Hotărârea nr. 64/2021

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Fundaţia Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România ,„Orbul Bartimeu” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 10843/07.04.2021, Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice înregistrat cu nr. 10844/07.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prin HCL. nr. 27/25.03.2021.

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România "Orbul Bartimeu" Suceava, pentru perioada 17.05.2021 - 12.08.2021, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Club social pentru copii și tineri cu nevoi speciale, cu deficiențe de vedere și auz, în scopul integrării lor în societate și îmbunătățirea calității vieții acestora", care se vor desfășura în Municipiul Suceava, la sediul fundației.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 50.000 lei.

Art3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

ta§®DCT^P^EDINȚĂ


EAZA

L MUNICIPIU

CIUTAC


CONTRAS SECRETAR GE Jrs. I


Nr. 64 din 22 aprilie 2021