Hotărârea nr. 63/2021

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația „10 pentru folclor” Udești, Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „10 pentru folclor” Udești, Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 11.111/08.04.2021, Raportul Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice, înregistrat cu nr. 11.112/08.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară.

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit "Regulamentului privind încheierea contractele de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local", aprobat prin HCL nr. 4/30.01.2020 și a Bugetului Local aprobat prinHCL. nr. 27/25.03.2021.

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „10 pentru folclor” Udești, Suceava, pentru perioada 23.04.2021 - 01.06.2021, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "10 PENTRU FOLCLOR - Atelier local de folclor", ediția a Vi-a, care vor avea loc în Municipiul Suceava, astfel:

activitățile din cadrul atelierului de folcor se vor desfășura la Muzeul Satului Bucovinean, locație potrivită pentru realizarea suportului didactic necesar predării orelor de folclor în unitățile școlare din Municipiul Suceava, care au ales folclorul ca obiect de studiu sau opțional.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 80.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONT SECRETAR G Jrs.MNEAZĂ

RAL MUNICIPIU

N CIUTAC