZE

1

15

18;6

20,46

3

13

14,30

55,80

. 7,98

10,37

4,05

32,32

42,01

1.692,60

2

L15

18

19,8

13

13'

14,30

234,00

33,46

43,50

4,05

135,52

176,18

7.098,00

3

L17

23,1

25,41

5

13

14,30

115,50

16,52

21,47

4,05

66,89

86,96

3.503,50

4

L22

19,9

21,89

7

13

14,30

139,30

19,92

25,90

4,05

80,68

104,88

4.225,43

5

L28

14,7

16,17

2

13

14,30

29,40

4,20

5,47

4,05

17,03

22,14

891,80

6

L29

17,4

19,14

4

13

14,30

69,60

9,95

12,94

4,05

40,31

52,40

2.111,20

7

L23

10,7

11,77

6

13

14,30

64,20

9,18

11,93

4,05

37,18

48,34

1.947,40

8

L26

12,9

14,19

12

13

14,30

154,80

22,14

28,78

4,05

89,65

116,55

4.695,60

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE {Punctul 11.1. A.1. din Anexa

2 la BVC pentru exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

9

L3Q

22

24,2

17

13

14,30

374,00

53,48

69,53

4,05

216,60

281,58

11.344,67

10

in gol

5

5,5

10

13

14,30

50,00

7,15

9,30

4,05

28,96

37,64

1.516,67

TOTAL II

1.286,60

183,98

239,18

40,50

745,13

968,67

39.026,87

II. DIVIZIA ELECTRIVA

Nr. crt

Linia

Lungimea traseului

Nr. mediu zilnic de curse

Consum mediu normat

TOTAL km . (medie zilnic)

Cant. Medii zilnice consumate (litri)

Preț carburant estimat

Total medie zilnică consum

Km estimati (medie lunara)

Efectv

Echivalent

(Kw/

<m)

car

^uranți

Vară

Iarnă

Vară

Iarnă

Vară

Iarnă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a) PARCUL DE AUTOBUZE: 25 AUTOBUSE ELCTRICE

1

L1

14,4

18,72

0,00

1,70

1,70

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

0,00

2

L2

19,60

25,48

64,00

1,70

1,70

1.254,40

27,72

27,72

0,55

15,25

15,25

38.050,13

3

L3

24,10

31,33

0,00

1,70

1,70

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

0,00

4

L4

22,00

28,60

70,00

1,70

1,70

1.540,00

34,03

34,03

0,55

18,72

18,72

46.713,33

5

L5

18,60

24,18

20,00

1,70

1,70

372,00

8,22

8,22

0,55

4,52

4,52

11.284,00

6

L21

26,60

34,58

0,00

1,70

1,70

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

0,00

7

L28

14,70

19,11

3,00

1,70

1,70

.44,10

0,97

: 0,97

0,55

0,54

0,54

1.337,70

traseu in gol

5,00

6,50

20,00

1,70

1,70

100,00

2,21

2,21

0,55

1,22

1,22

3.033,33

0,00

TOTAL 1

3.310,50

73,16

73,16

40,24

40,24

100.418,50

b) PARCUL DE MAXI-TAXI ELECTRIC : 15 MICROBUZE KARSAN JEST

1

L5

18,6

20,46

2

1,2

1,2

37,20

44,64

44,64

0,55

24,55

24,55

1.128,40

2

L15

18

19,8

15

1,2

1,2

270,00

324,00

324,00

0,55

178,20

178,20

8.190,00

3

L17

23,1

25,41

0

1,2

1,2

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

0,00

4

L22

19,9

21,89

8

1,2

1,2

159,20

191,04

191,04

0,55

105,07

105,07

4.829,07

5

L28

14,7

16,17

3

1,2

1,2

44,10

52,92

52,92

0,55

29,11

29,11

1.337,70

6

L29

17,4

19,14

4

1,2

1,2

69,60

83,52

83,52

0,55

45,94

45,94

2.111,20

7

L30

22

24,2

15

1,2

1,2

330,00

396,00

396,00

0,55

217,80

217,80

10.010,00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul 11.1. A.1. din Anexa

2 la BVC pentru exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

8

L23

10,7

11,77

7

1,2

1,2

74,90

89,88

89,88

0,55

. 49,43

49,43

2.271,97

9

L26

12,9

14,19

14

1,2

1,2

180,60

216,72

216,72

0,55

119,20

119,20

5.478,20

10

in gol

5

5,5

15

1,2

1,2

75,00

90,00

90,00

0,55

49,50

49,50

2.275,00

TOTAL III

1.240,60

1.488,72

1.488,72

5,50

818,80

818,80

37.631,53

IV. PARCUL AUTO A ACTIVITĂȚILOR ANEXE

l.Dasia Logan - BDY

0

0

0

2.Dasia Logan CXU

5,8

6,3

110,00

6,38

6,93

4,05

25,84

28,07

40040

3.Dasia Logan PMS

5,80

6,30

110,00

6,38

6,93

4,05

25,84

28,07

40040

4.Dasia Logan YNC

5,80

6,30

110,00

6,38

6,93

4,05

25,84

28,07

40040

5.Autoplatformă

12,00

14,00

30,00

3,60

4,20

4,05

14,58

17,01

10920

TOTAL III

250,00

16,36

18,06

66,26

73,14

91000

IV. ALTE CONSUMURI DE CARBURANȚI

1. întreținere

5

7

4,05

20,25

28,35

2. spălătorie

10

20

10

20

4,05

40,5

81

TOTAL IV

15

27

60,75

109,35

TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV

2.021,88

2.231,89

8.188,62

9.039,16

1.2. BUGET DE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANȚI PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021

Nr. crt.

LUNA

ZILE

Kilometri estimati

CONSUM MEDIU ZILNIC (în litri)

VALOARE estimata

VALOARE ULEI

Estimat pe timp de:

r, .    ..    . cantitate

Preț estimat

estimata

TRIMESTRUL

VARĂ

IARNĂ

Efectiv

Echiv

VARĂ

IARNĂ

1

IANUARIE

31

167.940,00

2.231,89

4,05

64.725

262.136

9.900

272.036

2

FEBRUARIE

29

162.342,00

2.231,89

4,05

64.725

262.136

9.900

272.036

3

MARTIE

11

20

173.538,00

2.021,88

2.231,89

4,05

66.879

270.858

9.900

280.758

TRIMESTRUL 1 - Total

11

80

503.820,00

4,05

196.328

795.129

29.700,00

824.829,39

4

APRILIE

30

160.440,00

2.021,88

4,05

60.656

245.659

9.900

255.559

5

MAI

31

165.788,00

2.021,88

4,05

62.678

253.847

9.900

263.747

6

IUNIE

30

167.940,00

2.021,88

4,05

60.656

245.659

9.900

255.559

TRIMESTRUL II - Total

494.168,00

4,05

183.991

745.165

29.700,00

774.864,50

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul 11.1. A.1. din Anexa 2 la BVC pentru exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

7

IULIE

31

173.538,00

2.021,88

0,00

62.678

0

9.900

9.900

8

AUGUST

31

173.538,00

2.021,88

0,00

62.678

0

9.900

9.900

9

SEPTEMBRIE

30

167.940,00

2.021,88

0,00

60.656

0

9.900

9.900

TRIMESTRUL III - Total

515.016,00

4,05

186.013

0

29.700,00

29.700,00

10

OCTOMBTIE

31

173.538,00

2.021,88

4,05

62.678

253.847

9.900

263.747

11

NOIEMBRIE

15

15

167.940,00

2.021,88

2.231,89

4,05

63.807

258.417

9.900

268.317

12

DECEMBRIE

31

173.538,00

0

2.231,89

4,05

64.725

262.136

9.900

272.036

TRIMESTRUL IV - Total

515.016,00

191.210

774.400

29.700,00

804.099,65

TOTAL GENERAL

2.028.020,00

757.542

2.314.693,54

2.433.494

Total cheltuieli cu carburanții pct. A.1.b.2. din Anexa 2 la BVC

4.748.187,08

1.3. BUGET DE CHELTUIELI PRIVIND ENERGIEA AFERENTA DIVIZIEI ELECTRICE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021

1. " ..

■ Nr. crt.

i

LUNA

ZILE

Kilometri estimati

CONSUM MEDIU ZILNIC (KV/KM)

VALOARE estimata

VALOARE ULEI

VALOARE ULEI

Estimat PENTRU

n . ..    , cantitate

Preț estimat ..

estimata

TRIMESTRUL

VARĂ

IARNĂ

AUTOBUZ

MAXI

AUTOBUZ

MAXI

1

IANUARIE

31

99.315

37.218

1,70

1,20

0,55

213.497

117.423,41

5.000

122.423

2

FEBRUARIE

29

. 92.694 '

34.737

1,70

1,20

0,55

199.264

109.595,18

5.000

114.595

3

MARTIE

11

20

102.626

38.459

1,70

1,20

0,55

220.614

121.337,52

5.000

126.338

TRIMESTRUL 1 - Total

11

80

294.635

110.413

1,70

1,20

0,55

633.375

348.356

15.000

363.356

4

APRILIE

30

99.315

37.218

1,70

1,20

0,55

213.497

117.423,41

5.000

122.423

5

MAI

31

99.315

38.459

1,70

1,20

0,55

214.986

118.242,20

5.000

123.242

6

IUNIE

30

102.626

37.218

1,70

1,20

0,55

219.125

120.518,72

5.000

125.519

TRIMESTRUL II - Total

301.256

112.895

1,70

1,20

0,55

647.608

356.184

15.000

371.184

7

IULIE

31

102.626

38.459

1,70

1,20

0,55

220.614

121.337,52

5.000

126.338

8

AUGUST

31

102.626

38.459

1,70

1,20

0,55

220.614

121.337,52

5.000

126.338

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul 11.1. A.1. din Anexa

2 la BVC pentru exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

9

SEPTEMBRIE

30

99.315

37.218

1,70

1,20

0,55

213.497

117.423,41

5.000

122.423

TRIMESTRUL III-Total

304.566

114.135

1,70

1,20

0,55

654.724

360.098

15.000

375.098

10

OCTOMBTIE

31

102.626

38.459

1,70

1,20

0,55

220.614

121.337,52

5.000

126.338

11

NOIEMBRIE

15

15

99.315

37.218

1,70

1,20

0,55

213.497

117.423,41

5.000

122.423

12

DECEMBRIE

31

102.626

38.459

1,70

1,20

0,55

220.614

121.337,52

5.000

126.338

TRIMESTRUL IV - Total

304.566

114.135

1,70

1,20

0,55

654.724

360.098

15.000

375.098

TOTAL GENERAL

1.205.022,00

2.590.431

1.424.737,31

1.484.737

Total cheltuieli cu energia pct. A.1.d. din Anexa 2 la BVC

2.909.474,63

 • 1.3. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE PIESE DE SCHIMB, ANVELOPE, MAT. CONSUMABILE (11.1 .A1 .b1), OB. INVENTAR (1.1.A1. c), ENERGIA SI APA (11.1 .A1.d) si mărfuri (11.1,e)______________

  Nr. crt.

  LUNA

  Piese de schimb, anvelope, mat. consumabile (11.1.A1.b1)

  Obiecte de inventar (A.1.c.)

  Energie si apa (A.1.d.)

  Mărfuri (A.l.e)

  TRIMESTRUL

  Anvelope

  Piese de schimb

  Alte mat. Consumabile

  1

  IANUARIE

  6.000,00

  .50.000,00

  14.000,00

  1.800,00

  19.790,30

  2

  FEBRUARIE

  7.500,00

  50.000,00

  14.000,00

  2.600,00

  18.140,30

  3

  MARTIE

  4.000,00

  50.000,00

  14.000,00

  2.600,00

  14.815,00

  TRIMESTRUL 1 - Tot

  17.500,00

  150.000,00

  42.000,00

  7.000,00

  52.745,60

  0,00

  4

  APRILIE

  7.000,00

  50.000,00

  15.000,00

  2.600,00

  14.800,00

  5

  MAI

  3.200,00

  50.000,00

  15.000,00

  2.400,00

  14.800,00

  6

  IUNIE

  5.000,00

  50.000,00

  10.000,00

  3.500,00

  14.800,00

  TRIMESTRUL II - Toi

  15.200,00

  150.000,00

  40.000,00

  8.500,00

  44.400,00

  0,00

  7

  IULIE

  2.500,00

  50.000,00

  14.000,00

  2.600,00

  14.800,00

  8

  AUGUST

  8.000,00

  50.000,00

  14.000,00

  1.400,00

  14.800,00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul 11.1. A.1. din Anexa

2 la BVC pentru exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

9

SEPTEMBRIE

7.000,00

50.000,00

. 12.000,00

1.800,00

15.000,00

TRIMESTRUL III - To

17.500,00

150.000,00

40.000,00

5.800,00

44.600,00

0,00

10

OCTOMBTIE

7.000,00

50.000,00

13.000,00

2.600,00

19.500,00

11

NOIEMBRIE

95.200,00

50.000,00

12.000,00

2.500,00

20.000,00

12

DECEMBRIE

95.200,00

50.000,00

13.500,00

1.000,00

20.000,00

TRIMESTRUL IV-Tc

197.400,00

150.000,00

38.500,00

6.100,00

59.500,00

0,00

247.600

600.000

160.500

27.400

201.246

0

1.008

.100

27.400

201.246

0

1.236.746

 • 1.4. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE PIESE DE SCHIMB, ANVELOPE, MAT. CONSUMABILE (ll.1.A1.b1), OB.

INVENTAR (I

.1.A1. c ), ENERGIA SI APA (11.1 .A1.d) s

si mărfuri (11.1.e)

Piese

Carburanți

Obiecte inventar

Energie si apa

mărfuri

TRIMESTRUL I

209.500

839.829

7.000

401.102

0

TRIMESTRUL II

205.200

789.865

8.500

400.584

TRIMESTRULUI

207.500

44.700

5.800

404.698

TRIMESTRUL IV

385.900

819.100

6.100

419.598

TOTAL AN

1.008.100

2.493.494

27.400

1.625.983

0

0         0          0

1.5. km estimati PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021

Nr. crt.

LUNA

DIVIZIA DISEL

DIVIZIA ELECTRIC

TRIMESTRUL

Autobuz

Maxi

Autobuz

Maxi

1

IANUARIE

121.842

38.598

99.315

37.218

2

FEBRUARIE

113.719

36.025

92.694

34.737

3

MARTIE

125.903

39.885

102.626

38.459

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul 11.1. A.1. din Anexa

2 la BVC pentru exercițiul financiar 01.01.2021 -31.12.2021)

TRIMESTRUL I - Total

361.465

114.507

294.635

110.413

4

APRILIE

121.842

38.598

99.315

37.218

5

MAI

125.903

39.885

99.315

38.459

6

IUNIE

121.842

38.598

102.626

37.218

TRIMESTRUL II-Total

369.587

117.081

301.256

112.895

7

IULIE

125.903

39.885

102.626

38.459

8

AUGUST

125.903

39.885

102.626

38.459

9

SEPTEMBRIE

121.842

38.598

99.315

37.218

TRIMESTRUL III - Tota

373.649

118.367

304.566

114.135

10

OCTOMBTIE

125.903

39.885

102.626

38.459

11

NOIEMBRIE

121.842

38.598

99.315

37.218

12

DECEMBRIE

125.903

39.885

102.626

38.459

TRIMESTRUL IV - Tota

373.649

118.367

304.566

114.135

TOTAL GENERAL 1.478.350 468.322

1.205.022

451.578

1.946.672

1.656.600

2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

Trim. I

Trîm. II

Trim. IEI

Trim. IV

TOTAL

600

600

600

600

2.400

2.2. CH. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

Trîm. I

Trim. II

Trim. Iii

Trim. IV

TOTAL

TOTAL

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

2.32. PRIME DE ASIGURARE

Trim. I

Trim. II

Trim. Iii

Trim. IV

TOTAL

asigurare rea autobuse

91.125

82.125

82.125

82.125

337.500

asigurare eca microbuze

12.000

20.000

34.000

22.000

88.000

asigurări bagaje

600

5.850

600

4.800

11.850

asigurare capacitate financiara

1.378

7.000

2.275

45.353

56.006

TOTAL

105.103

114.975

119.000

154.278

493.356

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul 11.1. A.1. din Anexa

2 la BVC pentru exercițiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

Director

Ing. Romaniuc
3. CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI

Trim. 1

Trim. II

Trim. Iii

Trim. IV

TOTAL

comisioane si onorarii

12.300

28.300

12.300

12.300

65.200

ch. Cu transportul de bunuri

1.500

1.500

1.500

1.500

6.000

ch. Deplasări

1.200

1.200

1.200

1.200

4.800

ch. Poștale

2.800

2.800

2.800

2.800

11.200

ch. Servicii bancare

10.624

10.624

10.624

10.624

42.496

ch. Cu întreținerea tehnicii de calcul

900

900

900

900

3.600

ch. Cu pregătirea profesionala

1.760

3.520

1.320

1.320

7.920

alte cheltuieli

75.000

75.000

75.000

75.000

300.000

TOTAL

106.084

123.844

105.644

105.644

441.216

4. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE

Trim. 1

Trim. II

Trim. Iii

Trim. IV

TOTAL

fon handicap

75.333

78.706

79.703

80.201

313.942

0,12% fond ANRSC

3.867

4.759

4.543

4.695

17.863

impozite si taxe locale

21.000

21.000

21.000

21.000

84.000

alte taxe

800

1.350

800

12.000

14.950

TOTAL

101.000

105.815

106.045

117.896

430.756

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021

Anexa nr. 2.4.


1. Execuția bugetara a indicatorior economici referitori la fondul de salarii aferent 2020

I. Venituri totale, din care - venituri din exploatare - venituri din subvenții

Abrobat BVC 2020

Realizat 2020

23.399.487,68

19.594.443,56

-grad de realizare (%)

83,73877167

22.829.487,68

19.594.211,76

85,82852158

5.725.645,96

9.724.434,47

169,839954

II. Cheltuieli totale, din care:

22.764.519,10

19.131.663,17

-grad de realizare

84,04158721

a) Cheltuieli cu personalul - aprobat BVC 2020

CH. CU SALARIILE

BONUSURI

TOTAL CH. SALARIALE

INDEMNIZAȚII CONTR. MANDAT

Salarii de baza

Sporuri, prime

Altele

Ch. Sociale

Tichte de masa

Tichete vacanta

Director

CA SI AGA

Comisii

TOTAL

TOTAL

8.259.661

3.226.683

276.000

808.001

12.570.345

180.000

252.000

432.000

11.486.344

0

276.000

808.001

432.000

0

432.000

11.486.344

1.084.001

432.000

12.570.345

432.000

13. (302.345

- realizat 2020

CH. CU SALARIILE

BONUSURI

TOTAL CH. SALARIALE

INDEMNIZAȚII CONTR. MANDAT

Salarii de baza

Sporuri, prime

Altele

Ch. Sociale

Tichte de masa

Tichete vacanta

Director

CA SI AGA

Comisii

TOTAL

TOTAL

8.587.095

2,655.436

< 278.360

.. 930.510

12.451.401

. : 180.000

246.000

426.000

11.242.531

        0

278.360

930.510

426.000

0

426.000

11.242.531

1.208.870

426.000

12.461.401

426.000

12.877.401

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

____________________FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021____________________ Anexa nr. 2.4.

- gradul de realizare ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CH. CU SALARIILE

BONUSURI

TOTAL CH. SALARIALE

INDEMNIZAȚII CONTR. MANDAT

Salarii de baza

Sporuri, prime

Altele

Ch. Sociale

Tichte de masa

Tichete vacanta

Director

CA SI AGA

Comisii

TOTAL

1,04

0,82

#DIV/O!

,    1,01

1,15

1,00

0,98

98,61

97,88

98,61

99,05

98,61

99,04


b) Nr de slariati

- prevazuti in BVC 2020

Nr. de personal prognozat la

270

Nr. mediu de sal ari ați

253


- realizat 2020

Nr. de personal prognozat

268

Nr. mediu de salariați

252


- gradul de realizare

%

Nr. de personal prognozat

99,26

Nr. mediu de salariați

99,60


c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - prevazuti in BVC 2020    4.140,43|               |            - realizat 2020


4.117,531


- gradul de realizare


d) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat


- prevazuti in BVC 2020


e) Productivitatea muncii | - prevazuti in BVC 2019


4.049,52|


- realizat 2019


4.025,48|


-gradul de realizare


- gradul de realizare


99,451


99,41|


90.235,13         | - realizat 2019                   77.754,81

86,17 [

f) productivitatea muncii recalculata conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

sumele primite de la buget productivitatea muncii recalculata

|          - prevazuti in BVC 2018

5.725.645,96

[              - realizat 2018

9.724.434,47

67.604,12

39.165,78


g) plati restante

| - prevazuti in BVC 2019

3.136.334,81

| - realizat 2019

6.172.000,00     |

|           - gradul de realizare

196,79|

h) creanțe restante

| - prevazuti in BVC 2019

3.091.340,00

| - realizat 2019

2.689.000,00     |

|           - gradul de realizare

86,98|

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA ___________________FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021 2. Calculul cheltuielilor de natura salariala pentru exercițiul financiar 01.01-31.12.2021

Anexa nr. 2.4.


2.1. Indicatori prevazuti in BVC 2020

a)

Cheltuieli de natura salariala prevăzute in BVC 2020

12.570.345

b)

Numărul maxim de salariati prevazuti in BVC 2020

270

c)

Numărul mediu de salariati prevazuti in BVC 2020

253

d)

e)

2.2.lndi

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de             4 14q 43

natură salariala

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de             4 q4$

natură salariala, cf. OG 26/2013

catori estimati prin BVC 2021

Modificări asupora structurii personalului ca urmare a înființării DEVIZIEI ELECTRICE (Noua organigrama

b)

Numărul maxim de personal pentru 2021

300

c)

Numărul mediu de personal la finele anului 2021

291

d)

Diferența aferenta personalului mediu 2021

38

e)

Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferenta majorării numărului de

1.867.333,79

14.437.67834

f)

personal in anul 2021 ca urmare a diversificării activitatii TOTAL CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA AFERENTA 2021


apropbata prin Hotararea A.G.A. nr.2.2/18.12.2020)


3) Repartizarea pe luni a fondului de salarii si a altor cheltuieli salariate pentru anul 2021 in baza salariu mediu brut/salariat recalculat


 • 3.1. Cheltuieli cu salariile

Suma maxima a cheltuielilor de natura salariala, din care

 • - bonuri de masa

 • - acțiuni sociale

 • - salarii din care:

 • - salarii de baza

 • - sporuri

 • - nr. Mediu salariati

 • - salaru mediu brut de referința raportat la ch. De natura salariala


14.437.678

1.219.945

63.673

13.154.060

11.358.000

1.796.060

291

4.140,43


3.2. Cheltuieli aferente contractului de mandat

Funcție                                    Nr


Sume/pers


Total sume lunare


TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

____________________FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021         Anexa nr. 2.4.

 • - directori                                              3       15000                                              45.000

 • consiliu! de administrație                              7        3300                                              23.100

Nr. Salariati

CH. CU SALARIILE

BONUSURI

TOTAL CH

INDEMNIZAȚII CONTR.

MANDAT

Efectiv

Mediu

Salarii de

Sporuri,

Ch. Sociale

Tichte de

Ti chete

SALARIALE

Director

CA SI AGA

Alte sume

baza

prime

masa

vacanta

1

Ianuarie

275

271

854.463

179.673

4.006

93.480

1.131.622

15.000

23.100

2

Februarie

280

274

862.346

181.331

4.006

89.460

1.137.142

15.000

23.100

3

Martie

280

274

864.973

181.883

41.150

4.006

99.733

1.191.745

15.000

23.100

4

T. trim 1

280

273

2.581.782

542.887

41.150

12.018

282.673

0

3.460.509

45.000

69.300

0

5

Aprilie

300

280

882.052

185.474

5.634

101.900

1.175.060

15.000

23.100

6

Mai

300

283

892.299

187.629

42.450

5.634

103.200

1.231.212

15.000

23.100

7

Iunie

300

285

899.131

189.066

4.153

5.635

104.067

1.202.051

45.000

23.100

8

T. trim II

300

285

2.673.481

562.169

46.603

16.903

309.167

0

3.608.323

75.000

69.300

________q

9

Iulie

300

287

904.010

190.092

43.007

5.809

104.686

1.247.604

45.000

23.100

10

August

300

288

907.670

190.861

5.810

105.150

1.209.491

45.000

23.100

11

Septembrie

300

289

910.516

191.460

5.810

105.511

1.213.297

45.000

23.100

12

T. Trim. III

300

289

2.722.196

572.412

43.007

17.429

315.347

0

3.670.392

135.000

69.300

________q

13

Octombrie

300

290

912.794

191.939

5.775

105.800

1.216.307

45.000

23.100

14

Noiembrie

300

290

914.657

194.430

5.774

106.036

1.220.897

45.000

23.100

15

Decembrie

300

291

916.209

194.758

43.588

5.774

100.922

1.261.250

45.000

23.100

16

T. Trim IV

300

291

2.743.659

581.127

43.588

17.323

312.758

0

3.698.454

135.000

69.300

0

TOTAL

10.721.118

2.258.594

174.348

63.673

1.219.945

0

14.437.678

390.000    277.200

0

12.979.713

’ 174:348

63,673

1.219:945

667.200

o

13.154.060

1.283.618

667.200

______________________ 14.437.678___________,

667.200

15.104.878

întocmit:

Verificat


director ing. Romaniuc Darie


cont. Sef. ec. Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str. Traian Vuia Nr. 5 A - Suceava

C.U.L: RO 17791716; J33/966/2005                                       Anexa nr. 3

Gradul de reapare a veniturilor totaBe

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Execuție an 2018

% 4 = 3/2

Execuție an 2019

% 7 = 6/5

Execuție an 2020

%10=9/8

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din

16.179,16

14.791,99

91,43

16.548,02

15.596,51

94,25

17.143,84

9.776,08

57,02

- 1

Venituri din exploatare*)

16.169,16

14.786,64

91,45

16.535,02

15.602,22

94,36

17.123,84

9.775,85

57,09

2.

Venituri financiare

10,00

5,36

53,57

13,00

12,19

93,75

20,00

0,23

1,16

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.


Verificat

director:

Ing. Romaniuc Darie

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
C.U.L: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 4

Programul de hivestrOL dotări șl sursei® de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (2020)

Valoare (estimări)

REALIZAT

APROBAT

an curent (2021)

an 2022

an 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0,00

0,00

105,56

170,00

140,00

1

Surse proprii, din care:

0,00

0,00

105,56

170,00

140,00

a) - amortizare

105,56

170,00

140,00

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

0,00

0,00

105,56

170,00

140,00

.1

Investiții în curs, din care:

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata ă operatorului economic:

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,

- (denumire obiectiv)

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str* Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
C.U.L: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 4

Programă de investSțSh dotări și sursele de fineoțare.

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (2020)

Valoare (estimări)

REALIZAT

APROBAT

an curent (2021)

an 2022

an 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0,00

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

50,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

50,00

- modernizare gard stradal

50,00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
C.U.L: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 4

Programul de bvesdtil dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (2020)

Valoare (estimări)

REALIZAT

APROBAT

an curent (2021)

an 2022

an 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0,00

0,00

55,56

170,00

140,00

- pistol cu impact

14,40

- usa industriala

38,16

- aparat de sudura

3,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava

Anexa nr, 5


C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Măsuri de îmbunătățire a rezumatului brut sî de reducere a plătitor restante

- mii lei r

Nr. cri.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2020)

An curent (2021)

An 2022

An 2023

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat

Plăți

Rezultat brut

Plăți

Rezultat

Plăți

Rezultat

Plăți

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1: Creșterea veniturilor din vanzari de bilete si abonamente

X

X

2.785,13

1989,6

654,23

645,23

397,21

397,21

2

Măsura 2 Reducerea creanțelor restante

X

X

1.558,68

1558,68

1130

1130

3.

Măsura 3 Creștere compensație . . .

X

X

927,50

927,5

TOTAL pct. I

X

X

5.271,31

4.475,78

1.784,23

1.775,23

397,21

397,21

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

2

Cauza 2. Creșterea ch. Cu bunuri si servicii

X

X

1.164,21

1164,21

697,44

697,44

Cauza 2. Creșterea ch. Cu imp. Si taxe

X

X

117,04

117,04

Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul

X

X

1.986,28

1.986

491,45

491,45

287,30

287,3

TOTALpct.il

X

X

3.267,53

3.267,53

1.188,89

1.188,89

287,30

287,30

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

6.172,00

4.168,22

4.168

3.572,88

3572

3.462,96

3462,96