Hotărârea nr. 57/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2021, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@ primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2021, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 11939/15.04.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat cu nr. 11940/15.04.2021, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza HCL nr. 27/25.03.2021 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021 și a Programului anual al finanțărilor din fondurile publice ale Municipiului Suceava destinate structurilor sportive de drept public, pentru anul 2021;

în baza HCL nr. 39/27.02.2020 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor/programelor sportive inițiate și derulate de către structurile sportive de drept public;

în baza dispozițiilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 7, art. 139, alin. 3, lit. a, art. 140, alin 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2021, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021, înscrise în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENER

Jr4j


VMUMCIPILLLT

CIUTAC


Nr. 57 Din 16 aprilie 2021

ANEXĂ

Proiectele declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021

Nr. crt.

SUBDOMENII

PROGRAMUL

DENUMIRE SOLICITANT

SUMA SOLICITATĂ

SUMA

APROBATĂ

SPORT

2.995.000

2.995.000

1.

Handbal

PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ

Clubul Sportiv Universitar din Suceava

2.500.000

2.500.000

9 secții

PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ

Clubul Sportiv Municipal Suceava

495.000

495.000

1.

Atletism

30.000

30.000

2.

Box

30.000

30.000

3.

Canotaj

70.000

70.000

4.

Hochei pe gheață

20.000

20.000

5.

Lupte greco-romane

30.000

30.000

6.

Rugby

200.000

200.000

7.

Tir cu arcul

20.000

20.000

8.

Tir sportiv

20.000

20.000

9.

Volei

75.000

75.000

TOTAL

2.995.000

2.995.000


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. isabeta Văideanu


ȘEF SERVICIU, Ec. Mirela Sofian Nicoară