Hotărârea nr. 6/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulament de Urbanism aferent,pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente/racorduri pe teren proprietatea privată,Solicitant: S.C. UCASY BIULDARS S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulament de Urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime Dl+D2+P+4E+5parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente/racorduri pe teren proprietatea privată Solicitant: S.C. UCASY BIULDARS S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 36921/27.11.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 36922/27.11.2020 și Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. 6 lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „e” și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime Dl+D2+P+4E+5parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 1430 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 37763, situat în intravilanul municipiului Suceava -zona Tătărași.

Solicitant: S.C. UCASY BIULDARS S.R.L.(cerere nr.36318/24.11.2020)

 • a) Zonă funcțională: locuințe colective si funcțiuni complementare

Indicatori urbanistici: POT max = 40%; CUTmax = 2;

Regim de înălțime maxim = Dl+D2+P+4E+5parțial

H max. = 26,00 m fata de CTS

Spații verzi amenajate = 297.72 mp (20,82 %)

Locuri de parcare: 23 locuri de parcare (18 locuri de parcare amenajate suprateran și 5 locuri de parcare amenajate demisol).

Accesul auto și pietonal se realizează prin trei moduri:

 • 1. Accesul dinspre latura nordică se realizează din strada N. Titulescu , prin intermediul unei căi de acces publice aflate în spatele garajelor existente în zonă.

 • 2. Accesul dinspre latura vestică se realizează prin intermediul căilor de acces private, amenajate pe parcela vecină de către același beneficiar, căi de acces pavate și care prezintă un profil stradal cu lățimea de 5-6 m.

 • 3. Accesul dinspre latura sudică se face direct din strada Emil Cioran

Asigurarea utilităților se va realiza prin extindere și racordare/branșare la rețelele existente în zonă. Costurile pentru extindere/racordare/branșare la rețelele de utilități edilitare existente în zonă vor fi suportate de către investitori/beneficiari.

 • b) . Documentația de urbanism-PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

 • c) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

  Art2. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PREȘEDINTE DEfȘ^MÎ^;

  LUCIAN HARȘOVSCHIj ,

  CONTRA

  SECRETAR GWERAÎTmUNICIPIU

  Jrs. WNCIUTAC

  Nr. 6 din 28 ianuarie 2021