Hotărârea nr. 56/2021

HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021

3

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat cu nr. 11937/15.04.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat cu nr. 11938/15.04.2021, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza HCL nr. 27/25.03.2021 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021 și a Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2021;

în baza HCL nr. 3/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 7, art. 139, alin. 3, lit. a, art. 140, alin 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021, a proiectului declarat câștigător de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021, astfel:

Nr. crt.

SUBDOMENH

PROGRAMUL

DENUMIRE SOLICITANT

SUMA SOLICITATĂ

SUMA APROBATĂ

SPORT

2.500.000

2.500.000

1.

Fotbal

PROMOVAREA SPORTULUIDE PERFORMANȚĂ

Asociația Club Sportiv "Foresta" Suceava

2.500.000

2.500.000

----------------------—...................

TOTAL

2.500.000

2.500.000

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciilc dc;specialitate.

PREȘEDINTEDE

ADRIAN AkĂCONT SECRETAR GENERAL Jr.IAZĂ

ICIPIULUI


Nr. 56 Din 16 aprilie 2021