Hotărârea nr. 54/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 31//25.02.2016, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei, ,cu modificările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 31//25.02.2016, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 11761/14.04.2021, Raportul comun al Serviciului Investiții si al Serviciului Financiar Contabilitabilitate nr.11762/14.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombreie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ținând seama de prevederile art.1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

In temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit.“b”, alin.4, lit.”b”, art. 139, alin. 3 lit."b"și art. 196 alin.l lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 31//25.02.2016, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2016, modificată și completată, rămân nemodificate.

------------------Art.HL Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, care va fi împuternicit să semneze toate documentele și actele necesare.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului și Prefectului Județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Suceava, precum și pe pagina de internet www.primariasv.ro.

. PREȘEDINTE              h

ADRIAN ARĂMI'SCL

ț 5»^//

Nr. 54 din 16 aprilie

SEMNEAZĂ sERAL MUNICIPIU N CIUTAC


CONTR;

SECRETAR G Jrs.10


Anexa

Lista obiectiyelordeinvestiții:

Nr. crt.

Denumire Obiectiv de investitii

Valoare aprobata inițial prin HCL nr. 191 din 05.08.2020

PROPUNERE modificare Anexa

1

Ruta alternativa Suceava — Botoșani, etapa I, Pod peste râul Suceava

5.034.191,67

5.034.191,67

2

Rețea gaz metan Burdujeni Sat și Cartierul Tineretului DN29

3.554.895,33

3.554.895,33

3

Drumuri și parcari cartier de locuințe pentru tineri zona Tatarasi, municipiul Suceava

1.000.000,00

140.222,71

4

Modernizare ștrand Itcani

2.000.000,00

2.000.000,00

5

Alimentare cu energie electrică Stație de încărcare autobuze electrice, municipiul Suceava

1.982.371,24

1.982.371,24

6

Reabilitare rețele de termoficare și puncte termice - Lot 1 : Punct termic Parc, strada Ion Vodă Viteazul, Lot 2 : Punct termic Obcini, strada Gavril Tudoras, Stațiunii, Victoriei și Magurei, Lot 3 : Punct termic Zamca, strada Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Banei la și Stejarului

328.417,44

328.417,44

7

Amenajare Sera Flori col a

1.500.000,00

1.500.000,00

8

Construcție Centru de documentare - informare și laboratoare, strada M. Viteazul, nr. 24, municipiul Suceava - Colegiul Național Petru Rares

1.794.022,45

1.794.022,45

9

Modernizare strada Traian Taranu Etapa I

2.000.000,00

1.800.000,00

10

Modernizare strada Micsunelelor

149.980,80

149:980,80

11

Construire hala cu parcare subterana pentru Piața agroalimentara George Enescu

2.539.512,16

2.539.512,16

12

Sistematizare verticala, alei și parcari la blocurile ANL -Metro

699.999,60

699.999,60

13

Alimentare cu apa și canalizare, cartier pentru tineri zona Tatarasi

499.718,76

499.718,76

14

Colegiul Național de Informatica Spiru Haret — sala de gimnastica

416.890,55

416.890,55

15

Ruta alternativa Suceava — Botoșani, etapa n,drum,tronson ^intersecția Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 1 (drum) + Obiect 2 (canalizare pluvială)

1.000.000,00

1.000.000,00

16

Ruta alternativa Suceava — Botoșani, etapa n, drum, tronson Lintersecția Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava- Obiect 3 — Pod peste pârâul Cetății

500.000,00

1.559.777,29

17

Total

25.000.000,00

25.000.000,00

Director executiv

Director general DGTI Neculai Frunzaru

Șef Serviciu investiții, Ștefan Văideanu


Elisabeta VăMeanu

Sef servk'iirfinanciar-contabilitate

Carmen Greceanu