Hotărârea nr. 60/2021

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 12.117/16.04.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 12.118/16.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;

în temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, art.139, alin.3, lit.a și art.196 alini, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2021, cuprins în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2021 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Se aprobă „Programul obiectivelor de investiții pe anul 2021” modificat conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRE^^Nqp^ ȘȘIMNȚĂ AD^^Sți^EȘCU

WCONTRA SECRETARG Jrs. INEAZĂ MUNICIPIU CIUTAC


Nr. 60 din 22 aprilie 2021

Raport buget Sursa de finanțare: 02

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trimi

Trim 2

Trim 3

Trim 4

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

525.344.036,00

273.800,00

525.617.836,00

234.503.152,001131.192.689,00

98.103.263,00

61.818.732,00

VENITURI PROPRII

2

00.02

274.652.564,00

0,00

274.652.564,00

112.664.621,00

67.015.606,00

54.204.632,00

40.767.705,00

I. VENITURI CURENTE

3

00.03

326.170.700,00

0,00

326.170.700,00

126.932.521,00

79.159.842,00

66.987.632,00

53.090.705,00

A. VENITURI FISCALE

4

00.04

259.084.264,00

0,00 259.084.264,00

91.488.745,00

63.992.182,00

56.862.632,00

46.740.705,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.05

118.075.000,00

0,00

118.075.000,00

35.847.795,00

28.625.368,00

28.099.632,00;

25.502.205,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

03.00.01

118.075.000,00

i

0,00i 118.075.000,00 i

35.847.795,00

28.625.368,00

28.099.632,00

25.502.205,00

Impozit pe venit

7

03.02

500.000,00

0,00

500.000,00

250.000,00

175.000,00

50.000,00

25.000,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

500.000,00

0,00

500.000,00

250.000,00

175.000,00

50.000,00;

25.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

117.575.000,00

0,00

117.575.000,00

35.597.795,00

28.450.368,00

28.049.632,00

25.477.205,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

116.075.000,00

0,00 i 116.075.000,00

35.597.795,00

27.600.000,00

27.400.000,00

25.477.205,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

11

04.02.05

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

850.368,00

649.632,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

07.00.01

63.866.764,00

0,00

63.866.764,00

29.326.764,00

17.540.000,00

11.800.000,00

5.200.000,00

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

63.866.764,00

0,00

63.866.764,00

29.326.764,00

17.540.000,00; 11.800.000,00

5.200.000,00

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

52.666.764,00

0,00

52.666.764,00

24.166.764,00

14.500.000,00

10.000.000,00i

4.000.000,00

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

9.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

36.166.764,00

0,00

36.166.764,00

15.166.764,00

11.000.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

3.710.000,00

1.990.000,00

1.200.000,00:

900.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft                                  1 / 33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.610.000,00

690.000,00

500.000,00

400.000,00

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

2.100.000,00

1.300.000,00

700.000,00

500.000,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

20

07.02.03

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.100.000,00

800.000,00

400.000,00

200.000,00

Alte impozite si taxe de proprietate

21

07.02.50

900.000,00

0,00

900.000,00

350.000,00

250.000,00

200.000,00

100.000,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

11.00.01

77.142.500,00

0,00

77.142.500,00

26.314.186,00

17.826.814,00

16.963.000,00

16.038.500,00

Sume defalcate din TVA (se scad)

23

11.02

51.315.000,00

0,00

51.315.000,00

14.298.000,00

12.011.000,00

12.733.000,00 12.273.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

.....

11.02.02

......

35.094.000,00

0,00

35.094.000,00

8.680.000,00

8.227.000,00

8.444.000,00

9.743.000,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

3.598.000,00

0,00

3.598.000,00

1.838.000,00

0,00

1.760.000,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

12.623.000,00

0,00

....

12.623.000,00

3.780.000,00

3.784.000,00

2.529.000,00

2.530.000,00

Taxe pe servicii specifice

27

15.02

90.000,00

0,00

90.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

15.000,00

Impozit pe spectacole

28

15.02.01

90.000,00

0,00

90.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

15.000,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

29

16.02

25.737.500,00

0,00

25.737.500,00

11.991.186,00

5.790.814,00

4.205.000,00

3.750.500,00

Taxa asupra mijloacelor de transport

30

16.02.02

19.937.500,00

0,00

19.937.500,00

9.391.186,00

4.590.814,00

3.155.000,00

2.800.500,00

Taxa asupra mijloacelor de transport -PF

31

16.02.02.01

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

5.391.186,00

2.590.814,00

1.455.000,00

1.563.000,00

Taxa asupra mijloacelor de transport -PJ

32

16.02.02.02

8.937.500,00

0,00

8.937.500,00

4.000.000,00

2.000.000,00

1.700.000,00

1.237.500,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

33

16.02.03

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

2.200.000,00

900.000,00

850.000,00

850.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

2/33


Denumirea indicatorului bugetar

Cod rand

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

34

16.02.50

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

C. VENITURI NEFISCALE

35

30.00.01

67.086.436,00

0,00

67.086.436,00

35.443.776,00

15.167.660,00

10.125.000,00

6.350.000,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

36

30.00.02

21.300.000,00

0,00

21.300.000,00

11.465.576,00

4.334.424,00

3.000.000,00

2.500.000,00

Venituri din proprietate

37

30.02

21.300.000,00

0,00

21.300.000,00

11.465.576,00

4.334.424,00

3.000.000,00

2.500.000,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

38

30.02.05

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

4.665.576,00

2.334.424,00

1.000.000,00

800.000,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

39

30.02.05.30

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

4.665.576,00

2.334.424,00

1.000.000,00

800.000,00

Alte venituri din proprietate

40

30.02.50

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

6.800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.700.000,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

41

33.00.01

45.786.436,00

0,00

45.786.436,00

23.978.200,00

10.833.236,00

7.125.000,00

3.850.000,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

42

33.02

8.803.200,00

0,00

8.803.200,00

4.078.200,00

2.075.000,00

1.575.000,00

1.075.000,00

Venituri din prestări de servicii

43

33.02.08

8.500.000,00

0,00

8.500.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

44

33.02.10

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

45

33.02.12

100.000,00

0,00

100.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

46

33.02.50

3.200,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

47

34.02

500.000,00

0,00

500.000,00

250.000,00

125.000,00

100.000,00

25.000,00

Taxe extrajudiciare de timbru

48

34.02.02

500.000,00

0,00

500.000,00

250.000,00

125.000,00

100.000,00

25.000,00

Amenzi, penalitati si confiscări

49

35.02

11.400.000,00

0,00

11.400.000,00

5.900.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

50

35.02.01

11.400.000,00

0,00

11.400.000,00

5.900.000,00

3.000.000,00

1-                   ■ -

1.500.000,00

1.000.000,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

51

35.02.01.02

11.400.000,00

0,00

11.400.000,00

___________ „ . ___

5.900.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

Diverse venituri

52

36.02

24.700.000,00

0,00

24.700.000,00

13.600.000,00

5.500.000,00

3.900.000,00

1.700.000,00

Taxe speciale

53

36.02.06

17.900.000,00

0,00

17.900.000,00

10.200.000,00

4.000.000,00

2.900.000,00

800.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft                                  3 / 33

Denumirea indicatorului bugetar

cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Alte venituri

54

36.02.50

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

3.400.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

900.000,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

55

37.02

383.236,00

0,00

383.236,00

150.000,00

133.236,00

50.000,00

50.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

56

37.02.03

-60.910.178,00

0,00

-60.910.178,00

-7.741.789,00

-13.133.660,00

-19.572.215,00

-20.462.514,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

57

37.02.04

60.910.178,00

0,00

60.910.178,00

7.741.789,00

13.133.660,00

19.572.215,00

20.462.514,00

Alte transferuri voluntare

58

37.02.50

383.236,00

0,00

383.236,00

150.000,00

133.236,00

50.000,00

50.000,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

59

39.00.01

180.100,00

0,00

180.100,00

180.100,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

60

39.02

180.100,00

0,00

180.100,00

180.100,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

61

39.02.03

18.900,00

0,00

18.900,00

18.900,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

62

39.02.07

11.200,00

0,00

11.200,00

11.200,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru construcții de construinte

63

39.02.10

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

64

42.00.01

21.226.204,00

273.800,00

21.500.004,00

5.770.000,00

5.273.800,00

5.000.000,00

5.456.204,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65

42.00.02

21.226.204,00

273.800,00

21.500.004,00

5.770.000,00

5.273.800,00

5.000.000,00

5.456.204,00

Subvenții de la bugetul de stat

66

42.02

21.226.204,00

273.800,00

21.500.004,00

5.770.000,00

5.273.800,00

5.000.000,00

5.456.204,00

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

67

42.02.34

15.378,00

0,00

15.378,00

10.000,00

0,00

0,00

5.378,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

68

42.02.41

760.000,00

550.000,00

1.310.000,00

760.000,00

550.000,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

69

42.02.69

....

20.450.826,00

-276.200,00

20.174.626,00

5.000.000,00

4.723.800,00

5.000.000,00

5.450.826,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

4/33


Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

.......

Trim 3

Trim 4

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

70

48.02

177.767.032,00

0,00

177.767.032,00

101.620.531,00

46.759.047,00

26.115.631,00

3.271.823,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

71

48.02.01

172.920.676,00

0,00

172.920.676,00 100.000.000,00

45.000.000,00

25.000.000,00

2.920.676,00

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

72

48.02.01.01

150.810.642,00

0,00

150.810.642,00

79.529.350,00

45.000.000,00

25.000.000,00

1.281.292,00

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

73

48.02.01.02

22.110.034,00

0,00

22.110.034,00

20.470.650,00

0,00

0,00

1.639.384,00

Fondul Social European (FSE)

74

48.02.02

4.846.356,00

0,00

4.846.356,00

1.620.531,00

1.759.047,00

1.115.631,00

351.147,00

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

75

48.02.02.01

4.497.299,00

0,00

4.497.299,00

1.449.340,00 ________

1.655.915,00

1.047.106,00

344.938,00

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

76

48.02.02.02

349.057,00

0,00

349.057,00

171.191,00

103.132,00

68.525,00

6.209,00

TOTAL CHELTUIELI

77

525.478.377,00

273.800,00

525.752.177,00; 234.637.493,00 131.192.689,00

98.103.263,00

61.818.732,00

CHELTUIELI CURENTE

78

01

450.021.246,00

273.800,00

450.295.046,001221.820.271,00

112.187.240,00

71.867.949,00

44.419.586,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

79

10

75.492.900,00

0,00

75.492.900,00

23.509.383,00

19.602.797,00

19.678.364,00

12.702.356,00

Cheltuieli salariate in bani

80

10.01

70.761.911,00

0,00

70.761.911,00

20.959.291,00

18.816.940,00

18.890.845,00

12.094.835,00

Salarii de baza

81

10.01.01

65.178.780,00

0,00

65.178.780,00

19.510.621,00

17.425.030,00

17.499.735,00

10.743.394,00

Sporuri pentru condiții de munca

82

10.01.05

827.260,00

0,00

827.260,00

216.450,00

205.190,00

204.390,00

201.230,00

Alte sporuri

83

10.01.06

22.800,00

0,00

22.800,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

84

10.01.12

474.000,00

0,00

474.000,00

135.000,00

118.500,00

118.500,00

102.000,00

Indemnizații de delegare

85

10.01.13

29.791,00

0,00

29.791,00

29.200,00

200,00

200,00

191,00

Indemnizație de hrana

86

10.01.17

4.229.280,00

0,00

4.229.280,00

1.062.320,00

1.062.320,00

1.062.320,00

1.042.320,00

Cheltuieli salariale in natura

87

10.02

3.129.980,00

0,00

3.129.980,00

2.043.980,00

.. __ ........

362.000,00

362.000,00

362.000,00

Norme de hrana

88

10.02.02

1.448.000,00

0,00

1.448.000,00

362.000,00

362.000,00

362.000,00

362.000,00

Tichete de vacanta

89

10.02.06

1.681.980,00

0,00

1.681.980,00

1.681.980,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

90

10.03

1.601.009,00

0,00

1.601.009,00

506.112,00

423.857,00

425.519,00

245.521,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

91

10.03.01

221,00

0,00

221,00

221,00

0,00

0,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft                                    5 / 33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

92

10.03.03

72,00

0,00

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

93

10.03.04

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

94

10.03.06

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

95

10.03.07

1.600.703,00

0,00

1.600.703,00

505.806,00

423.857,00

425.519,00

245.521,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

90.560.673,00

550.000,00

91.110.673,00

57.734.143,00

16.390.073,00

10.551.058,00

6.435.399,00

Bunuri si servicii

97

20.01

56.646.597,00

50.000,00

56.696.597,00

37.517.006,00

9.299.971,00

5.803.128,00

4.076.492,00

Furnituri de birou

98

20.01.01

349.013,00

0,00

349.013,00

132.186,00

76.360,00

71.890,00

68.577,00

Materiale pentru curățenie

99

20.01.02

928.300,00

0,00

928.300,00

302.081,00

187.600,00

204.777,00

233.842,00

încălzit, iluminat si forța metrica

100

20.01.03

11.190.162,00

0,00

11.190.162,00

5.067.070,00

2.665.419,00

1.589.450,00

1.868.223,00

Apa, canal si salubritate

101 ^20.01.04

26.932.233,00

j

0,00

26.932.233,00

23.363.311,00

2.889.447,00

342.740,00

336.735,00

Carburanți si lubrifiant!

102 20.01.05

513.000,00

0,00

513.000,00

196.000,00

170.000,00

107.000,00

40.000,00

Piese de schimb

103

20.01.06

8.500,00

0,00

8.500,00

500,00

1.000,00

6.000,00

1.000,00

Transport

104

20.01.07

301.543,00

0,00

301.543,00

61.467,00

92.375,00

54.966,00

92.735,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

105

20.01.08

1.108.296,00

0,00

1.108.296,00

444.574,00

315.725,00

_______________ . ..

200.967,00

147.030,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

106

20.01.09

2.800.956,00

25.000,00

2.825.956,00

1.462.256,00

696.239,00

_________________________________ .. . _________ .

387.616,00

279.845,00

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

107

20.01.30

12.514.594,00

25.000,00

12.539.594,00

6.487.561,00

2.205.806,00

2.837.722,00

1.008.505,00

Reparații curente

108 20.02

22.435.877,00

0,00

22.435.877,00

13.299.122,00

4.018.224,00

3.607.392,00

1.511.139,00

Hrana

109

20.03

1.569.504,00

0,00

1.569.504,00

585.000,00

360.000,00

292.504,00

332.000,00

Hrana pentru oameni

110

20.03.01

1.449.504,00

0,00

1.449.504,00

545.000,00

330.000,00

262.504,00

312.000,00

Hrana pentru animale

111

20.03.02

120.000,00

0,00

120.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

Medicamente si materiale sanitare

112 20.04

148.100,00

0,00

148.100,00

82.850,00

39.250,00

20.050,00

5.950,00

Medicamente

113

20.04.01

32.900,00

0,00

32.900,00

11.850,00

10.350,00

5.350,00

5.350,00

Materiale sanitare

114 ;20.04.02

82.200,00

0,00

82.200,00

45.750,00

25.650,00

10.450,00

350,00

Dezinfectant!

115

20.04.04

33.000,00

0,00

33.000,00

25.250,00

3.250,00

4.250,00

250,00

©ELCEB, Adi-ComSoft

6/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Bunuri de natura obiectelor de inventar

116

20.05

4.658.968,00

0,00

4.658.968,00

3.817.770,00

604.118,00

188.080,00 ____

49.000,00

Uniforme si echipament

117

20.05.01

233.179,00

0,00

233.179,00

86.291,00

135.388,00

11.000,00

500,00

Lenjerie si accesorii de pat

118

20.05.03

19.400,00

0,00

19.400,00

9.400,00

10.000,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

119

20.05.30

4.406.389,00

0,00

4.406.389,00

3.722.079,00

458.730,00

177.080,00

48.500,00

Deplasări, detasari, transferări

120

20.06

289.974,00

0,00

289.974,00

77.200,00

133.474,00

48.300,00

31.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

121

20.06.01

195.974,00

0,00

195.974,00

54.200,00

100.474,00

25.300,00

16.000,00

Deplasări in străinătate

122

20.06.02

94.000,00

0,00

94.000,00

23.000,00

33.000,00

23.000,00

15.000,00

Materiale de laborator

123 20.09

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

124

20.11

68.100,00

0,00

68.100,00

19.020,00

12.800,00

22.400,00

13.880,00

consultanta si expertiza

125

20.12

10.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

126

20.13

394.818,00

0,00

394.818,00

110.149,00

92.112,00

82.008,00

110.549,00

Protecția muncii

127! 20.14

39.000,00

0,00

39.000,00

8.050,00

12.850,00

14.100,00

4.000,00

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

128

20.24

182.100,00

0,00

182.100,00

72.300,00

33.300,00

33.300,00

43.200,00

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe

129

20.24.01

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor interne

130

20.24.02

178.100,00

0,00

178.100,00

71.300,00

32.300,00

32.300,00

42.200,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

131

20.25

113.400,00

0,00

113.400,00

43.400,00

40.000,00

15.000,00

15.000,00

Alte cheltuieli

132

20.30

4.002.235,00

500.000,00

4.502.235,00

2.097.276,00

1.737.974,00

424.796,00

242.189,00

Reclama si publicitate

133

20.30.01

660.000,00

0,00

660.000,00

200.000,00

400.000,00

60.000,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

134 j20.30.03

410.400,00

0,00

410.400,00

136.633,00

192.300,00

67.167,00

14.300,00

Chirii

135 i 20.30.04

929.620,00

0,00

929.620,00

418.620,00

202.000,00

182.000,00

127.000,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

136 ! 20.30.30

2.002.215,00

500.000,00

2.502.215,00

1.342.023,00

943.674,00

115.629,00

100.889,00

TITLUL III DOBÂNZI

137 30

5.501.000,00

0,00

5.501.000,00

1.631.000,00

1.245.000,00

1.410.000,00

1.215.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

138 30.01

2.881.000,00

0,00

2.881.000,00

881.000,00

685.000,00

660.000,00

655.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

7/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

139

30.01.01

2.881.000,00

0,00

2.881.000,00 . ..

881.000,00

685.000,00

660.000,00

655.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

140

30.02

2.620.000,00

0,00

2.620.000,00

750.000,00

560.000,00

750.000,00

560.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

141

30.02.05

2.620.000,00

0,00

2.620.000,00

750.000,00

560.000,00

750.000,00

560.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

142

40

20.400.000,00

0,00

20.400.000,00

13.761.831,00

5.690.243,00

947.926,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

143

40.03

20.400.000,00

0,00

20.400.000,00

13.761.831,00

5.690.243,00

947.926,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

144

50

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

145

50.04

3.000.000,00

.....

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

............. _ _

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

146

51

5.664.000,00

n

0,00

5.664.000,00

1.668.900,00

1.852.700,00

1.112.400,00

1.030.000,00

Transferuri curente

147

51.01

5.424.000,00

0,00

5.424.000,00

1.545.300,00

1.763.700,00

1.098.000,00

1.017.000,00

Transferuri către instituții publice

148

51.01.01

5.424.000,00

0,00

5.424.000,00

1.545.300,00

1.763.700,00

1.098.000,00

1.017.000,00

Transferuri de capital

149

51.02

240.000,00

0,00

240.000,00

123.600,00

89.000,00

14.400,00

13.000,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

150 51.02.29

240.000,00

0,00

240.000,00

123.600,00

89.000,00

14.400,00

13.000,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

151

55

14.086.528,00

0,00

14.086.528,00

4.572.117,00

4.071.100,00

2.813.600,00

2.629.711,00

A. Transferuri interne

152

55.01

14.086.528,00

0,00

14.086.528,00

4.572.117,00

4.071.100,00

2.813.600,00

2.629.711,00

Programe de dezvoltare

153

55.01.13

1.231.411,00

0,00

1.231.411,00

560.000,00

287.100,00

284.600,00

99.711,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

154

55.01.42

232.117,00

0,00

. ..... . .........

232.117,00

232.117,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

155

55.01.63

12.623.000,00

0,00

12.623.000,00

3.780.000,00

3.784.000,00

2.529.000,00

2.530.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

156

57

8.874.930,00

0,00

8.874.930,00

2.203.000,00

2.542.000,00

2.044.000,00

2.085.930,00

Ajutoare sociale

157

57.02

8.874.930,00

0,00

8.874.930,00

2.203.000,00

2.542.000,00

2.044.000,00

2.085.930,00

Ajutoare sociale in numerar

158 ^57.02.01

8.289.930,00

0,00

8.289.930,00

2.140.000,00

2.322.000,00

1.874.000,00

1.953.930,00

Ajutoare sociale in natura

159

57.02.02

500.000,00

0,00

500.000,00

51.000,00

200.000,00

149.000,00

100.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

8/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

TrimZ

Trim3

Trim4

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

160

57.02.03

85.000,00

0,00

85.000,00

12.000,00

20.000,00

21.000,00

32.000,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

161

58

196.817.858,00

-276.200,00

196.541.658,00

104.237.822,00

48.398.958,00

28.297.532,00

15.607.346,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

162

58.01

191.971.502,00

-276.200,00

191.695.302,00

102.307.291,00

46.949.911,00

27.181.901,00

15.256.199,00

Finanțarea naționala

163

58.01.01

30.409.216,00

0,00

30.409.216,00

17.277.244,00

7.367.189,00

3.590.022,00

__________________ .. 7

2.174.761,00

Finanțarea externa nerambursabila

164

58.01.02

150.810.642,00

0,00

150.810.642,00

79.529.350,00

36.116.353,00 22.183.501,00

12.981.438,00

Cheltuieli neeligibile

165

58.01.03

10.751.644,00

-276.200,00

10.475.444,00

5.500.697,00

3.466.369,00

1.408.378,00

100.000,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

166

58.02

4.846.356,00

0,00

4.846.356,00

1.930.531,00

1.449.047,00

1.115.631,00

351.147,00

Finanțarea naționala

167

58.02.01

290.919,00

0,00

290.919,00

146.562,00

86.632,00

57.725,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

168

58.02.02

4.497.299,00

0,00

4.497.299,00

1.759.340,00

1.345.915,00

1.047.106,00

344.938,00

Cheltuieli neeligibile

169

58.02.03

58.138,00

0,00

58.138,00

24.629,00

16.500,00

10.800,00

6.209,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

170

59

29.623.357,00

0,00

29.623.357,00

12.502.075,00

9.394.369,00

5.013.069,00

2.713.844,00

Burse

171

59.01

3.058.000,00

0,00

3.058.000,00

0,00

910.000,00

755.000,00

1.393.000,00

Asociatii si fundatii

172

59.11

6.260.000,00

0,00

6.260.000,00

131.500,00

2.670.500,00

2.629.500,00

828.500,00

Susținerea cultelor

173

59.12

4.488.000,00

0,00

4.488.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

1.250.000,00

238.000,00

Despăgubiri civile

174 59.17

14.055.000,00

0,00

14.055.000,00

11.000.000,00

3.020.000,00

20.000,00

15.000,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

175

59.22

711.600,00

0,00

711.600,00

0,00

536.000,00

115.600,00

60.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

176

59.40

1.050.757,00

0,00

1.050.757,00

370.575,00

257.869,00

242.969,00

179.344,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

177

70

60.921.091,00

0,00

60.921.091,00

9.523.222,00

15.841.449,00

22.091.314,00

13.465.106,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

178’71

60.921.091,00

0,00

60.921.091,00

9.523.222,00

15.841.449,00

22.091.314,00

13.465.106,00

Active fixe

179

71.01

60.808.482,00

0,00

60.808.482,00

9.440.613,00

15.811.449,00

22.091.314,00

13.465.106,00

Construcții

180

71.01.01

47.939.660,00

0,00

47.939.660,00

3.154.033,00

13.020.249,00

19.644.150,00

12.121.228,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

181

71.01.02

1.836.390,00

0,00

1.836.390,00

1.407.582,00

241.700,00

155.400,00

31.708,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

9/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

182

71.01.03

2.324.324,00

0,00

2.324.324,00

325.584,00

768.500,00

635.000,00

595.240,00

Alte active fixe

183

71.01.30

8.708.108,00

0,00

8.708.108,00

4.553.414,00

1.781.000,00

1.656.764,00

716.930,00

Reparatii capitale aferente activelor fixe

184

71.03

112.609,00

0,00

112.609,00

82.609,00

30.000,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

185

79

14.536.040,00

0,00

14.536.040,00

3.294.000,00

3.164.000,00

4.144.000,00

3.934.040,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

186

81

14.536.040,00

0,00

14.536.040,00

3.294.000,00

3.164.000,00

4.144.000,00

3.934.040,00

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

187

188

81.01

81.01.05

5.860.000,00

5.860.000,00

0,00

0,00

5.860.000,00

5.860.000,00

2.130.000,00

2.130.000,00

800.000,00

800.000,00

2.130.000,00

2.130.000,00

800.000,00

800.000,00

Rambursări de credite interne

189

81.02

8.676.040,00

0,00

8.676.040,00

1.164.000,00

2.364.000,00

2.014.000,00

3.134.040,00

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

190

81.02.05

8.676.040,00

0,00

8.676.040,00

1.164.000,00

2.364.000,00

2.014.000,00

3.134.040,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

191 50.02

38.981.755,00

0,00

38.981.755,00

12.060.365,00

12.836.199,00

9.354.299,00

4.730.892,00

Autoritati publice si acțiuni externe

192

51.02

27.718.375,00

0,00

27.718.375,00

9.492.165,00

7.905.892,00

7.274.592,00

3.045.726,00

CHELTUIELI CURENTE

193

01

26.373.975,00

0,00

26.373.975,00

9.338.405,00

7.505.892,00

6.769.192,00

2.760.486,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

194

10

22.530.000,00

0,00

22.530.000,00

7.512.230,00

6.161.892,00

6.161.892,00

2.693.986,00

Cheltuieli salariale in bani

195

10.01

21.674.047,00

0,00

21.674.047,00

6.997.800,00

6.026.300,00

6.026.300,00

2.623.647,00

Salarii de baza

196

10.01.01

20.128.847,00

0,00

20.128.847,00

6.580.000,00

5.645.000,00

5.645.000,00

2.258.847,00

Sporuri pentru condiții de munca

197

10.01.05

75.200,00

0,00

75.200,00

24.800,00

16.800,00

16.800,00

16.800,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

198

10.01.12

474.000,00

0,00

474.000,00

135.000,00

118.500,00

118.500,00

102.000,00

Indemnizații de delegare

199 10.01.13

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrana

Cheltuieli salariale in natura

200

201

10.01.17

10.02

984.000,00

345.430,00

0,0^

0,00

984.000,00

345.430,00

246.000,00

345.430,00

246.000,00

0,00

246.000,00

0,00

246.000,00

0,00

Tichete de vacanta Contribuții

202

203

10.02.06

10.03

____345.430,00

510.523,00

_ 0,00 0,00

345.430,00

510.523,00

345.430,00

169.000,00

0,00

135.592,00

_     0,00

135.592,00

___0,00

70.339,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

204

10.03.07

510.523,00

0,00

510.523,00

169.000,00

135.592,00

135.592,00

70.339,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

10/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim 2

Trim 3

Trim 4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

205

20

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

1.782.200,00

1.344.000,00

607.300,00

66.500,00

Bunuri si servicii

206 20.01

1.876.000,00

0,00

1.876.000,00

788.700,00

685.000,00

362.300,00

40.000,00

Furnituri de birou

207

20.01.01

100.000,00

0,00

100.000,00

60.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

Materiale pentru curățenie

208

20.01.02

43.700,00

0,00

43.700,00

13.700,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

încălzit, iluminat si forța motrica

209

20.01.03

250.000,00

0,00

250.000,00

150.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

210 î 20.01.04

50.000,00

0,00

50.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

211 20.01.05

22.000,00

0,00

22.000,00

10.000,00

10.000,00

2.000,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

212

20.01.08

390.000,00

0,00

390.000,00

190.000,00

150.000,00

50.000,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

213

20.01.09

95.000,00

0,00

95.000,00

55.000,00

30.000,00

10.000,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

214

20.01.30

925.300,00

0,00

925.300,00

270.000,00

355.000,00

280.300,00

20.000,00

Reparatii curente

215

20.02

900.000,00

0,00

900.000,00

600.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

216

20.05

35.000,00

0,00

35.000,00

20.000,00

15.000,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

217

20.05.30

35.000,00

0,00

35.000,00

20.000,00

15.000,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări

218

20.06

52.000,00

0,00

52.000,00

16.000,00

15.000,00

13.000,00

8.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

219

20.06.01

40.000,00

0,00

40.000,00

13.000,00

12.000,00

10.000,00

5.000,00

Deplasări in străinătate

220

20.06.02

12.000,00

0,00

12.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

221

20.11

14.000,00

0,00

14.000,00

11.000,00

3.000,00

0,00

0,00

consultanta si expertiza

222 20.12

10.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

223 20.13

5.000,00

0,00

5.000,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

224

20.25

110.000,00

0,00

110.000,00

40.000,00

40.000,00

15.000,00

15.000,00

Alte cheltuieli

225

20.30

798.000,00

0,00

798.000,00

300.000,00

429.500,00

66.000,00

2.500,00

Reclama si publicitate

226 j 20.30.01 1

660.000,00

0,00

660.000,00

200.000,00

400.000,00

60.000,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

227

20.30.03

33.000,00

0,00

33.000,00

15.000,00

15.000,00

1.500,00

.......... .

1.500,00

____________________ ____

Chirii

228'20.30.04

90.000,00

0,00

90.000,00

80.000,00

10.000,00

0,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

11/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ ■ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

229

20.30.30

15.000,00

0,00

15.000,00

5.000,00

4.500,00

4.500,00

1.000,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

230

59

43.975,00

0,00

43.975,00

43.975,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

231 59.40

43.975,00

0,00

43.975,00

43.975,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

232 Î70

1

1.344.400,00

0,00

1.344.400,00

153.760,00

400.000,00

505.400,00

285.240,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

233 71

1.344.400,00

0,00

1.344.400,00

153.760,00

400.000,00

505.400,00

285.240,00

Active fixe

234

71.01

1.344.400,00

0,00

1.344.400,00

153.760,00

400.000,00

505.400,00

285.240,00

Construcții

235

71.01.01

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

236

71.01.02

105.400,00

0,00

105.400,00

0,00

50.000,00

55.400,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

237

71.01.03

159.000,00

0,00

159.000,00

18.760,00

50.000,00

50.000,00

40.240,00

Alte active fixe

238

71.01.30

1.045.000,00

0,00

1.045.000,00

100.000,00

300.000,00

400.000,00

245.000,00

Autoritati executive si legislative

239

51.02.01

27.718.375,00

0,00

27.718.375,00

9.492.165,00

7.905.892,00

7.274.592,00

3.045.726,00

Autoritati executive

240

51.02.01.03

27.718.375,00

0,00

27.718.375,00

9.492.165,00

7.905.892,00

7.274.592,00

3.045.726,00

Alte servicii publice generale

241'54.02

5.580.280,00

0,00

5.580.280,00

864.900,00

3.652.007,00

636.407,00

426.966,00

CHELTUIELI CURENTE

242

01

5.580.280,00

0,00

5.580.280,00

864.900,00

3.652.007,00

L 636.407,00

426.966,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

243 10

2.405.000,00

0,00

2.405.000,00

743.220,00

622.907,00

622.907,00

415.966,00

Cheltuieli salariate in bani

244 10.01

2.312.545,00

0,00

2.312.545,00

683.200,00

609.200,00

609.200,00

410.945,00

Salarii de baza

245

10.01.01

2.191.754,00

0,00

2.191.754,00

653.000,00

579.000,00

579.000,00

380.754,00

Indemnizații de delegare Indemnizație de hrana

246jl0.01.13

247 10.01.17

_ _ _ 791>°°

120.000,00

0,00

0,00

791,00

120.000,00

200,00

30.000,00

__     200,00 30.000,00

200,00

30.000,00

191,00

30.000,00

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

248 110.02

249 10.02.06

42.420,00

42.420,00

0,00

0,00

42.420,00

42.420,00

42.420,00

42.420,00

__0,00

0,00

____0,00

0,00

_____0,00

0,00

Contribuții

250

10.03

50.035,00

0,00

50.035,00

. .                             _i

17.600,00

13.707,00j

13.707,00

5.021,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

251

10.03.07

50.035,00

0,00

50.035,00

17.600,00

13.707,00

13.707,00

5.021,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

252

20

145.380,00

0,00

145.380,00

106.680,00

14.200,00

13.500,00

11.000,00

Bunuri si servicii

253

20.01

30.980,00

0,00

30.980,00

30.980,00

0,00

0,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft                                  12 / 33

r

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior

Influente

Total

Denumirea indicatorului bugetar

(Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

(T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim2

Trim3

Trim4

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

254

20.01.09

30.980,00

0,00

30.980,00

30.980,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

255

20.05

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

256

20.05.30

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări

257

20.06

4.700,00

0,00

4.700,00

1.500,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

258

20.06.01

4.700,00

0,00

..... .. ’

4.700,00

1.500,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli

259

20.30

79.700,00

0,00

79.700,00

44.200,00

13.000,00

12.500,00

10.000,00

Prime de asigurare non-viata

260

20.30.03

8.700,00

0,00

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

261

20.30.30

71.000,00

0,00

71.000,00

35.500,00

13.000,00

12.500,00

10.000,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

262

50

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

263

50.04

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

264

59

29.900,00

0,00

29.900,00

15.000,00

14.900,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

265

59.40

29.900,00

0,00

29.900,00

15.000,00

14.900,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

266

54.02.05

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

267 |_

54.02.10

2.499.300,00

0,00

..... n

2.499.300,00

783.920,00

652.007,00

636.407,00

426.966,00

Alte servicii publice generale

268

54.02.50

80.980,00

0,00

80.980,00

80.980,00

0,00

0,00

0,00

L__._                  _    ____

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

269

55.02

5.683.100,00

0,00

5.683.100,00

1.703.300,00

1.278.300,00

1.443.300,00

1.258.200,00

CHELTUIELI CURENTE

270 101

5.683.100,00

0,00

5.683.100,00

1.703.300,00

1.278.300,00

1.443.300,00

1.258.200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

271; 20

182.100,00

0,00

182.100,00

72.300,00

33.300,00

33.300,00

43.200,00

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

272

20.24

182.100,00

0,00

182.100,00

72.300,00

33.300,00

33.300,00

43.200,00

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe

273 20.24.01

4.000,00

0,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor interne

274 20.24.02

178.100,00

0,00

178.100,00

71.300,00

32.300,00

32.300,00

42.200,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

13/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

-

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente !

(Total-Total !

anterior) '

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

TITLUL III DOBÂNZI

275

30

5.501.000,00

0,00;

5.501.000,00

1.631.000,00

1.245.000,00

1.410.000,00

1.215.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

276

30.01

2.881.000,00

0,00;

2.881.000,00

881.000,00

685.000,00

660.000,00

655.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

277

30.01.01

2.881.000,00

0,00!

2.881.000,00

881.000,00

685.000,00

660.000,00

655.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

278

30.02

2.620.000,00

0,001 i

2.620.000,00

750.000,00

560.000,00

750.000,00

560.000,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

279

30.02.05

2.620.000,00

0,00.

L_           i

2.620.000,00

750.000,00

_______ __ _

560.000,00

750.000,00

560.000,00

Tranzacții privind datoria publica si

280 55.02.00

5.683.100,00

0,00

5.683.100,00

1.703.300,00

1.278.300,00

1.443.300,00

1.258.200,00

împrumuturi

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

281

59.02

12.483.349,00

0,00

12.483.349,00

4.769.166,00

3.179.054,00

2.861.786,00

1.673.343,00

Ordine publica si siguranța naționala

282

61.02

12.483.349,00

0,00;

12.483.349,00

4.769.166,00

3.179.054,00

2.861.786,00

1.673.343,00

CHELTUIELI CURENTE

283

01

11.639.572,00

0,00;

11.639.572,00

4.083.889,00

3.020.554,00

2.861.786,00

1.673.343,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

284

10

10.220.000,00

0,00

10.220.000,00

3.354.700,00

2.671.419,00

2.671.419,00

1.522.462,00

Cheltuieli salariate in bani

285 10.01

8.420.282,00

0,00

8.420.282,00

2.757.600,00

2.258.600,00

2.258.600,00

1.145.482,00

Salarii de baza

286

10.01.01

8.204.882,00

0,00

8.204.882,00

2.700.000,00

2.206.000,00

2.206.000,00

1.092.882,00

Sporuri pentru condiții de munca

287

10.01.05

210.400,00

0,00

210.400,00

52.600,00

52.600,00

52.600,00

52.600,00

Indemnizații de delegare

288

10.01.13

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura

289

10.02

1.619.100,00

0,00

1.619.100,00

533.100,00

362.000,00

362.000,00

362.000,00

Norme de hrana

290

10.02.02

1.448.000,00

0,00:

1.448.000,00

362.000,00

362.000,00

362.000,00

362.000,00

Tichete de vacanta

291

10.02.06

171.100,00

0,00 i

171.100,00

171.100,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

292

10.03

180.618,00

0,00;

180.618,00

64.000,00

50.819,00

50.819,00

14.980,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

293

10.03.07

180.618,00

0,00!

180.618,00

64.000,00

50.819,00

50.819,00

14.980,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

294

20

1.246.658,00

0,00!

1.246.658,00

687.189,00

300.135,00

141.367,00

117.967,00

Bunuri si servicii

295

20.01

573.670,00

0,00!

573.670,00

376.906,00

71.088,00

63.088,00

62.588,00

Furnituri de birou

296

20.01.01

4.000,00

0,00 i

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Materiale pentru curățenie

297 20.01.02

2.000,00

0,00!

2.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Carburanți si lubrifiant!

298

20.01.05

85.000,00

0,00

85.000,00

20.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

14/33

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior

Influente

Total

Denumirea indicatorului bugetar

(Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

(T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Piese de schimb

299 20.01.06

2.000,00:        0,00

2.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

300

20.01.09

146.990,00

0,00

146.990,00

61.796,00

30.398,00

27.398,00

27.398,00

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

301

20.01.30

333.680,00

0,00

333.680,00

293.110,00

13.690,00

13.690,00

13.190,00

Reparații curente

302 20.02

211.943,00

0,00

211.943,00

139.443,00

31.000,00

31.000,00

10.500,00

Medicamente si materiale sanitare

303

20.04

4.900,00

0,00

4.900,00

1.850,00

1.050,00

1.050,00

950,00

Medicamente

304

20.04.01

1.900,00

0,00

1.900,00

850,00

350,00

350,00

350,00

Materiale sanitare

305

20.04.02

2.000,00

0,00

2.000,00

750,00

450,00

450,00

350,00

Dezinfectând

306

20.04.04

1.000,00

0,00

1.000,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

307 20.05

225.365,00

0,00

225.365,00

113.297,00

107.568,00

3.000,00

1.500,00

Uniforme si echipament

308

20.05.01

167.579,00

0,00

167.579,00

70.691,00

95.388,00

1.000,00

500,00

Alte obiecte de inventar

309

20.05.30

57.786,00

0,00

57.786,00

42.606,00

12.180,00

2.000,00

1.000,00

Deplasări, detasari, transferări

310

20.06

27.000,00

0,00

27.000,00

12.500,00

13.500,00

500,00

500,00

Deplasări interne, detasari, transferări

311

20.06.01

27.000,00

0,00

27.000,00

12.500,00

13.500,00

500,00

500,00

Pregătire profesionala

312

20.13

17.000,00

0,00

17.000,00

8.000,00

8.000,00

500,00

500,00

Protecția muncii

313

20.14

4.000,00

0,00

4.000,00

500,00

2.500,00

500,00

500,00

Alte cheltuieli

314

20.30

182.780,00

0,00

182.780,00

34.693,00

65.429,00

41.729,00

40.929,00

Prime de asigurare non-viata

315 20.30.03

44.200,00

0,00

44.200,00

0,00

30.800,00

7.100,00

6.300,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

316

20.30.30

138.580,00

0,00

138.580,00

34.693,00

34.629,00

34.629,00

34.629,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

317

59

172.914,00

0,00

172.914,00

L.. . .... ^..............  ..   ...

42.000,00

49.000,00

49.000,00

32.914,00

Despăgubiri civile

318

59.17

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

319

59.40

117.914,00

0,00

117.914,00

42.000,00

29.000,00

29.000,00

17.914,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

320

70

843.777,00

0,00

843.777,00

685.277,00

158.500,00

_

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

321 71

843.777,00

0,00

843.777,00

685.277,00

158.500,00

0,00

0,00

Active fixe

322 -71.01

843.777,00

0,00

843.777,00

685.277,00

158.500,00

0,00

0,00

Construcții

323 '71.01.01

40.265,00

0,00

40.265,00

40.265,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de

324 71.01.02

639.421,00

0,00

639.421,00

574.421,00

65.000,00

0,00

0,00

transport

©ELCEB, Adi-Com Soft

15/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

325

71.01.03

70.291,00

0,00

70.291,00

26.791,00

43.500,00

0,00

0,00

Alte active fixe

326 71.01.30

93.800,00

0,00

93.800,00

43.800,00

50.000,00

0,00

0,00

Ordine publica

327 61.02.03

12.128.349,00

0,00

12.128.349,00

4.508.666,001 3.134.354,00

2.832.586,00

1.652.743,00

___________ . ______

Politie locala

328 61.02.03.04

12.128.349,00

0,00

12.128.349,00

4.508.666,00! 3.134.354,00

2.832.586,00

1.652.743,00

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

329

61.02.05

355.000,00

0,00

355.000,00

260.500,00

44.700,00

29.200,00 ........

20.600,00

_________.—

21.487.651,00

Partea a in-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

330

64.02

174.990.801,00

550.000,00

175.540.801,00

68.813.946,00

48.402.440,001 36.836.764,00

Invatamant

331; 65.02

89.833.888,00

0,00

89.833.888,00 42.503.899,00^ 23.297.359,00

15.457.083,00

8.575.547,00

CHELTUIELI CURENTE

332

01

82.999.830,00

0,00

82.999.830,00

39.339.049,00

21.084.415,00

14.420.319,00: 8.156.047,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

333

20

22.053.725,00

0,00

22.053.725,00

10.885.401,00

4.385.311,00

3.495.113,00 3.287.900,00

Bunuri si servicii

334

20.01

14.669.450,00;       0,00

14.669.450,00

6.071.450,00   3.108.580,00

2.562.449,00

2.926.971,00

Furnituri de birou

335 Ș 20.01.01

217.013,00

0,00

217.013,00

58.386,00      46.160,00

55.140,00     57.327,00

Materiale pentru curățenie

336

20.01.02

782.600,00

0,00

782.600,00

255.881,00 >    147.100,00

169.277,00    210.342,00

încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

337

20.01.03

7.496.935,00

0,00

7.496.935,00

3.407.463,00£ 1.659.799,00

984.450,00 1.445.223,00

338 20.01.04

1.224.473,00

_ 0,00 0,00

1.224.473,00

342.311,00     311.527,00

288.320,00

282.315,00

Carburanți si lubrifianti

339

20.01.05

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Piese de schimb

340 20.01.06

6.500,00

0,00

6.500,00

___________

0,00;         500,00

__                                  ’ .. J ... .                       _

5.500,00

________ . ......

500,00

Transport

341 20.01.07

301.543,00

0,00

301.543,00

61.467,00!     92.375,00

54.966,00

92.735,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

i

342 i 20.01.08

331.981,00

0,00

331.981,00

.. ... _____

103.709,00

_______________________________ .

79.175,00

155.341,00

71.517,00     77.580,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

343

20.01.09

985.486,00

0,00

985.486,00

433.980,00

216.718,00

179.447,00

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

344 20.01.30

3.312.919,00

0,00

3.312.919,00

1.408.253,00

606.603,00

716.561,00

581.502,00

Reparatii curente

Medicamente si materiale sanitare

Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar

345

346

347

348

20.02

20.04 ___

20.04.04

20.05

3.136.219,00

7.000,00

7.000,00

3.746.603,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.136.219/10

7.000,00

7.000,00

3.746.603,00

1.412.619,00 0,00 0,00

3.282.473,00

861.224,00

3.000,00

3.000,00

300.550,00

682.376,00

4.000,00

4.000,00

116.080,00

180.000,00 0,00 _______0,00 47.500,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

16/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total-Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Lenjerie si accesorii de pat

349

20.05.03

15.000,00

0,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

350

20.05.30

3.731.603,00

0,00

3.731.603,00

3.277.473,00

290.550,00

116.080,00

47.500,00

Deplasări, detasari, transferări

351

20.06

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

5.200,00

2.300,00

3.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

352

20.06.01

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

5.200,00

2.300,00

3.000,00

Materiale de laborator

353

20.09

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

354

20.11

54.100,00

0,00

54.100,00

8.020,00

9.800,00

22.400,00

13.880,00

Pregătire profesionala

355

20.13

348.818,00

0,00

348.818,00

92.149,00

76.112,00

74.008,00

106.549,00

Protecția muncii

356

20.14

19.000,00

0,00

19.000,00

2.700,00

5.300,00

10.500,00

500,00

Alte cheltuieli

357

20.30

60.035,00

0,00

60.035,00

15,990,00

14.545,00

21.000,00

8.500,00

Prime de asigurare non-viata

358

20.30.03

11.000,00

0,00

11.000,00

1.000,00

4.000,00

6.000,00

0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

359

20.30.30

49.035,00

0,00

49.035,00

14.990,00

10.545,00

15.000,00

8.500,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

360

51

500.000,00

0,00

500.000,00

150.000,00

300.000,00

50.000,00

.. .........

0,00

Transferuri curente

361 51.01

500.000,00

0,00

___

500.000,00

150.000,00

300.000,00

50.000,00

0,00

Transferuri către instituții publice

362 = 51.01.01

500.000,00

0,00

500.000,00

150.000,00

300.000,00

50.000,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

363

55

12.623.000,00

0,00

12.623.000,00 ........

3.780.000,00

3.784.000,00

2.529.000,00

2.530.000,00

A. Transferuri interne

364

55.01

12.623.000,00

0,00

12.623.000,00

3.780.000,00

3.784.000,00

2.529.000,00

2.530.000,00

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

365

55.01.63

12.623.000,00

0,00

12.623.000,00

3.780.000,00

3.784.000,00

2.529.000,00

2.530.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

366

57

1.520.000,00

0,00

1.520.000,00

63.000,00

683.000,00

180.000,00

594.000,00

Ajutoare sociale

367

57.02

1.520.000,00

0,00

__________ __

1.520.000,00

63.000,00

683.000,00

180.000,00

594.000,00

Ajutoare sociale in numerar

368

57.02.01

935.000,00

0,00

935.000,00

0,00

463.000,00

10.000,00

462.000,00

Ajutoare sociale in natura

369 i57.02.02

500.000,00

0,00

500.000,00

51.000,00

200.000,00

149.000,00

100.000,00

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

370

57.02.03

85.000,00

0,00

85.000,00

12.000,00

20.000,00

21.000,00

32.000,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

371 58

43.245.105,00

0,00

43.245.105,00

24.460.648,00

11.022.104,00

7.411.206,00

351.147,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

17/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

372 58.01

40.338.205,00

0,00

40.338.205,00

23.507.195,00

10.150.604,00

6.680.406,00

0,00

Finanțarea naționala

373 58.01.01

5.872.986,00

0,00

5.872.986,00

3.387.808,00

1.497.985,00

987.193,00

0,00 ____

Finanțarea externa nerambursabila

374

58.01.02

34.023.325,00

0,00

34.023.325,00

19.878.440,00

8.530.050,00

5.614.835,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

375

58.01.03

441.894,00

0,00

441.894,00

240.947,00

122.569,00

78.378,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

376 58.02

2.906.900,00

0,00

2.906.900,00

953.453,00

871.500,00

730.800,00

351.147,00

Finanțarea externa nerambursabila

377

58.02.02

2.848.762,00

0,00

2.848.762,00

928.824,00

855.000,00

720.000,00

344.938,00

Cheltuieli neeligibile

378

58.02.03

58.138,00

0,00

58.138,00

24.629,00

16.500,00

10.800,00

6.209,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

379

59

3.058.000,00

0,00

3.058.000,00

0,00

910.000,00

755.000,00

1.393.000,00

Burse

380

59.01

3.058.000,00

0,00

3.058.000,00

0,00

910.000,00

755.000,00

1.393.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

381

70

6.834.058,00

0,00

6.834.058,00

3.164.850,00

2.212.944,00

1.036.764,00

419.500,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

382

71

6.834.058,00

0,00

6.834.058,00

3.164.850,00

2.212.944,00

1.036.764,00

419.500,00

Active fixe

383

71.01

6.721.449,00

0,00

6.721.449,00

3.082.241,00

2.182.944,00

1.036.764,00

419.500,00

Construcții

384

71.01.01

3.520.587,00

0,00

3.520.587,00

508.343,00

1.812.244,00

800.000,00

400.000,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

385

71.01.02

124.118,00

0,00

124.118,00

102.418,00

21.700,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

386

71.01.03

157.516,00

0,00

157.516,00

157.516,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

387

71.01.30

..........

2.919.228,00

0,00

2.919.228,00

2.313.964,00

____________

349.000,00

236.764,00

19.500,00

Reparatii capitale aferente activelor fixe

388

71.03

112.609,00

0,00

112.609,00

82.609,00

30.000,00

0,00

0,00

Invatamant preșcolar si primar

389 ! 65.02.03

16.176.376,00

-29.200,00

16.147.176,00

7.054.939,00

3.921.348,00

2.778.523,00

2.392.366,00

Invatamant preșcolar

390 65.02.03.01

12.121.856,00

0,00

12.121.856,00

5.807.004,00

2.854.089,00

2.028.523,00

1.432.240,00

Invatamant primar

391

65.02.03.02

4.054.520,00

-29.200,00

4.025.320,00

1.247.935,00

1.067.259,00

750.000,00

960.126,00

Invatamant secundar

392

65.02.04

55.237.961,00

29.200,00

55.267.161,00

25.869.684,00

14.005.645,00

9.240.651,00

6.151.181,00

Invatamant secundar inferior

393

65.02.04.01

9.656.939,00

609.200,00

10.266.139,00

3.461.657,00

2.577.529,00

2.112.741,00

2.114.212,00

Invatamant secundar superior

394

65.02.04.02

45.469.172,00

-580.000,00

44.889.172,00

22.408.027,00

11.375.076,00

7.126.550,00

3.979.519,00

Invatamant profesional

395 65.02.04.03

111.850,00

0,00

111.850,00

0,00

53.040,00

1.360,00

57.450,00

Invatamant postlîceal

396

65.02.05

500.000,00

0,00

500.000,00

150.000,00

300.000,00

50.000,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft                                  18 / 33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

397

65.02.50

17.919.551,00

0,00

17.919.551,00

9.429.276,00

5.070.366,00

3.387.909,00

32.000,00

Sanatate

398

66.02

5.326.047,00 550.000,00

5.876.047,00   1.800.227,00

1.790.631,00

1.184.398,00

1.100.791,00

CHELTUIELI CURENTE

399

01

5.326.047,00 550.000,00

5.876.047,00

1.800.227,00

1.790.631,00

1.184.398,00

1.100.791,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

400 10

4.474.900,00:       0,00

4.474.900,00

1.171.527,00

1.071.631,00: 1.147.398,00

1.084.344,00

Cheltuieli salariate in bani

401

10.01

4.307.830,00

0,00

4.307.830,00

1.078.541,00   1.048.050,00 1.122.150,00

1.059.089,00

Salarii de baza

402

10.01.01

4.075.630,00

0,00

4.075.630,00

1.020.491,00

990.000,00

1.064.100,00

1.001.039,00

Alte sporuri

403

10.01.06

22.800,00

0,00

22.800,00

5.700,00

5.700,00'      5.700,00

5.700,00

Indemnizație de hrana

404 110.01.17

209.400,00;       0,00 î    209.400,00

52.350,00

52.350,00

52.350,00

52.350,00

Cheltuieli salariate in natura

405

10.02

70.080,00

0,00

__ _ _ .

70.080,00

....______________

70.080,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

406

10.02.06

70.080,00

0,00

70.080,00

70.080,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

407 10.03

96.990,00

0,00

96.990,00

22.906,00

23.581,00

25.248,00

25.255,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

408 10.03.07

96.990,00

0,00

96.990,00

22.906,00:     23.581,00

25.248,00

25.255,00

409

20

800.000,00

550.000,00

1.350.000,00

613.000,00

707.000,00

25.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii

410

20.01

80.000,00 50.000,00     130.000,00

38.000,00

82.000,00

10.000,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

411

20.01.09

22.000,00

25.000,00

47.000,00

11.000,00

36.000,00

0,00

i

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

412

20.01.30

58.000,00

.. .. ..

25.000,00

83.000,00

27.000,00

46.000,00

10.000,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

413 120.04

90.000,00

0,00

90.000,00

45.000,00

25.000,00.     15.000,00

5.000,00

Medicamente

Materiale sanitare

414 i 20.04.01 _

415 20,04.02

30.000,00

60.000,00

0,00

0^00

0,00

30.000,00

60.000,00

10.000,00      10.000,00

35.000,00      15.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

416

20.05

130.000,00

130.000,00

i3o.ooo,oo:           0,00           0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

417 20.05.30

130.000,00

0,00

130.000,00

__130.000,00

400.000,00

0,00           0,00

Alte cheltuieli

418

20.30

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

600.000,00

0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

419

_ ______

20.30.30

500.000,00' 500.000,00: 1.000.000,00

400.000,00

600.000,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

420 ,59

51.147,00

0,00 i      51.147,00

15.700,00      12.000,00     12.000,00

11.447,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

421 59.40

1

51.147,00'       0,00^      51.147,00

15.700,00

12.000,00

12.000,00:     11.447,00

©ELCEB, Adi-Com Soft                                  19 / 33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Servicii de sanatate publica

422

66.02.08

4.626.047,00

0,00

4.626.047,00

1.232.227,00

1.108.631,00

1.184.398,00

1.100.791,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

423

66.02.50

700.000,00

550.000,00

1.250.000,00

568.000,00

682.000,00

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

424

66.02.50.50

700.000,00

550.000,00

1.250.000,00

568.000,00

682.000,00

0,00

0,00

...

Cultura, recreere si religie

425 67.02

49.525.114,00

0,00

49.525.114,00

15.658.843,00^

15.631.778,00 12.850.289,00

5.384.204,00

CHELTUIELI CURENTE

426

01

43.510.126,00

.....       _j

0,00

___. .

43.510.126,00

14.537.100,00

14.801.778,00

10.565.289,00

3.605.959,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

427

10

8.610.000,00

0,00

8.610.000,00

2.753.790,00

2.277.455,00

2.277.455,00

1.301.300,00

Cheltuieli salariale in bani

428

10.01

8.196.236,00

0,00

8.196.236,00

2.455.500,00

2.227.340,00

2.227.340,00

1.286.056,00

Salarii de baza

429

10.01.01

7.481.876,00

0,00

7.481.876,00

2.270.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

1.111.876,00

Sporuri pentru condiții de munca

430 i 10.01.05 ________

69.360,00

0,00

69.360,00

20.500,00

17.340,00

17.340,00

14.180,00

Indemnizații de delegare

431

10.01.13

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00 _________ ’

0,00

Indemnizație de hrana

432

10.01.17

640.000,00

0,00

640.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

Cheltuieli salariale in natura

433 10.02

235.290,00

0,00

235.290,00

235.290,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

434

10.02.06

235.290,00

0,00

235.290,00

235.290,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

435 10.03

178.474,00

0,00

178.474,00

63.000,00

50.115,00

50.115,00

15.244,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

436 10.03.07

178.474,00

0,00

178.474,00

63.000,00

50.115,00

50.115,00

15.244,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

437 120

5.611.540,00

0,00

5.611.540,00

2.539.991,00 __

2.005.731,00

767.207,00

298.611,00

Bunuri si servicii

438

20.01

3.179.064,00

0,00

3.179.064,00

1.656.191,00

1.213.231,00

288.031,00

21.611,00

Furnituri de birou

439 i 20.01.01

5.000,00

0,00

5.000,00

1.500,00

3.000,00

500,00

0,00

Materiale pentru curățenie

440 20.01.02

24.000,00

0,00

24.000,00

13.000,00

8.000,00

3.000,00

0,00

încălzit, iluminat si foita motrica

441

20.01.03

371.620,00

0,00

371.620,00

195.000,00

138.620,00

38.000,00

0,00

Apa, canal si salubritate

442

20.01.04

126.760,00

0,00

126.760,00

104.000,00

20.920,00

920,00

920,00

Carburanți si lubrifianti

443 20.01.05

300.000,00

0,00

300.000,00

140.000,00

100.000,00

60.000,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

444

20.01.08

18.000,00

0,00

1

18.000,00;       7.000,00

6.000,00

5.000,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

445

20.01.09

917.000,00

0,00

917.000,00

506.000,00

356.000,00

55.000,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

446

20.01.30

1.416.684,00

0,00

1.416.684,00

689.691,00

580.691,00

125.611,00

20.691,00

©ELCEB, Adi-ComSoft

20/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod. rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total-Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim2

Trim 3

Trim 4

Reparatii curente

447 20.02

1.711.576,00

0,00

1.711.576,00

580.000,00

523.000,00

358.576,00

250.000,00

Medicamente si materiale sanitare

448 j 20.04

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

449

20.04.02

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

450

20.05

240.000,00

0,00

240.000,00

76.000,00

130.000,00

34.000,00

0,00

Uniforme si echipament

451

20.05.01

60.000,00

0,00

60.000,00

10.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

Alte obiecte de inventar

452

20.05.30

180.000,00

0,00

180.000,00

66.000,00

90.000,00

24.000,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări

453

20.06

112.200,00

0,00

112.200,00

35.200,00

40.000,00

25.000,00

12.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

454

20.06.01

30.200,00

0,00

30.200,00

15.200,00

10.000,00

5.000,00

0,00

Deplasări in străinătate

455

20.06.02

82.000,00

0,00

82.000,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00

12.000,00

Pregătire profesionala

456

20.13

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2.000,00

3.000,00

0,00

Protecția muncii

457

20.14

500,00

0,00

500,00

100,00

300,00

100,00

0,00

Alte cheltuieli

458

20.30

363.000,00

0,00

363.000,00

192.500,00

97.000,00

58.500,00

15.000,00

Prime de asigurare non-viata

459

20.30.03

148.000,00

0,00

148.000,00

67.500,00

51.000,00

29.500,00

0,00

Chirii

460 j 20.30.04

80.000,00

0,00

80.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

461120.30.30

135.000,00

0,00

135.000,00

100.000,00

26.000,00

9.000,00

.............

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

462

51

5.164.000,00

0,00

5.164.000,00

1.518.900,00

1.552.700,00

1.062.400,00

1.030.000,00

Transferuri curente

463 51.01

4.924.000,00

0,00

4.924.000,00

1.395.300,00

1.463.700,00

1.048.000,00

1.017.000,00

Transferuri către instituții publice

464l51.01.01

1        ...

4.924.000,00

0,00

4.924.000,00

1.395.300,00

1.463.700,00

1.048.000,00

1.017.000,00

Transferuri de capital

465

51.02

240.000,00

0,00

240.000,00

123.600,00

89.000,00

14.400,00

13.000,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

466

51.02.29

240.000,00

0,00

240.000,00

123.600,00

89.000,00

14.400,00

13.000,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

467 ,58

13.222.638,00

0,00

13.222.638,00

6.686.319,00

3.921.792,00

2.614.527,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

468

58.01

13.222.638,00

0,00

13.222.638,00

6.686.319,00

3.921.792,00

2.614.527,00

0,00

Finanțarea naționala

469

58.01.01

1.983.396,00

0,00

1.983.396,00

1.002.948,00

588.269,00

392.179,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

470 158.01.02

11.239.242,00

0,00

11.239.242,00

5.683.371,00

3.333.523,00

2.222.348,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

21/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total-Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

471

59

10.901.948,00

0,00

10.901.948,00

1.038.100,00

5.044.100,00

3.843.700,00

976.048,00

Asociatii si fundatii

472

59.11

5.740.000,00

0,00

5.740.000,00

0,00

2.540.000,00

2.500.000,00

700.000,00

Susținerea cultelor

473

59.12

4.488.000,00

0,00

4.488.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

1.250.000,00

238.000,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

474

59.22

521.600,00

0,00

521.600,00

0,00

466.000,00

55.600,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

475

59.40

152.348,00

0,00

152.348,00

38.100,00

38.100,00

38.100,00

38.048,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

476

70

4.654.988,00

0,00

4.654.988,00

771.743,00

480.000,00

1.935.000,00

1.468.245,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

477

71

4.654.988,00

0,00

4.654.988,00

771.743,00

480.000,00

1.935.000,00

1.468.245,00

Active fixe

478

71.01

4.654.988,00

0,00

4.654.988,00

771.743,00

480.000,00

1.935.000,00

1.468.245,00

Construcții

479

71.01.01

3.536.537,00

0,00

3.536.537,00

0,00

300.000,00

1.800.000,00

1.436.537,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

480

71.01.02

823.451,00

0,00

823.451,00

591.743,00

100.000,00

100.000,00

31.708,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

481

71.01.03

130.000,00

0,00

130.000,00

15.000,00

80.000,00

35.000,00

0,00

Alte active fixe

482

71.01.30

165.000,00

0,00

165.000,00

165.000,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

483

79

1.360.000,00

0,00

1.360.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

310.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

484

81

1.360.000,00

0,00

1.360.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

310.000,00

Ramhursari de credite interne

485

81.02

1.360.000,00

0,00

1.360.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

310.000,00

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

486

81.02.05

1.360.000,00

0,00

1.360.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

310.000,00

Servicii culturale

487

67.02.03

19.427.021,00

0,00

19.427.021,00

8.872.653,00

5.663.723,00

3.827.034,00

1.063.611,00

Instituții publice de spectacole si concerte

488

67.02.03.04

5.577.640,00

0,00

5.577.640,00

1.712.591,00

1.660.931,00

1.152.507,00

1.051.611,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

489

67.02.03.12

13.072.638,00

0,00

13.072.638,00

6.536.319,00

3.921.792,00

2.614.527,00

0,00

Alte servicii culturale

490 ; 67.02.03.30

776.743,00

0,00

776.743,00

623.743,00

81.000,00

60.000,00

12.000,00

Servicii recreative si sportive

491 67.02.05

24.701.893,00

0,00

24.701.893,00

5.573.590,00

7.528.055,00

7.617.655,00

3.982.593,00

Sport

492

67.02.05.01 _

5.866.000,00 ____________________________________’________

0,00

5.866.000,00

0,00

2.566.000,00

2.550.000,00

750.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

22/33


Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim2

Trim 3

Trim 4

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

493

67.02.05.03

18.835.893,00

0,00

18.835.893,00

5.573.590,00

4.962.055,00

5.067.655,00

3.232.593,00

Servicii religioase

494

67.02.06

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

495

67.02.50

5.196.200,00

0,00

5.196.200,00

1.212.600,00

2.440.000,00

1.305.600,00

238.000,00

Asigurări si asistenta sociala

496 68.02

„ __

30.305.752,00

0,00

30.305.752,00

8.850.977,00

7.682.672,00

7.344.994,00

6.427.109,00

CHELTUIELI CURENTE

497

01

29.883.507,00

0,00

29.883.507,00

8.743.460,00

7.520.672,00

7.244.994,00

6.374.381,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

498

10

19.040.000,00

0,00

19.040.000,00

5.409.360,00

4.703.003,00

4.703.621,00

4.224.016,00

Cheltuieli salariale in bani

499

10.01

18.007.494,00

0,00

18.007.494,00

4.680.250,00

4.599.050,00

4.599.655,00

4.128.539,00

Salarii de baza

500

10.01.01

15.949.314,00

0,00

15.949.314,00

4.164.130,00

4.085.030,00

4.085.635,00

3.614.519,00

Sporuri pentru condiții de munca

501

10.01.05

346.300,00

0,00

346.300,00

86.650,00

86.550,00

86.550,00

86.550,00

Indemnizații de delegare

502

10.01.13

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrana

503 10.01.17

1.709.880,00

0,00

1.709.880,00

427.470,00

427.470,00

427.470,00

427.470,00

Cheltuieli salariale in natura

504

10.02

619.510,00

0,00

619.510,00

619.510,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

505

10.02.06

619.510,00

0,00

619.510,00

619.510,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

506

10.03

412.996,00

0,00

412.996,00

109.600,00

103.953,00

103.966,00

95.477,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

507

10.03.07

412.996,00

0,00

412.996,00

109.600,00

103.953,00

103.966,00

95.477,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

508

20

2.401.504,00

0,00

2.401.504,00

920.900,00

663.900,00

393.604,00

423.100,00

Bunuri si servicii

509

.... _____________________________________

20.01

449.600,00

0,00

449.600,00 ........ _                            ________1

190.250,00

95.150,00

92.100,00

72.100,00

Furnituri de birou

510

20.01.01

8.000,00

0,00

8.000,00

3.300,00

2.200,00

....____

2.250,00

_______ _

250,00

Materiale pentru curățenie

511; 20.01.02

36.000,00

0,00

36.000,00

9.000,00

12.000,00

12.000,00

3.000,00

încălzit, iluminat si forța motrica

512

20.01.03

152.000,00

0,00

152.000,00

70.000,00

27.000,00

27.000,00

28.000,00

Apa, canal si salubritate

513

20.01.04

23.000,00

0,00

23.000,00

12.000,00

4.000,00

3.500,00

3.500,00

Carburanți si lubrifianti

514

20.01.05

21.000,00

0,00

21.000,00

6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

515

20.01.08

7.600,00

0,00

7.600,00

1.950,00

1.950,00

1.850,00

1.850,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

516

20.01.09

52.000,00

0,00

52.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

23/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Alte bunuri si servicii pentru

517

20.01.30

150.000,00

0,00

150.000,00

75.000,00

30.000,00

27.500,00

17.500,00

întreținere si funcționare

_______

Reparatii curente

518

20.02

278.000,00

0,00

278.000,00

70.000,00

188.000,00

10.000,00

10.000,00

Hrana

519

20.03

1.449.504,00

0,00

1.449.504,00

545.000,00

330.000,00

262.504,00

312.000,00

Hrana pentru oameni

520

20.03.01

1.449.504,00

0,00

1.449.504,00

545.000,00

330.000,00

262.504,00

312.000,00

Medicamente si materiale sanitare

521 i 20.04

46.000,00

0,00

46.000,00

36.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Medicamente

522

20.04.01

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

523

20.04.02

20.000,00

0,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

524

20.04.04

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 525

20.05

31.000,00

0,00

31.000,00

26.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

526

20.05.01

5.600,00

0,00

5.600,00

5.600,00

__...... ..... 7 _

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

527

20.05.03

4.400,00

0,00

4.400,00

4.400,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

528

20.05.30

21.000,00

0,00

21.000,00

16.000,00

5.000,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări

529

20.06

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

530

20.06.01

20.000,00

0,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Pregătire profesionala

531

20.13

14.000,00

0,00

14.000,00

6.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Protecția muncii

532

20.14

3.500,00

0,00

3.500,00

1.750,00

1.750,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

533

20.25

3.400,00

0,00

3.400,00

3.400,00

0,00

0,00

0,00

dispozițiilor legale

Alte cheltuieli

534

20.30

106.500,00

0,00

106.500,00

37.000,00

26.500,00

21.500,00

21.500,00

Prime de asigurare non-viata

535

20.30.03

26.500,00

0,00

26.500,00

7.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

Chirii

536 20.30.04

60.000,00

0,00

60.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

537 20.30.30

20.000,00

0,00

20.000,00

10.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

538

57

7.354.930,00

0,00

7.354.930,00

2.140.000,00

1.859.000,00

1.864.000,00

1.491.930,00

Ajutoare sociale

539 57.02

7.354.930,00

0,00

7.354.930,00

2.140.000,00

1.859.000,00

1.864.000,00

1.491.930,00

Ajutoare sociale in numerar

540 57.02.01

7.354.930,00

0,00

7.354.930,00

2.140.000,00

1.859.000,00

1.864.000,00

1.491.930,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

541'59

1.087.073,00

0,00

1.087.073,00

273.200,00

294.769,00

283.769,00

235.335,00

Asociatii si fundatii

542 :59.11

520.000,00

0,00

520.000,00

131.500,00

130.500,00

129.500,00

128.500,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

24/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim2

Trim3

Trim4

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

i

543 59.22

190.000,00

0,00

190.000,00

0,00

70.000,00

60.000,00

60.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

544

59.40

377.073,00

0,00

377.073,00^    141.700,00

94.269,00

94.269,00

46.835,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

545

70

422.245,00

0,00

422.245,00

107.517,00

162.000,00

100.000,00

52.728,00

52.728,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

546

71

422.245,00

0,00

422.245,00

107.517,00

162.000,00

100.000,00

Active fixe

547

71.01

422.245,00

0,00

422.245,00

107.517,00

162.000,00

100.000,00

52.728,00

Construcții

548 ; 71.01.01

352.728,00

0,00

352.728,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

52.728,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

549

71.01.02

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

550

551

71.01.03

71.01.30

52.517,00

12.000,00

0,00

0,00

52.517,00

_____

12.000,00

7.517,00

0,00

45.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

552

68.02.05

21.148.887,00

0,00

21.148.887,00

5.978.710,00

5.235.365,00

5.235.365,00

4.699.447,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

553 B8.02.05.02

21.148.887,00

0,00

21.148.887,00

5.978.710,00

5.235.365,00

5.235.365,00

4.699.447,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

554

68.02.06

39.000,00

0,00

39.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00

9.000,00

Crese Prevenirea excluderii sociale

555

556

68.02.11

68.02.15

3.022.245,00

6.095.620,00

__0,00 0,00

3.022.245,00

6.095.620,00

974.917,00

1.882.350,00

883.280,00

1.559.027,00

678.430,00

1.421.199,00

485.618,00

1.233.044,00

Ajutor social

557 68.02.15.01

810.000,00

0,00

0,00

0,00

810.000,00

156.500,00

225.500,00

214.500,00

213.500,00

Cantine de ajutor social

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

558

559

68.02.15.02

69.02

5.285.620,00

107.775.671,00

5.285.620,00

107.775.671,00

1.725.850,00

1.333.527,00

1.206.699,00

1.019.544,00

49.935.662,00

19.316.413,00 16.161.167,00 22.362.429,00 | |

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

560 70.02

46.519.405,00

0,00

0,00

46.519.405,00

23.975.853,00

14.618.394,00

10.632.825,00 12.068.842,00 9.199.344,00

CHELTUIELI CURENTE

561

562

563

01

23.975.853,00

11.245.320,00

5.455.090,00

4.198.352,00

3.077.091,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

10___

10.01

8.213.000,00

7.843.477,00

_ 0,00

0,00

8.213.000,00

7.843.477,00

2.564.55 6,00

2.306.400,00

JL094.490,00

2.048.400,00

^-O9367200

2.047.600,00

1.460.282,00

1.441.077,00

Salarii de baza

564

10.01.01

7.146.477,00

0,00

7.146.477,00

2.123.000,00

1.870.000,00

1.870.000,00

1.283.477,00

©ELCEB, Adi-ComSoft

25/33

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior

Influente

Total

Denumirea indicatorului bugetar

(Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

(T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Sporuri pentru condiții de munca

565

10.01.05

126.000,00

0,00

126.000,00

31.900,00

31.900,00

31.100,00

31.100,00

Indemnizații de delegare

566

10.01.13

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrana

567 j 10.01.17

566.000,00

0,00

566.000,00

146.500,00

146.500,00

146.500,00

126.500,00

Cheltuieli salariale in natura

568

10.02

198.150,00

0,00

198.150,00

198.150,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

569

10.02.06

198.150,00

0,00

198.150,00

198.150,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

570

10.03

171.373,00

0,00

171.373,00

60.006,00

46.090,00

46.072,00

19.205,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

571

10.03.01

221,00

0,00

221,00

221,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

572

10.03.03

72,00

0,00

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

573

10.03.04

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

574

10.03.06

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

575

10.03.07

171.067,00

0,00

171.067,00

59.700,00

46.090,00

46.072,00

19.205,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

576

20

13.874.909,00

0,00

13.874.909,00

7.497.120,00

2.791.000,00

2.035.080,00

1.551.709,00

Bunuri si servicii

577

20.01

7.612.080,00

0,00

7.612.080,00

4.657.000,00

1.258.000,00

993.080,00

704.000,00

Furnituri de birou

578

20.01.01

15.000,00

0,00

15.000,00

8.000,00

4.000,00

3.000,00

0,00

Materiale pentru curățenie

579

20.01.02

40.000,00

0,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

încălzit, iluminat si forța motrica

580

20.01.03

2.761.000,00

0,00

2.761.000,00

1.104.000,00

734.000,00

534.000,00

389.000,00

Apa, canal si salubritate

581

20.01.04

2.030.000,00

0,00

2.030.000,00

1.865.000,00

65.000,00

50.000,00

50.000,00

Carburanți si lubrifiant!

582

20.01.05

75.000,00

0,00

75.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

583

20.01.08

175.000,00

0,00

175.000,00

70.000,00

40.000,00

35.000,00

30.000,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

584

20.01.09

550.000,00

0,00

550.000,00

350.000,00

75.000,00

65.000,00

60.000,00

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

!

585 120.01.30

1.966.080,00

0,00

1.966.080,00

1.230.000,00

310.000,00

276.080,00

150.000,00

Reparatii curente

586

20.02

4.351.709,00

0,00

4.351.709,00

1.750.000,00

1.050.000,00

850.000,00

701.709,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

587

20.05

130.000,00

0,00

130.000,00

110.000,00

15.000,00

5.000,00

0,00

Alte obiecte de inventar

588 20.05.30

130.000,00

0,00

130.000,00

110.000,00

15.000,00

5.000,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

26/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1           Trim 2

Trim 3

Trim 4

Deplasări, detasari, transferări

589

20.06

6.000,00

0,00

6.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Deplasări interne, detasari, transferări

590 20.06.01

6.000,00

0,00

6.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Pregătire profesionala

591

20.13

5.000,00

0,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

Protecția muncii

592

20.14

12.000,00

0,00

12.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Alte cheltuieli

593 20.30

1.758.120,00

0,00

0,00

1.758.120,00

972.120,00

462.000,00

182.000,00;   142.000,00

Prime de asigurare non-viata

594

20.30.03

65.000,00

65.000,00

5.000,00

60.000,00

0,00

0,00

Chirii

595

20.30.04        693.120,00

0,00

693.120,00;    287.120,00

152.000,00

152.000,00

102.000,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

596

20.30.30

1.000.000,00

0,00: 1.000.000,001    680.000,00

250.000,00

30.000,00

40.000,00

597

58

1.609.544,00

0,00

1.609.544,00

1.109.544,00

500.000,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

598

58.01

1.609.544,00

0,00

1.609.544,00

1.109.544,00

500.000,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

599

58.01.01

151.432,00

0,00

151.432,00 i 151.432,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

600

58.01.02

858.112,00

0,00

0,00

858.112,00

858.112,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

601

58.01.03

600.000,00

600.000,00

100.000,00

500.000,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

602 59

278.400,00.       0,00

278.400,00

74.100,00

69.600,00

69.600,00

65.100,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

603

59.40

278.400,00

J

0,00

278.400,00

74.100,00

69.600,00

69.600,00

65.100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

604

70

22.543.552,00

__________

0,00

22.543.552,00: 3.373.074,00

5.177.735,00

7.870.490,00 ___________ _

6.122.253,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

605

71

22.543.552,00

0,00

22.543.552,001 3.373.074,00

5.177.735,00: 7.870.490,00

6.122.253,00

Active fixe

606 71.01

22.543.552,00        0,00

22.543.552,00

3.373.074,00

5.177.735,00 7.870.490,00

6.122.253,00

Construcții

607

608

71.01.01

16.526.122,00        0,00

16.526.122,00   1.553.074,00   3.557.735,001 6.300.490,00

5.114.823,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

1.755.000,00

0,00

1.755.000,00

100.000,00;    550.000,00

550.000,00

555.000,00

Alte active fixe

609

71.01.30   ; 4.262.430,00

0,00

4.262.430,00   1.720.000,00

1.070.000,00

1.020.000,00

452.430,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

610

70.02.05   : 1.256.000,00

0,00

1.256.000,00

768.265,00    487.735,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

611’70.02.05.01

1.256.000,00       0,00

1.256.000,00

768.265,00    487.735,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

612 i 70.02.06

5.906.080,00

0,00^ 5.906.080,00

1.798.510,00

1.177.000,00

1.878.570,00

1.052.000,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

27/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim2

Trim3

Trim4

Alimentare cu gaze naturale in localitati

613

70.02.07

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

50.000,00

950.000,00

800.000,00

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

614

70.02.50

37.557.325,00

0,00

37.557.325,00

12.051.619,00

8.918.090,00

9.240.272,00

7.347.344,00

i

Protecția mediului

615 74.02

61.256.266,00

0,00

61.256.266,00

35.317.268,00

8.683.588,00

4.092.325,00

13.163.085,00

CHELTUIELI CURENTE

616

01

56.127.266,00

0,00

56.127.266,00

34.888.068,00

6.623.588,00

3.292.325,00

11.323.285,00

_________ . . ..

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

617

20

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

21.263.500,00

2.579.000,00

99.000,00

58.500,00

Bunuri si servicii

618 20.01

23.864.500,00

0,00

23.864.500,00

21.210.500,00

2.547.500,00

68.500,00

38.000,00

încălzit, iluminat si forța motrica

619

20.01.03

25.000,00

0,00

25.000,00

7.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Apa, canal si salubritate

620

20.01.04

23.478.000,00

0,00

23.478.000,00

21.000.000,00

2.478.000,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

621

20.01.08

10.000,00

0,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

622

20.01.09

1.500,00

0,00

1.500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

623

20.01.30

350.000,00

0,00

350.000,00

200.000,00

60.000,00

60.000,00

30.000,00

Reparatii curente

624

20.02

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

Hrana

625

20.03

120.000,00

0,00

120.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

Hrana pentru animale

626

20.03.02

120.000,00

0,00

120.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

627

20.05

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

628

20.05.30

1.000,00 i        0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări

629

20.06

2.000,00

0,00

2.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Deplasări interne, detasari, transferări

630

20.06.01

2.000,00

0,00

2.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Alte cheltuieli

631 20.30

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

632

20.30.04

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

633

55

1.463.528,00

0,00

1.463.528,00

792.117,00

287.100,00

284.600,00

99.711,00

A. Transferuri interne

634

55.01

1.463.528,00

0,00

1.463.528,00

792.117,00

287.100,00

284.600,00

99.711,00

Programe de dezvoltare

635

55.01.13

1.231.411,00

0,00

..

1.231.411,00

560.000,00

287.100,00

284.600,00

99.711,00

©ELCEB, Adi-Com Soft                                  28 / 33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare interconumitara

636

55.01.42

232.117,00

0,00

232.117,00

232.117,00

. .........

0,00

0,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

637

58

30.663.738,00

0,00

30.663.738,00

12.832.451,00

3.757.488,00

2.908.725,00

11.165.074,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

638

58.01

30.663.738,00

0,00

30.663.738,00

12.832.451,00

3.757.488,00

2.908.725,00

11.165.074,00

Finanțarea naționala

639

58.01.01

4.242.061,00

0,00

4.242.061,00

1.635.868,00

546.623,00

384.809,00

1.674.761,00

Finanțarea externa nerambursabila

640

58.01.02

24.831.677,00

0,00

24.831.677,00

9.836.583,00

3.210.865,00

2.293.916,00

9.490.313,00

Cheltuieli neeligibile

641 58.01.03

1.590.000,00

0,00

1.590.000,00

1.360.000,00

0,00

230.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

642

70

2.729.000,00

0,00

2.729.000,00

429.200,00

860.000,00

800.000,00

639.800,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

643 '71

2.729.000,00

0,00

2.729.000,00

429.200,00

860.000,00

800.000,00

639.800,00

Active fixe

644 i 71.01

2.729.000,00

0,00

2.729.000,00

429.200,00

860.000,00

800.000,00

639.800,00

Construcții

645

71.01.01

2.540.000,00

0,00

2.540.000,00

240.200,00

860.000,00

800.000,00

639.800,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

646 ] 71.01.02 )

139.000,00

0,00

139.000,00

139.000,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

647 71.01.30

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

648 ! 79

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

649

81

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00 __________ .

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Rambursări de credite interne

650'81.02

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

651

81.02.05

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

Reducerea si controlul poluării

652 74.02.03

134.800,00

0,00

134.800,00

71.200,00

21.200,00

21.200,00

21.200,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor

653

74.02.05

25.698.602,00

0,00

25.698.602,00

22.136.317,00

2.966.100,00

483.600,00

112.585,00

Salubritate

654

74.02.05.01

24.189.000,00

0,00

24.189.000,00

21.452.500,00

2.579.000,00

99.000,00

58.500,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

655

74.02.05.02

1.509.602,00

0,00

1.509.602,00

683.817,00

387.100,00

384.600,00

54.085,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

656

74.02.06

4.893.926,00

0,00

4.893.926,00

348.500,00

1.960.000,00

700.000,00

1.885.426,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului

657

74.02.50

30.528.938,00

0,00

30.528.938,00

12.761.251,00

3.736.288,00

2.887.525,00

11.143.874,00

©ELCEB, Adi-Com Soft                                 29/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

l

Trim 1           Trim 2

i i

Trim 3

Trim 4

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

658 79.02

191.246.801,00 -276.200,00

190.970.601,00

99.058.354,001 47.458.583,00

... . _______। . . .....

32.889.247,00

11.564.417,00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

659

80.02

8.949.206,00

0,00

8.949.206,00

1

4.006.828,001 3.327.547,00

1.514.831,00

100.000,00

CHELTUIELI CURENTE

660

01

8.949.206,00

0,00

8.949.206,00

4.006.828,00   3.327.547,00

1.514.831,00

100.000,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

661

20

90.000,00

0,00

90.000,00

30.000,00      30.000,00

30.000,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

662

20.05

90.000,00

0,00

90.000,00

30.000,00      30.000,00

30.000,00

0,00

Alte obiecte de inventar

663

20.05.30

90.000,00

0,00

90.000,00

30.000,00;     30.000,00

30.000,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramburs abile aferente cadrului financiar 2014-2020

664

58

8.859.206,00

0,00

8.859.206,00

3.976.828,00   3.297.547,00

1.484.831,00

100.000,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

665

58.01

6.919.750,00

0,00

6.919.750,00

2.999.750,00; 2.720.000,00 !

1.100.000,00

100.000,00

Cheltuieli ne eligibile

666 158.01.03

6.919.750,00

0,00

6.919.750,00

2.999.750,00' 2.720.000,00

1.100.000,00

100.000,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

667 58.02

1.939.456,00

0,00

1.939.456,00

977.078,00     577.547,00

J_ ..... ....                        . ...... ,

384.831,00

0,00

Finanțarea naționala

668

58.02.01

290.919,00

0,00

290.919,00

146.562,00      86.632,00

.. .                     ........ -i                    _____________

57.725,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

669

58.02.02

1.648.537,00

0,00

1.648.537,00

830.516,00;    490.915,00

327.106,00

0,00

Acțiuni generale economice si comerciale

670

80.02.01

8.949.206,00

0,00

8.949.206,00

4.006.828,00   3.327.547,00

1.514.831,00

100.000,00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

671

80.02.01.10

7.009.750,00

0,00

7.009.750,00

3.029.750,00; 2.750.000,00 _ . .........

1.130.000,00

100.000,00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

672

80.02.01.30

1.939.456,00

0,00

1.939.456,00

977.078,00    577.547,00

384.831,00

0,00

Combustibili si energie

—■ ’i........

!_____

673 ! 81.02

31.082.760,00

0,00

31.082.760,00

__________________________j______________________________

19.140.000,00   7.360.000,00

3.312.720,00

1.270.040,00

CHELTUIELI CURENTE

674

01

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

16.500.000,00^  5.500.000,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

675

40

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

5.500.000,00 ; 2.500.000,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

676

40.03

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

!

5.500.000,001 2.500.000,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

677 59

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

11.000.000,00   3.000.000,00

0,00

0,00

Despăgubiri civile

678

59.17

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

11.000.000,00; 3.000.000,00

0,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

30/33

1!

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

i

Influente j (Total-Total ; anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

Trim 2

Trim 3

Trim 4

CHELTUIELI DE CAPITAL

679

70

1.222.720,00

0,001

1.222.720,00

0,00

550.000,00

672.720,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

680

71

1.222.720,00

0,00'

1.222.720,00

0,00

550.000,00

672.720,00

0,00

Active fixe

681

71.01

1.222.720,00

0,00 i

1.222.720,00

0,00

550.000,00

672.720,00

0,00

Construcții

682

71.01.01

1.222.720,00

0,00

1.222.720,00

0,00

550.000,00

672.720,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

683 79

7.860.040,00

0,00!

7.860.040,00

2.640.000,00

1.310.000,00

2.640.000,00

1.270.040,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

684'81

7.860.040,00

0,00;

7.860.040,00

2.640.000,00

1.310.000,00

2.640.000,00

1.270.040,00

Rambursări de credite externe

685

81.01

5.860.000,00

0,00

5.860.000,00

2.130.000,00

800.000,00

2.130.000,00

800.000,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

686

81.01.05

5.860.000,00

0,00; i

5.860.000,00

2.130.000,00

800.000,00

2,130.000,00

800.000,00

Rambursări de credite interne

687

81.02

2.000.040,00

0,00

2.000.040,00 __

510.000,00

___________ ....

510.000,00

510.000,00

470.040,00

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

688

81.02.05

2.000.040,00

0,00 ș

2.000.040,00

510.000,00

510.000,00

510.000,00

470.040,00

Energie termica

689 i 81.02.06

24.000.040,00

0,00

24.000.040,00

17.010.000,00

6.010.000,00

510.000,00

470.040,00

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

690 81.02.50

7.082.720,00

0,00 i 1

7.082.720,00

2.130.000,00

1.350.000,00

2.802.720,00

800.000,00

1

i

Transporturi

691

84.02

146.711.851,00

-310.000,00 146.401.851,00

71.408.542,00

36.737.236,00

28.061.696,00 10.194.377,00

CHELTUIELI CURENTE

692

01

123.469.500,00

-310.000,00 123.159.500,00

70.266.741,00

30.592.966,00

17,736.756,00

4.563.037,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

693

20

16.354.857,00

0,00

16.354.857,00

11.335.862,00

1.536.496,00

2,910.587,00

571.912,00

Bunuri si servicii

694 20.01

4.311.253,00

0,00!

4.311.253,00

2.497.029,00

239.422,00

1.363.580,00

211.222,00

încălzit, iluminat si forța motrica

695

20.01.03

133.607,00

0,00'

133.607,00

133.607,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

696 20.01.08

175.715,00

i

0,00i

175.715,00

68.915,00

35.600,00

35.600,00

35.600,00

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

697

20.01.30

4.001.931,00

0,00!

4.001.931,00

2.294.507,00

203.822,00

1.327.980,00

175.622,00

Reparatii curente

698 20.02

11.840.430,00        0,00;

11.840.430,00

8.741.060,00

1.215.000,00

1.525.440,00

358.930,00

Deplasări, detasari, transferări

699

20.06

55.574,00

0,00;

55.574,00

3.500,00

52.074,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detasari, transferări

700

20.06.01

55.574,00

0,00,

55.574,00

3.500,00

52.074,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

701

20.30

147.600,00        0,00 i

147.600,00

94.273,00

30.000,00

21.567,00

1.760,00

Prime de asigurare non-viata

702

20.30.03

74.000,00

0,00'

74.000,00

32.433,00

25.000,00

16.567,00

0,00

©ELCEB, Adi-Com Soft

31/33

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

703

20.30.30

73.600,00

0,00

73.600,00

61.840,00

5.000,00

5.000,00

1.760,00

TITLUL IV SUBVENȚII

704

40

12.400.000,00

0,00! 12.400.000,00 J          1                                              J

8.261.831,00

3.190.243,00

947.926,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

705 40.03

12.400.000,00

0,00

-310.000,00

12.400.000,00

8.261.831,00

3.190.243,00

947.926,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

706 58 !

94.714.643,00

94.404.643,00

50.669.048,00

25.866.227,00

13.878.243,00

3.991.125,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

707

58.01

94.714.643,00

-310.000,00! 94.404.643,00

1

50.669.048,00

25.866.227,00

13.878.243,00

3.991.125,00

Finanțarea naționala

708

58.01.01

17.615.067,00

0,00! 17.615.067,00

10.554.914,00

4.734.312,00 ■ 1.825.841,00;    500.000,00

Finanțarea externa nerambursabila

709

710

58.01.02

76.299.576,00

0,00

76.299.576,00! 39.714.134,00

21.041.915,00; 12.052.402,00: 3.491.125,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

800.000,00

-310.000,00

490.000,00    400.000,00

90.000,00

0,00!            0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

711 170

20.326.351,00

0,00

20.326.351,00

837.801,00

5.840.270,00

9.170.940,00; 4.477.340,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

H 712 71

713 71.01

20.326.351,00

20.326.351,00

0,00 0,00

0,00

20.326.351,00

20.326.351,00

837.801,00

837.801,00

5.840.270,00

5.840.270,00

9.170.940,00

9.170.940,00

4.477.340,00

4.477.340,00

Construcții

714 j 71.01.01

20.165.701,00

20.165.701,00

677.151,00

5.840.270,00

9.170.940,00

4.477.340,00

Alte active fixe                           : 715

71.01.30

160.650,00

0,00

160.650,00

160.650,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

716 79

2.916.000,00:       0,00! 2.916.000,00!    304.000,00

*                                      '         1                                        J                                                  J

304.000,00

1.154.000,00

1.154.000,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

717 81         ! 2.916.000,00

0,00

2.916.000,00

304.000,00!    304.000,00

1.154.000,00

1.154.000,00

1.154.000,00

Rambursări de credite interne

718

81.02

2.916.000,00

0,00

2.916.000,00

304.000,00

304.000,00

1.154.000,00

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

Transport rutier

Drumuri si poduri

719 Ș81.02.05

720 84.02.03

721 <84.02.03,01

2.916.000,00

146.711.851,00

447.131,00

0,00

2.916.000,00

304.000,00

304.000,00

1.154.000,00

1.154.000,00

-310.000,00 146.401.851,00

0,00    447.131,00

71.408.542,00

447.131,00

36.737.236,00

0,00

28.061.696,00

0,00

10.194.377,00

0,00

Transport in comun

722

84.02.03.02

84.02.03.03

108.156.550,00

-310.000,001107.846.550,00

59.313.321,00

29.326.266,00 15.031.336,00

4.175.627,00

Străzi

723

38.108.170,00

0,00

38.108.170,00

11.648.090,00

7.410.970,00 13.030.360,00

6.018.750,00

Alte acțiuni economice

724 ’ 87.02

4.502.984,00

33.800,00

4.536.784,00

4.502.984,00

33.800,00          0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

725 :01

4.502.984,00

33.800,00

4.536.784,00

4.502.984,00

33.800,00

0,00

0,00

©ELCEB, Adi-ComSoft

32/33

Denumirea indicatorului bugetar

i

Cod Indicator rând bugetar !

1

Total anterior

1    (Tla+T2a+

■     T3a+T4a)

1

Influente ’ (Total-Total ! anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Triml

I

Trim 2

Trim 3

Trim 4

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1

1

726 ;58

i

4.502.984,00

33.800,00!

4.536.784,00

4.502.984,00

I

33.800,00

0,001

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

727 58.01

j 4.502.984,00

33.800,00!

4.536.784,00

4.502.984,00

33.800,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala

728 i 58.01.01

544.274,00

0,00 i

544.274,00

544.274,00

0,00!

0,00:

0,00

Finanțarea externa nerambursabila

729 ! 58.01.02

3.558.710,00

0,00;

3.558.710,00

3.558.710,00

0,001 ... ..                           .. . . .......... L -

0,00

.                     ___________________________1 .......

0,00

Cheltuieli neeligibile

730 î 58.01.03

400.000,00

33.800,00

433.800,00

400.000,00

33.800,00

0,00

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

731 87.02.05

! 4.502.984,00

33.800,00

4.536.784,00

4.502.984,00

33.800,00

0,00

0,00

!

! ;

i

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

732 96.02

:             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

REZERVE

733 97.02

j             0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0,00

EXCEDENT

734:98.02

0,00

o,oo;

0,00

0,00

0,00

0,00!

0,00

DEFICIT

735 99.02

1    134.341,00

1                                              '

0,00

134.341,00

134.341,00

0,00

0,00

0,00SEF SERVICIUL BUGET,

EC.MIREKA SOFIAN NICOARA

©ELCEB, Adî-Com Soft

33/33


MUNICIPIUL SUCEAVA                                                                    APROBAT

OrdonatdrflL^ credite

NR.             din            Ah

PROGRAMUL                       WW

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 CU FINANȚARE INTEGRALA SAU PARȚIALA DE L%fe^GET

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intem

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

460.631.307

459.341.369

273.226.191

3.132.985

62.152.502

191.253.230

3.216.224

13.471.250

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

351.712.624

350.422.686

179.502.914

1305.485

34.658.145

126.893.078

3.216.224

13.429.982

B.LUCRARI NOI

74.572.791

74.572.791

59377.385

1.827.500

16.944.034

40.605.851

0

0

C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli

34.345.892

34.345.892

34345.892

10.550323

23.754301

41.268

CAP.5L02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

TOTAL, din care:

1.344.400

1.344.400

1344.400

1344.400

0

0

0

A, LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

35.000

35.000

35.000

35.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.309.400

1.309.400

1.309.400

1.309.400

CAP.61.02.ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

TOTAL, din care:

1.329.897

1.329.897

843.777

843.777

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

526.385

526.385

40.265

40.265

B.LUCRARI NOI

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

803.512

803.512

803.512

803.512

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT

TOTAL, din care:

57.111.339

57.111.339

49.068.980

6.834.058

40.338.205

383.236

1.513.481

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

33.831.678

33.831.678

25.789.319

5.736.695

18.155.907

383.236

1.513.481

B. LUCRĂRI NOI

5.649.747

5.649.747

5.649.747

302.000

5.347.747

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

17.629.914

17.629.914

17.629.914

795.363

16.834.551

Nr, crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intem

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

TOTAL, din care:

6.678.721

6.678.721

5.634.058

5.634.058

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

B. LUCRĂRI NOI

302.000

302.000

302.000

302.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

795.363

795.363

795.363

795.363

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

TOTAL, din care:

50.432.618

50.432.618

43.434.922

1.200.000

40.338.205

383.236

1.513.481

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.250.320

28.250.320

21.252.624

1.200.000

18.155.907

383.236

1.513.481

B. LUCRĂRI NOI

5.347.747

5.347.747

5.347.747

0

5.347.747

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

16.834.551

16.834.551

16.834.551

16.834.551

CAP.67.02.INTRETINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

TOTAL, din care:

33.037.054

33.037.054

18.720.829

4.654.988

13.072.638

993.203

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

15.990.965

15.990.965

2.874.740

1.881.537

0

993.203

0

B. LUCRĂRI NOI

15.927.638

15.927.638

14.727.638

1.655.000

13.072.638

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.118.451

1.118.451

1.118.451

1.118.451

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL, din care:

422.245

422.245

422.245

422.245

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

B. LUCRĂRI NOI

352.728

352.728

352.728

352.728

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

69.517

69.517

69.517

69.517

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CENTRE BUGETARE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

352.728

352.728

352.728

352.728

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

7.517

7.517

7.517

7.517

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PRIMĂRIE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

62.000

62.000

62.000

62.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

CAP. 70.02. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:

75.423.076

74.133.138

25.596.612

0

22.543.552

1.609.544

628.766

814.750

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

56.632.646

55.342.708

11.682.182

8.629.122

1.609.544

628.766

814.750

B. LUCRĂRI NOI

12.686.000

12.686.000

7.810.000

0

7.810.000

0

0

0

C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli

6.104.430

6.104.430

6.104.430

6.104.430

CAP.74.02. PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL, din care :

52.434.608

52.434.608

34.627.471

3.960.411

30.405.466

0

261.594

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

23.376.655

23.376.655

11.587.379

3.105.785

8.220.000

0

261.594

B. LUCRĂRI NOI

28.868.953

28.868.953

22.851.092

665.626

22.185.466

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

189.000

189.000

189.000

189.000

CAP.80.02. ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

TOTAL, din care :

6.961.018

6.961.018

6.961.018

0

6.919.750

41.268

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

6.961.018

6.961.018

6.961.018

6.919.750

41.268

CAP.81.02. COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTAL, din care :

3.051.461

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

B. LUCRĂRI NOI

3.051.461

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

0

0

0

CAP. 84.02. TRANSPORTURI

TOTAL, din care :

223.091.078

223.091.078

127.990.639

1.305.485

20.326.351

94.404.643

1.211.019

10.743.141

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

214.929.164

214.929.164

122.929.029

1.305.485

15.264.741

94.404.643

1.211.019

10.743.141

B. LUCRĂRI NOI

8.001.264

8.001.264

4.900.960

4.900.960

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

160.650

160.650

160.650

160.650

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

CAP.87.02. ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

TOTAL, din care :

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

6.425.131

6.425.131

4.600.000

4.502.984

0

97.016

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

CAP.51.02. B. - Lucrări noi

Total, din care:

35.000

35.000

35.000

1

Extindere și auditare rețea de calculatoare - etaj 3 și 4

35.000

35.000

35.000

Total paragraf 01.03

35.000

35.000

35.000

CAP. 6I.02.A. Lucrări în continuare

Total, din care:

526.385

526.385

40.265

40.265

1

Extindere sistem monitorizare al municipiului Suceava etapa I

526.385

526.385

40.265

40.265

Total paragraf 61.02.03.04. poliția locală

526.385

526.385

40.265

40.265

Cap. 65.02. A. - Lucrări în continuare Centre bugetare

Total, din care:

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

1

GPN Obcini - reamenajare și recompartimentări interioare pt.amenajare cabinet medical

50.000

50.000

50.000

50.000

2

GPN Obcini - scară exterioară

40.000

40.000

40.000

40.000

3

GPP Prichindelul - amenajări și compartimentări interioare și scară exetrioară deschisă pe structura metalică execuție și conformare la exigențele de securitate ISU

2.421

2.421

2.421

2.421

4

GPN Țăndărică - amenajare curte grădiniță

391.669

391.669

391.669

391.669

5

GPN Țăndărică - anvelopare clădire grădiniță

3.095

3.095

3.095

3.095

6

Șc.gimnazială nr.6 - pavaj curte școală

69.975

69.975

69.975

69.975

7

Șc.gimnazială nr.6 - spațiu joacă GPN Norocel

15.988

15.988

15.988

15.988

8

Șc.gimnazială Ion Creangă - reabilitare rețele electrice școală

42.609

42.609

42.609

42.609

Nr.

ort.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data Începerii-an/trim;nr. si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

9

Șc.gimnazială Ion Creangă - tehnologizarea claselor pentru cursuri ordine

146.017

146.017

146.017

146.017

10

Șc.gimnazială nr.10 - sală de sport

953.000

953.000

953.000

953.000

11

Colegiul tehnic Al.I. Cuza- înlocuit tâmplărie corp clădire internat

96.725

96.725

96.725

96.725

12

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - reamenajare și modernizare grup sanitar etajul 2 internat

138.846

138.846

138.846

138.846

13

Colegiul tehnic Petru Mușat - RK instalație electrică cămin 3 parter

2.500

2.500

2.500

2.500

14

Colegiul tehnic Petru Mușat - RK instalație electrică cămin 3 etaj 1

200.000

200.000

200.000

200.000

15

Colegiul tehnic Petru Mușat - reabilitarea, consolidarea și realizarea unui termosistem pt. Corpul de clădire sală de sport

270.240

270.240

270.240

270.240

16

Colegiul tehnic Petru Mușat - cablare rețea de date și sisteme de securitate (supraveghere video, antiefracție și control acces) corp clădire A

58.679

58.679

58.679

58.679

17

Colegiul tehnic de industrie alimentară - anvelopare cămin nr. 1+ PT

24.200

24.200

24.200

24.200

18

Colegiul economic Dimitrie Cantemir - reparare și modernizare holuri clădire școală

191.276

191.276

191.276

191.276

19

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-sală de gimnastică

695.328

695.328

695.328

695.328

20

Liceul cu program sportiv - proiectare și execuție reabilitare instalație de iluminat în sala de sport

534.648

534.648

534.648

534.648

21

Liceul cu program sportiv - modernizare grupuri sanitare cămin vechi

21.011

21.011

21.011

21.011

22

Colegiul Național Petru Rareș - Centrul de documetare-informare și corp lab.cu ob:l-CDl

1.510.000

1.510.000

465.337

465.337

23

Colegiul Național Petru Rareș - înlocuire geamuri termopan școală

34.663

34.663

34.663

34.663

24

Colegiul Național Ștefan cel Mare - izolare termică aripă nouă (laboratoare)

88.468

88.468

88.468

88.468

Total

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data Începerii-an/trim;nr, si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:

302.000

0

302.000

302.000

1

Șc.gimnazială nr.3 - reparații acoperiș

30.000

30.000

30.000

2

Școala gimnazială nr.6- lucrări de modernizare în vederea obținerii avizului I.S.U

72.000

72.000

72.000

3

cuiegiui termic reiruMușai -Reanimarea, consolidarea și realizarea unui termosistem pentru corpul de clădire-Atelier prelucrarea lemnului-demisol parțial și parter, P.T,diriginte șantier

200.000

200.000

200.000

Total

302.000

302.000

302.000

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Primărie

Total, din care:

28.250.320

28.250.320

21.252.624

1.200.000

18.155.907

383.236

1.513.481

1

Grădiniță cu 4 săli de grupă branșamente utilități și amenajări exterioare cartier Ițcani, municipiul Suceava

410.000

410.000

200.000

200.000

2

Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava

3.167.503

3.167.503

1.584.525

1.357.216

227.309

3

Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava

4.102.729

4.102.729

2.840.746

1.892.756

947.990

Total paragraf 03.01

7.680.232

7.680.232

4.625.271

200.000

3.249.972

0

1.17S.299

1

Colegiul Național Petru Rareș — Centrul de documetare-informare și corp lab.cu ob:l-CDl

2.675.000

2.675.000

383.236

383.236

2

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava

5.601.079

5.601.079

4.970.755

4.632.573

338.182

3

îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului tehnic de industrie alimentară Suceava

5.269.629

5.269.629

5.269.628

5.269.628

4

Construire corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul național Petru Rareș

5.524.380

5.524.380

5.003.734

5.003.734

5

Colegiul Național Mihai Eminescu - finalizare lucrări și punere în funcțiune la grădinița cu program prelungit nr. 4, realizare, modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou

1.500.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

Total 04.02

20.570.088

20.570.088

16.627.353

1.000.000

14.905.935

383.236

338.182

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții

(data începerii-an/trim;nr. si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 65.02.. - Lucrări noi Primărie

Total, din care:

5.347.747

0

5.347.747

0

5.347.747

1

Creșterea eficienței energetice a cantinei internat din cadrul Colegiului Național Petru Rareș

5.347.747

5.347.747

5.347.747

Total 04.02

5.347.747

5.347.747

5.347.747

Cap. 67.02.A, - Lucrări în continuare

Total, din care:

15.990.965

15.990.965

2.874.740

1.881.537

0

993.203

0

1

Teren de sport în municipiul Suceava - Colegiul tehnic Samuil Isopescu

1.264.153

1.264.153

100.000

100.000

Total paragraf 05.01

1.264.153

1.264.153

100.000

100.000

1

Amenajare seră floricolă

2.728.000

2.728.000

1.253.000

781.537

471.463

2

Modernizare ștrand Ițcani

11.998.812

11.998.812

1.521.740

1.000.000

521.740

Total paragraf 05.03

14.726.812

14.726.812

2.774.740

1.781,537

993.203

0

Cap. 67.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

15.927.638

0

14.727.638

0

0

1.655.000

13.072.638

0

0

1

Reabilitare Curtea Domnească din mun. Suceava

13.072.638

13.072.638

13.072.638

Total paragraf 03.12

13.072.638

13.072.638

13.072.638

1

Modernizare locuri dejoacă

755.000

755.000

755.000

2

Acoperire amortizoare de șocuri la locuri dejoacă (covor elastic de cauciuc turnat continuu)

100.000

100.000

100.000

3

Consolidare versant vestic iaz 2 zona de agrement Tătărași; refacere alei și zone verzi

600.000

600.000

600.000

Total paragraf 05.03

1.455.000

1.455.000

1.455.000

0

0

1

Modernizare Cimitir Pacea Nou

1.400.000

200.000

200.000

Total subcapitol 06

1.400.000

200.000

200.000

Cap. 68.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:

352.728

352.728

352.728

1

Creșa nr.l- bazin cu apă șî lucrări de intervenții la construcția existentă ptobținerea autorizației de securitate la incendiu, Aleea Nucului, nr.10

352.728

352.728

352.728

Total subcapitol 11

352.728

352.728

352.728

in

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 70.02.A.- Lucrări in continuare

Total, din care:

56.632.646

55.342.708

11.682.182

8.629.122

1.609.544

628.766

814.750

Alimentare cu apă și canalizare, cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași

2.669.094

2.669.094

1.256.000

1.256.000

Total subcapitol 05.01

2.669.094

2.669.094

1.256.000

1.256.000

0

0

1

Rețele alimentare energie electrică și iluminat cartier de locuințe pt. tineri zona Tătărași, municipiul Sv

2.152.500

2.152.500

500.000

500.000

2

Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice etapa a II a

5.921.229

4.631.291

500.000

500.000

3

Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe str. Petru Comămescu, str. I.C. Brătianu

210.000

210.000

180.000

180.000

Total subcapitol 06

8.283.729

6.993.791

1.180.000

1.180.000

0

0

1

Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul tineretului DN29

5.500.000

5.500.000

2.089.182

1.500.000

589.182

Total subcapitol 07

5.500.000

5.500.000

2.089.182

1.500.000

589.182

0

1

Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava

9.134.152

9.134.152

2.424.294

1.609.544

814.750

2

Utilități la locuințe sociale

100.000

100.000

29.750

29.750

3

Măsuri de securitate fizică prevăzute în analiza de risc șî proiect pentru sediul instituției de pe bd. 1 Mai 5A

75.000

75.000

75.000

75.000

4

Măsuri de securitate tizică prevăzute in analiza ae nsc și proiect pentru sediul instituției de pe str. 22 Decembrie nr.2

25.000

25.000

23.549

23.549

Total subcapitol 50

9.334.152

9.334.152

2.552.593

128.299

1.609.544

0

814.750

1

Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară George Enescu

12.695.671

12.695.671

3.039.584

3.000.000

39.584

2

Alimentare cu energie termică și instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar

18.000.000

18.000.000

1.500.000

1.500.000

3

Alimentare cu energie electrică aparate cu autotaxare (parcometre)

150.000

150.000

64.823

64.823

Total subcapitol 50 piață

30.845.671

30.845.671

4.604.407

4.564.823

39.584

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 70.02.B.- Lucrări noi

Total, din care:

12.686.000

7.810.000

0

7.810.000

0

0

0

1

Extindere rețele de iluminat public str. Bazelor, str.

I.L, Caragiale, str. Mircea Țurcanu, str. Octavian Goga, str. Cuza Vodă - DN29

726.000

100.000

100.000

2

Instalații semaforizare

1.800.000

200.000

200.000

3

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava

100.000

100.000

100.000

4

Extindere rețele de iluminat public în municipiul Suceava -rută alternativă

100.000

100.000

100.000

5

Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițcani

200.000

200.000

200.000

6

Instalații electrice interioare la Căminul nr.2, str. Calea

Unirii nr.15

65.000

65.000

65.000

7

Alimentare energie electrică Sală Polivalentă 5000 locuri

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Total subcapitol 06

3.991.000

1.765.000

1.765.000

0

1

Racord gaze naturale Ștrand Ițcani

100.000

100.000

100.000

2

Extindere rețele gaze naturale în municipiul Suceava

100.000

100.000

100.000

3

Extindere rețea gaze naturale str. Traian Popovici

150.000

100.000

100.000

Total subcapitol 07

350.000

300.000

300.000

1

Utilități la locuințe sociale

100.000

100.000

100.000

2

Utilități la locuințe sociale - Aleea Dumbrăvii

50.000

50.000

50.000

3

Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4

Sistem de detecție și avertizare la efracție și sistem de supraveghere video ia Adăpostul pentru câini fără stăpân aparținând municipiului Suceava

95.000

95.000

95.000

5

Modernizare și extindere magazie metalică (str. Universității, nr. 2 - Sediu D.G.D.P.)

600.000

200.000

200.000

Total subcapitol 50

5.845.000

5.445.000

0

5.445.000

0

1

Reabilitare și modernizare Centrul Militar Județean

2.300.000

200.000

200.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

2

Alimetare cu energie electrică 3 parcometre

200.000

100.000

100.000

Total subcapitol 50 piață

2.500.000

300.000

300.000

Cap. 74.02. A - Lucrări in continuare

Total, din care:

23.376.655

23.376.655

11.587.379

3.105.785

8.220.000

0

261.594

1

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul

1.943.144

1.943.144

885.785

885.785

2

Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

2.420.849

2.420.849

320.000

320.000

Total paragraf 05.02

4.363.993

4.363.993

1.205.785

1.205.785

0

0

0

1

Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului, Făgetului

2.748.646

2.748.646

1.900.000

1.900.000

Total subcapitol 06

2.748.646

2.748.646

1.900.000

1.900.000

0

0

0

1

Revitalizare spațiu public urban din municipiul Suceava

16.264.016

16.264.016

8.481.594

8.220.000

261.594

Total subcapitol 50

16.264.016

16.264.016

8.481.594

0

8.220.000

261.594

Cap. 74.02.B - Lucrări noi

Total, din care:

28.868.953

22.851.092

665.626

22.185.466

0

0

1

Extindere sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate șî semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

2.327.324

260.000

260.000

Total paragraf 05.02

2.327.324

260.000

260.000

0

1

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020

345.626

345.626

345.626

2

Racord conductă DN200 str. Traian Vuia

60.000

60.000

60.000

Total subcapitol 06

405.626

405.626

405.626

0

1

Reabilitare spații destinate utilizării publice în cartierele cu comunități defavorizate (Stadion Ițcani)

8.187.626

8.187.626

8.187.626

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data Începerii-an/trim;nr. si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlu! 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

2

Zona de agrement parc Șipote

17.948.377

13.997.840

13.997.840

Total subcapitol 50

26.136.003

0

22.185.466

0

22.185.466

0

0

Cap.81.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

3.051.461

0

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

1

Deviere conducte termoficare - rețele de transport 2xDn700 str. Apeductului din municipiul Suceava

2.151.461

2.150.220

1.827.500

322.720

2

Reparații acoperiș terasă stație electrică 110 KV

250.000

250.000

250.000

3

Modul termic și racordări la instalațiile de utilități existente (apă, canalizare, rețele termice, energie electrică), str. V. Alecsandri

650.000

650.000

650.000

Total subcapitol 50

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

Cap. 84.02.A.-Lucrări în continuare

Total, din care:

214.929.164

214.929.164

122.929.029

1.305.485

15.264.741

94.404.643

1.211.019

10.743.141

I

Rută alternativă Suceava - Botoșani etapa I - pod peste râul Suceava

6.131.383

6.131.383

447.131

447.131

Total paragraf 03.01

6.131.383

6.131.383

447.131

447.131

0

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice

50.426.630

50.426.630

50.426.627

42.435.594

7.991.033

2

Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava

116.189.651

116.189.651

54.721.157

51.969.049

2.752.108

3

Stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice în municipiul Suceava

1.882.983

1.882.983

1.600.505

1.305.485

295.020

Total paragraf 03.02

168.499.264

168.499.264

106.748.289

1.305.485

295.020

94.404.643

0

10.743.141

1

Modernizare str. Lev Tolstoi

1.199.573

1.199.573

500.000

500.000

2

Drumuri și parcări cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava

12.232.000

12.232.000

200.000

200.000

3

Modernizare str. Traian Țăranu etapa I

2.613.925

2.613.925

25.319

25.319

4

Modernizare str. Crângului

2.475.444

2.475.444

1.232.314

1.232.314

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intem

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

5

Modernizare str. Ștefan Luchian

3.105.703

3.105.703

100.000

100.000

6

Modernizare str. Micșunelelor

688.342

688.342

400.000

400.000

7

Modernizare str. Barbu Ștefănescu Delavrancea

693.254

693.254

200.000

200.000

8

Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa a II a -drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 1 (drum) + Obiect 2 (canalizare pluvială)

11.000.000

11.000.000

8.125.922

8.000.000

125.922

9

Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa a II a -drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 3 - Pod peste pârâul Cetății

5.900.000

5.900.000

4.559.778

3.500.000

1.059.778

10

Drumuri și parcări, cartier DN29 Burdujeni etapa I +11 - sentința nr.303/29.10.2019

390.276

390.276

390.276

390.276

Total paragraf 03.03

40.298.517

40.298.517

15.733.609

14.522.590

0

1.211.019

_______0_______

Cap. 84.02.B.-Lucrari noi

Total, din care:

8.001.264

4.900.960

4.900.960

0

0

1

Realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Suceava

50.960

50.960

50.960

Total paragraf 03.02

50.960

50.960

50.960

1

Modernizare str. Ștefan Tomșa

1.262.449

950.000

950.000

2

Parcări de reședință

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3

Modernizare str. Emil Cioran

2.792.348

1.000.000

1.000.000

4

Modernizare extensie Aleea Jupiter

914.160

900.000

900.000

5

Modernizare str. Lipoveni (fundătura)

1.032.307

1.000.000

1.000.000

Total paragraf 03.03

8.001.264

4.850.000

4.850.000

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 87.02.A - Lucrări în continuare

Total, din care:

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

1

Centru multifuncțional Arta - Ițcani

6.425.131

6.425.131

4.600.000

4.502.984

97.016

Total subcapitol 05

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚIIȘEF SERVICIU INVESTIȚII, ȘTEFAN VĂI BEAM


ANEXA 1B

"ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII", DEFALCATA PE BUNURI REPARTIZATE:

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

TOTAL

34.345.892

10.550.323

23.754.301

41.268

CAP.51.02. AUTORITATI EXECUTIVE

Total:

1.309.400

1.309.400

1

Obținerea terenului pentru ruta alternativă Suceava Botoșani

500.000

500.000

2

Prelungire licență SintAct - soft legislativ

16.000

16.000

3

Prelungire licență - ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED; ESET MAIL SECURITY FOR LINUX; ESET FILE SECURITY PENTRU WINDOWS SERVER

39.000

39.000

4

Servicii de dezvoltare aplicație eTax

30.000

30.000

5

Licențe Microsoft Office

25

30.000

30.000

6

Achiziție sisteme de calcul (unitate+monitor)

25

80.000

80.000

7

Achiziție de sisteme portabile

3

25.000

25.000

8

Consolă multimedia

9.000

9.000

9

Instalație electrică de ridicat pentru exterior, dotată cu platformă acționată electric cu acumulatori

45.400

45.400

10

Centrală telefonică+terminale digitale

60.000

60.000

11

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

12

Soft pntru echipamente de recunoaștere faciala, masurarea tmperaturii și sistem de pontaj

100.000

100.000

13

Modernizare site primărie

30.000

30.000

14

Bust Franz cavaler Des Loges

150.000

150.000

15

Statuie Alexandru loan Cuza

150.000

150.000

Total paragraf 01.03

1.309.400

1.309.400

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total:

803.512

803.512

1

Softuri/licențe (pentru aplicația de operare a proceselor verbale de constatare a contravenției-p.v.c.c. etc.)

16

43.800

43.800

2

Sisteme de calcul (unități + monitoare)

8.791

8.791

3

Autovehicul echipat cu macara și platformă de ridicat mașini

574.421

574.421

4

Etilotest profesional cu imprimantă încorporată

9.000

9.000

5

Autoturism/autoutilitară de intrevenție

65.000

65.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

6

Rampă auto luminoasă

7.500

7.500

7

Studiu pt. Realizarea Planului de calitate a aerului pt. Municipiul Suceava

50.000

50.000

8

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

61.02.03.04. poliția locală

803.512

803.512

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

Total:

795.363

795.363

1

GPP Gulliver - xerox

15.000

15.000

2

GPP Așchiuță - extindere subsistem video (televiziune cu circuit închis)

8.000

8.000

3

GPN Obcini - videoproiector

5

14.500

14.500

4

GPP 1-2-3 - cuptor gastronomie convecție 7 tăvi

38.395

38.395

5

GPP 1 -2-3 - licențe Windows

11

10.211

10.211

6

GPP 1-2-3 - tablă interactivă

4.701

4.701

Total paragraf 03.01

90.807

90.807

1

Șc.gimnazială nr. 1. - extindere rețea internet

36.129

36.129

2

Șc.gimnazialănr.3. - imprimantă multifuncțională format A3

9.450

9.450

3

Șc.gimnazială Jean Bart - paratrăsnet

5.838

5.838

4

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - pardoseală sală sport

118.454

118.454

5

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - dispozitiv curățat/spălat pardoseală sală sport

17.700

17.700

6

Șc.gimnazială Ion Creangă - mașină de spălat - frecat - uscat pardoseli

5.700

5.700

7

Șc.gimnazială nr.10 - SF sală sport

47.000

47.000

Total paragraf 03.01

240.271

240.271

1

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - simulator auto

43.000

43.000

2

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - rețea internet locală

65.622

65.622

3

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - dotare atelier estetică și igiena corpului omenesc

36.910

36.910

4

Colegiul tehnic Petru Mușat - sistem de supraveghere video clădire corp B

58.656

58.656

5

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - autoturism

49.918

49.918

6

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - laptopuri

101.659

101.659

7

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - imprimantă

4.796

4.796

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

8

Colegiul economic Dimitrie Cantemir - laptopuri

90.224

90.224

9

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - contrabas

5.500

5.500

10

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - oboi

4.000

4.000

11

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - contor energie termică

4.000

4.000

Total paragraf 04.02

464.285

464.285

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

Total:

16.834.551

0

16.834.551

Echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat Școala on -line

16.834.551

16.834.551

Total paragraf 50

16.834.551

0

16.834.551

Cap. 67.02. ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

Total:

1.118.451

1.118.451

0

1

Sistem integrat de transport trotinete electrice pentru cetățeni și turiști în municipiul Suceava

491.743

491.743

2

Licențe necesare 1T

15.000

15.000

3

Multifuncțional color

15.000

15.000

Total paragraf 03.30

521.743

521.743

1

Ornamente luminoase

150.000

150.000

2

Freza tăiat asfalt

60.000

60.000

3

Cupă pentru excavat (utilaj multifuncțional tip Bobcat)

3.208

3.208

4

Autoutilitară mixtă

200.000

200.000

5

Freză zăpadă

10.000

10.000

6

Toalete ecologice

70.000

70.000

7

Motoferăstraie

12.000

12.000

8

Moto foarfece

3.000

3.000

9

Motofoarfece cu fir

8.500

8.500

10

Motocoase cu coș colector

7.000

7.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

11

Emondor

3.000

3.000

12

Scarifi câtor

3.000

3.000

13

Generator curent

12.000

12.000

14

Mai compactor

10.000

10.000

15

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

Total paragraf 05.03

596.708

596.708

CAP. 68.02ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ CENTRE BUGETARE

Total:

7.517

7.517

1

Creșanr.l - laptop

3.429

3.429

2

Creșa nr. 1 - imprimantă multifuncțională

4.088

4.088

Total subcapitol 11

7.517

7.517

CAP. 68.02.ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total:

62.000

62.000

1

Cuptor gastronomic - patiserie

5.000

5.000

2

Program software de gestionare și acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

12.000

12.000

3

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

Total paragraf 15.02

62.000

62.000

Cap.70.02.LQCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total:

6.104.430

6.104.430

0

Cap. 70.02. STUDII DE FEZABILITATE

Total:

4.257.312

4.257.312

0

1

Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize

160.000

160.000

2

Expertize locuințe sociale

15.000

15.000

3

Reactualizare PUG - municipiul Suceava

48.493

48.493

4

PUZ - Parcare supraterană etajată în zona primăriei municipiul Suceava, str.Ștefan Tomșa

60.869

60.869

5

PUZ - Parcare supraterană etajată, str. Comeliu Coposu

60.869

60.869

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

6

PUZ - Parcare supraterană etajată, zona Cartodrom

60.869

60.869

7

PUZ zona protejată Biserica Coconilor, Biserica Sf. Gheorghe Mirăuți, Ansamblul bisericii Sf. Dumitru situl și vechiul centru medieval

141.610

141.610

8

Note de constatare și expertize pentru lucrări de intervenție Ia clădiri proprietatea municipiului Suceava în vederea reabilitării structural arhitecturală a anvelopei acestora, conform Legii 153/05.07.2011

134.470

134.470

9

Cadastru imobiliar-edilitar

1.000.000

1.000.000

10

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică

10.000

10.000

11

Extindere rețele de iluminat public

20.000

20.000

12

Extindere rețele de alimentare cu gaze naturale

30,000

30.000

13

Utilități la locuințe sociale

23.500

23.500

14

Locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, municipiul Suceava

40.000

40.000

15

Expertiză str. Traian Țăranu

5.000

5.000

16

Expertiză str. Traian Popovici

6.000

6.000

17

Studiu topografic pe str. Traian Popovici

6.000

6.000

18

Studiu geotehnic pe str. Traian Popovici

4.000

4.000

19

Modernizare str. Traian Popovici

15.000

15.000

20

Expertiză str. Eugen Lovinescu

5.000

5.000

21

Studiu topografic pe str. Eugen Lovinescu

4.000

4.000

22

Studiu geotehnic pe str. Eugen Lovinescu

3.000

3.000

23

Modernizare str. Eugen Lovinescu

10.000

10.000

24

Expertiză str. Pictor Dumitru Dacian

5.000

5.000

25

Studiu topografic str. Pictor Dumitru Dacian

4.000

4.000

26

Studiu geotehnic str. Pictor Dumitru Dacian

3.000

3.000

27

Modernizare str. Pictor Dumitru Dacian

10.000

10.000

28

Expertiză str. Vasile Lupu

5.000

5.000

29

Modernizare str, Vasile Lupu

5.000

5.000

30

Studiu topografic pe str. Vasile Lupu

3.000

3.000

31

Studiu geotehnic pe str. Vasile Lupu

3.000

3.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

32

Expertiză str. Decebal

5.000

5.000

33

Modernizare str. Decebal

8.000

8.000

34

Studiu topografic str. Decebal

4.000

4.000

35

Studiu geotehnic str. Decebal

3.000

3.000

36

Expertiză str. Zimbrului

5.000

5.000

37

Studiu geotehnic str. Zimbrului

3.000

3.000

38

Studiu topografic str. Zimbrului

3.000

3.000

39

Modernizare str. Zimbrului

5.000

5.000

40

Expertiză str. Andrei Bemath

5.000

5.000

41

Studiu topografic str. Andrei Bemath

3.500

3.500

42

Studiu geotehnic str. Andrei Bemath

3.000

3.000

43

Modernizare str. Andrei Bemath

5.500

5.500

44

Expertiză str. Ștefan Ștefureac

5.000

5.000

45

Studiu topografic str. Ștefan Ștefureac

5.000

5.000

46

Studiu geotehnic str. Ștefan Ștefureac

4.000

4.000

47

Modernizare str. Ștefan Ștefureac

8.000

8.000

48

Expertiză str. Eternității

5.000

5.000

49

Studiu topografic str. Eternității

4.000

4.000

50

Studiu geotehnic str. Eternității

3.000

3.000

51

Modernizare str. Eternității

8.000

8.000

52

Expertiză str. Ștefan Dracinschi

5.000

5.000

53

Studiu topografic str. Ștefan Dracinschi

3.500

3.500

54

Studiu geotehnic str. Ștefan Dracinschi

3.000

3.000

55

Modernizare str. Ștefan Dracinschi

6.000

6.000

56

Expertiză str. Nicolae Titulescu

6.000

6.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI AALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

57

Studiu topografic str. Nicolae Titulescu

5.000

5.000

58

Studiu geotehnic str. Nicolae Titulescu

4.000

4.000

59

Modernizare str. Nicolae Titulescu

9.000

9.000

60

Expertiză str. Iul iu Maniu

5.000

5.000

61

Studiu topografic str. luliu Maniu

4.000

4.000

62

Studiu geotehnic str. luliu Maniu

3.000

3.000

63

Modernizare str. luliu Maniu

8.000

8.000

64

Expertiză str. Nichita Stănescu

4.000

4.000

65

Studiu topografic str, Nichita Stănescu

3.000

3.000

66

Studiu geotehnic str. Nichita Stănescu

3.000

3.000

67

Modernizare str. Nichita Stănescu

4.000

4.000

68

Expertiză str. Dobrilă Eugen

6.000

6.000

69

Studiu topografic str. Dobrilă Eugen

6.000

6.000

70

Studiu geotehnic str. Dobrilă Eugen

4.000

4.000

71

Modernizare str. Dobrilă Eugen

15.000

15.000

72

Expertiză str. Epaminonda Bucevschi

5.000

5.000

73

Studiu topografic str. Epaminonda Bucevschi

3.000

3.000

74

Studiu geotehnic str. Epaminonda Bucevschi

3.000

3.000

75

Modernizare str. Epaminonda Bucevshi

5.000

5.000

76

Expertiză str. Solidarității

5.000

5.000

77

Studiu topografic str. Solidarității

4.000

4.000

78

Studiu geotehnic str. Solidarității

3.000

3.000

79

Modernizare str. Solidarității

6.000

6.000

80

Expertiză str. It. Nicolae Cătănescu

5.000

5.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

81

Studiu topografic str. It. Nicolae Cătănescu

4.000

4.000

82

Studiu geotehnic str. It. Nicolae Cătănescu

3.000

3.000

83

Modernizare str, It. Nicolae Cătănescu

6.000

6.000

84

Expertiză str. Petru Comămescu

5.000

5.000

85

Studiu topografic str. Petru Comămescu

4.000

4.000

86

Studiu geotehnic str. Petru Comămescu

3.000

3.000

87

Modernizare str. Petru Comămescu

6.000

6.000

88

Expertiză str. Dragomima

5.000

5.000

89

Studiu topografic str. Dragomima

4.000

4.000

90

Studiu geotehnic str. Dragomima

3.000

3.000

91

Modernizare str. Dragomima

8.000

8.000

92

Modernizare str. Grigore Vindereu

15.000

15.000

93

Modernizare Cimitir Pacea Nou

20.000

20.000

94

Creșterea stabilității și limitarea alunecărilor de teren pe versantul N-E din municipiul Suceava

20.000

20.000

95

Expertiză bloc 48 A Mărășești tr.II 60 garsoniere

30.000

30.000

96

Consolidare bloc 48 A Mărășești tr.II

25.000

25.000

97

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe grupa 1, etapa I (expertiză, audit, SF)

400.000

400.000

98

Studii de fezabilitate, topografice, geotehnice și hidrologice pentru realizarea lucrărilor de traversare a cursurilor de apă cu conducte de alimentare cu apă (aducțiune, distribuție) și rețele de canalizare din municipiul Suceava, care nu asigură secțiunea de scurgere pe cursul de apă

61.900

61.900

99

Alimentare cu gaze naturale cartier pentru tineri zona Tătărași

30.000

30.000

100

Rețea canalizare str. Ștrandului, Ițcani municipiul Suceava

25.000

25.000

101

Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițcani

10.000

10.000

102

Racord gaze naturale Ștrand Ițcani

15.000

15.000

103

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție a energiei termice Cuza Vodă H și Cuza VodăI

40.000

40.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

104

Alimentare cu energie termică a Bazarului

35.000

35.000

105

Grădiniță cu 4 săli de grupă cartier Ițcani - deviere rețele (electrică / apă)

15.000

15.000

106

Instalații semaforizare

25.000

25.000

107

Rețea apă - canal la Sala polivalentă

15.000

15.000

108

Rețea alimentare cu energie electrică la Sala polivalentă

20.000

20.000

109

Rețea alimentare cu gaze naturale Sală polivalentă

20.000

20.000

110

Rețea alimentare cu energie termică Sală polivalentă

15.000

15.000

111

Centrul pentru tineret Suceava

5.000

5.000

112

Reabilitare trotuare și parcări str. Stațiunii și str. Victoriei

10.000

10.000

113

Pistă biciclete, zonă de plimbare, sistem de supraveghere video Zona Aleea Dumbrăvii

7.000

7.000

114

Acoperire amortizoare de șocuri la locul dejoacă Cora - Burdujeni

8.000

8.000

115

Modernizare Parc Mărășești

40.000

40.000

116

Modernizare locuri dejoacă

30.000

30.000

117

Acoperiri amortizoare de șocuri la locurile dejoacă (covor elastic turnat continuu)

10.000

10.000

118

Expertiză Iaz str. Universității

10.000

10.000

119

Acoperire și modernizare Patinoar artificial

65.000

65.000

120

Experiză clădire administrativă Patinoar Artificial

20.000

20.000

121

împrejmuire gard Zonă de agrement Tătărași

10.000

10.000

122

Consolidare versant vestic iaz 2 zona de agrement Tătărași; refacere alei și zone verzi

15.000

15.000

123

Rută alternativă acces cartier Europa și lucrări de sistematizare verticală, drumuri, alei, trotuare, căi de acces (expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic, SF)

50.000

50.000

124

Parcare Cimitir Pacea Nou

8.000

8.000

125

Parcări de reședință

75.000

75.000

126

Studii de amplasamente pentru parcări supraetajate

21.500

21.500

128

Parcare supraterană etajată în municipiul Suceava

170.000

170.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

129

Expertiză extensie str. Grigore Alexandru Ghica

5.000

5.000

130

Studiu topografic extensie str. Grigore Alexandru Ghica

4.000

4.000

131

Studiu geotehnic extensie str. Grigore Alexandru Ghica

4.000

4.000

132

Modernizare extensie str. Grigore Alexandru Ghica

10.000

10.000

133

Rețea canalizare menajeră pe str. Traian Popovici

30.000

30.000

134

Expertiză str. Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

135

Studiu topografic str. Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

136

Studiu geotehnic str.Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

137

Modernizare str. Cezar Petrescu tronson I

7.000

7.000

138

Sistem de detecție și avertizare la efracție și sistem de supraveghere video la Adăpostul pentru câini fără stăpân aparținând municipiului Suceava

25.000

25.000

139

Studiu geotehnic str. Căprioarei

4.000

4.000

140

Studiu topografic str. Căprioarei

3.000

3.000

141

Extindere alimentare cu apă str. Căprioarei

25.000

25.000

142

Expertiză str. Grădinilor

3.000

3.000

143

Studiu geotehnic str. Grădinilor

2.500

2.500

144

Studiu topografic str. Grădinilor

2.000

2.000

145

Modernizare str. Grădinilor

6.000

6.000

146

Expertiză str. Ștefan Octavian losif

2.500

2.500

147

Studiu geotehnic str. Ștefan Octavian losif

2.000

2.000

148

Studiu topografic str. Ștefan Octavian losif

2.000

2.000

149

Modernizare str. Ștefan Octavian losif

6.000

6.000

150

Studiu geotehnic str. Ștefăniță Vodă

2.500

2.500

151

Studiu topografic str. Ștefăniță Vodă

2.000

2.000

152

Canalizare str. Ștefăniță Vodă

8.000

8.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond sper.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

153

Renovare, modernizare și expertizare a Căminului nr.2, str. Calea Unirii nr.15

10.000

10.000

154

Apărare de mal râul Suceava

59.232

59.232

155

Expertiză str. Lipoveni (fundătura)

5.000

5.000

156

Studiu topografic str. Lipoveni (fundătura)

4.000

4.000

157

Studiu geotehnic str. Lipoveni (fundătura)

3.000

3.000

158

Modernizare str. Lipoveni (fundătura)

6.000

6.000

159

Expertiză str. I. Păun Pincio

4.000

4.000

160

Studiu topografic str. I. Păun Pincio

3.000

3.000

161

Studiu geotehnic str. I. Păun Pincio

3.000

3.000

162

Modernizare str. I, Păun Pincio

4.000

4.000

163

Expertiză str. Lascăr Luția

5.000

5.000

164

Studiu topografic str. Lascăr Luția

4.000

4.000

165

Studiu geotehnic str. Lascăr Luția

3.000

3.000