Hotărârea nr. 55/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea Listei de investiții pentru proiecte finanțate din Bugetul creditelor interne pentru anul 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5 A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind modificarea Listei de investiții pentm proiecte finanțate din Bugetul creditelor interne pentru anul 2021

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr.H615din 13.04.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 11616din 13.04.2021și avizul Comisieieconomico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;

în temeiul art.129, alin.2, lit. ”b”, alin.4, lit. ”a”, art.139, alin.3, lit. ”a” și art.196 alin 1, lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Lista de investiții aferentă Bugetului creditelor interne pentru anul 2021,modificată conform Anexei.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERALUL MUNICIPIULUI Jr. I^^TCÎUTAC

Nr. 55 Din 16 aprilie 2021

MUNICIPIUL

NR.


SUCEAVA


APROBAT

Ordonatorul prin^pal de credite

^PRI

ION


PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 CU FINANȚARE INTEGRALA SAU PARȚIALA DE%aWiGNr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58


460.631.307

459341.369

272.166.413

3.132.985

62.152.502

191.563.230

3.216.224

13.161.250

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

351.712.624

350.422.686

178.443.136

1305.485

34.658.145

127.203.078

3.216.224

13.119.982

B.LUCRARI NOI

74.572.791

74.572.791

59377.385

1.827.500

16.944.034

40.605.851

0

0

C-Achizitii de bunuri si alte cheltuieli

34.345.892

34.345.892

34345.892

10.550.323

23.754301

41368

CAP.51.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

TOTAL, din care:

1.344.400

1.344.400

1.344.400

1.344.400

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

35.000

35.000

35.000

35.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.309.400

1.309.400

1.309.400

1.309.400


CAP.61.02.ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

TOTAL, din care:

1.329.897

1.329.897

843.777

843.777

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

526.385

526.385

40.265

40.265

B. LUCRĂRI NOI

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

803.512

803.512

803.512

803.512


CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT

TOTAL, din care:

57.111.339

57.111.339

49.068.980

6.834.058

40.338.205

383.236

1.513.481

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE              i

33.831.678

33.831.678

25.789.319

5.736.695

18.155.907

383.236

1.513.481

B.LUCRARI NOI

5.649.747

5.649.747

5.649.747

302.000

5.347.747

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli                 j

17.629.914

17.629.914

17.629.914

795.363

16.834.551


Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data Începerii-an/trim;nr, si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea

totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

TOTAL, din care:

6.678.721

6.678.721

5.634.058

5.634.058

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

B. LUCRĂRI NOI

302.000

302.000

302.000

302.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

795.363

795.363

795.363

795.363

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

TOTAL, din care;

50.432.618

50.432.618

43.434.922

1.200.000

40.338.205

383.236

1.513.481

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.250.320

28.250.320

21.252.624

1.200.000

18.155.907

383.236

1.513.481

B. LUCRĂRI NOI

5.347.747

5.347.747

5.347.747

0

5.347.747

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

16.834.551

16.834.551

16.834.551

16.834.551

CAP.67.02.INTRETINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

TOTAL, din care:

33.037.054

33.037.054

18.720.829

4.654.988

13.072.638

993.203

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

15.990.965

15.990.965

2.874.740

1.881.537

0

993.203

0

B. LUCRĂRI NOI

15.927.638

15.927.638

14.727.638

1.655.000

13.072.638

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.118.451

1.118.451

1.118.451

1.118.451

CAP68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL, din care:

422.245

422.245

422.245

422.245

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

B. LUCRĂRI NOI

352.728

352.728

352.728

352.728

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

69.517

69.517

69.517

69.517

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CENTRE BUGETARE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

352.728

352.728

352.728

352.728

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

7.517

7.517

7.517

7.517

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PRIMĂRIE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

62.000

62.000

62.000

62.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

i

CAP. 70.02. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:

75.423.076

74.133.138

25.596.612

0

22.543.552

1.609.544

628.766

814.750

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

56.632.646

55.342.708

11.682.182

8.629.122

1.609.544

628.766

814.750

B. LUCRĂRI NOI

12.686.000

12.686.000

7.810.000

0

7.810.000

0

0

0

C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli

6.104.430

6.104.430

6.104.430

6.104.430

CAP.74.02. PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL, din care :

52.434.608

52.434.608

34.627.471

3.960.411

30.405.466

0

261.594

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

23.376.655

23.376.655

11.587.379

3.105.785

8.220.000

0

261.594

B. LUCRĂRI NOI

28.868.953

28.868.953

22.851.092

665.626

22.185.466

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

189.000

189.000

189.000

189.000

CAP.80.02. ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

TOTAL, din care:

6.961.018

6.961.018

6.961.018

0

6.919.750

41.268

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

6.961.018

6.961.018

6.961.018

6.919.750

41.268

CAP.81.02. COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTAL, din care:

3.051.461

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1,222.720

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

B. LUCRĂRI NOI

3.051.461

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

0

0

0

CAP.84.02. TRANSPORTURI

TOTAL, din care :

223.091.078

223.091.078

126.930.861

1.305.485

20.326.351

94.714.643

1.211.019

10.433.141

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

214.929.164

214.929.164

121.869.251

1.305.485

15.264.741

94.714.643

1.211.019

10.433.141

B. LUCRĂRI NOI

8.001.264

8.001.264

4.900.960

4.900.960

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

160.650

160.650

160.650

160.650

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

CAP.87.02. ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

TOTAL, din care :

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE               !

6.425.131

6.425.131

4.600.000

4.502.984

0

97.016

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

CAP.51.02. B. - Lucrărinoi

Total, din care:

35.000

35.000

35.000

1

Extindere și auditare rețea de calculatoare - etaj 3 și 4

35.000

35.000

35.000

Total paragraf 01.03

35.000

35.000

35.000

CAP. 61.02. A. Lucrări în continuare

Total, din care:

526.385

526.385

40.265

40.265

1

Extindere sistem monitorizare al municipiului Suceava etapa I

526.385

526.385

40.265

40.265

Total paragraf 61,02.03.04. poliția locală

526.385

526.385

40.265

40.265

5

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Centre bugetare i

Total, din care;

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

1

GPN Obcini - reamenajare și recompartimentări interioare pt.amenajare cabinet medical

50.000

50.000

50.000

50.000

2

GPN Obcini - scară exterioară

40.000

40.000

40.000

40.000

3

GPP Prichindelul — amenajări și compartimentări interioare și scară exetrioară deschisă pe structura metalică execuție și conformare la exigențele de securitate ISU

2.421

2.421

2.421

2.421

4

GPN Țăndărică - amenajare curte grădiniță           l

391.669

391.669

391.669

391.669

5

GPN Țăndărică - anvelopare clădire grădiniță

3.095

3.095

3.095

3.095

6

Șc.gimnazială nr.6 - pavaj curte școală                 i

69.975

69.975

69.975

69.975

7

Șc.gimnazială nr.6 - spațiu joacă GPN Norocel

15.988

15.988

15.988

15.988

8

Șc.gimnazială Ion Creangă - reabilitare rețele electrice școală

42.609

42.609

42.609

42.609

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Total

9'

Șc.gimnazială Ion Creangă - tehnologizarea claselor pentru cursuri oniine

146.017

146.017

146.017

IO

Șc.gimnazială nr. 10 - sală de sport

953.000

953.000

953.000

11

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - înlocuit tâmplărie corp clădire internat

96.725

96.725

96.725

12

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - reamenajare și modernizare grup sanitar etajul 2 internat

138.846

138.846

138.846

13

Colegiul tehnic Petru Mușat - RK instalație electrică cămin 3 parter

2.500

2.500

2.500

14

Colegiul tehnic Petru Mușat - RK instalație electrică cămin 3 etaj 1

200.000

200.000

200.000

15

Colegiul tehnic Petru Mușat - reabilitarea, consolidarea și realizarea unui termosistem pt. Corpul de clădire sală de sport

270.240

270.240

270.240

16

Colegiul tehnic Petru Mușat - cablare rețea de date și sisteme de securitate (supraveghere video, antiefracție și control acces) corp clădire A

58.679

58.679

58.679

17

Colegiul tehnic de industrie alimentară - anvelopare cămin nr. 1+ PT

24.200

24.200

24.200

18

Colegiul economic Dimitrie Cantemir - reparare și modernizare holuri clădire școală

191.276

191.276

191.276

19

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-sală de gimnastică

695.328

695.328

695.328

20

Liceul cu program sportiv - proiectare și execuție reabilitare instalație de iluminat în sala de sport

534.648

534.648

534.648

21

Liceul cu program sportiv - modernizare grupuri sanitare cămin vechi

21.011

21.011

21.011

22

Colegiul Național Petru Rareș - Centrul de documetare-informare și corp lab.cu ob:l-CDl

1.510.000

1.510.000

465.337

23

Colegiul Național Petru Rareș - înlocuire geamuri termopan școală

34.663

34.663

34.663

24

Colegiul Național Ștefan cel Mare - izolare termică aripă nouă (laboratoare)

88.468

88.468

88.468

Total

5.581.358

5.581.358

4.536.695

Propuneri 2021

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

146.017

953.000

96.725

138.846

2.500

200.000

270.240

58.679

24.200

191.276

695.328

534.648

21.011

465.337

34.663

88.468

4.536.695

0

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

I

Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:

302.000

0

302.000

302.000

1

Șc.gimnazială nr.3 - reparații acoperiș

30.000

30.000

30.000

2

Școala gimnazială nr.6- lucrări de modernizare în vederea obținerii- avizului LS.U

72.000

72.000

72.000

3

coiegiui lennic Fetru iviușat -Reanimarea, consolidarea și realizarea unui termosistem pentru corpul de clădire-Atelier prelucrarea lemnului-demisol parțial și parter, P.T,diriginte șantier

200.000

200.000

200.000

Total

302.000

302.000

302.000

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Primărie

Total, din care:

28.250.320

28.250.320

21.252.624

1.200.000

18.155.907

383.236

1.513.481

1

Grădiniță cu 4 săli de grupă branșamente utilități și amenajări exterioare cartier Ițcani, municipiul Suceava ।

410.000

410.000

200.000

200.000

2

Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava

3.167.503

3.167.503

1.584.525

1.357.216

227.309

3

Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava                      :

4.102.729

4.102.729

2.840.746

1.892.756

947.990

Total paragraf 03.01

7.680.232

7.680.232

4.625.271

200.000

3.249.972

0

1.175*299

I

Colegiul Național Petru Rareș - Centrul de documetare-informare și corp lab.cu ob. l-CDl

2.675.000

2.675.000

383.236

383.236

2

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava

5.601.079

5.601.079

4.970.755

4.632.573

338.182

3

îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului tehnic de industrie alimentară Suceava

5.269.629

5.269.629

5.269.628

5.269.628

4

Construire corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul național Petru Rareș

5.524.380

5.524.380

5.003.734

5.003.734

5

Colegiul Național Mihai Eminescu - finalizare lucrări și punere în funcțiune la grădinița cu program prelungit nr. 4, realizare, modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou

1.500.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

Total 04.02

20.570.088

20.570.088

16.627.353

1.000.000

14.905.935

383.236

338.182

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 65.02.. - Lucrări noi Primărie

Total, din care:

5.347.747

0

5.347.747

0

5.347.747

1

Creșterea eficienței energetice a cantinei internat din cadrul Colegiului Național Petru Rareș

5.347.747

5.347.747

5.347.747

Total 04.02

5.347.747

5.347.747

5.347.747

Cap. 67.02.A. - Lucrări în continuare

Total, din care:

15.990.965

15.990.965

2.874.740

1.881.537

0

993.203

0

1

Teren de sport în municipiul Suceava - Colegiul tehnic Sarnuil Isopescu

1.264.153

1.264.153

100.000

100.000

Total paragraf 05.01

1.264.153

1.264.153

100.000

100.000

1

Amenajare seră floricolă

2.728.000

2.728.000

1.253.000

781.537

471.463

2

Modernizare ștrand Ițcani

11.998.812

11.998.812

1.521.740

1.000.000

521.740

Total paragraf 05.03

14.726.812

14.726.812

2.774.740

1.781.537

993.203

0

Cap. 67.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

15.927.638

0

14.727.638

0

0

1.655.000

13.072.638

0

0

1

Reabilitare Curtea Domnească din mun. Suceava

13.072.638

13.072.638

13.072.638

Total paragraf 03.12^

13.072.638

13.072.638

13.072.638

1

Modernizare locuri dejoacă

755.000

755.000

755.000

2

Acoperire amortizoare de șocuri la locuri dejoacă (covor elastic de cauciuc turnat continuu)

100.000

100.000

100.000

3

Consolidare versant vestic iaz 2 zona de agrement     i

Tătărași; refacere alei și zone verzi

600.000

600.000

600.000

Total paragraf 05.03-

1.455.000

1.455.000

1.455.000

0

0

1

Modernizare Cimitir Pacea Nou

1.400.000

200.000

200.000

Total subcapitol 06

1.400.000

200.000

200.000

Cap. 68.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:

352.728

352.728

352.728

1

Creșa nr. 1 - bazin cu apă și lucrări de intervenții la construcția existentă pt.obținerea autorizației de        i

securitate la incendiu, Aleea Nucului, nr. 10            1

352.728

352.728

352.728

Total subcapitol 11

352.728

352.728

352.728

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

i

Cap. 70.02.A.- Lucrări in continuare                    |

Total, din care:

56.632.646

55.342.708

11.682.182

8.629.122

1.609.544 -

628.766

814.750

Alimentare cu apă și canalizare, cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași

2.669.094

2.669.094

1.256.000

1.256.000

Total subcapitol 05.01

2.669.094

2.669.094

1.256.000

1.256.000

0

0

1

Rețele alimentare energie electrică și iluminat cartier de locuințe pt. tineri zona Tătărași, municipiul Sv

2.152.500

2.152.500

500.000

500.000

2

Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice etapa.a II a

5.921.229

4.631.291

500.000

500.000

3

Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe str. Petru Comămescu, str. I.C. Brătianu

210.000

210.000

180.000

180.000

Total subcapitol 06

8.283.729

6.993.791

1.180.000

1.180.000

0

0

1

Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul tineretului DN29

5.500.000

5.500.000

2.089.182

1.500.000

589.182

Total subcapitol 07

5.500.000

5.500.000

2.089.182

1.500.000

589.182

0

1

Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava

9.134.152

9.134.152

2.424.294

1.609.544

814.750

2

Utilități la locuințe sociale

100.000

100.000

29.750

29.750

3

Măsuri de securitate fizică prevăzute în analiza de risc și proiect pentru sediul instituției de pe bd. 1 Mai 5A

75.000

75.000

75.000

75.000

4

Măsuri de securitate tizica prevăzute in analiza de risc și proiect pentru sediul instituției de pe str. 22 Decembrie nr.2

25.000

25.000

23.549

23.549

Total subcapitol 50

9.334.152

9.334.152

2.552.593

128.299

1.609.544

0

814.750

1

Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară George Enescu

12.695.671

12.695.671

3.039.584

3.000.000

39.584

2

Alimentare cu energie termică și instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar

18.000.000

18.000.000

1.500.000

1.500.000

3

Alimentare cu energie electrică aparate cu autotaxare (parcometre)

150.000

150.000

64.823

64.823

Total subcapitol 50 piață

30.845.671

30.845.671

4.604.407

4.564.823

39.584

0

Nr.

cri.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Total

Cap. 70.02.B.- Lucrări noi

Total, din care:

12.686.000

7.810.000

1

Extindere rețele de iluminat public str. Bazelor, str.

I.L. Caragiale, str. Mircea Țurcanu, str. Octavian Goga, str. Cuza Vodă - DN29

726.000

100.000

2

Instalații semaforizare

1.800.000

200.000

3

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava

100.000

100.000

4

Extindere rețele de iluminat public în municipiul Suceava -rută alternativă

100.000

100.000

5

Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițcani

200.000

200.000

6

Instalații electrice interioare Ia Căminul nr,2, str. Calea

Unirii nr. 15

65.000

65.000

7

Alimentare energie electrică Sală Polivalentă 5000 locuri

1.000.000

1.000.000

Total subcapitol 06

3.991.000

1.765.000

1

Racord gaze naturale Ștrand Ițcani

100.000

100.000

2

Extindere rețele gaze naturale în municipiul Suceava

100.000

100.000

3

Extindere rețea gaze naturale str. Traian Popovici

150.000

100.000

Total subcapitol 07

350.000

300.000

1

Utilități Ia locuințe sociale

100.000

100.000

2

Utilități la locuințe sociale - Aleea Dumbrăvii

50.000

50.000

3

Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate

5.000.000

5.000.000

4

Sistem de detecție și avertizare la efracție și sistem de supraveghere video la Adăpostul pentru câini fără stăpân aparținând municipiului Suceava

95.000

95.000

5

Modernizare și extindere magazie metalică (str. Universității, nr. 2 - Sediu D.G.D.P.)

600.000

200.000

Total subcapitol 50

5.845.000

5.445.000

1

Reabilitare și modernizare Centrul Militar Județean

2.300.000

200.000

Propuneri 2021

Fond special

buget stat

buget local

credit intern

(în afara bugetului)

Necesar 2021

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

0

7.810.000

0

0

0

100.000

200.000

100.000

100.000

200.000

65.000

1.000.000

1.765.000

0

100.000

100.000

100.000

300.000

100.000

50.000

5.000.000

95.000

200.000

0

5.445.000

0

200.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

2

Alimetare cu energie electrică 3 parcometre

200.000

100.000

100.000

Total subcapitol 50 piață

2.500.000

300.000

300.000

Cap. 74.02. A - Lucrări in continuare

Total, din care:

23.376.655

23.376.655

11.587.379

3.105.785

8.220.000

0

261.594

1

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul

1.943.144

1.943.144

885.785

885.785

2

Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

2.420.849

2.420.849

320.000

320.000

Total paragraf 05.02

4.363.993

4.363.993

1.205.785

1.205.785

0

0

0

1

Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului, Făgetului

2.748.646

2.748.646

1.900.000

1.900.000

Total subcapitol 06;

2.748.646

2.748.646

1.900.000

1.900.000

0

0

0

1

Revitalizare spațiu public urban din municipiul Suceava

16.264.016

16.264.016

8.481.594

8.220.000

261.594

Total subcapitol 50

16.264.016

16.264.016

8.481.594

0

8.220.000

261.594

Cap. 74.02.B - Lucrări noi

Total, din care:

28.868.953

22.851.092

665.626

22.185.466

0

0

I

Extindere sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

2.327.324

260.000

260.000

Total paragraf 05.02

2.327.324

260.000

260.000

0

I

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020

345.626

345.626

345.626

2

Racord conductă DN200 str, Traian Vuia

60.000

60.000

60.000

Total subcapitol 06

405.626

405.626

405.626

0

1

Reabilitare spații destinate utilizării publice în cartierele cu comunități defavorizate (Stadion Ițcani)

8.187.626

8.187.626

8.187.626

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

2

Zona de agrement parc Șipote

17.948.377

13.997.840

13.997.840

Total subcapitol 50

26.136.003

0

22.185.466

0

22.185.466

0

0

Cap.81.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

3.051.461

0

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

1

Deviere conducte termoficare - rețele de transport 2xDn700 str. Apeductului din municipiul Suceava

2.151.461

2.150.220

1.827.500

322.720

2

Reparații acoperiș terasă stație electrică 110 KV

250.000

250.000

250.000

3

Modul termic și racordări la instalațiile de utilități existente (apă, canalizare, rețele termice, energie electrică), str, V. Aleesandri

650.000

650.000

650.000

Total subcapitol 50

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

Cap. 84.02.A.-Lucrări în continuare

Total, din care;

214.929.164

214.929.164

121.869.251

1.305.485

15.264.741

94.714.643

1.211.019

10.433.141

1

Rută alternativă Suceava — Botoșani etapa I — pod peste râul Suceava

6.131.383

6.131.383

447.131

447.131

Total paragraf 03.01

6.131.383

6.131383

447.131

447.131

0

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice

50.426.630

50.426.630

50.426.627

42.435.594

7.991.033

2

Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava

116.189.651

116.189.651

54.721.157

52.279.049

2.442.108

3

Stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice în municipiul Suceava

1.882.983

1.882.983

1.600.505

1.305.485

295.020

Total paragraf 03.02

168.499.264

168.499.264

106.748.289

1305.485

295.020

94.714.643

0

10.433.141

1

Modernizare str. Lev Tolstoi

1.199.573

1.199.573

500.000

500.000

2

Drumuri și parcări cartier de locuințe pentru tineri zona:

Tătărași, municipiul Suceava                         i

12.232.000

12.232.000

200.000

200.000

3

Modernizare str. Traian Țăranu etapa I

2.613.925

2.613.925

25.319

25.319

4

Modernizare str.CrânguIui                            i

2.475.444

2.475.444

1.232.314

1.232.314

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intem

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

5

Modernizare str. Ștefan Luchian

3.105.703

3.105.703

100.000

100.000

6

Modernizare str. Micșunelelor

688.342

688.342

400.000

400.000

7

Modernizare str. Barbu Ștefănescu Delavrancea

693.254

693.254

200.000

200.000

8

Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa a II a -drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 1 (drum) + Obiect 2 (canalizare pluvială)

11.000.000

11.000.000

8.125.922

8.000.000

125.922

9

Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa a II a -drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 3 - Pod peste pârâul Cetății

5.900.000

5.900.000

4.559.778

3.500.000

1.059.778

10

Drumuri și parcări, cartier DN29 Burdujeni etapa I +11 - sentința nr.303/29.10.2019

390.276

390.276

390.276

390.276

Total paragraf 03.03

40.298.517

40.298.517

15.733.609

14.522.590

0

1.211.019

0

Cap. 84.02.B.-Lucrari noi

Total, din care:

8.001.264

4.900.960

4.900.960

0

0

1

Realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Suceava

50.960

50.960

50.960

Total paragraf 03.02

50.960

50.960

50.960

1

Modernizare str. Ștefan Tomșa

1.262.449

950.000

950.000

2

Parcări de reședință

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3

Modernizare str. Emil Cioran

2.792.348

1.000.000

1.000.000

4

Modernizare extensie Aleea Jupiter

914.160

900.000

900.000

5

Modernizare str. Lipoveni (fundătura)

1.032.307

1.000.000

1.000.000

Total paragraf 03.03

8.001.264

4.850.000

4.850.000

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

:     Valoarea

totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 87.02.A - Lucrări în continuare

Total, din care:

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

1

Centru multifuncțional Arta - Ițcani

6.425.131

6.425.131

4.600.000

4.502.984

97.016

Total subcapitol 05

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII NECULAIFRUNZARU


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, ȘTEFAN VĂIDEANUANEXA 1B

"ALTE CHELTUIELI DE INVESTITH", DEFALCATA PE BUNURI REPARTIZATE:

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

AALTOR CHELTUIELI                 1

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

i

Titlul 71

Titlul 55+56+58

TOTAL

34.345.892

10.550.323

23.754.301

41.268

CAP.51.02. AUTORITATI EXECUTIVE

Total:

1.309.400

1.309.400

1

Obținerea terenului pentru ruta alternativă Suceava Botoșani

500.000

500.000

2

Prelungire licență SintAct - soft legislativ

16.000

16.000

3

Prelungire licență - ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED; ESET MA1L SECURITY FOR LINUX; ESET FILE SECURITY PENTRU WINDOWS SERVER

39.000

39.000

4

Servicii de dezvoltare aplicație eTax

30.000

30.000

5

Licențe Microsoft Office

25

30.000

30.000

6

Achiziție sisteme de calcul (unitate+monitor)

25

80.000

80.000

7

Achiziție de sisteme portabile

3

25.000

25.000

8

Consolă multimedia

9.000

9.000

9

Instalație electrică de ridicat pentru exterior, dotată cu platformă acționată electric cu acumulatori

45.400

45.400

10

Centrală telefonică+terminale digitale

60.000

60.000

11

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

12

Soft pntru echipamente de recunoaștere faciala, masurarea tmperaturii și sistem de pontaj

100.000

100.000

13

Modernizare site primărie

30.000

30.000

14

Bust Franz cavaler Des Loges

150.000

150.000 .

15

Statuie Alexandru loan Cuza

150.000

150.000

Total paragraf 01.03

1.309.400

1.309.400

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total:

803.512

803.512

1

Softuri/Iicențe ( pentru aplicația de operare a proceselor verbale de constatare a contravenției-p.v.c.c. etc.)

16

43.800

43.800

2

Sisteme de calcul (unități + monitoare)

8.791

8.791

3

Autovehicul echipat cu macara și platformă de ridicat mașini

574.421

574.421

4

Etilotest profesional cu imprimantă încorporată

9.000

9.000

5

Autoturism/autoutilitară de intrevenție

65.000

65.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

i

Titlul 71

Titlul 55+56+58

6

Rampă auto luminoasă

7.500

7.500

7

Studiu pt. Realizarea Planului de calitate a aerului pt. Municipiul Suceava

50.000

50.000

8

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

61.02.03.04. poliția locală

803.512

803.512

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

Total:                                                      !

795.363

795.363

I

GPP Gulliver - xerox

15.000

15.000

2

GPP Așchiuță - extindere subsistem video (televiziune cu circuit închis)

8.000

8.000

3

GPN Obcini - videoproiector

5

14.500

14.500

4

GPP 1 -2-3 - cuptor gastronomie convecție 7 tăvi

38.395

38.395

5

GPP 1-2-3 - licențe Windows

11

10.211

10.211

6

GPP 1 -2-3 - tablă interactivă

4.701

4.701

Total paragraf03.01

90.807

90.807

1

Șc.gimnazială nr. 1. - extindere rețea internet

36.129

36.129

2

Șc.gimnazialănr.3. - imprimantă multifuncțională format A3

9.450

9.450

3

Șc.gimnazială Jean Bart - paratrăsnet

5.838

5.838

4

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - pardoseală sală sport

118.454

118.454

5

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - dispozitiv curățat/spălat pardoseală sală sport

17.700

17.700

6

Șc.gimnazială Ion Creangă - mașină de spălat - frecat - uscat pardoseli

5.700

5.700

7

Șc.gimnazială nr.10 - SF sală sport

47.000

47.000

Total paragraf 03.01

240.271

240.271

1

Colegiul tehnic AI.I. Cuza - simulator auto

43.000

43.000

2

Colegiul tehnic AI.I. Cuza - rețea internet locală

65.622

65.622

3

Colegiul tehnic AI.I. Cuza - dotare atelier estetică și igiena corpului omenesc

36.910

36.910

4

Colegiul tehnic Petru Mușat - sistem de supraveghere video clădire corp B

58.656

58.656

5

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - autoturism

49.918

49.918

6

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - laptopuri

101.659

101.659

7

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - imprimantă

4.796

4.796

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI                 1

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

8

Colegiul economic Dimitrie Cantemir - laptopuri

90.224

90.224

9

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu — contrabas

5.500

5.500

10

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - oboi

4.000

4.000

11

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - contor energie; termică

4.000

4.000

1

Total paragraf 04.02

464.285

464.285

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

Total:

16.834.551

0

16.834.551

Echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat Școala on -line

16.834.551

16.834.551

Total paragraf 50

16.834.551

0

16.834.551

Cap. 67.02. ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

Total:

1.118.451

1.118.451

0

1

Sistem integrat de transport trotinete electrice pentru cetățeni și turiști în municipiul Suceava

491.743

491.743

2

Licențe necesare IT

15.000

15.000

3

Multifuncțional color

15.000

15.000

Total paragraf 03.30

521.743

521.743

1

Ornamente luminoase

150.000

150.000

2

Freza tăiat asfalt

60.000

60.000

3

Cupă pentru excavat (utilaj multifuncțional tip Bobcat)

3.208

3.208

4

Autoutilitară mixtă

200.000

200.000

5

Freză zăpadă

10.000

10.000

6

Toalete ecologice

70.000

70.000

7

Motoferăstraie

12.000

12.000

8

Motofoarfece

3.000

3.000

9

Motofoarfece cu fir

8.500

8.500

10

Motocoase cu coș colector

7.000

7.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

AALTOR CHELTUIELI

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

11

Emondor

3.000

3.000

12

Scarificator

3.000

3.000

13

Generator curent

12.000

12.000

14

Mai compactor

10.000

10.000

15

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

Total paragraf 05.03

596.708

596.708

CAP. 68.02.ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ CENTRE BUGETARE

Total:

7.517

7.517

1

Creșanr.l -laptop

3.429

3.429

2

Creșa nr. 1 - imprimantă multifuncțională

4.088

4.088

Total subcapitol 11

7.517

7.517

CAP. 68.02ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total:

62.000

62.000

1

Cuptor gastronomic - patiserie

5.000

5.000

2

Program software de gestionare și acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

12.000

12.000

3

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

Total paragraf 15.02

62.000

62.000

Cap.70.02.LQCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total:

6.104.430

6.104.430

0

Cap. 70.02. STUDII DE FEZABILITATE

Total:

4.257.312

4.257.312

0

1

Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize

160.000

160.000

2

Expertize locuințe sociale

15.000

15.000

3

Reactualizare PUG - municipiul Suceava

48.493

48.493

4

PUZ - Parcare supraterană etajată în zona primăriei municipiul Suceava, str.Ștefan Tomșa

60.869

60.869

5

PUZ - Parcare supraterană etajată, str. Comeliu Copoșu

60.869

60.869

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI                  |

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

6

PUZ - Parcare supraterană etajată, zona Cartodrom

60.869

60.869

7

PUZ zona protejată Biserica Coconilor, Biserica Sf. Gheorghe Mirăuți, Ansamblul bisericii Sf. Dumitru situl și vechiul centru medieval

141.610

141.610

8

Note de constatare și expertize pentru lucrări de intervenție la clădiri proprietatea municipiului Suceava în vederea reabilitării structural arhitecturală a anvelopei acestora, conform Legii 153/05.07.2011

134.470

134.470

9

Cadastru imobiliar-edilitar

1.000.000

1.000.000

10

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică

10.000

10.000

11

Extindere rețele de iluminat public

20.000

20.000

12

Extindere rețele de alimentare cu gaze naturale

30.000

30.000

13

Utilități Ia locuințe sociale

23.500

23.500

14

Locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, municipiul Suceava

40.000

40.000

15

Expertiză str. Traian Țăranu

5.000

5.000

16

Expertiză str. Traian Popovici

6.000

6.000

17

Studiu topografic pe str. Traian Popovici

6.000

6.000

18

Studiu geotehnic pe str. Traian Popovici

4.000

4.000

19

Modernizare str. Traian Popovici

15.000

15.000

20

Expertiză str. Eugen Lovinescu

5.000

5.000

21

Studiu topografic pe str. Eugen Lovinescu

4.000

4.000

22

Studiu geotehnic pe str. Eugen Lovinescu

3.000

3.000

23

Modernizare str. Eugen Lovinescu

10.000

10.000

24

Expertiză str. Pictor Dumitru Dacian

5.000

5.000

25

Studiu topografic str. Pictor Dumitru Dacian

4.000

4.000

26

Studiu geotehnic str. Pictor Dumitru Dacian

3.000

3.000

27

Modernizare str. Pictor Dumitru Dacian

10.000

10.000

28

Expertiză str. Vasile Lupu

5.000

5.000

29

Modernizare str. Vasile Lupu

5.000

5.000

30

Studiu topografic pe str. Vasile Lupu

3.000

3.000

31

Studiu geotehnic pe str. Vasile Lupu

3.000

3.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI                  J

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

32

Expertiză str. Decebal

5.000

5.000

33

Modernizare str. Decebal

8.000

8.000

34

Studiu topografic str. Decebal                        I

4.000

4.000

35

Studiu geotehnic str. Decebal

3.000

3.000

36

Expertiză str. Zimbrului                              !

5.000

5.000

37

Studiu geotehnic str. Zimbrului

3.000

3.000

38

Studiu topografic str. Zimbrului                      i

3.000

3.000

39

Modernizare str. Zimbrului

5.000

5.000

40

Expertiză str. Andrei Bemath

5.000

5.000

41

Studiu topografic str. Andrei Bemath

3.500

3.500

42

Studiu geotehnic str. Andrei Bemath

3.000

3.000

43

Modernizare str. Andrei Bemath

5.500

5.500

44

Expertiză str. Ștefan Ștefiireac

5.000

5.000

45

Studiu topografic str. Ștefan Ștefiireac

5.000

5.000

46

Studiu geotehnic str. Ștefan Ștefureac

4.000

4.000

47

Modernizare str. Ștefan Ștefureac

8.000

8.000

48

Expertiză str. Eternității

5.000

5.000

49

Studiu topografic str. Eternității

4.000

4.000

50

Studiu geotehnic str. Eternității

3.000

3.000

51

Modernizare str. Eternității

8.000

8.000

52

Expertiză str. Ștefan Dracinschi

5.000

5.000

53

Studiu topografic str. Ștefan Dracinschi

3.500

3.500

54

Studiu geotehnic str. Ștefan Dracinschi

3.000

3.000

55

Modernizare str. Ștefan Dracinschi

6.000

6.000

56

Expertiză str. Nicolae Titulescu

6.000

6.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNUI A ALTOR CHELTUIELI

ti SI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

57

Studiu topografic str. Nicolae Titulescu

5.000

5.000

58

Studiu geotehnic str. Nicolae Titulescu

4.000

4.000

59

Modernizare str. Nicolae Titulescu

9.000

9.000

60

Expertiză str. luliu Maniu

5.000

5.000

61

Studiu topografic str. luliu Maniu

4.000

4.000

62

Studiu geotehnic str. luliu Maniu

3.000

3.000

63

Modernizare str. luliu Maniu

8.000

8.000

64

Expertiză str. Nichita Stănescu

4.000

4.000

65

Studiu topografic str, Nichita Stănescu

3.000

3.000

66

Studiu geotehnic str. Nichita Stănescu

3.000

3.000

67

Modernizare str. Nichita Stănescu

4.000

4.000

68

Expertiză str. Dobrilă Eugen

6.000

6.000

69

Studiu topografic str. Dobrilă Eugen

6.000

6.000

70

Studiu geotehnic str. Dobrilă Eugen

4.000

4.000

71

Modernizare str. Dobrilă Eugen

15.000

15.000

72

Expertiză str. Epaminonda Bucevschi

5.000

5.000

73

Studiu topografic str. Epaminonda Bucevschi

3.000

3.000

74

Studiu geotehnic str. Epaminonda Bucevschi

3.000

3.000

75

Modernizare str. Epaminonda Bucevshi

5.000

5.000

76

Expertiză str. Solidarității

5.000

5.000

77

Studiu topografic str. Solidarității

4.000

4.000

78

Studiu geotehnic str. Solidarității

3.000

3.000

79

Modernizare str. Solidarității

6.000

6.000

80

Expertiză str. It. Nicolae Cătănescu

5.000

5.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

81

Studiu topografic str. It. Nicolae Cătănescu

4.000

4.000

82

Studiu geotehnic str. It. Nicolae Cătănescu

3.000

3.000

83

Modernizare str. It. Nicolae Cătănescu

6.000

6.000

84

Expertiză str. Petru Comămescu

5.000

5.000

85

Studiu topografic str. Petru Comămescu

4.000

4.000

86

Studiu geotehnic str. Petru Comămescu

3.000

3.000

87

Modernizare str. Petru Comămescu

6.000

6.000

88

Expertiză str. Dragomima

5.000

5.000

89

Studiu topografic str. Dragomima

4.000

4.000

90

Studiu geotehnic str. Dragomima

3.000

3.000

91

Modernizare str. Dragomima

8.000 '

8.000

92

Modernizare str. Grigore Vindereu

15.000

15.000

93

Modernizare Cimitir Pacea Nou

20.000

20.000

94

Creșterea stabilității și limitarea alunecărilor de teren pe versantul N-E .din municipiul Suceava

20.000

20.000

95

Expertiză bloc 48 A Mărășești tr. II 60 garsoniere

30.000

30.000

96

Consolidare bloc 48 AMărășești tr.II

25.000

25.000

97

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe grupa 1, etapa I (expertiză, audit, SF)

400.000

400.000

98

Studii de fezabilitate, topografice, geotehnice și hidrologice pentru realizarea lucrărilor de traversare a cursurilor de apă cu conducte de alimentare cu apă (aducțiune, distribuție) și rețele de canalizare din municipiul Suceava, care nu asigură secțiunea de scurgere pe cursul de apă

61.900

61.900

99

Alimentare cu gaze naturale cartier pentru tineri zona Tătărași

30.000

30.000

100

Rețea canalizare str. Ștrandului, Ițcani municipiul Sucpava

25.000

25.000

101

Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițcani

10.000

10.000

102

Racord gaze naturale Ștrand Ițcani

15.000

15.000

103

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție a energiei termice Cuza Vodă H și Cuza Vodă I

40.000

40.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

A ALTOR CHELTUIELI

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

104

Alimentare cu energie termică a Bazarului

35.000

35.000

105

Grădiniță cu 4 săli de grupă cartier Ițcani - deviere rețele (electrică / apă)

15.000

15.000

106

Instalații semaforizare

25.000

25.000

107

Rețea apă - canal la Sala polivalentă

15.000

15.000

108

Rețea alimentare cu energie electrică Ia Sala polivalență

20.000

20.000

109

Rețea alimentare cu gaze naturale Sală polivalentă

20.000

20.000

110

Rețea alimentare cu energie termică Sală polivalentă

15.000

15.000

111

Centrul pentru tineret Suceava

5.000

5.000

112

Reabilitare trotuare și parcări str. Stațiunii și str. Victoriei

10.000

10.000

113

Pistă biciclete, zonă de plimbare, sistem de supraveghere video Zona Aleea Dumbrăvii

7.000

7.000

114

Acoperire amortizoare de șocuri la locul de joacă Cora

- Burdujeni

8.000

8.000

115

Modernizare Parc Mărășești

40.000

40.000

116

Modernizare locuri dejoacă

30.000

30.000

117

Acoperiri amortizoare de șocuri la locurile dejoacă (covor elastic turnat continuu)

10.000

10.000

118

Expertiză Iaz str. Universității

10.000

10.000

119

Acoperire și modernizare Patinoar artificial

65.000

65.000

120

Experiză clădire administrativă Patinoar Artificial

20.000

20.000

121

împrejmuire gard Zonă de agrement Tătărași

10.000

10.000

122

Consolidare versant vestic iaz 2 zona de agrement Tătărași; refacere alei și zone verzi

15.000

15.000

123

Modernizare și extindere magazie metalică (str. Universității, nr.2 - Sediu D.G.D.P.)

50.000

50.000

124

Parcare Cimitir Pacea Nou

8.000

8.000

125

Parcări de reședință

75.000

75.000

126

Studii de amplasamente pentru parcări supraetajate

21.500

21.500

128

Parcare supraterană etajată în municipiul Suceava

170.000

170.000

i

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI AALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

i

Titlul 71

Titlul 55+56+58

129

Expertiză extensie str. Grigore Alexandru Ghica

5.000

5.000

130

■ I

Studiu topografic extensie str. Grigore Alexandru Ghica

4.000

4.000

131

Studiu geotehnic extensie str. Grigore Alexandru Ghica

4.000

4.000

132

Modernizare extensie str. Grigore Alexandru Ghica

10.000

10.000

133

Rețea canalizare menajeră pe str. Traian Popovici

30.000

30.000

134

Expertiză str. Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

135

Studiu topografic str. Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

136

Studiu geotehnic str.Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

137

Modernizare str. Cezar Petrescu tronson I

7.000

7.000

138

Sistem de detecție și avertizare la efracție și sistem de supraveghere video la Adăpostul pentru câini fără stăpân aparținând municipiului Suceava

25.000

25.000

139

Studiu geotehnic str. Căprioarei

4.000

4.000

140

Studiu topografic str. Căprioarei

3.000

3.000

141

Extindere alimentare cu apă str. Căprioarei

25.000

25.000

142

Expertiză str. Grădinilor

3.000

3.000

143

Studiu geotehnic str. Grădinilor

2.500

2.500

144

Studiu topografic str. Grădinilor

2.000

2.000

145

Modernizare str. Grădinilor

6.000

6.000

146

Expertiză str. Ștefan Octavian losif

2.500

2.500

147

Studiu geotehnic str. Ștefan Octavian losif           i

2.000

2.000

148

Studiu topografic str. Ștefan Octavian losif

2.000

2.000

149

Modernizare str. Ștefan Octavian losif

6.000

6.000

150

Studiu geotehnic str. Ștefăniță Vodă

2.500

2.500

151

Studiu topografic str. Ștefăniță Vodă

2.000

2.000

152

Canalizare str. Ștefăniță Vodă                         i

8.000

8.000

i

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

A ALTOR CHELTUIELI

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

153

Renovare, modernizare și expertizare a Căminului nr.2,

str. Calea Unirii nr.15

10.000

10.000

154

Apărare de mal râul Suceava

59.232

59.232

155

Expertiză str. Lipoveni (fundătura)

5.000

5.000

156

Studiu topografic str. Lipoveni (fundătura)

4.000

4.000

157

Studiu geotehnic str. Lipoveni (fundătura)

3.000

3.000

158

Modernizare str. Lipoveni (fundătura)

6.000

6.000

159

Expertiză str. I. Păun Pincio

4.000

4.000

160

Studiu topografic str. I. Păun Pincio

3.000

3.000

161

Studiu geotehnic str. I. Păun Pincio

3.000

3.000

162

Modernizare str. I. Păun Pincio

4.000

4.000

163

Expertiză str. Lascăr Luția

5.000

5.000

164

Studiu topografic str. Lascăr Luția

4.000

4.000

165

Studiu geotehnic str. Lascăr Luția

3.000

3.000

166

Modernizare str. Lascăr Luția

5.000

5.000

167

Expertiză str. Pictor Romeo Calancea                i

6.000

6.000

168

Studiu topografic str. Pictor Romeo Calancea

6.000

6.000

169

Studiu geotehnic str. Pictor Romeo Calancea

4.000

4.000

170

Modernizare str. Pictor Romeo Calancea

10.000

10.000

171

Iluminat public- Ruta alternativă Suceava - Botoșani, etapa alia drum, tronson 1 : intersecție Calea Unirii cu str. Traian Vuia - pod peste râul Suceava (studiu topografic, geotehnic, luminotehnic, SF)

81.000

81.000

172

Cresă Burdujeni

30.000

30.000

173

Grădiniță Obcini                                      :

30.000

30.000

174

Centru îngrijire persoane vârstnice

30.000

30.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

i

Titlul 71

Titlul 55+56+58

175

i

Iluminat în culori sediu primărie

30.000

30.000

176

Reabilitare și modernizare sală ședințe sediu Primărie

50.000

50.000

177

Grădiniță Școala Generală nr. 1

30.000

30.000

Total subcapitol 50

4.174312

4.174.312

0

1

Reabilitare și modernizare Centrul Militar Județean

30.000

30.000

2

Documentație tehnică amplasare 10 parcometre pe str. V. Bumbac, N. Bălcescu, V. Alecsandri, Trandafirilor, A.Crimca și intersecția cu știi. M. Viteazul

18.000

18.000

3

Documentație tehnică amplasare 3 parcometre

35.000

35.000

Total subcapitol 50 piață

83.000

83.000

Cap. 70.02. DOTĂRI

Total:

1.847.118

1.847.118

0

0

I

Pachet antivirus 2021

2.500

2.500

2

Sistem supraveghere video parcometre

50.000

50.000

3

Sistem de securitate piețe+bazar

50.000

50.000

4

Parcometre în CC Bazar (2buc) și Calea Unirii (1 buc);

165.000

165.000

5

Sistem bariere parcări

100.000

100.000

6

Magazie materiale tip container piața Ițcani

87.000

87.000

7

Pachet software antivirus pentru 20 sisteme de calcul

2.618

2.618

8

Mese acoperite/descoperite Piața Ițcani/George Enescu

300.000

300.000

9

Vitrine frigorifice orizontale Piața Centrală și Piața George Enescu (100 m.l vitrine)

300.000

300.000

10

Dispozitiv de scanare facială și sistem integrat de pontaj (10 buc)

90.000

90.000

11

Smart Parking Mun.Suceava- Sistem inteligent pentru identificarea locurilor de parcare prin senzori

700.000

700.000

Total subcapitol 50 piață

1.847.118

1.847.118

CAP.74.02. PROTECȚIA MEDIULUI

Total:

189.000

189.000

1

Autoturism de teren sau autoutilitară

139.000

139.000

2

Extindere sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

50.000

50.000

Total paragraf 05.01

189.000

189.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

A ALTOR CHELTUIELI

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

Cap. 80.02.ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Total:

6.961.018

6.919.750

0

41.268

1

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

160.000

160.000

2

Zona de agrement parc Șipote                      :

160.000

160.000

3

Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize, studii, verificare proiecte

1.000.000

1.000.000

4

Obținerea fondurilor nerambursabile

3.000.000

3.000.000

5

Reabilitare rețele de transport și distribuție de energie termică (POIM)

500.000

500.000

6

Reabilitare Curtea Domnească

110.000

110.000

7

Echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat - Școala Online

15.000

15.000

8

Actualizare PAED (Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă)

160.000

160.000

9

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 i

1.814.750

1.814.750

Total paragraf 01.10

6.919.750

6.919.750

1

APLICAT- Administrație publică Locală Informatizată, Calitativă și accesibilă tuturor la Suceava

41.268

41.268

Total paragraf 01.30

41.268

41.268

Cap. 84.02. TRANSPORT ÎN COMUN

Total:

160.650

160.650

0

1

Aplicație pentru plata cu cârd bancar de pe dispozitive mobile a autorizațiilor de trafic greu

160.650

160.650

Total paragraf 03.03

160.650

160.650

0DIRECTOR EXECUTIV

ELISABETA VĂIDEANU^

DIRECTOR GENERAL,

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

ȘI DE INVESTIȚII 1   /

NECULAMn^^ r

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, ȘTEFAN VĂIDEANU

13