Hotărârea nr. 59/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru,trimestrul I al anului 2021, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2021, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 12115/16.04.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat cu nr.12116/16.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 abugetului de stat pe anul 2021;

în temeiul art.129, alin.2, lit. ”b”, alin.4, lit. ”a”, art.139, alin.3, lit. ”a” și art.196 alin 1, lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă execuția bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2021, cuprinsă în Anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2021, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE©® ȘTPINȚA


CONT SECRETAR G Jrs.


EAZĂ MUNICIPIU CIUTAC


Nr. 59 din 22 aprilie 2021

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL TRIMESTRUL /, 2021

TOTA® ^:(TUM

525.344.036

g^34^y'52

99.243.216,39

18,89%

42,32%

Venituri- Secțiunea de funcționare

266.035.900

s 119.960.732

^75:775^

28,48%

63,17%

Venituri- Secțiunea de dezvoltare

?  259.308.136

114.542.420

23.467.717,16

9,05%

20,49%

Venituri proprii

274.652.564

112.664.621

76.886.454,33

“:27'99%

68,24%

03.02

impozit pe venit

500.000

250.000

31.938,50

6,39%

12,78%

03.02.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

500.000

250.000

31.938,50

6,39%

12,78%

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit                               .     :

117.575.000

35.597.795

31.580.567^46

26,86%

88,71%

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

116.075.000

35.597.795

31.580.567,46

27,21%

88,71%

04.02.05

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Cosiliului Județean

1.500.000

0

0,00

07.02

Impozite și taxe pe proprietate

63.866.764

29.326.764

25.822 108,14

40,43%

88,05%

07.02.01

Impozite și taxe pe clădiri

52.666.764

24.166.764

22.262.791,90

42,27%

92,12%

07.02.02

Impozite și taxe pe terenuri

7.800.000

3.710.000

2.965.953,06

38,03%

79,94%

07.02.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.500.000

1.100.000

455.558,21

18,22%

41,41%

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

900.000

350.000

137.804,97

15,31%

39,37%

11.02

Sume defalcate din TVA

51.315.000

14.298.000

6.454.612

12,58%

45,14%

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

35.094.000

8.680.000

6.454.612,00

18,39%

74,36%

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

3.598.000

1.838.000

0,00

0,00%

0,00%

11.02.09

Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular

12.623.000

3.780.000

0,00

0,00%

0,00%

15.02

Taxe pe servicii specifice

90.000

25.000

238,55

0,27%

0,95%

15.02.01

Impozite pe spectacole

90.000

25.000

238,55

0,27%

0,95%

16.02

Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor

25.737.500

11.991.186

7.630.477,99

29,65%

63,63%

16.02.02

Impozit pe mijloacele de transport

19.937.500

9.391.186

6.435.033,70

32,28%

68,52%

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

4.800.000

2.200.000

899.008,37

18,73%

40,86%

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

1.000.000

400.000

296.435,92

29,64%

74,11%

30.02

Venituri din proprietate

21.300.000

11.465.576

2.783.376,54

13,07%

24,28%

30.02.05

Venituri din concesiuni si închirieri

8.800.000

4.665.576

1.195.490,09

13,59%

25,62%

30.02.50

Alte venituri din proprietate

12.500.000

6.800.000

1.587.886,45

12,70%

23,35%

33.02

Venituri din prestări de servicii si alte activități

8.803.200

4.078.200

1.077.411

12,24%

26,42%

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

8.500.000

4.000.000

1.027.272,00

12,09%

25,68%

33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

200.000

50.000

33.059,68

16,53%

66,12%

33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

100.000

25.000

17.079,00

17,08%

68,32%

33.02.50

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

3.200

3.200

0,00

34.02

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise L

500.000

250.000

84.249,71

16,85%

33,70%

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

500.000

250.000

84.249,71

16,85%

33,70%

I

■■■< «lih O 80

Amenzi, penalități și confiscări

11.400.000

1.054.974,08

9,25%

17,88%

35.02.01

Venituri din amenzi

11.400.000

5.900.000

1.054.974,08

9,25%

17,88%

36.02

Diverse venituri ■

24.700.000

13.600.000

6.783.982,58

27,47%

49,88%

36.02.06

Taxe speciale

17.900.000

10.200.000

6.531.963,01

36,49%

64,04%

36.02.50

Alte venituri

6.800.000

3.400.000

252.019,57

3,71%

7,41%

37.02

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

383.236

150.000

0,00

0,00%

0,00%

37.02.03

Varsaminte din SF pt fin SD

-60.910.178

-7.741.789

-7.740.700,00

12,71%

99,99%

37.02.04

Vărsăminte din SF

60.910.178

7.741.789

7.740.700,00

12,71%

99,99%

37.02.50

Alte transferuri voluntare

383.236

150.000

0,00

0,00%

0,00%

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri

180.100

180,100

37.130,10

20,62%

20,62%

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice

0

182,91

-

-

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

18.900

18.900

108,00

0,57%

0,57%

39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unităților adm.-teritoriale

11.200

11.200

24.338,19

217,31%

217,31%

39.02.10

Depozite speciale pt construcții de locuințe

150.000

150.000

12.501,00

8,33%

8,33%

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

21.226.204

5.770.000

/ 4.153.257

19,57%

71,98%

42.02.34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni

15.378

10.000

1.646,00

10,70%

16,46%

42.02.41

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

760.000

760.000

210.617,00

27,71%

27,71%

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020

20.450.826

5.000.000

3.940.994,23

19,27%

78,82%

45.02

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

0

0

72.500,00

-

45.02.16

Alte facilități și instrumente

72.500,00

-

-

4802

Sume primite de la UE în contul plăți lor efectuate și prefinanțări 2014-2020

177.767.032

101.620.531

11.676.393

6,57%

11,49%

48.02.01

Fondul European de Dezvoltare Regională

172.920.676

100.000.000

11.252.337,69

6,51%

11,25%

48.02.02

Fondul Social European

4.846.356

1.620.531

424.055,14

8,75%

26,17%

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL /, 2021

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

525.344.036

; ; 234.503KS2

99.243.216,39

Venituri-Secțiunea de funcționare                                                       A. ■■■

266.035.900

7 119.960.732

7^775499^23

03.02

Impozit pevenit

500.000

J 250.000

31.938,50

03.02.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

500.000

250.000

31.938,50

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

117.575.000

35.597.795

31.580.567,46

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

116.075.000

35.597.795

31.580.567,46

04.02.05

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

1.500.000

0

0,00

07.02

Impozite și taxe pe proprietate

63.866.764

29.326.764

25.822.108,14

07.02.01

Impozite și taxe pe clădiri

52.666.764

24.166.764

22.262.791,90

07.02.02

Impozite și taxe pe terenuri

7.800.000

3.710.000

2.965.953,06

07.02.03

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.500.000

1.100.000

455.558,21

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

900.000

350.000

137.804,97

11.02

Sume defalcate din TVA

51.315.000

14.298.000

6.454.612,00

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

35.094.000

8.680.000

6.454.612,00

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

3.598.000

1.838.000

0,00

11.02.09

Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular

12.623.000

3.780.000

0,00

15.02

Taxe pe servicii specifice

90.000

25.000

238,55

15.02.01

Impozite pe spectacole

90.000

25.000

238,55

16.02

Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor

? 25.737.500

11.991.186’

7.630.477,99

16.02.02

Impozit pe mijloacele de transport

19.937.500

9.391.186

6.435.033,70

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

4.800.000

2.200.000

899.008,37

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

1.000.000

400.000

296.435,92

30.02

Venituri din proprietate

21.300.000

î 11.465.576

2.783.376,54

30.02.05

Venituri din concesiuni si închirieri

8.800.000

4.665.576

1.195.490,09

30.02.50

Alte venituri din proprietate

12.500.000

6.800.000

1.587.886,45

33.02

Venituri din prestări de servicii si alte activități

8.803.200

4.078.200

1.077.411

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

8.500.000

4.000.000

1.027.272,00

33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

200.000

50.000

33.059,68

33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

100.000

25.000

17.079,00

33.02.50

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

3.200

3.200

0,00

34.02

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

500.000

250.000

84.249,71

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

500.000

250.000

84.249,71

■ 35.02

Amenzi, penalități și confiscări

r 11.400.000

‘ 5:900:000

1.054.9H08

35.02.01

Venituri din amenzi

11.400.000

5.900.000

1.054.974,08

36.02

Diverse venituri â

24.700.000,00

13.600.000,00

6.783.982,58

36.02.06

Taxe speciale

17.900.000

10.200.000

6.531.963,01

36.02.50

Alte venituri

6.800.000

3.400.000

252.019,57

37.02.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-60.526.942

-7.591.789

-7.740.700,00

37.02.03

Varsaminte din SF pt fin SD

-60.910.178

-7.741.789

-7.740.700,00

37.02.50

Alte transferuri voluntare

383.236

150.000

0

■ 42.02

Subvenții de la bugetul de stat

775.378

770.000

212.263,00

42.02.34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

15.378

10.000

1.646,00

42.02.41

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

760.000

760.000

210.617,00


DIRECTOR EXECUTIV,ȘEF SERVICIU, Ec. Mii^la>8ofian Nicoară


EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2021


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Elisabeta Văidcanu


ȘEF SERVICIU,la Sofian Nicoară


g'234^034^

Venituri- Secțiunea de dezvoltare

$59<30&lM

g 114.542.420

/ 23^7.71746

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ;

60.910.178

7.741.789

7.740.700,00

37.02.04

Varsaminte din SF

60.910.178

7.741.789

7.740.700,00

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri                                                  j

180.100

180.100

37.13040

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

18.900

18.900

108,00

39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unităților adm.-teritoriale

11.200

11.200

24.338,19

39.02.10

Depozite speciale pt construcții de locuințe

150.000

150.000

12.501,00

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

20.450.826

5.000.000

3.940.994

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020

20.450.826

5.000.000

3.940.994

45.02

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

0

0

72.500,00

45.02.16

Alte facilități și instrumente

72.500,00

48.02

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020

177.767.032

101.620.531

11.676.393

48.02.01

Fondul European de Dezvoltare Regională

172.920.676

100.000.000

11.252.338

48.02.02

Fondul Social European

4.846.356

1.620.531

424.055

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL /, 2021

525.478.377

18,23%

40,83%

V

Cheltuieli-

266.035.900

119.960.732

72.376.343,48

27,21%

60,33%

Cheltuieli-Secțiunea de dezvoltare

23.437.E

>04,05

9.03%

20,44%

51.02

Autorități executive

27.718.375

9.492.165

8.336.651,18

30,08%

87,83%

51.02.10

Cheltuieli de personal

22.530.000

7.512.230

7.457.062,00

33,10%

99,27%

51.02.20

Bunuri și servicii

3.800.000

1.782.200

1.001.139,18

26,35%

56,17%

51.02.59

Alte cheltuieli

43.975

43.975

41.345,00

94,02%

94,02%

51.02.71

Cheltuieli investiții

1.344.400

153.760

0,00%

0,00%

51.02.85 SF

Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent

-162.895,00

0

0

54.02

Alte servicii publice generale

5.580.280

884.900

773.324,93

13,86%

89,41%

54.02.10

Cheltuieli de personal

2.405.000

743.220

739.792,00

30,76%

99,54%

54.02.20

Bunuri și servicii

145.380

106.680

23.070,93

15,87%

21,63%

54.02.50

Fond de rezervă bugetară

3.000.000

0

0,00%

0,00%

54.02.59

Alte cheltuieli

29.900

15.000

10.462,00

34,99%

69,75%

55.02

Dobânzi

5.683.100

1.703.300

1.245.013,44

21,91%

73,09%

55.02.20

Bunuri și servicii

182.100

72.300

36.281,55

19,92%

50,18%

55.02.30

Dobânzi

5.501.000

1.631.000

1.208.733,86

21,97%

74,11%

55.02.85 SF

Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent

-1,97

61.02

Ordine publică și siguranță națională

12.483.349

4.769.166

4.585.672,94

36,73%

96,15%

61.02.10

Cheltuieli de personal

io:22o:W

3.354.700

3.318.955,00

32,48%

98,93%

61.02.20

Bunuri și servicii

1.246.658

687.189

548.477,42

44,00%

79,81%

61.02.59

Alte cheltuieli

172.914

42.000

41.965,00

24,27%

99,92%

61.02.70

Cheltuieli de capital

843.777

685.277

676.275,52

80,15%

98,69%

65.02

învățământ

89.833.888

42.503.899

12.379.138,92

13,78%

29,12%

65.02.20

Bunuri și servicii

22.053.725

10.885.401

8.657.091,12

39,25%

79,53%

65.02.51

Transferuri între unități ale administrației publice

500.0OO

150.000

56.250,00

11,25%

37,50%

65.02.55

Alte transferuri

12.623.000

3.780.000

0,00%

0,00%

65.02.57

Asistență socială

1.520.000

63.000

61.855,80

4,07%

98,18%

wll

Proiecte cu finanțare din fonduri externe

65.02.59

burse

65.02.70

Cheltuieli investiții

602

Sănătate

66.02.10

Cheltuieli de personal

66.02.20

Bunuri și servicii

66.02.59

Alte cheltuieli

67T02

Cultură, recreere și religie

67.02.10

Cheltuieli de personal

67.02.20

Bunuri și servicii

67.02.51 sf

Transferuri între unități ale administrației publice

67.02.51sd

Transferuri între unități ale administrației publice

67.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe

67.02.59

Alte cheltuieli

67.02.70

Cheltuieli de capital

67.02.81

Rambursări de credite

67.02.85 SF

Plăți efect în anii prec și recuperate

68.02

Asigurări și asistentă socială

68.02.10

Cheltuieli de personal

68.02.20

Bunuri și servicii

68.02757

Asistență socială

68.02.59

Alte cheltuieli

68.02.70

Cheltuieli de capital

68.2A.85sf

Plăți efect în anii prec și recuperate

70.02

Locuințe, servicii și dezvoltare publica

70.02.10

Cheltuieli de personal

Z0.02.20

Bunuri și servicii

70.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020

70.02.59

Alte cheltuieli

70.02.70

Cheltuieli de capital

70.02.85 SF

Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent

74.02

Protecția mediului

74.02.20

Bunuri și servicii

T

■Km

y.ubs.OOo

0

0,00%

-%

6.834.058

3.164.850

2.532.880,26

37,06%

80,03%

5.326.047

1.800.227

1.126.329,55

21,15%

62,57%

4.474.900

1.171.527

1.082.954,00

24,20%

92,44%

800.000

613.000

27.723,55

3,47%

4,52%

51.147

15.700

15.652,00

30,60%

99,69%

49.525.1:14

15.858.843

6.207.147,47

12,53%

39,64%

8.610.000

2.753.790

2.719.121,00

31,58%

98,74%

5.611.540

2.539.991

1.694.003,95

30,19%

66,69%

4.924.000

1.395.300

929.136,00

18,87%

66,59%

240.000

123.600

14.900,00

6,21%

12,06%

13.222.638

6.686.319

0,00%

0,00%

10.901.948

1.038.100

24.035,00

0,22%

2,32%

4.654.988

771.743

491.087,51

10,55%

63,63%

1.360.000

350.000

336.942,01

24,78%

96,27%

-2.078,00

30.305.752

8.850.977

7.849.884,53

25,90%

88,69%

19.040.000

5.409.360

5.062.534,00

26,59%

93,59%

2.401.504

920.900

465.446,49

19,38%

50,54%

7.354.93U

2.140.000

2.081.671,00

28,3U%

97,27%

1.087.073

273.200

235.467,00

21,66%

86,19%

422.245

107.517

7.516,04

1,78%

6,99%

-2.750,00

46.519.405

14.618.394

9.343.154,51

20,08%

63,91%

8.213.000

2.564.556

2.523.866,00

30,73%

98,41%

13.874.909

/ .497.120

‘ 4.8bb.215,43

34,99%

64,76%

1.609.544

1.109.544

104.265,58

6,48%

9,40%

278.400

74.100

49.614,00

17,82%

66,96%

22.543.552

3.373.074

1.817.831,20

8,06%

53,89%

-7.637,70

0

0

61.256.266

35.317.268

10.313.317,65

16,84%

29,20%

24.000.000

21.263.500

9.361.859,39

39,01%

44,03%

rV'.''        :

74.02.55

Alte transferuri

1.463.528

792.117

616.980,00

42,16%

77,89%

74.02.58

Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020

30.663.738

12.832.451

47.415,63

0,15%

0,37%

74.02.70

Cheltuieli de capital

2.729.000

429.200

287.062,63

10,52%

66,88%

74.02.81

Rambursări de credite

2.400.000

0

0,00%

80.02.

Acțiuni generale, ec., com. și de muncă

8.949.206

4.006.828

164.209,20

1,83%

4,10%

80:0Z2O

Bunuri si servicii

90.000

.................................30^000

0,00

0,00%

0,00%

80.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020

8.859.206

3.976.828

164.209,20

185,35%

412,92%

81.02

Combustibili și energie

31.082.760

19.140.000

6.080.507,88

19,56%

31,77%

81.02.40

Subvenții

8.000.000

5.500.000

500.000,00

6,25%

9,09%

81.02.59

Alte cheltuieli

14.000.000

11.000.000

10.564.414,63

75,46%

96,04%

81.02.70

Cheltuieli de capital

1.222.720

0

0,00%

-%

81.02.81

Rambursări de credite

7.860.040

2.640.000

2.576.354,52

32,78%

97,59%

81.02.85

Plati am preced

0

0

......560.261,2/

100,00%

200,00%'

84.02.

Țrainspprturi ■./

146.711.851

71.408.542

27.111.945,12

18,48%

37,97%

84.02.20

Bunuri și servicii

16.354.857

11.335.862

7.392.685,51

45,20%

65,22%

84.02.40

Subvenții

12.400.000

8.261.831

4.113.188,86

33,17%

48,78%

84.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020

94.714.643

50.669.048

14.521.633,90

15,33%

28,66%

84.02.70

Cheltuieli de capital

20.326.351

837.801

786.834,63

3,87%

93,92%

84.02.81

Rambursări de credite

2.916.000

304.000

297.688,23

10,21%

97,92%

84.02.85 SF

Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent

-87,11

87.02

Alte acțiuni economice

4.502.984

4,502.984

297.650

6,61%

6,61%

87.02.58

Proiecte cujțîngnțare din fonduri externe 2014-2020

4.502.984

4.502.984

297.650,21

6,61%

6,61%

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL TRIMESTRUL I, 2021

■,Ț0TA£'WBOT®

95.813.947,53

V      266.035.900

119.960.732

72.376.343,48

51.02

Autorități executive

26.373.975

9.338.405

8.336.651,18

51.02.10

Cheltuieli de personal

22.530.000

7.6Î2.2§6

7.457.062,00

51.02.20

Bunuri și servicii

3.800.000

1.782.200

1.001.139,18

51.02.59

Alte cheltuieli

43.975

43.975

41.345,00

51.02.85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-162.895,00

54.02

Alte servicii publice generale

5.580.280

864.900

773.324,93

54.02.10

Cheltuieli de personal

2.405.000

743.220

739.792,00

54.02.20

Bunuri și servicii

145.380

106.680

23.070,93

54.02.50

Fond de rezervă bugetară

3.000.000

0

,00

54.02.59

Alte cheltuieli

29.900

15.000

10.462,00

55.02

Dobânzi :

S.683.TO

1.703.300

1.245.013,44

55.02.20

Bunuri și servicii

182.10U

/2.3UU

36.281,5b

55.02.30

Dobânzi

5.501.000

1.631.000

1.208.733,86

55.02.85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-1,97

61.02

Ordine publică și siguranță națională

11.639.572

4.083.889

3.909.397,42

61.02.10

Cheltuieli de personal

iu.zzu.uuU

3.354. ZUU

3.318.95b,UU

61.02.20

Bunuri și servicii

1.246.658

687.189

548.477,42

61.02.59

Alte cheltuieli

172.914

42.000

41.965,00

65.02

învățământ

39.754.725

14.878.401

8.775.196,92

65.02.20

Bunuri și servicii

Z2.Ub3./Zb

1U.885.4U1

8.bbZ.u9l,l2

65.02.51

Transferuri între unități ale administrației publice

500.000

150.000

56.250,00

65.02.55

Alte transferuri

12.623.000

3.780.000

,00

65.02.57

Asistență socială

1.520.000

63.000

61.855,80

65.02.59

Burse

3.U58.UUU

U

,UU

66.02

Sănătate

5.326.047

1.800.227

1.126.329,55

66.02.10

Cheltuieli de personal

4.474.900

1.171.527

1.082.954,00

66.02.20

Bunuri și servicii

800.000

613.000

27.723,55

66.02.59

Alte cheltuieli

51.147

15.700

15.652,00

67.02

Cultură, recreere și religie

31.407.488

8.077.181

5.701.159,96

67.02.10

Cheltuieli de personal

8.610.000

2.753.790

2.719.121,00

67.02.20

Bunuri și servicii

5.611.540

2.539.991

1.694.003,95

67.02.51

Transferuri între unități ale administrației publice

4.924.000

1.395.390

929.136,00

6/.02.59

Alte cheltuieli

1U.9U1.948

1.U38.1UU

Z4.U3b,UU

67.02.81

Rambursări de credite                             _________________

1.360.000

350.000

336.942,01

■■■■■

67.02.85

Plăti efect în anii prec și recuperate

0

0

-2.078,00

68.02

Asigurări și asistență socială

29.883.507

8.743.460

7.842.368,49

68.02 10

Cheltuieli de personal

19.040.000

5.409.360

5.062.534,00

68.02.20

Bunuri și servicii

2.401.504

920.900

465.446,49

68.02.57

Asistență socială

7.354.930

2.140.000

2.081.671,00

68.02.59

Alte cheltuieli

1.08/.0/3

2/3.200

235.46/,UU

68.02.85

Plăti efect în anii prec și recuperate

-2./5U,0U

70.0Z

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

................22:366.309

1U.135.776

7.421.057,73

70.02.10

Cheltuieli de personal

8.213.000

2.564.556

2.523.866,00

/0.02.20

Bunuri și servicii

13.874.909

7.497.120

4.855.215,43

70.02.59

Alte cheltuieli

278.400

74.100

49.614,00

70.02.85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0

0

-7.637,70

protecția mediu iui

ZU.4UU.UUU

zi .zu3.oUU

9.361.009,39

74.02.20

feunuri și servicii

24.000.000

21.263.500

9.361.859,39

74.02.81

Rambursări de credite

2.400.000

0

,00

80.02

Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă

90.000

30.000

0

80.02.20

Bunuri și servicii

90.000

30.000

................................................................ ,uu

81.02

Combustibili și energie

29.860.040

19.140.000

6.080.508

81.02.40

Subvenții

8.000.00U

5.500.000

500.000,00

81.02.59

Alte cheltuieli

14.000.000

11.000.000

10.564.415

81.02.81

Rambursări de credite

7.860.040

2.640.000

2.576.354,52

8i:o2:n5

Plati am preced

0

0

-/.56U.261,2 /

84.02

Transporturi

31.670.857

19.901.693

11.803.476,59

84.02.20

Bunuri și servicii

16.354.857

11.335.862

7.392.685,51

84.02.40

Subvenții

12.400.000

8.261.831

4.113.189,96

84.02.81

Rambursări de credite

2.916.000

304.000

297.688,23

84.02.85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-87,11

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL /, 2021

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL

234.637.493

Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare

'■"■.7 23.437.604,05

51.02

Autorități executive

1.344.400

51.02.70

Cheltuieli investiții

1.344.400

153.760

0,00

61.02

Ordine publică și siguranță națională

843.777

685.277

676.275,52

61.02.70

Cheltuieli de capital

843.777

685.277

676.275,52

65.02

învățământ

50.079.163

27.625.498

3.603.942,00

65.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020

43.245.105

24.460.648

1.071.061,74

65.02.70

Cheltuieli investiții

6.834.058

3.164.850

2.532.880,26

67.02

Cultură, recreare și religie

18.117.626

7.581.662

505.987,51

67.02.51

Transferuri între unități ale administrației publice

240.000

123.600

14.900,00

67.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe

13.222.638

6.686.319

0,00

67.02.70

Cheltuieli de capital

4.654.988

771.743

491.087,51

68.02

Asig. și asistență socială

422.245

107.517

7.516,04

68.02.70

Cheltuieli de capital

422.245

107.517

7.516,04

70.02

Locuințe, servicii și dezv. publică

24.153.096

4.482.618

1.922.096,78

70.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020

1.609.544

1.109.544

104.265,58

70.02.70

Cheltuieli de capital

22.543.552

3.373.074

1.817.831,20

74.02

Protecția mediului

34.856.266

14.053.768

951.458,26

74.02.55

Alte transferuri

1.463.528

792.117

616.980,00

74.02.58

Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020

30.663.738

12.832.451

47.415,63

74.02.70

Cheltuieli de capital

2.729.000

429.200

287.062,63

80.02

Acțiuni gen., ec., com. și de muncă

8.859.206

3.976.828

164.209,20

80.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020

8.859.206

3.976.828

164.209,20

81.02

Combustibili și energie

1.222.720

.. '.0

.......    ...'<7... 0,00

81.02.70

Cheltuieli de capital

1.222.720

0

0,00


DIRECTOR EXECUTIV,


Ec. Eli^Sbeta VăideanuȘEF SERVICIU,


Ec. Micela Sofian84.02

Transporturi

115.040.994

51.506,849

15.308.468,53

84.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020

94.714.643

50.669.048

14.521.633,90

84.02.70

Cheltuieli de capital

20.326.351

837.801

786.834,63

87.02

Alte acțiuni economice

4.502.984

4.502.984

297.650,21

87.02.58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020

4.502.984

4.502.984

297.650,21

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII TRIMESTRUL I, 2021

PRIMAR

Ec.lorungu


DIRECTOR EXECUTIV.

Ec. Elisabeta VăideanuȘEF SERVICIU,

Ec. Minerai Sofian Nicoară


TOTAL VENITURI- E venituri proprii ■

iugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din

11.517.505

3.169.154

2.463.317,53

21,39%

77,73%

Venituri-Secțiunea de funcționare

11.016.505

2.984.554

2.448.417,53

22,22%

82,04%

Venituri-Secțiunea de dezvoltare

501.000

184.600

14.900,00

8,07%

30.10

Venituri din proprietate

137.909

51.080

14.644,26

10,62%

28,67%

30.10.05

Venituri din concesiuni si închirieri

137.909

51.080

14.644,26

10,62%

28,67%

33.10

Venituri din prestări de servicii si alte activități

5.702.437

1.441.015

932.276,83

16,35%

64,70%

33.10.05

Taxe si alte venituri in

învățământ

1.403.413

294.499

296.005,61

21,09%

100,51%

33.10.08

Venituri din prestări de servicii

3.500

1.000

0,00%

0,00%

33.10.14

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

4.152.624

1.092.966

619.792,22

14,93%

56,71%

33.10.19

Venituri din serbări și spectacole școlare

50.000

12.500

14.449,00

28,90%

11559,20%

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

92.900

40.050

2.030,00

2,19%

5,07%

36 i0

Diverse venituri

13.159

8.159

14,00

0,11%

0,17%

36.10.50

Alte venituri

13.159

8.159

14,00

0,11%

0,17%

37.10

Diverse venituri

0

0

0,00

-

37.10.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului loca

-261.000

-61.000

0,00%

0,00%

37.10.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

261.000

61.000

0,00%

0,00%

40.10

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

o

0

506.096,44

-

40.10.15.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

506.096,44

41.10

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

0

0

10.000,00

-

41.10.06

Sume utilizate din excedentul anului precedent

0

0

10.000,00

-

-

43.10

Subvenții de la bugetul de stat

5.664.000

1.668.900

1.000.286,00

17,66%

59,94%

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

5.424.000

1.545.300

985.386,00

18,17%

63,77%

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

240.000

123.600

14.900,00

6,21%

12,06%

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

TRIMESTRUL I, 2021

TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

12.896.140

1.866.807,04

14,48%

Cheltuieli- Secțiunea de funcționare

12.395.140

'XyS4.363.189:

1.860.629,32

15,01%

42,64%

Cheltuieli-Sectiunea de dezvoltare

501.000

1,23%

3,35%

65.10

învățământ

7.456.329

2.795.578

933.436,68

12,52%

33,39%

65.10.10

Cheltuieli de personal

1.203.300

351.100

242.703,00

20,17%

69,13%

65.10.20

Bunuri și servicii

5.991.529

2.382.978

691.724,68

11,55%

29,03%

65.10.57

Asistență socială

500

500

0,00%

0,00%

65.10.70

Cheltuieli investiții

261.000

61.000

0,00%

0,00%

65.10.85

Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent

-991,00

-

-

67.10

Cultură, recreere și religie

5.214.000

1.531.400

933.370,36

0

60,95%

67.10.10

Cheltuieli de personal

3.704.000

927.000

768.459,00

20,75%

82,90%

67.10.20

Bunuri și servicii

1.270.000

480.800

158.733,64

12,50%

33,01%

67.10.70

Cheltuieli investiții

240.000

123.600

6.177,72

2,57%

5,00%

70.10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

225.811

220.811

0,00

0,00%

0,00%

70.10.20

Bunuri și servicii_________________________________

________225.811

220.811

_______0,00%

________0,00%

TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

12.896.140

- 4.547JS9

1.866.807,04

14,48%

41,05%

12.305.140

;f'>./4;363.189'

1.860.629,32

15,01%

42,64%

65.10

învățământ

7.195.329

f 2.734.578

933.436,68

12,97%

34,13%

65.10.10

Cheltuieli de personal

1.203.300

351.100

242.703,00

20,17%

69,13%

65.10.20

Bunuri și servicii

5.991.529

2.382.978

691.724,68

11,55%

29,03%

65.10.85

Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent

0

0

-991,00

-

-

67.10

Cultură, recreere și religie

4.974.000

1.407.800

927.192,64

18,64%

65,86%

67.10.10

Cheltuieli de personal

3.704.000

927.000

768.459,00

20,75%

82,90%

67.10.20

Bunuri și servicii

1.270.000

480.800

158.733,64

12,50%

33,01%

/ jaio

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

225.811

220.811

0,00

0,00%

0,00%

70.10.20

Bunuri și servicii

225.811

220.811

0,00

0,00%

0,00%

TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate

12,896.140

y 1.866.807,04

Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare \ 7

501.000

6.177,72

"J'v 1,23%

..........TftsȘ

învățământ ■.

261.000

61.000

0,00

0,00%

0,00%

65.10.70

Cheltuieli investiții

261.000

61.000

0,00

0,00%

0,00%

67.10

Cultură, recreere și religie

240.000

123.600

6.177,72

2,57%

5,00%

67.10.70

Cheltuieli investiții

240.000

123.600

6.177,72

2,57%

5,00%ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Safian Nicoară


DIRECTOR EXECUTIV,


Ec. Eli sabota Văideanu


ȘEF SERVICIU,EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE LA DATA DE 31.03.2021

Denumirea indicatorilor

Buget 2021

Buget Trimestrul I 2021

Total încasări/ plăți la 31.03.2021

TOTAL VENITURI

16.377.474

8.142.572

941.251,79

41.07.02

Sume aferente creditelor interne

16.377.474

8.142.572

941.251,79

41.07.02.01

Sume aferente creditelor interne

16.377.474

8.142.572

941.251,79

TOTAL CHELTUIELI

16.377.474

8.142.572

913.560,78

învățământ             '>■: ■ . '' >M'." ■.

1-896.717

21.554,47

65.02.55

Alte transferuri

383.236

0

65.07.58

Proiecte cu finanțare din FEN

1.513.481

1.228.377

21.554,47

67.07

993.203

fcjAtA’           279.859,53

67.07.70

Cheltuieli de capital

993.203

279.861

279.859,53

70.07

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

1.443.516

757.178

363.434,58

70.07.58

Proiecte cu finanțare din FEN

814.750

716.394

322.650,58

70.07.70

Cheltuieli de capital

628.766

40.784

40.784,00

74.07

Protecția mediului

261.594

221.594

0

74.07.58

Proiecte cu finanțare din FEN

261.594

221.594

0

80.07

Acțiuni generale economice

41.268

41.268

0

80.07.58

Proiecte cu finanțare din FEN

41.268

41.268

0

84.07

Transporturi

11.644.160

5.517.278

248.712,20

84.07.58

Proiecte cu finanțare din FEN

10.433.141

4.657.500

248.712,20

84.07.70

Cheltuieli de capital

1.211.019

859.778

87.07

Alte acțiuni economice

97.016

97.016

0

£7^775^

^Proiecte cu finanțare din FEN

97.016

97.016

0