Hotărârea nr. 58/2021

H O T Ă R Â R E,privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și desemnarea reprezentantului municipiului Suceava care să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,,precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Suceava, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul

Suceava și desemnarea reprezentantului municipiului Suceava care să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociației, precum și împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Suceava, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare prezentat de domnul Ion Lungu, primarul municipiului Suceava și de domnul Lucian Harșovschi, viceprimarul municipiului Suceava, județul Suceava, nr 11874/14.04.2021

  • - Raportul Serviciului Ecologizare și Gestionare câini fără stăpân, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava județul Suceava, nr.11875 /14.04.2021,

  • - Avizul Comisiei de Servicii Publice;

  • - Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava nr. 3/20.01.2021;

  • - Dispoziția Primarului nr. 571 din 14.04.2021 privind delegarea calității sale de reprezentant al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 89, al art. 129 alin. (7) lit.n) și alin.( 9) lit.c), ale art.132 și al art. 139 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, conform Actului adițional prevăzut în Anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, conform Actului adițional prevăzut în Anexa nr.2.

Art.3 Se acordă mandat domnului Lucian Harșovschi, împuternicit de Primarul municipiului Suceava, Județul Suceava, să reprezinte municipiul Suceava în Adunarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să voteze pentru modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, precum și pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al asociației.

Art.4 Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Suceava, membru în Asociație, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.5 Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Persoana nominalizată la art.3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


contrasemnează SECRETAR GENERA^AL MUNICIPIULUI Jr. I0ĂN CIUTAC