Hotărârea nr. 62/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 12121/16.04.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice, din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat cu nr. 12122/16.04.2021 și Avizul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, a Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin HCL nr. 268/26.11.2020 și a bugetului local pentru anul 2021, aprobat prin HCL nr. 27/25.03.2021

în temeiul art. 129, alin.2, lit.d, alin.8, lit.a, art.139, alin.3, art.l 96, alin.l, lit.a, din O.G. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

« PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ^dIWăwiescu

A ‘A.        "CONTRA SECRETAR G Jrs. INEAZA

RAL MUNICIPIU

IUTAC


Nr. 62 din 22 aprilie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

ANEXA

LA PROIECTUL PRIVIND APROBAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU UNITĂȚILE DE CULT APARȚINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

Nr. crt

Denumire beneficiar

Suma acordată

Scopul acordării sprijinului financiar

l.

PAROHIA „IZVORUL TĂMĂDUIRII” SUCEAVA

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de pictură, de poleire a aureolelor sfinților și a altor elemente decorative ale picturii în tehnica frescă, la biserica parohială .

2.

PAROHIA „ ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ” SUCEAVA

50.000 lei

Continuarea lucrărilor de pictură interioară în tehnică frescă la lăcașul de cult.

3.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ „ SFÂNTUL SIMION” SUCEAVA

50.000 lei

Executarea lucrărilor de reparații curente, la biserica parohială , confecționarea și montarea de mobilier bisericesc .

4.

BISERICA PENTICOSTALĂ „FILADELFIA”

500.000 lei

Refacere acoperiș biserică.

TOTAL

650.000 lei

• în urma aprobării sprijinului financiar, pentru fiecare unitate de cult sus menționată, se va încheia un contract privind acordarea sprijinului

financi^x^nform anexei nr. 7 la Regulament, aprobat prin HCL nr. 268/26.11.2020.


PRl

Ec. ION


DIRECTOR EXECUTIV,BETAVĂIDEANU


ȘEF SERVICIU,

Ec. MIRET/Â/SOFIAN nicoară