Hotărârea nr. 53/2021

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 27/25.03.2021 privind,aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 27/25.03.2021 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 10196/01.04.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 10197/01.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;

în temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.139, alin.3, lit.a și art.196 alini, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică Anexele 1-4 și Anexa 8, aprobate prin HCL nr. 27/25.03.2021, conform Anexelor 1-4 și 8.

Art. II Se adaugă Anexa 12 - Repartizarea transferurilor destinate finanțării învățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2021.

Art. III Anexele 4'^, ^ 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV Celelalte-<prevederi ale HCL nr. 27/25.03.2021 rămân valabile.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MUNICIPIU Jrs./OĂN CIUTAC

Nr. 53 din 2 aprilie 2021

JUDEȚUL: SUCEAVA

ANEXAI


i Buget 2021

II Estimări 2022

III Estimări 2023

IV Estimări 2024


Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@Drimariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Formular: 11

BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022- 2024

-lei-

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

1.386.351.036,00

57.841.773,00

16.377.474,00

1.460.570.283,00

28.417.236,00

1.432.153.047,00

l

525.344.036,00

11.517.505,00

16.377.474,00

553.239.015,00

6.047.236,00

547.191.779,00

II

279.203.000,00

15.013.098,00

0,00

294.216.098,00

7.150.000,00

287.066.098,00

III

284.899.000,00

15.443.969,00

0,00

300.342.969,00

7.420.000,00

292.922.969,00

IV

296.905.000,00

15.867.201,00

0,00

312.772.201,00

7.800.000,00

304.972.201,00

Venituri curente (rd.03+17)

02

1.182.077.700,00

29.807.773,00

16.377.474,00

1.228.262.947,00

383.236,00

1.227.879.711,00

I

326.170.700,00

5.853.505,00

16.377.474,00

348.401.679,00

383.236,00

348.018.443,00

II

274.562.000,00

7.863.098,00

0,00

282.425.098,00

282.425.098,00

III

284.675.000,00

8.023.969,00

0,00

292.698.969,00

292.698.969,00

IV

296.670.000,00

8.067.201,00

0,00

304.737.201,00

304.737.201,00

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

998.747.264,00

0,00

0,00

998.747.264,00

998.747.264,00

I

259.084.264,00

0,00

0,00

259.084.264,00

259.084.264,00

II

237.665.000,00

0,00

0,00

237.665.000,00

237.665.000,00

III

245.929.000,00

0,00

0,00

245.929.000,00

245.929.000,00

IV

256.069.000,00

0,00

0,00

256.069.000,00

256.069.000,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-                                             j Zh.-- t jA. •

III -

.0.00

0,00

0,00

0A0

0,00

IV v

w ■

J             0,90

.p p

0,0.0

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

Impozit pe profit

05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

II

0,00

0,00

III

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care:

06

517.796.000,00

0,00

0,00

517.796.000,00

517.796.000,00

1

118.075.000,00

0,00

0,00

118.075.000,00

118.075.000,00

II

127.016.000,00

0,00

0,00

127.016.000,00

127.016.000,00

III

133.186.000,00

0,00

0,00

133.186.000,00

133.186.000,00

IV

139.519.000,00

0,00

0,00

139.519.000,00

139.519.000,00

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal *)

07

1.482.000,00

0,00

0,00

1.482.000,00

1.482.000,00

1

500.000,00

500.000,00

500.000,00

li

312.000,00

312.000,00

312.000,00

III

327.000,00

327.000,00

327.000,00

IV

343.000,00

343.000,00

343.000,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

516.314.000,00

0,00

0,00

516.314.000,00

516.314.000,00

I

117.575.000,00

117.575.000,00

117.575.000,00

II

126.704.000,00

126.704.000,00

126.704.000,00

HI

132.859.000,00

132.859.000,00

132.859.000,00

IV

139.176.000,00

139.176.000,00

139.176.000,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

178.499.764,00

0,00

0,00

178.499.764,00

178.499.764,00

I

63.866.764,00

63.866.764,00

63.866.764,00

u ■

36.387.000,00

36.387.

.... .

36.387.000,00

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

III

38.205.000,00

38.205.000,00

38.205.000,00

IV

40.041.000,00

40.041.000,00

40.041.000,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

302.451.500,00

0,00

0,00

302.451.500,00

302.451.500,00

I

77.142.500,00

0,00

0,00

77.142.500,00

77.142.500,00

II

74.262.000,00

0,00

0,00

74.262.000,00

74.262.000,00

III

74.538.000,00

0,00

0,00

74.538.000,00

74.538.000,00

IV

76.509.000,00

0,00

0,00

76.509.000,00

76.509.000,00

Sume defalcate din TVA

12

221.027.000,00

0,00

0,00

221.027.000,00

221.027.000,00

I

51.315.000,00

51.315.000,00

51.315.000,00

II

57.300.000,00

57.300.000,00

57.300.000,00

III

56.500.000,00

56.500.000,00

56.500.000,00

IV

55.912.000,00

55.912.000,00

55.912.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

II

0,00

0,00

III

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

14

247.000,00

0,00

0,00

247.000,00

247.000,00

l

90.000,00

90.000,00

90.000,00

II

50.000,00

50.000,00

50.000,00

III

52.000,00

52.000,00

52.000,00

IV

55.000,00

55.000,00

55.000,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

81.177.500,00

0,00

0,00

81.177.500,00

81.177.500,00

I

25.737.500,00

25.737.500,00

25.737.500,00

II

16.912.000,00

16.912.000,00

16.912.000,00

17.836.000,00

17.98.6^00^00

17.986.000,00

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

IV

20.542.000,00

20.542.000,00

20.542.000,00

Venituri nefiscale

17

183.330.436,00

29.807.773,00

16.377.474,00

229.515.683,00

383.236,00

229.132.447,00

I

67.086.436,00

5.853.505,00

16.377.474,00

89.317.415,00

383.236,00

88.934.179,00

II

36.897.000,00

7.863.098,00

44.760.098,00

44.760.098,00

III

38.746.000,00

8.023.969,00

46.769.969,00

46.769.969,00

IV

40.601.000,00

8.067.201,00

48.668.201,00

48.668.201,00

Venituri din capital

18

638.100,00

0,00

0,00

638.100,00

638.100,00

I

180.100,00

180.100,00

180.100,00

II

145.000,00

145.000,00

145.000,00

III

153.000,00

153.000,00

153.000,00

IV

160.000,00

160.000,00

160.000,00

Subvenții (rd.21+22)

20

21.440.204,00

28.034.000,00

0,00

49.474.204,00

28.034.000,00

21.440.204,00

l

21.226.204,00

5.664.000,00

0,00

26.890.204,00

5.664.000,00

21.226.204,00

II

68.000,00

7.150.000,00

0,00

7.218.000,00

7.150.000,00

68.000,00

III

71.000,00

7.420.000,00

0,00

7.491.000,00

7.420.000,00

71.000,00

IV

75.000,00

7.800.000,00

0,00

7.875.000,00

7.800.000,00

75.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

21.419.204,00

0,00

0,00

21.419.204,00

21.419.204,00

l

21.226.204,00

21.226.204,00

21.226.204,00

II

61.000,00

61.000,00

61.000,00

III

64.000,00

64.000,00

64.000,00

IV

68.000,00

68.000,00

68.000,00

Subvenții de la alte administratii

22

21.000,00

28.034.000,00

0,00

28.055.000,00

28.034.000,00

21.000,00

I

5.664.000,00

5.664.000,00

5.664.000,00

0,00

il

7.000,00

7.150.000,00

7.157.000,00

7.150.000,00

7.000,00

III

7.000,00

7.420.000,00

7.427.000,00

7.420.000,00

7.000,00

IV

7.000,00

7.800.000,00

7.807.000,00

7.800.000,00

7.000,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate- 2014-2020

23

182.195.032,00

0,00

0,00

182.195.032,00

182.195.032,00

I

177.767.032,00

177.767.032,00

177.767.032,00

II

4.428.000,00

4.428.000,00

4.428.000,00

III

< -

000

0,00

IV

'' r_______________________________'

I f

■ 0,00

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37)

24

1.386.485.377,00

59.220.408,00

16.377.474,00

1.462.083.259,00

28.417.236,00

1.433.666.023,00

1

525.478.377,00

12.896.140,00

16.377.474,00

554.751.991,00

6.047.236,00

548.704.755,00

II

279.203.000,00

15.013.098,00

0,00

294.216.098,00

7.150.000,00

287.066.098,00

III

284.899.000,00

15.443.969,00

0,00

300.342.969,00

7.420.000,00

292.922.969,00

IV

296.905.000,00

15.867.201,00

0,00

312.772.201,00

7.800.000,00

304.972.201,00

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

1.237.437.246,00

56.669.408,00

13.544.486,00

1.307.651.140,00

28.417.236,00

1.279.233.904,00

1

450.021.246,00

12.395.140,00

13.544.486,00

475.960.872,00

6.047.236,00

469.913.636,00

II

256.643.000,00

14.363.098,00

0,00

271.006.098,00

7.150.000,00

263.856.098,00

III

260.026.000,00

14.743.969,00

0,00

274.769.969,00

7.420.000,00

267.349.969,00

IV

270.747.000,00

15.167.201,00

0,00

285.914.201,00

7.800.000,00

278.114.201,00

Cheltuieli de personal

26

332.351.900,00

21.127.800,00

0,00

353.479.700,00

353.479.700,00

1

75.492.900,00

4.907.300,00

80.400.200,00

80.400.200,00

II

81.429.000,00

5.223.500,00

86.652.500,00

86.652.500,00

III

85.611.000,00

5.443.500,00

91.054.500,00

91.054.500,00

IV

89.819.000,00

5.553.500,00

95.372.500,00

95.372.500,00

Bunuri si servicii

27

370.481.673,00

35.538.608,00

0,00

406.020.281,00

406.020.281,00

1

90.460.673,00

7.487.340,00

97.948.013,00

97.948.013,00

II

91.878.000,00

9.139.098,00

101.017.098,00

101.017.098,00

III

93.449.000,00

9.299.469,00

102.748.469,00

102.748.469,00

IV

94.694.000,00

9.612.701,00

104.306.701,00

104.306.701,00

Dobânzi

28

19.341.000,00

0,00

0,00

19.341.000,00

19.341.000,00

I

5.501.000,00

0,00

5.501.000,00

5.501.000,00

II

4.954.000,00

4.954.000,00

4.954.000,00

III

4.622.000,00

4.622.000,00

4.622.000,00

IV

4.264.000,00

4.264.000,00

4.264.000,00

Subvenții

29

101.900.000,00

0,00

0,00

101.900.000,00

101.900.000,00

1

20.400.000,00

0,00

20.400.000,00

20.400.000,00

II

27.000.000,00

27.000.000,00

27.000.000,00

III

27.000.000,00

27.000.000,00

27.000.000,00

IV

27.500.000,00

27.500.000,00

27.500.000,00

Fonduri de rezerva

30

11.550.000,00

0,00

0,00

11.550.000,00

11.550.000,00

•      3.000.000.00

-          :....... I

......3,000.000,00

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

II

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

III

1.979.000,00

1.979.000,00

1.979.000,00

IV

5.571.000,00

5.571.000,00

5.571.000,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

31.527.000,00

0,00

0,00

31.527.000,00

28.034.000,00

3.493.000,00

I

5.664.000,00

0,00

5.664.000,00

5.664.000,00

0,00

II

8.259.000,00

8.259.000,00

7.150.000,00

1.109.000,00

III

8.584.000,00

8.584.000,00

7.420.000,00

1.164.000,00

IV

9.020.000,00

9.020.000,00

7.800.000,00

1.220.000,00

Alte transferuri

32

55.410.528,00

0,00

383.236,00

55.793.764,00

383.236,00

55.410.528,00

I

14.086.528,00

0,00

383.236,00

14.469.764,00

383.236,00

14.086.528,00

II

13.730.000,00

13.730.000,00

13.730.000,00

III

13.775.000,00

13.775.000,00

13.775.000,00

IV

13.819.000,00

13.819.000,00

13.819.000,00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

201.245.858,00

0,00

13.161.250,00

214.407.108,00

214.407.108,00

I

196.817.858,00

13.161.250,00

209.979.108,00

209.979.108,00

II

4.428.000,00

4.428.000,00

4.428.000,00

III

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

Asistenta sociala

34

37.107.930,00

3.000,00

0,00

37.110.930,00

37.110.930,00

I

8.974.930,00

500,00

8.975.430,00

8.975.430,00

II

8.925.000,00

500,00

8.925.500,00

8.925.500,00

III

9.376.000,00

1.000,00

9.377.000,00

9.377.000,00

IV

9.832.000,00

1.000,00

9.833.000,00

9.833.000,00

Alte cheltuieli

35

76.521.357,00

0,00

0,00

76.521.357,00

76.521.357,00

I

29.623.357,00

29.623.357,00

29.623.357,00

II

15.040.000,00

15.040.000,00

15.040.000,00

III

15.630.000,00

15.630.000,00

15.630.000,00

IV

16.228.000,00

16.228.000,00

16.228.000,00

Cheltuieli de capital

36

84.111.091,00

2.551.000,00

2.832.988,00

89.495.079,00

89.495.079,00

I

60.921.091,00

501.000,00

2.832.988,00

64.255.079,00

64.255.079,00

7.053.000,00

65Q.C00;00.

7.7£3£00£0

7=703.000,00

Denumire indicatori

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Bugetul împrumuturilor interne

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4=1+2+3

5

6=4-5

III

7.703.000,00

700.000,00

8.403.000,00

8.403.000,00

IV

8.434.000,00

700.000,00

9.134.000,00

9.134.000,00

Operațiuni financiare (rd.38)

37

64.937.040,00

0,00

0,00

64.937.040,00

64.937.040,00

I

14.536.040,00

0,00

0,00

14.536.040,00

14.536.040,00

II

15.507.000,00

15.507.000,00

15.507.000,00

III

17.170.000,00

17.170.000,00

17.170.000,00

IV

17.724.000,00

17.724.000,00

17.724.000,00

Rambursări de credite externe si interne

38

64.937.040,00

0,00

0,00

64.937.040,00

64.937.040,00

I

14.536.040,00

14.536.040,00

14.536.040,00

II

15.507.000,00

15.507.000,00

15.507.000,00

III

17.170.000,00

17.170.000,00

17.170.000,00

IV

17.724.000,00

17.724.000,00

17.724.000,00

EXCEDENT(+)/DEFIClT(-) (rd.O1 -rd.24)

39

-134.341,00

-1.378.635,00

0,00

-1.512.976,00

________-1.512.976,00

1; deficit finanțat din excedentul anilor precedenti

*) Numai restanțe din anii prppeden.ți*^ Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

PRIMAR, Ec. Ion Lunc


DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU, Ec. Mirela Sqfian-Nicoară


Raport buget Sursa de finanțare: 02                               ,

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

525.344.036

279.203.000

284.899.000

296.90S.000

VENITURI PROPRII

2

00.02

274.652.564

215.607.000

226.438.000

238.937.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.03

326.170.700

274.562.000

284.675.000

296.670.000

A. VENITURI FISCALE

4

00.04

259.084.264

237.665.000

245.929.000

256.069.000

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.05

118.075.000

127.016.000

133.186.000

139.519.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

03.00.01

118.075.000

127.016.000

133.186.000

139.519.000

Impozit pe venit

7

03.02

500.000

312.000

327.000

343.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

500.000

312.000

327.000

343.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

117.575.000

126.704.000

132.859.000

139.176.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

116.075.000

124.403.000

130.612.000

136.984.000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

0

1.000.000

889.000

749.000

Sume repartizate din Fondul Ia dispoziția Consiliului Județean

12

04.02.05

1.500.000

1.301.000

1.358.000

1.443.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

13

07.00.01

63.866.764

36.387.000

38.205.000

40.041.000

Impozite si taxe pe proprietate

14

07.02

63.866.764

36.387.000

38.205.000

40.041.000

Impozit pe clădiri

15

07.02.01

52.666.764

29.972.000

31.470.000

32.981.000

Impozit pe clădiri - PF

16

07.02.01.01

16.500.000

8.291.000

8.705.000

9.123.000

Impozit pe clădiri - PJ

17

07.02.01.02

36.166.764

21.681.000

22.765.000

23.858.000

Impozit pe terenuri

18

07.02.02

7.800.000

4.459.000

4.682.000

4.908.000

Impozit pe terenuri - PF

19

07.02.02.01

3.200.000

1.833.000

1.925.000

2.018.000

Impozit pe terenuri - PJ

20

07.02.02.02

4.600.000

2.626.000

2.757.000

2.890.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

21

07.02.03

2.500.000

1.451.000

1.523.000

1.596.000

Alte impozite si taxe de proprietate

22

07.02.50

900.000

505.000

530.000

556.000

©ELCEB, Adi-ComSoft1/28.

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

23

11.00.01

77.142.500

74.262.000

74.538.000

76.509.000

Sume defalcate din TVA (se scad)

24

11.02

51.315.000

57.300.000

56.500.000

55.912.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

25

11.02.02

35.094.000

41.067.000

41.459.000

41.841.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

26

11.02.06

3.598.000

3.393.000

2.201.000

1.231.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

27

11.02.09

12.623.000

12.840.000

12.840.000

12.840.000

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

90.000

50.000

52.000

55.000

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

90.000

50.000

52.000

55.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

30

16.02

25.737.500

16.912.000

17.986.000

20.542.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

31

16.02.02

19.937.500

13.623.000

14.533.000

16.923.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

32

16.02.02.01

11.000.000

9.268.000

9.938.000

11.116.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

33

16.02.02.02

8.937.500

4.355.000

4.595.000

5.807.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

34

16.02.03

4.800.000

2.758.000

2.896.000

3.035.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

35

16.02.50

1.000.000

531.000

557.000

584.000

C. VENITURI NEFISCALE

36

30.00.01

67.086.436

36.897.000

38.746.000

40.601.000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

37

30.00.02

21.300.000

11.228.000

11.793.000

12.357.000

Venituri din proprietate

38

30.02

21.300.000

11.228.000

11.793.000

12.357.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

39

30.02.05

8.800.000

3.992.000

4.194.000

4.394.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

40

30.02.05.30

8.800.000

3.992.000

4.194.000

4.394.000

Alte venituri din proprietate

41

30.02.50

12.500.000

7.236.000

7.599.000

7.963.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

42

33.00.01

45.786.436

25.669.000

26.953.000

28.244.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

43

33.02

8.803.200

5.089.000

5.344.000

5.598.000

Venituri din prestări de servicii

44

33.02.08

8.500.000

4.907.000

5.153.000

5.399.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

45

33.02.10

200.000

112.000

118.000

123.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

46

33.02.12

100.000

68.000

71.000

74.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

47

33.02.50

3.200

2.000

2.000

2.000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

48

34.02

500.000

299.000

313.000

329.000

©ELCEB, Adi-Com Sbft/i-                             .2/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Taxe extrajudiciare de timbru

49

34.02.02

500.000

299.000

313.000

329.000

Amenzi, penalitati si confiscări

50

35.02

11.400.000

4.292.000

4.506.000

4.723.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

51

35.02.01

11.400.000

4.292.000

4.506.000

4.723.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

52

35.02.01.02

11.400.000

4.292.000

4.506.000

4.723.000

Diverse venituri

53

36.02

24.700.000

14.189.000

14.900.000

15.613.000

Taxe speciale

54

36.02.06

17.900.000

10.273.000

10.789.000

11.304.000

Alte venituri

55

36.02.50

6.800.000

3.916.000

4.111.000

4.309.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

56

37.02

383.236

1.800.000

1.890.000

1.981.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

57

37.02.03

-60.910.178

-8.198.000

-8.885.000

-9.653.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

58

37.02.04

60.910.178

8.198.000

8.885.000

9.653.000

Alte transferuri voluntare

59

37.02.50

383.236

1.800.000

1.890.000

1.981.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

60

39.00.01

180.100

145.000

153.000

160.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

61

39.02

180.100

145.000

153.000

160.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

62

39.02.03

18.900

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

63

39.02.07

11.200

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de construinte

64

39.02.10

150.000

145.000

153.000

160.000

IV. SUBVENȚII

65

42.00.01

21.226.204

68.000

71.000

75.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66

42.00.02

21.226.204

68.000

71.000

75.000

Subvenții de la bugetul de stat

67

42.02

21.226.204

61.000

64.000

68.000

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

68

42.02.34

15.378

13.000

14.000

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

69

42.02.41

760.000

48.000

50.000

53.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

70

42.02.69

20.450.826

0

0

0

Subvenții de la alte administratii

71

43.02

0

7.000

7.000

7.000

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de Înregistrare sistematica din cadrul Programului național de cadastru si carte funciara

72

43.02.34

0

7.000

7.000

7.000

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefînantari aferente cadrului financiar 2014-2020

73

48.02

177.767.032

4.428.000

0

0

©ELCEB, Adi-Ccm Soft \

3/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

74

48.02.01

177.767.032

4.428.000

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

75

48.02.01.01

177.767.032

664.000

0

0

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

76

48.02.01.02

0

3.764.000

0

0

TOTAL CHELTUIELI

77

525.478.377

279.203.000

284.899.000

296.905.000

CHELTUIELI CURENTE

78

01

450.021.246

256.643.000

260.026.000

270.747.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

79

10

75.492.900

81.429.000

85.611.000

89.819.000

Cheltuieli salariate in bani

80

10.01

70.761.911

X

X

X

Salarii de baza

81

10.01.01

65.178.780

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

82

10.01.05

827.260

X

X

X

Alte sporuri

83

10.01.06

22.800

X

X

X

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

84

10.01.12

474.000

X

X

X

Indemnizații de delegare

85

10.01.13

29.791

X

X

X

Indemnizație de hrana

86

10.01.17

4.229.280

X

X

X

Cheltuieli salariate in natura

87

10.02

3.129.980

X

X

X

Norme de hrana

88

10.02.02

1.448.000

X

X

X

Tichete de vacanta

89

10.02.06

1.681.980

X

X

X

Contribuții

90

10.03

1.601.009

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de stat

91

10.03.01

221

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

92

10.03.03

72

X

X

X

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

93

10.03.04

2

X

X

X

Contribuții pentru concedii si indemnizații

94

10.03.06

11

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

95

10.03.07

1.600.703

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

90.460.673

91.878.000

93.449.000

94.694.000

Bunuri si servicii

97

20.01

56.646.597

X

X

X

Furnituri de birou

98

20.01.01

379.013

X

X

X

Materiale pentru curățenie

99

20.01.02

928.300

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

100

20.01.03

11.190.162

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft-?

4 / 28 •

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Apa, canal si salubritate

101

20.01.04

26.932.233

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

102

20.01.05

513.000

X

X

X

Piese de schimb

103

20.01.06

8.500

X

X

X

Transport

104

20.01.07

301.543

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

105

20.01.08

1.108.296

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

106

20.01.09

2.800.956

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

107

20.01.30

12.484.594

X

X

X

Reparatii curente

108

20.02

22.435.877

X

X

X

Hrana

109

20.03

1.469.504

X

X

X

Hrana pentru oameni

110

20.03.01

1.349.504

X

X

X

Hrana pentru animale

111

20.03.02

120.000

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

112

20.04

148.100

X

X

X

Medicamente

113

20.04.01

32.900

X

X

X

Materiale sanitare

114

20.04.02

82.200

X

X

X

Dezinfectând

115

20.04.04

33.000

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

116

20.05

4.658.968

X

X

X

Uniforme si echipament

117

20.05.01

233.179

X

X

X

Lenjerie si accesorii de pat

118

20.05.03

19.400

X

X

X

Alte obiecte de inventar

119

20.05.30

4.406.389

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

120

20.06

289.974

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

121

20.06.01

195.974

X

X

X

Deplasări in străinătate

122

20.06.02

94.000

X

X

X

Materiale de laborator

123

20.09

2.000

X

X

X

Cârti, publicatii si materiale documentare

124

20.11

65.100

X

X

X

consultanta si expertiza

125

20.12

10.000

X

X

X

Pregătire profesionala

126

20.13

394.818

X

X

X

Protectia muncii

127

20.14

39.000

X

X

X

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

128

20.24

182.100

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft.' • ■

5/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe

129

20.24.01

4.000

X

X

X

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

130

20.24.02

178.100

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

131

20.25

113.400

X

X

X

Alte cheltuieli

132

20.30

4.005.235

X

X

X

Reclama si publicitate

133

20.30.01

660.000

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

134

20.30.03

410.400

X

X

X

Chirii

135

20.30.04

929.620

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

136

20.30.30

2.005.215

X

X

X

TITLUL III DOBÂNZI

137

30

5.501.000

4.954.000

4.622.000

4.264.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

138

30.01

2.881.000

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

139

30.01.01

2.881.000

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

140

30.02

2.620.000

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

141

30.02.05

2.620.000

X

X

X

TITLUL IV SUBVENȚII

142

40

20.400.000

27.000.000

27.000.000

27.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

143

40.03

20.400.000

X

X

X

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

144

50

3.000.000

1.000.000

1.979.000

5.571.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

145

50.04

3.000.000

X

X

X

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

146

51

5.664.000

8.259.000

8.584.000

9.020.000

Transferuri curente

147

51.01

5.424.000

X

X

X

Transferuri către instituții publice

148

51.01.01

5.424.000

X

X

X

Transferuri de capital

149

51.02

240.000

X

X

X

Alte transferuri de capital către instituții publice

150

51.02.29

240.000

X

X

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

151

55

14.086.528

13.730.000

13.775.000

13.819.000

A. Transferuri interne

152

55.01

14.086.528

X

X

X

Programe de dezvoltare

153

55.01.13

1.231.411

X

X

X

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

154

55.01.42

232.117

X

X

X

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

155

55.01.63

12.623.000

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

156

57

8.974.930

8.925.000

9.376.000

9.832.000

©ELCEB, Adi-Com Soft..;:-                                   6/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Ajutoare sociale

157

57.02

8.974.930

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

158

57.02.01

8.389.930

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

159

57.02.02

500.000

X

X

X

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

160

57.02.03

85.000

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

161

58

196.817.858

4.428.000

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

162

58.01

191.971.502

X

X

X

Finanțarea naționala

163

58.01.01

30.409.216

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

164

58.01.02

150.810.642

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

165

58.01.03

10.751.644

X

X

X

Programe din Fondul Social European (FSE)

166

58.02

4.846.356

X

X

X

Finanțarea naționala

167

58.02.01

290.919

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

168

58.02.02

4.497.299

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

169

58.02.03

58.138

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

170

59

29.623.357

15.040.000

15.630.000

16.228.000

Burse

171

59.01

3.058.000

X

X

X

Asociatii si fundatii

172

59.11

6.260.000

X

X

X

Susținerea cultelor

173

59.12

4.488.000

X

X

X

Despăgubiri civile

174

59.17

14.055.000

X

X

X

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

175

59.22

711.600

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

176

59.40

1.050.757

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

177

70

60.921.091

7.053.000

7.703.000

8.434.000

TITLUL XIU ACTIVE NEFINANCIARE

178

71

60.921.091

7.053.000

7.703.000

8.434.000

Active fixe

179

71.01

60.808.482

X

X

X

Construcții

180

71.01.01

47.939.660

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

181

71.01.02

1.836.390

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

182

71.01.03

2.324.324

X

X

X

Alte active fixe

183

71.01.30

8.708.108

X

X

X

Reparatii capitale aferente activelor fixe

184

71.03

112.609

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft'?-.                                  7/2S

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

OPERAȚIUNI FINANCIARE

185

79

14.536.040

15.507.000

17.170.000

17.724.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

186

81

14.536.040

15.507.000

17.170.000

17.724.000

Rambursări de credite externe

187

81.01

5.860.000

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

188

81.01.05

5.860.000

X

X

X

Rambursări de credite interne

189

81.02

8.676.040

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

190

81.02.05

8.676.040

X

X

X

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

191

50.02

38.981.755

36.752.000

38.925.000

43.700.000

Autoritati publice si acțiuni externe

192

51.02

27.718.375

27.901.000

29.296.000

30.703.000

CHELTUIELI CURENTE

193

01

26.373.975

27.727.000

29.114.000

30.511.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

194

10

22.530.000

24.398.000

25.618.000

26.847.000

Cheltuieli salariale in bani

195

10.01

21.674.047

X

X

X

Salarii de baza

196

10.01.01

20.128.847

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

197

10.01.05

75.200

X

X

X

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

198

10.01.12

474.000

X

X

X

Indemnizații de delegare

199

10.01.13

12.000

X

X

X

Indemnizație de hrana

200

10.01.17

984.000

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

201

10.02

345.430

X

X

X

Tichete de vacanta

202

10.02.06

345.430

X

X

X

Contribuții

203

10.03

510.523

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

204

10.03.07

510.523

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

205

20

3.800.000

3.280.000

3.445.000

3.610.000

Bunuri si servicii

206

20.01

1.876.000

X

X

X

Furnituri de birou

207

20.01.01

100.000

X

X

X

Materiale pentru curățenie

208

20.01.02

43.700

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

209

20.01.03

250.000

X

X

X

Apa, canal si salubritate

210

20.01.04

50.000

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

211

20.01.05

22.000

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft

8/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

212

20.01.08

390.000

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

213

20.01.09

95.000

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

214

20.01.30

925.300

X

X

X

Reparatii curente

215

20.02

900.000

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

216

20.05

35.000

X

X

X

Alte obiecte de inventar

217

20.05.30

35.000

X

X

X

Deplasări, detașară, transferări

218

20.06

52.000

X

X

X

Deplasară interne, detasari, transferări

219

20.06.01

40.000

X

X

X

Deplasară in străinătate

220

20.06.02

12.000

X

X

X

Cârti, publicatii si materiale documentare

221

20.11

11.000

X

X

X

consultanta si expertiza

222

20.12

10.000

X

X

X

Pregătire profesionala

223

20.13

5.000

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

224

20.25

110.000

X

X

X

Alte cheltuieli

225

20.30

801.000

X

X

X

Reclama si publicitate

226

20.30.01

660.000

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

227

20.30.03

33.000

X

X

X

Chirii

228

20.30.04

90.000

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

229

20.30.30

18.000

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

230

59

43.975

49.000

51.000

54.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

231

59.40

43.975

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

232

70

1.344.400

174.000

182.000

192.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

233

71

1.344.400

174.000

182.000

192.000

Active fixe

234

71.01

1.344.400

X

X

X

Construcții

235

71.01.01

35.000

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

236

71.01.02

105.400

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

237

71.01.03

159.000

X

X

X

Alte active fixe

238

71.01.30

1.045.000

X

X

X

Autorătati executive si legislative

239

51.02.01

27.718.375

27.901.000

29.296.000

30.703.000

©EI.CE3, Adl-Csm Sdit '                                  9 / 28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Autoritari executive

240

51.02.01.03

27.718.375

27.901.000

29.296.000

30.703.000

Alte servicii publice generale

241

54.02

5.580.280

3.722.000

4.838.000

8.567.000

CHELTUIELI CURENTE

242

01

5.580.280

3.722.000

4.838.000

8.567.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

243

10

2.405.000

2.571.000

2.700.000

2.828.000

Cheltuieli salariale in bani

244

10.01

2.312.545

X

X

X

Salarii de baza

245

10.01.01

2.191.754

X

X

X

Indemnizații de delegare

246

10.01.13

791

X

X

X

Indemnizație de hrana

247

10.01.17

120.000

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

248

10.02

42.420

X

X

X

Tichete de vacanta

249

10.02.06

42.420

X

X

X

Contribuții

250

10.03

50.035

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

251

10.03.07

50.035

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

252

20

145.380

118.000

124.000

131.000

Bunuri si servicii

253

20.01

30.980

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

254

20.01.09

30.980

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

255

20.05

30.000

X

X

X

Alte obiecte de inventar

256

20.05.30

30.000

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

257

20.06

4.700

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

258

20.06.01

4.700

X

X

X

Alte cheltuieli

259

20.30

79.700

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

260

20.30.03

8.700

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

261

20.30.30

71.000

X

X

X

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

262

50

3.000.000

1.000.000

1.979.000

5.571.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

263

50.04

3.000.000

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

264

59

29.900

33.000

35.000

37.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

265

59.40

29.900

X

X

X

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

266

54.02.05

3.000.000

1.000.000

1.979.000

5.571.000

©ELCEB,Adi-Com Se# >                           10/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

267

54.02.10

2.499.300

2.669.000

2.802.000

2.935.000

Alte servicii publice generale

268

54.02.50

80.980

53.000

57.000

61.000

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

269

55.02

5.683.100

5.129.000

4.791.000

4.430.000

CHELTUIELI CURENTE

270

01

5.683.100

5.129.000

4.791.000

4.430.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

271

20

182.100

175.000

169.000

166.000

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

272

20.24

182.100

X

X

X

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe

273

20.24.01

4.000

X

X

X

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

274

20.24.02

178.100

X

X

X

TITLUL III DOBÂNZI

275

30

5.501.000

4.954.000

4.622.000

4.264.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

276

30.01

2.881.000

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

277

30.01.01

2.881.000

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

278

30.02

2.620.000

X

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

279

30.02.05

2.620.000

X

X

X

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

280

55.02.00

5.683.100

5.129.000

4.791.000

4.430.000

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

281

59.02

12.483.349

12.998.000

13.636.000

14.275.000

Ordine publica si siguranța naționala

282

61.02

12.483.349

12.998.000

13.636.000

14.275.000

CHELTUIELI CURENTE

283

01

11.639.572

12.803.000

13.423.000

14.046.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

284

10

10.220.000

10.907.000

11.453.000

12.003.000

Cheltuieli salariate in bani

285

10.01

8.420.282

X

X

X

Salarii de baza

286

10.01.01

8.204.882

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

287

10.01.05

210.400

X

X

X

Indemnizații de delegare

288

10.01.13

5.000

X

X

X

Cheltuieli salariate in natura

289

10.02

1.619.100

X

X

X

Norme de hrana

290

10.02.02

1.448.000

X

X

X

Tichete de vacanta

291

10.02.06

171.100

X

X

X

Contribuții

292

10.03

180.618

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

293

10.03.07

180.618

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft'..                                  11/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

294

20

1.246.658

1.704.000

1.768.000

1.832.000

Bunuri si servicii

295

20.01

573.670

X

X

X

Furnituri de birou

296

20.01.01

4.000

X

X

X

Materiale pentru curățenie

297

20.01.02

2.000

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

298

20.01.05

85.000

X

X

X

Piese de schimb

299

20.01.06

2.000

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

300

20.01.09

146.990

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

301

20.01.30

333.680

X

X

X

Reparatii curente

302

20.02

211.943

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

303

20.04

4.900

X

X

X

Medicamente

304

20.04.01

1.900

X

X

X

Materiale sanitare

305

20.04.02

2.000

X

X

X

Dezinfectant!

306

20.04.04

1.000

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

307

20.05

225.365

X

X

X

Uniforme si echipament

308

20.05.01

167.579

X

X

X

Alte obiecte de inventar

309

20.05.30

57.786

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

310

20.06

27.000

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

311

20.06.01

27.000

X

X

X

Pregătire profesionala

312

20.13

17.000

X

X

X

Protecția muncii

313

20.14

4.000

X

X

X

Alte cheltuieli

314

20.30

182.780

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

315

20.30.03

44.200

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

316

20.30.30

138.580

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

317

59

172.914

192.000

202.000

211.000

Despăgubiri civile

318

59.17

55.000

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

319

59.40

117.914

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

320

70

843.777

195.000

213.000

229.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

321

71

843.777

195.000

213.000

229.000

©EI,ClB, Âdi-Com Sfert;

12 / 28

Denumirea indicatorului bugetar

cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Active fixe

322

71.01

843.777

X

X

X

Construcții

323

71.01.01

40.265

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

324

71.01.02

639.421

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

325

71.01.03

70.291

X

X

X

Alte active fixe

326

71.01.30

93.800

X

X

X

Ordine publica

327

61.02.03

12.128.349

12.698.000

13.336.000

13.975.000

Politie locala

328

61.02.03.04

12.128.349

12.698.000

13.336.000

13.975.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

329

61.02.05

355.000

300.000

300.000

300.000

Partea a m-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

330

64.02

174.990.801

113.193.000

117.204.000

121.013.000

Invatamant

331

65.02

89.833.888

43.049.000

43.723.000

44.030.000

CHELTUIELI CURENTE

332

01

82.999.830

40.431.000

40.974.000

41.150.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

333

20

22.053.725

22.858.000

23.300.000

23.400.000

Bunuri si servicii

334

20.01

14.669.450

X

X

X

Furnituri de birou

335

20.01.01

217.013

X

X

X

Materiale pentru curățenie

336

20.01.02

782.600

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

337

20.01.03

7.496.935

X

X

X

Apa, canal si salubritate

338

20.01.04

1.224.473

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

339

20.01.05

10.000

X

X

X

Piese de schimb

340

20.01.06

6.500

X

X

X

Transport

341

20.01.07

301.543

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

342

20.01.08

331.981

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

343

20.01.09

985.486

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

344

20.01.30

3.312.919

X

X

X

Reparatii curente

345

20.02

3.136.219

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

346

20.04

7.000

X

X

X

Dezinfectant!

347

20.04.04

7.000

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

348

20.05

3.746.603

X

X

X

Lenjerie si accesorii de pat

349

20.05.03

15.000

X

X

X

©ELCEB. Adi-Com Soft - f

13/28

Denumirea indicatorului bugetar

cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Alte obiecte de inventar

350

20.05.30

3.731.603

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

351

20.06

10.500

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

352

20.06.01

10.500

X

X

X

Materiale de laborator

353

20.09

2.000

X

X

X

Cârti, publicatii si materiale documentare

354

20.11

54.100

X

X

X

Pregătire profesionala

355

20.13

348.818

X

X

X

Protecția muncii

356

20.14

19.000

X

X

X

Alte cheltuieli

357

20.30

60.035

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

358

20.30.03

11.000

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

359

20.30.30

49.035

X

X

X

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

360

51

500.000

550.000

600.000

620.000

Transferuri curente

361

51.01

500.000

X

X

X

Transferuri către instituții publice

362

51.01.01

500.000

X

X

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

363

55

12.623.000

12.840.000

12.840.000

12.840.000

A. Transferuri interne

364

55.01

12.623.000

X

X

X

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

365

55.01.63

12.623.000

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

366

57

1.520.000

1.125.000

1.176.000

1.232.000

Ajutoare sociale

367

57.02

1.520.000

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

368

57.02.01

935.000

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

369

57.02.02

500.000

X

X

X

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

370

57.02.03

85.000

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014r2020

371

58

43.245.105

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

372

58.01

40.338.205

X

X

X

Finanțarea naționala

373

58.01.01

5.872.986

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

374

58.01.02

34.023.325

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

375

58.01.03

441.894

X

X

X

Programe din Fondul Social European (FSE)

376

58.02

2.906.900

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

377

58.02.02

2.848.762

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Soft

14/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Cheltuieli ne eligibile

378

58.02.03

58.138

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

379

59

3.058.000

3.058.000

3.058.000

3.058.000

Burse

380

59.01

3.058.000

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

381

70

6.834.058

2.618.000

2.749.000

2.880.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

382

71

6.834.058

2.618.000

2.749.000

2.880.000

Active fixe

383

71.01

6.721.449

X

X

X

Construcții

384

71.01.01

3.520.587

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

385

71.01.02

124.118

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

386

71.01.03

157.516

X

X

X

Alte active fixe

387

71.01.30

2.919.228

X

X

X

Reparatii capitale aferente activelor fixe

388

71.03

112.609

X

X

X

Invatamant preșcolar si primar

389

65.02.03

17.225.976

13.358.000

13.800.000

13.900.000

Invatamant preșcolar

390

65.02.03.01

13.121.856

8.758.000

9.000.000

9.000.000

Invatamant primar

391

65.02.03.02

4.104.120

4.600.000

4.800.000

4.900.000

Invatamant secundar

392

65.02.04

54.188.361

29.056.000

29.238.000

29.425.000

Invatamant secundar inferior

393

65.02.04.01

9.607.339

8.000.000

8.000.000

8.000.000

Invatamant secundar superior

394

65.02.04.02

44.471.322

21.056.000

21.238.000

21.425.000

Invatamant profesional

395

65.02.04.03

109.700

0

0

0

Invatamant postliceal

396

65.02.05

500.000

550.000

600.000

620.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

397

65.02.50

17.919.551

85.000

85.000

85.000

Sanatate

398

66.02

5.326.047

6.065.000

6.367.000

6.673.000

CHELTUIELI CURENTE

399

01

5.326.047

6.065.000

6.367.000

6.673.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

400

10

4.474.900

4.819.000

5.061.000

5.303.000

Cheltuieli salariale in bani

401

10.01

4.307.830

X

X

X

Salarii de baza

402

10.01.01

4.075.630

X

X

X

Alte sporuri

403

10.01.06

22.800

X

X

X

Indemnizație de hrana

404

10.01.17

209.400

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Seft

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Cheltuieli salariale in natura

405

10.02

70.080

X

X

X

Tichete de vacanta

406

10.02.06

70.080

X

X

X

Contribuții

407

10.03

96.990

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

408

10.03.07

96.990

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

409

20

800.000

80.000

83.000

88.000

Bunuri si servicii

410

20.01

80.000

X

X

X

Furnituri de birou

411

20.01.01

30.000

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

412

20.01.09

22.000

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

413

20.01.30

28.000

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

414

20.04

90.000

X

X

X

Medicamente

415

20.04.01

30.000

X

X

X

Materiale sanitare

416

20.04.02

60.000

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

417

20.05

130.000

X

X

X

Alte obiecte de inventar

418

20.05.30

130.000

X

X

X

Alte cheltuieli

419

20.30

500.000

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

420

20.30.30

500.000

X

X

X

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

421

51

0

1.109.000

1.164.000

1.220.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

422

59

51.147

57.000

59.000

62.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

423

59.40

51.147

X

X

X

Servicii de sanatate publica

424

66.02.08

4.626.047

4.956.000

5.203.000

5.453.000

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

425

66.02.50

700.000

1.109.000

1.164.000

1.220.000

Alte instituții si acțiuni sanitare

426

66.02.50.50

700.000

1.109.000

1.164.000

1.220.000

Cultura, recreere si religie

427

67.02

49.525.114

33.159.000

34.638.000

36.268.000

CHELTUIELI CURENTE

428

01

43.510.126

31.232.000

32.682.000

34.284.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

429

10

8.610.000

9.262.000

9.725.000

10.191.000

Cheltuieli salariale in bani

430

10.01

8.196.236

X

X

X

Salarii de baza

431

10.01.01

7.481.876

X

X

X

©Ei.CEB, Adi-Com Soft'' <■ •

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Sporuri pentru condiții de munca

432

10.01.05

69.360

X

X

X

Indemnizații de delegare

433

10.01.13

5.000

X

X

X

Indemnizație de hrana

434

10.01.17

640.000

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

435

10.02

235.290

X

X

X

Tichete de vacanta

436

10.02.06

235.290

X

X

X

Contribuții

437

10.03

178.474

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

438

10.03.07

178.474

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

439

20

5.611.540

4.846.000

5.088.000

5.332.000

Bunuri si servicii

440

20.01

3.179.064

X

X

X

Furnituri de birou

441

20.01.01

5.000

X

X

X

Materiale pentru curățenie

442

20.01.02

24.000

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

443

20.01.03

371.620

X

X

X

Apa, canal si salubritate

444

20.01.04

126.760

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

445

20.01.05

300.000

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

446

20.01.08

18.000

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

447

20.01.09

917.000

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

448

20.01.30

1.416.684

X

X

X

Reparatii curente

449

20.02

1.711.576

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

450

20.04

200

X

X

X

Materiale sanitare

451

20.04.02

200

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

452

20.05

240.000

X

X

X

Uniforme si echipament

453

20.05.01

60.000

X

X

X

Alte obiecte de inventar

454

20.05.30

180.000

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

455

20.06

112.200

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

456

20.06.01

30.200

X

X

X

Deplasări in străinătate

457

20.06.02

82.000

X

X

X

Pregătire profesionala

458

20.13

5.000

X

X

X

Protecția muncii

459

20.14

500

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com

17/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Alte cheltuieli

460

20.30

363.000

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

461

20.30.03

148.000

X

X

X

Chirii

462

20.30.04

80.000

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

463

20.30.30

135.000

X

X

X

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

464

51

5.164.000

6.600.000

6.820.000

7.180.000

Transferuri curente

46S

51.01

4.924.000

X

X

X

Transferuri către instituții publice

466

51.01.01

4.924.000

X

X

X

Transferuri de capital

467

51.02

240.000

X

X

X

Alte transferuri de capital către instituții publice

468

51.02.29

240.000

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

469

58

13.222.638

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

470

58.01

13.222.638

X

X

X

Finanțarea naționala

471

58.01.01

1.983.396

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

472

58.01.02

11.239.242

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

473

59

10.901.948

10.524.000

11.049.000

11.581.000

Asociatii si fundații

474

59.11

5.740.000

X

X

X

Susținerea cultelor

475

59.12

4.488.000

X

X

X

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

476

59.22

521.600

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

477

59.40

152.348

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

478

70

4.654.988

579.000

608.000

636.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

479

71

4.654.988

579.000

608.000

636.000

Active fixe

480

71.01

4.654.988

X

X

X

Construcții

481

71.01.01

3.536.537

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

482

71.01.02

823.451

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

483

71.01.03

130.000

X

X

X

Alte active fixe

484

71.01.30

165.000

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

485

79

1.360.000

1.348.000

1.348.000

1.348.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

486

81

1.360.000

1.348.000

1.348.000

1.348.000

Rambursări de credite interne

487

81.02

1.360.000

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com Sbft                               18/23

Denumirea indicatorului bugetar

cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

488

81.02.05

1.360.000

X

X

X

Servicii culturale

489

67.02.03

19.427.021

7.564.000

7.832.000

8.240.000

Instituții publice de spectacole si concerte

490

67.02.03.04

5.577.640

7.281.000

7.535.000

7.929.000

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

491

67.02.03.12

13.072.638

0

0

0

Alte servicii culturale

492

67.02.03.30

776.743

283.000

297.000

311.000

Servicii recreative si sportive

493

67.02.05

24.702.493

19.582.000

20.492.000

21.411.000

Sport

494

67.02.05.01

5.866.000

4.511.000

4.735.000

4.964.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

495

67.02.05.03

18.836.493

15.071.000

15.757.000

16.447.000

Servicii religioase

496

67.02.06

200.000

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

497

67.02.50

5.195.600

6.013.000

6.314.000

6.617.000

Asigurări si asistenta sociala

498

68.02

30.305.752

30.920.000

32.476.000

34.042.000

CHELTUIELI CURENTE

499

01

29.883.507

30.920.000

32.476.000

34.042.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

500

10

19.040.000

20.630.000

21.769.000

22.916.000

Cheltuieli salariale in bani

501

10.01

18.007.494

X

X

X

Salarii de baza

502

10.01.01

15.949.314

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

503

10.01.05

346.300

X

X

X

Indemnizații de delegare

504

10.01.13

2.000

X

X

X

Indemnizație de hrana

505

10.01.17

1.709.880

X

X

X

Cheltuieli salariale in natura

506

10.02

619.510

X

X

X

Tichete de vacanta

507

10.02.06

619.510

X

X

X

Contribuții

508

10.03

412.996

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

509

10.03.07

412.996

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510

20

2.301.504

1.726.000

1.712.000

1.700.000

Bunuri si servicii

511

20.01

449.600

X

X

X

Furnituri de birou

512

20.01.01

8.000

X

X

X

Materiale pentru curățenie

513

20.01.02

36.000

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

514

20.01.03

152.000

X

X

X

©ELCEBj Adi-Com S’oft,

; 9 / 28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Apa, canal si salubritate

515

20.01.04

23.000

X

X

X

Carburanți si lubrifîanti

516

20.01.05

21.000

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

517

20.01.08

7.600

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

518

20.01.09

52.000

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

519

20.01.30

150.000

X

X

X

Reparatii curente

520

20.02

278.000

X

X

X

Hrana

521

20.03

1.349.504

X

X

X

Hrana pentru oameni

522

20.03.01

1.349.504

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare

523

20.04

46.000

X

X

X

Medicamente

524

20.04.01

1.000

X

X

X

Materiale sanitare

525

20.04.02

20.000

X

X

X

Dezinfectant!

526

20.04.04

25.000

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

527

20.05

31.000

X

X

X

Uniforme si echipament

528

20.05.01

5.600

X

X

X

Lenjerie si accesorii de pat

529

20.05.03

4.400

X

X

X

Alte obiecte de inventar

530

20.05.30

21.000

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

531

20.06

20.000

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

532

20.06.01

20.000

X

X

X

Pregătire profesionala

533

20.13

14.000

X

X

X

Protecția muncii

534

20.14

3.500

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

535

20.25

3.400

X

X

X

Alte cheltuieli

536

20.30

106.500

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

537

20.30.03

26.500

X

X

X

Chirii

538

20.30.04

60.000

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

539

20.30.30

20.000

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

540

57

7.454.930

7.800.000

8.200.000

8.600.000

Ajutoare sociale

541

57.02

7.454.930

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

542

57.02.01

7.454.930

X

X

X

©BLCEB, Adl-Com Scft'                               , 20; 28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

543

59

1.087.073

764.000

795.000

826.000

Asociatii si fundatii

544

59.11

520.000

X

X

X

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

545

59.22

190.000

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

546

59.40

377.073

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

547

70

422.245

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

548

71

422.245

0

0

0

Active fixe

549

71.01

422.245

X

X

X

Construcții

550

71.01.01

352.728

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

551

71.01.02

5.000

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

552

71.01.03

52.517

X

X

X

Alte active fixe

553

71.01.30

12.000

X

X

X

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

554

68.02.05

21.248.887

22.700.000

23.000.000

24.000.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

555

68.02.05.02

21.248.887

22.700.000

23.000.000

24.000.000

Asistenta sociala pentru familie si copii

556

68.02.06

39.000

43.000

45.000

48.000

Crese

557

68.02.11

3.022.245

2.391.000

2.567.000

2.690.000

Prevenirea excluderii sociale

558

68.02.15

5.995.620

5.786.000

6.864.000

7.304.000

Ajutor social

559

68.02.15.01

810.000

670.000

704.000

738.000

Cantine de ajutor social

560

68.02.15.02

5.185.620

5.116.000

6.160.000

6.566.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

561

69.02

107.775.671

55.521.000

52.989.000

54.636.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

562

70.02

46.519.405

24.446.000

25.958.000

27.561.000

CHELTUIELI CURENTE

563

01

23.975.853

21.596.000

22.676.000

23.765.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

564

10

8.213.000

8.842.000

9.285.000

9.731.000

Cheltuieli salariate in bani

565

10.01

7.843.477

X

X

X

Salarii de baza

566

10.01.01

7.146.477

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

567

10.01.05

126.000

X

X

X

Indemnizații de delegare

568

10.01.13

5.000

X

X

X

Indemnizație de hrana

569

10.01.17

566.000

X

X

X

Cheltuieli salariate in natura

570

10.02

198.150

X

X

X

©ELCEB:Adi-ComSoft' ..

21/28

Denumirea indicatorului bugetar

cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Tichete de vacanta

571

10.02.06

198.150

X

X

X

Contribuții

572

10.03

171.373

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de stat

573

10.03.01

221

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

574

10.03.03

72

X

X

X

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

575

10.03.04

2

X

X

X

Contribuții pentru concedii si indemnizații

576

10.03.06

11

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

577

10.03.07

171.067

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

578

20

13.874.909

12.391.000

13.010.000

13.635.000

Bunuri si servicii

579

20.01

7.612.080

X

X

X

Furnituri de birou

580

20.01.01

15.000

X

X

X

Materiale pentru curățenie

581

20.01.02

40.000

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

582

20.01.03

2.761.000

X

X

X

Apa, canal si salubritate

583

20.01.04

2.030.000

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

584

20.01.05

75.000

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

585

20.01.08

175.000

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

586

20.01.09

550.000

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

587

20.01.30

1.966.080

X

X

X

Reparatii curente

588

20.02

4.351.709

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

589

20.05

130.000

X

X

X

Alte obiecte de inventar

590

20.05.30

130.000

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

591

20.06

6.000

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

592

20.06.01

6.000

X

X

X

Pregătire profesionala

593

20.13

5.000

X

X

X

Protecția muncii

594

20.14

12.000

X

X

X

Alte cheltuieli

595

20.30

1.758.120

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

596

20.30.03

65.000

X

X

X

Chirii

597

20.30.04

693.120

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

598

20.30.30

1.000.000

X

X

X

©ELCEB. feti Cern Soft. J'

Denumirea indicatorului bugetar

cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

599

58

1.609.544

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

600

58.01

1.609.544

X

X

X

Finanțarea naționala

601

58.01.01

151.432

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

602

58.01.02

858.112

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

603

58.01.03

600.000

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

604

59

278.400

363.000

381.000

399.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

605

59.40

278.400

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

606

70

22.543.552

2.850.000

3.282.000

3.796.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

607

71

22.543.552

2.850.000

3.282.000

3.796.000

Active fixe

608

71.01

22.543.552

X

X

X

Construcții

609

71.01.01

16.526.122

X

X

X

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

610

71.01.03

1.755.000

X

X

X

Alte active fixe

611

71.01.30

4.262.430

X

X

X

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

612

70.02.05

1.256.000

0

0

0

Alimentare cu apa

613

70.02.05.01

1.256.000

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

614

70.02.06

5.906.080

3.634.000

3.815.000

3.998.000

Alimentare cu gaze naturale in localitati

615

70.02.07

1.800.000

0

0

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

616

70.02.50

37.557.325

20.812.000

22.143.000

23.563.000

Protecția mediului

617

74.02

61.256.266

31.075.000

27.031.000

27.075.000

CHELTUIELI CURENTE

618

01

56.127.266

28.979.000

24.935.000

24.979.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

619

20

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Bunuri si servicii

620

20.01

23.864.500

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

621

20.01.03

25.000

X

X

X

Apa, canal si salubritate

622

20.01.04

23.478.000

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

623

20.01.08

10.000

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

624

20.01.09

1.500

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare :

625

20.01.30

350.000

X

X

X

©ELCEB, A^i- Com SjjW '■ S                                23 / 28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Reparatii curente

626

20.02

6.000

X

X

X

Hrana

627

20.03

120.000

X

X

X

Hrana pentru animale

628

20.03.02

120.000

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

629

20.05

1.000

X

X

X

Alte obiecte de inventar

630

20.05.30

1.000

X

X

X

Deplasară, detasari, transferări

631

20.06

2.000

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

632

20.06.01

2.000

X

X

X

Alte cheltuieli

633

20.30

6.500

X

X

X

Chirii

634

20.30.04

6.500

X

X

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

635

55

1.463.528

890.000

935.000

979.000

A. Transferuri interne

636

55.01

1.463.528

X

X

X

Programe de dezvoltare

637

55.01.13

1.231.411

X

X

X

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

638

55.01.42

232.117

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

639

58

30.663.738

4.089.000

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

640

58.01

30.663.738

X

X

X

Finanțarea naționala

641

58.01.01

4.242.061

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

642

58.01.02

24.831.677

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

643

58.01.03

1.590.000

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

644

70

2.729.000

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

645

71

2.729.000

0

0

0

Active fixe

646

71.01

2.729.000

X

X

X

Construcții

647

71.01.01

2.540.000

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

648

71.01.02

139.000

X

X

X

Alte active fixe

649

71.01.30

50.000

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

650

79

2.400.000

2.096.000

2.096.000

2.096.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

651

81

2.400.000

2.096.000

2.096.000

2.096.000

Rambursări de credite interne

652

81.02

2.400.000

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

653

81.02.05

2.400.000

X

X

X

©ELCl3; Adi-Com S'dȘC ■                                ■ 24/28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Reducerea si controlul poluării

654

74.02.03

134.800

96.870

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor

655

74.02.05

25.698.602

24.890.000

24.935.000

24.979.000

Salubritate

656

74.02.05.01

24.189.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

657

74.02.05.02

1.509.602

890.000

935.000

979.000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

658

74.02.06

4.893.926

2.096.000

2.096.000

2.096.000

Alte servicii in domeniul protecției mediului

659

74.02.50

30.528.938

3.992.130

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

660

79.02

191.246.801

60.739.000

62.145.000

63.281.000

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

661

80.02

8.949.206

0

0

0

CHELTUIELI CURENTE

662

01

8.949.206

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

663

20

90.000

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

664

20.05

90.000

X

X

X

Alte obiecte de inventar

665

20.05.30

90.000

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

666

58

8.859.206

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

667

58.01

6.919.750

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

668

58.01.03

6.919.750

X

X

X

Programe din Fondul Social European (FSE)

669

58.02

1.939.456

X

X

X

Finanțarea naționala

670

58.02.01

290.919

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

671

58.02.02

1.648.537

X

X

X

Acțiuni generale economice si comerciale

672

80.02.01

8.949.206

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

673

80.02.01.10

7.009.750

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

674

80.02.01.30

1.939.456

0

0

0

Combustibili si energie

675

81.02

31.082.760

21.176.000

21.208.000

21.740.000

CHELTUIELI CURENTE

676

01

22.000.000

13.000.000

13.000.000

13.500.000

TITLUL IV SUBVENȚII

677

40

8.000.000

13.000.000

13.000.000

13.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

678

40.03

8.000.000

X

X

X

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

679

59

14.000.000

0

0

0

Despăgubiri civile

680

59.17

14.000.000

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com S«                              25/28.

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

CHELTUIELI DE CAPITAL

681

70

1.222.720

637.000

669.000

701.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

682

71

1.222.720

637.000

669.000

701.000

Active fixe

683

71.01

1.222.720

X

X

X

Construcții

684

71.01.01

1.222.720

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

685

79

7.860.040

7.539.000

7.539.000

7.539.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

686

81

7.860.040

7.539.000

7.539.000

7.539.000

Rambursări de credite externe

687

81.01

5.860.000

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

688

81.01.05

5.860.000

X

X

X

Rambursări de credite interne

689

81.02

2.000.040

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

690

81.02.05

2.000.040

X

X

X

Energie termica

691

81.02.06

24.000.040

15.000.000

15.000.000

15.500.000

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

692

81.02.50

7.082.720

6.176.000

6.208.000

6.240.000

Transporturi

693

84.02

146.711.851

39.224.000

40.937.000

41.541.000

CHELTUIELI CURENTE

694

01

123.469.500

34.700.000

34.750.000

34.800.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

695

20

16.354.857

20.700.000

20.750.000

20.800.000

Bunuri si servicii

696

20.01

4.311.253

X

X

X

încălzit, iluminat si forța motrica

697

20.01.03

133.607

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

698

20.01.08

175.715

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

699

20.01.30

4.001.931

X

X

X

Reparatii curente

700

20.02

11.840.430

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări

701

20.06

55.574

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

702

20.06.01

55.574

X

X

X

Alte cheltuieli

703

20.30

147.600

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

704

20.30.03

74.000

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

705

20.30.30

73.600

X

X

X

TITLUL IV SUBVENȚII

706

40

12.400.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

707

40.03

12.400.000

X

X

X

©ELCEB, Adi-Com S:uft ■ <                                  2G / 28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

708

58

94.714.643

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

709

58.01

94.714.643

X

X

X

Finanțarea naționala

710

58.01.01

17.615.067

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

711

58.01.02

76.299.576

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

712

58.01.03

800.000

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

713

70

20.326.351

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

714

71

20.326.351

0

0

0

Active fixe

715

71.01

20.326.351

X

X

X

Construcții

716

71.01.01

20.165.701

X

X

X

Alte active fixe

717

71.01.30

160.650

X

X

X

OPERAȚIUNI FINANCIARE

718

79

2.916.000

4.524.000

6.187.000

6.741.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

719

81

2.916.000

4.524.000

6.187.000

6.741.000

Rambursări de credite interne

720

81.02

2.916.000

X

X

X

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

721

81.02.05

2.916.000

X

X

X

Transport rutier

722

84.02.03

146.711.851

39.224.000

40.937.000

41.541.000

Drumuri si poduri

723

84.02.03.01

447.131

0

0

0

Transport in comun

724

84.02.03.02

108.156.550

14.700.000

14.750.000

14.800.000

Străzi

725

84.02.03.03

38.108.170

24.524.000

26.187.000

26.741.000

Alte acțiuni economice

726

87.02

4.502.984

339.000

0

0

CHELTUIELI CURENTE

727

01

4.502.984

339.000

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

728

58

4.502.984

339.000

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

729

58.01

4.502.984

X

X

X

Finanțarea naționala

730

58.01.01

544.274

X

X

X

Finanțarea externa nerambursabila

731

58.01.02

3.558.710

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

732

58.01.03

400.000

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

733

87.02.05

4.502.984

339.000

0

0

©ELCEB, Adi<cm Soft ’ ‘27 / 28

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

2022

2023

2024

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

734

96.02

0

0

0

0

REZERVE

73S

97.02

0

0

0

0

EXCEDENT

736

98.02

0

0

0

0

DEFICIT

737

99.02

134.341

0

0

0

PRIMAR,

EC. lONEțbTGU


DIRECTOR EXECUTIV,

EC. ELISABETA VAIDEANU


SEF SERVICIUL BUGET,


EC.MIRELA SOFIAN NICOARA


MUNICIPIUL SUCEAVA

SERVICIUL FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl ÎNCASĂRI DIRECTE


ANEXA NR. 3


REPARTIZAREA BUGETULUI LOCAL PE ORDONATORI TERȚIARI DE CREDITE PE ANUL 2021


Nr. crt

CENTRU BUGETAR

BUGET 2021 TOTAL

CH DE PERSONAL -10

TOTAL CH CU BUNURI SI SERVICII 20 inclusiv Sume TVA

1

Gradxu progr.prelungit „Guliiver”

1.165.935

1.138.435

2

Gradxu progr.prelungit „Așchiuță"

339.358

326.558

3

Grad.cu progr.normal „Obcini”

384.116

260.116

4

Grad.cu progr.prelungit "1-2-3"

286.428

233.121

5

Gradxu progr.prelungit "Prichindel"

552.867

550.446

6

Grad.cu progr.normal „Țăndărică”

715.380

301.116

Total grădinițe

3.444.084

0

2,809.792

7

Școala Gimnazială nr.1 Suceava

836.609

712.480

8

Școala Gimnazială nr.3 Suceava

902.364

675.414

9

Școala Gimnazială nr.4 Suceava

578.170

486.370

10

Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava

279.772

186.634

11

Școala Gimnazială nr.6 Suceava

424.657

212.094

12

Școala Gimnazială „G.G.Voievod"

994.309

676.155

13

Școala Gimnazială nr.8 Suceava

528.871

483.771

14

Școala Gimnazială Ion Creanga

1.128.492

849.566

15

Școala Gimnazială nr.10 Suceava

1.902.888

564.388

16

Școala Gimnazială „Miron Costin”

1.323.667

759.567

Total Școli

8.899.799

0

5.606.439

17

Colegiul Tehnic "Al.l.Cuza"

1.902.354

1.422.751

18

Colegiul Tehnic „Petru Musaf ’

3.668.806

1.453.726

19

Col.Tehnic de Industrie Alimentara

1.274.703

1.190.803

20

Colegiul Tehnic „ Samuil Isopescu”

3.104.539

1.335.671

21

Colegiul Ec. Dimitrie Cantemir

1.510.535

1.043.435

22

Colegiul de Inf.Spîru Ha ret

1.299.118

572.090

23

Colegiul de Arta Ciprian Porumbescu

1.072.621

738.221

24

Liceul Sportiv

2.499.531

1.351.172

25

Colegiul National P.Rares

1.817.5271

743.627


Colegiul National Ștefan cel Mare Colegiul National Mîhai Eminescu Seminarul Teologic_____________


Total învățământ liceal________ Municipiul Suceava- 65.2A

TOTAL 1NVATAMANT 65.2A


Creșa Nr. 1 Suceavăf68.2A.11______

TOTAL ORDQNAȚORITERȚ1ARI

PRIMAR^ J EC. ION Wn(GȘ£963.700 2.142.811

487.555 21.743.800 55.746.205 89.833.888 3.022.245 92.856.133


_______0 1.976.000 1.975.000


765.232

1,562.811

457.955

12.637.494

1.000.000

22.053.725

687.000

22.740.725


DIRECTOR EXECUTIV,

EC.ELISABETA VAIDEANU


Din care Reparații 20.02

Transferuri 51.01

i ransrerurr inv. Particular sau confesional acreditat 55.01.63

CH CU AJUT. SOCIALE 57

Proiecte FEN 58.02

BURSE 59.01

ACTIVE NEFINANCIARE -71

186.155

12.500

15.000

59.200

4.800

8.000

31.632

19.500

104.500

9.600

53.307

324.820

2.421

782

19.500

394.764

612.189

0

0

56.300

0

0

577.992

80.272

28.000

60.000

36.129

5.000

23.500

164.000

39.450

28.800

46.800

45.000

0

800

76.300

11.000

5.838

6.399

43.600

11.000

157.963

163.137

162.000

20.000

136.154

107.627

22.100

23.000

0

212.618

45.600

39.000

194.326

0

45.500

293.000

1.000.000

38.494

55.100

509.000

0

643.147

0

0

548.500

0

1.175.000

1.569.860

438.587

62.500

36.000

381.103

126.407

39.200

1.338.805

47.000

790.075

209.276

37.700

22.000

24.200

202.813

39.400

1.568.095

5.000

156.373

200.000

3.600

182.000

281.500

0

10.700

21.000

695.328

74.803

39.900

281.000

13.500

214.719

566.700

26.000

555.659

26.950

15.900

558.000

500.000

74.095

0

110.000

88.468

313.233

0

580.000

0

0

14.600

15.000

0

1.880.883

0

0

830.200

2.906.900

1.883.000

3.486.206

500.000

12.623.000

85.000

40.338.205

1.200.000

3.136.219

500.000

12.623.000

1.520.000

43.245.105

3.058.000

6.834.058

238.000

360.245

3.374.219

500.000

12.623.000

1.520.000

43.245.105

3.058.000

7.194.303


SERVICIUL FINANȚARE


ÎNVĂȚĂMÂNT Șl ÎNCASĂRI DIRECTE, EC. MIHAELA SIRITEANU


MUNICIPIUL SUCEAVA                                                                    APR0BAT

.                                                                                                        Ordonatorul prjiicjpal de/fredite

NR. ^0013 din 0 1-0^ ÎMI

ionMo lâ st i r 7

PROGRAMUL                               W

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 CU FINANȚARE INTEGRALA SAU PARȚIALA DE LA BUG^J c S

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

460.631307

459.341.369

273.226.191

3.132.985

62.152.502

191.563.230

3.216.224

13.161.250

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

351.712.624

350.422.686

179.502.914

1.305.485

34.658.145

127.203.078

3.216.224

13.119.982

B.LUCRARI NOI

74.572.791

74.572.791

59.377.385

1.827.500

16.944.034

40.605.851

0

0

C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli

34.345.892

34.345.892

34.345.892

10.550.323

23.754.301

41.268

CAP.51.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

TOTAL, din care;

1.344.400

1.344.400

1.344.400

1.344.400

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

35.000

35.000

35.000

35.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.309.400

1.309.400

1.309.400

1.309.400

CAP.61.02.ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

TOTAL, din care:

1.329.897

1.329.897

843.777

843.777

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

526.385

526.385

40.265

40.265

B.LUCRARI NOI

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

803.512

803.512

803.512

803.512

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT

TOTAL, din care:

57.111.339

57.111.339

49.068.980

6.834.058

40.338.205

383.236

1.513.481

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

33.831.678

33.831.678

25.789.319

5.736.695

18.155.907

383.236

1.513.481

B.LUCRARI NOI

5.649.747

5.649.747

5.649.747

302.000

5.347.747

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

17.629.914

17.629.914

17.629.914

795.363

16.834.551

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

CAP.65.02.ÎNVĂTĂMÂNT CENTRE BUGETARE

TOTAL, din care:

6.678.721

6.678.721

5.634.058

5.634.058

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

B. LUCRĂRI NOI

302.000

302.000

302.000

302.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

795.363

795.363

795.363

795.363

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

TOTAL, din care:

50.432.618

50.432.618

43.434.922

1.200.000

40.338.205

383.236

1.513.481

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.250.320

28.250.320

21.252.624

1.200.000

18.155.907

383.236

1.513.481

B. LUCRĂRI NOI

5.347.747

5.347.747

5.347.747

0

5.347.747

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

16.834.551

16.834.551

16.834.551

16.834.551

CAP.67.02.INTRETINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

TOTAL, din care:

33.037.054

33.037.054

18.720.829

4.654.988

13.072.638

993.203

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

15.990.965

15.990.965

2.874.740

1.881.537

0

993.203

0

B. LUCRĂRI NOI

15.927.638

15.927.638

14.727.638

1.655.000

13.072.638

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.118.451

1.118.451

1.118.451

1.118.451

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL, din care:

422.245

422.245

422.245

422.245

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

B. LUCRĂRI NOI

352.728

352.728

352.728

352.728

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

69.517

69.517

69.517

69.517

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CENTRE BUGETARE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

352.728

352.728

352.728

352.728

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

7.517

7.517

7.517

7.517

CAP 68.02. ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PRIMĂRIE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C.Achizitii de bunuri si alte chelt.

62.000

62.000

62.000

62.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

CAP. 70.02. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:

75.423.076

74.133.138

25.596.612

0

22.543.552

1.609.544

628.766

814.750

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

56.632.646

55.342.708

11.682.182

8.629.122

1.609.544

628.766

814.750

B. LUCRĂRI NOI

12.686.000

12.686.000

7.810.000

0

7.810.000

0

0

0

C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli

6.104.430

6.104.430

6.104.430

6.104.430

CAP.74.02. PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL, din care :

52.434.608

52.434.608

34.627.471

3.960.411

30.405.466

0

261.594

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

23.376.655

23.376.655

11.587.379

3.105.785

8.220.000

0

261.594

B. LUCRĂRI NOI

28.868.953

28.868.953

22.851.092

665.626

22.185.466

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

189.000

189.000

189.000

189.000

CAP.80.02. ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

TOTAL, din care :

6.961.018

6.961.018

6.961.018

0

6.919.750

41.268

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

6.961.018

6.961.018

6.961.018

6.919.750

41.268

CAP.81.02. COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTAL, din care :

3.051.461

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

B. LUCRĂRI NOI

3.051.461

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

0

0

0

CAP.84.02. TRANSPORTURI

TOTAL, din care :

223.091.078

223.091.078

127.990.639

1.305.485

20.326.351

94.714.643

1.211.019

10.433.141

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

214.929.164

214.929.164

122.929.029

1.305.485

15.264.741

94.714.643

1.211.019

10.433.141

B, LUCRĂRI NOI

8.001.264

8.001.264

4.900.960

4.900.960

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

160.650

160.650

160.650

160.650

Nr. crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

CAP. 87.02. ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

TOTAL, din care :

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

6.425.131

6.425.131

4.600.000

4.502.984

0

97.016

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

CAP.51.02. B. - Lucrări noi

Total, din care:

35.000

35.000

35.000

1

Extindere și audîtare rețea de calculatoare - etaj 3 și 4

35.000

35.000

35.000

Total paragraf 01.03

35.000

35.000

35.000

CAP. 61.02.A. Lucrări în continuare

Total, din care:

526.385

526.385

40.265

40.265

1

Extindere sistem monitorizare al municipiului Suceava etapa I

526.385

526.385

40.265

40.265

Total paragraf 61.02.03.04. poliția locală

526.385

526.385

40.265

40.265

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Centre bugetare

Total, din care:

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

1

GPN Obcini - reamenajare și recompartimentări interioare pt.amenajare cabinet medical

50.000

50.000

50.000

50.000

2

GPN Obcini - scară exterioară

40.000

40.000

40.000

40.000

3

GPP Prichindelul - amenajări și compartimentări interioare și scară exetrioară deschisă pe structura metalică execuție și conformare la exigențele de securitate 1SU

2.421

2,421

2.421

2.421

4

GPN Țăndărică- amenajare curte grădiniță

391.669

391.669

391.669

391.669

5

GPN Țăndărică - anvelopare clădire grădiniță

3.095

3.095

3.095

3.095

6

Șc.gimnazială nr.6 - pavaj curte școală

69.975

69.975

69.975

69.975

7

Șc.gimnazială nr.6 - spațiu joacă GPN Norocel

15.988

15.988

15.988

15.988

8

Șc.gimnazială Ion Creangă- reabilitare rețele electrice școală

42.609

42.609

42.609

42.609

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

9

Șc.gimnazială Ion Creangă - tehnologizarea claselor pentru cursuri online

146.017

146.017

146.017

146.017

10

Șc.gimnazială nr. 10 - sală de sport

953.000

953.000

953.000

953.000

11

Colegiul tehnic Al.I. Cuza- înlocuit tâmplărie corp clădire internat

96.725

96.725

96.725

96.725

12

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - reamenajare și modernizare grup sanitar etajul 2 internat

138.846

138.846

138.846

138.846

13

Colegiul tehnic Petru Mușat - RK instalație electrică cămin 3 parter

2.500

2.500

2.500

2.500

14

Colegiul tehnic Petru Mușat - RK instalație electrică cămin 3 etaj 1

200.000

200.000

200.000

200.000

15

Colegiul tehnic Petru Mușat - reabilitarea, consolidarea și realizarea unui termosistem pt. Corpul de clădire sală de sport

270.240

270.240

270.240

270.240

16

Colegiul tehnic Petru Mușat - cablare rețea de date și sisteme de securitate (supraveghere video, antiefracție și control acces) corp clădire A

58.679

58.679

58.679

58.679

17

Colegiul tehnic de industrie alimentară - anvelopare cămin nr. 1+PT

24.200

24.200

24.200

24.200

18

Colegiul economic Dimitrie Cantemir - reparare și modernizare holuri clădire școală

191.276

191.276

191.276

191.276

19

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-sală de gimnastică

695.328

695.328

695.328

695.328

20

Liceul cu program sportiv - proiectare și execuție reabilitare instalație de iluminat în sala de sport

534.648

534.648

534.648

534.648

21

Liceul cu program sportiv - modernizare grupuri sanitare cămin vechi

21.011

21.011

21.011

21.011

22

Colegiul Național Petru Rareș - Centrul de documetare-informare și corp lab.cu ob:l-CDl

1.510.000

1.510.000

465.337

465.337

23

Colegiul Național Petru Rareș - înlocuire geamuri termopan școală

34.663

34.663

34.663

34.663

24

Colegiul Național Ștefan cel Mare - izolare termică aripă nouă (laboratoare)

88.468

88.468

88.468

88.468

Total

5.581.358

5.581.358

4.536.695

4.536.695

0

0

Nr.

ort.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:

302.000

0

302.000

302.000

1

Șc.gimnazială nr.3 - reparații acoperiș

30.000

30.000

30.000

2

Școala gimnazială nr.6- lucrări de modernizare în vederea obținerii avizului I.S.U

72.000

72.000

72.000

3

cuiegiuri Emnic petru iviușai -Keauniiaiea, consolidarea și realizarea unui termosistem pentru corpul de clădire-Atelier prelucrarea lemnului-demisol parțial și parter, P.T,diriginte șantier

200.000

200.000

200.000

Total

302.000

302.000

302.000

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Primărie

Total, din care:

28.250.320

28.250.320

21.252.624

1.200.000

18.155.907

383.236

1.513.481

1

Grădiniță cu 4 săli de grupă branșamente utilități și amenajări exterioare cartier Ițcani, municipiul Suceava

410.000

410.000

200.000

200.000

2

Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava

3.167.503

3.167.503

1.584.525

1.357.216

227.309

3

Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava

4.102.729

4.102.729

2.840.746

1.892.756

947.990

...

Total paragraf 03.01

7.680.232

7.680.232

4.625.271

200.000

3.249.972

0

1.175.299

1

Colegiul Național Petru Rareș — Centrul de documetare-informare și corp lab.cu ob:l-CDl

2.675.000

2.675.000

383.236

383.236

2

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava

5.601.079

5.601.079

4.970.755

4.632.573

338.182

3

îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului tehnic de industrie alimentară Suceava

5.269.629

5.269.629

5.269.628

5.269.628

4

Construire corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul național Petru Rareș

5.524.380

5.524.380

5.003.734

5.003.734

5

Colegiul Național Mihai Eminescu - finalizare lucrări și punere în funcțiune la grădinița cu program prelungit nr. 4, realizare, modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou

1.500.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

Total 04.02

20.570.088

20.570.088

16.627.353

1.000.000

14.905.935

383.236

338.182

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 65.02.. - Lucrări noi Primărie

Total, din care:

5.347.747

0

5.347.747

0

5.347.747

1

Creșterea eficienței energetice a cantinei internat din cadrai Colegiului Național Petra Rareș

5.347.747

5.347.747

5.347.747

Total 04.02

5.347.747

5.347.747

5.347.747

Cap. 67.02.A. - Lucrări în continuare

Total, din care:

15.990.965

15.990.965

2.874.740

1.881.537

0

993.203

0

1

Teren de sport în municipiul Suceava - Colegiul tehnic Samuil Isopescu

1.264.153

1.264.153

100.000

100.000

Total paragraf 05.01

1.264.153

1.264.153

100.000

100.000

1

Amenajare seră floricolă

2.728.000

2.728.000

1.253.000

781.537

471.463

2

Modernizare ștrand Ițcani

11.998.812

11.998.812

1.521.740

1.000.000

521.740

Total paragraf 05.03

14.726.812

14.726.812

2.774.740

1.781.537

993.203

________0________

Cap. 67.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

15.927.638

0

14.727.638

0

0

1.655.000

13.072.638

0

0

1

Reabilitare Curtea Domnească din mun. Suceava

13.072.638

13.072.638

13.072.638

Total paragraf 03.12

13.072.638

13.072.638

13.072.638

1

Modernizare locuri dejoacă

755.000

755.000

755.000

2

Acoperire amortizoare de șocuri la locuri dejoacă (covor elastic de cauciuc turnat continuu)

100.000

100.000

100.000

3

Consolidare versant vestic iaz 2 zona de agrement Tătărași; refacere alei și zone verzi

600.000

600.000

600.000

Total paragraf 05.03

1.455.000

1.455.000

1.455.000

0

0

1

Modernizare Cimitir Pacea Nou

1.400.000

200.000

200.000

Total subcapitol 06

1.400.000

200.000

200.000

Cap. 68.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:

352.728

352.728

352.728

1

Creșa nr. 1 - bazin cu apă și lucrări de intervenții la construcția existentă ptobținerea autorizației de securitate la incendiu, Aleea Nucului, nr.10

352.728

352.728

352.728

Total subcapitol 11

352.728

352.728

352.728

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 70.02.A.- Lucrări in continuare

Total, din care:

56.632.646

55.342.708

11.682.182

8.629.122

1.609.544

628.766

814.750

Alimentare cu apă și canalizare, cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași

2.669.094

2.669.094

1.256.000

1.256.000

Total subcapitol 05.01

2.669.094

2.669.094

1.256.000

1.256.000

0

0

1

Rețele alimentare energie electrică și iluminat cartier de locuințe pt. tineri zona Tătărași, municipiul Sv

2.152.500

2.152.500

500.000

500.000

2

Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice etapa a II a

5.921.229

4.631.291

500.000

500.000

3

Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe str. Petru Comămescu, str. I.C. Brătianu

210.000

210.000

180.000

180.000

Total subcapitol 06

8.283.729

6.993.791

1.180.000

1.180.000

0

0

1

Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul tineretului DN29

5.500.000

5.500.000

2.089.182

1.500.000

589.182

Total subcapitol 07

5.500.000

5.500.000

2.089.182

1.500.000

589.182

0

1

Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava

9.134.152

9.134.152

2.424.294

1.609.544

814.750

2

Utilități Ia locuințe sociale

100.000

100.000

29.750

29.750

3

Măsuri de securitate fizică prevăzute în analiza de risc și proiect pentru sediul instituției de pe bd. 1 Mai 5A

75.000

75.000

75.000

75.000

4

Mâsun de securitate fizică prevăzute in analiza de nsc și proiect pentru sediul instituției de pe str. 22 Decembrie nr.2

25.000

25.000

23.549

23.549

Total subcapitol 50

9.334.152

9.334.152

2.552.593

128.299

1.609.544

0

814.750

1

Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară George Enescu

12.695.671

12.695.671

3.039.584

3.000.000

39.584

2

Alimentare cu energie termică și instalații de încălzire în Complex Comercial Bazar

18.000.000

18.000.000

1.500.000

1.500.000

3

Alimentare cu energie electrică aparate cu autotaxare (parcometre)

150.000

150.000

64.823

64.823

Total subcapitol 50 piață

30.845.671

30.845.671

4.604.407

4.564.823

39.584

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării

documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intem

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 70.02.B.- Lucrări noi

Total, din care:

12.686.000

7,810.000

0

7.810.000

0

0

0

1

Extindere rețele de iluminat public str. Bazelor, str.

I.L. Caragiale, str. Mircea Țurcanu, str. Octavian Goga, str. Cuza Vodă - DN29

726.000

100.000

100.000

2

Instalații semaforizare

1.800.000

200.000

200.000

3

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava

100.000

100.000

100.000

4

Extindere rețele de iluminat public în municipiul Suceava -rută alternativă

100.000

100.000

100.000

5

Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițeam

200.000

200.000

200.000

6

Instalații electrice interioare la Căminul nr.2, str. Calea

Unirii nr. 15

65.000

65.000

65.000

7

Alimentare energie electrică Sală Polivalentă 5000 locuri

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Total subcapitol 06

3.991.000

1.765.000

1.765.000

0

1

Racord gaze naturale Ștrand Ițcani

100.000

100.000

100.000

2

Extindere rețele gaze naturale în municipiul Suceava

100.000

100.000

100.000

3

Extindere rețea gaze naturale str. Traian Popovici

150.000

100.000

100.000

Total subcapitol 07

350.000

300.000

300.000

1

Utilități la locuințe sociale

100.000

100.000

100.000

2

Utilități la locuințe sociale - Aleea Dumbrăvii

50.000

50.000

50.000

3

Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4

Sistem de detecție și avertizare la efracție și sistem de supraveghere video la Adăpostul pentru câini fără stăpân aparținând municipiului Suceava

95.000

95.000

95.000

5

Modernizare și extindere magazie metalică (str.

Universității, nr. 2 - Sediu D.G.D.P.)

600.000

200.000

200.000

Total subcapitol 50

5.845.000

5.445.000

0

5.445.000

0

1

Reabilitare și modernizare Centrul Militar Județean

2.300.000

200.000

200.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

2

Alimetare cu energie electrică 3 parcometre

200.000

100.000

100.000

Total subcapitol 50 piață

2.500.000

300.000

300.000

Cap. 74.02. A - Lucrări in continuare

Total, din care:

23.376.655

23.376.655

11.587.379

3.105.785

8.220.000

0

261.594

1

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul

1.943.144

1.943.144

885.785

885.785

2

Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

2.420.849

2.420.849

320.000

320.000

Total paragraf 05-02

4.363.993

4.363.993

1.205.785

1.205.785

0

0

0

1

Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului, Făgetului

2.748.646

2.748.646

1.900.000

1.900.000

Total subcapitol 06

2.748.646

2.748.646

1.900.000

1.900.000

0

0

0

1

Revitalizare spațiu public urban din municipiul Suceava

16.264.016

16.264.016

8.481.594

8.220.000

261.594

Total subcapitol 50

16.264.016

16.264.016

8.481.594

0

8.220.000

261.594

Cap. 74.02.B - Lucrări noi

Total, din care:

28.868.953

22.851.092

665.626

22.185.466

0

0

1

Extindere sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

2.327.324

260.000

260.000

Total paragraf 05.02

2.327.324

260.000

260.000

0

1

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020

345.626

345.626

345.626

2

Racord conductă DN200 str. Traian Vuia

60.000

60.000

60.000

Total subcapitol 06

405.626

405.626

405.626

0

1

Reabilitare spații destinate utilizării publice în cartierele cu comunități defavorizate (Stadion Ițcani)

8.187.626

8.187.626

8.187.626

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data începerii-an/trim;nr. si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

2

Zona de agrement parc Șipote

17.948.377

13.997.840

13.997.840

Total subcapitol 50

26.136.003

0

22.185.466

0

22.185.466

0

0

Cap.81.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

3.051.461

0

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

1

Deviere conducte termoficare - rețele de transport 2xDn700 str. Apeductului din municipiul Suceava

2.151.461

2.150.220

1.827.500

322.720

2

Reparații acoperiș terasă stație electrică 110 KV

250.000

250.000

250.000

3

Modul termic și racordări la instalațiile de utilități existente (apă, canalizare, rețele termice, energie electrică), str. V. Alecsandri

650.000

650.000

650.000

Total subcapitol 50

3.051.461

3.050.220

1.827.500

1.222.720

0

Cap. 84.02.A.-Lucrări în continuare

Total, din care:

214.929.164

214.929.164

122.929.029

1.305.485

15.264.741

94.714.643

1.211.019

10.433.141

1

Rută alternativă Suceava — Botoșani etapa I — pod peste râul Suceava

6.131.383

6.131.383

447.131

447.131

Total paragraf 03.01

6.131.383

6.131.383

447.131

447.131

0

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice

50.426.630

50.426.630

50.426.627

42.435.594

7.991.033

2

Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava

116.189.651

116.189.651

54.721.157

52.279.049

2.442.108

3

Stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice în municipiul Suceava

1.882.983

1.882.983

1.600.505

1.305.485

295.020

Total paragraf 03.02

168.499.264

168.499.264

106.748.289

1.305.485

295.020

94.714.643

0

10.433.141

1

Modernizare str. Lev Tolstoi

1.199.573

1.199.573

500.000

500.000

2

Drumuri și parcări cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava

12.232.000

12.232.000

1.059.778

200.000

859.778

3

Modernizare str. Traian Țăranu etapa I

2.613.925

2.613.925

225.319

225.319

4

Modernizare str.Crângului

2.475.444

2.475.444

1.232.314

1.232.314

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data inceperii-an/trim;nr.si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intern

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

5

Modernizare str. Ștefan Luchian

3.105.703

3.105.703

100.000

100.000

6

Modernizare str. Micșunelelor

688.342

688.342

400.000

400.000

7

Modernizare str. Barbu Ștefănescu Delavrancea

693.254

693.254

200.000

200.000

8

Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa a II a -drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 1 (drum) + Obiect 2 (canalizare pluvială)

11.000.000

11.000.000

8.125.922

8.000.000

125.922

9

Ruta alternativă Suceava - Botoșani etapa a II a-drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii - pod peste râul Suceava - Obiect 3 - Pod peste pârâul Cetății

5.900.000

5.900.000

3.500.000

3.500.000

10

Drumuri și parcări, cartier DN29 Burdujeni etapa I +11 - sentința nr.303/29.10.2019

390.276

390.276

390.276

390.276

Total paragraf 03.03

40.298.517

40.298.517

15.733.609

14.522.590

0

1.211.019

0

Cap. 84.02.B.-Lucrari noi

Total, din care:

8.001.264

4.900.960

4.900.960

0

0

1

Realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Suceava

50.960

50.960

50.960

Total paragraf 03.02

50.960

50.960

50.960

1

Modernizare str. Ștefan Tomșa

1.262.449

950.000

950.000

2

Parcări de reședință

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3

Modernizare str. Emil Cioran

2.792.348

1.000.000

1.000.000

4

Modernizare extensie Aleea Jupiter

914.160

900.000

900.000

5

Modernizare str. Lipoveni (fundătura)

1.032.307

1.000.000

1.000.000

Total paragraf 03.03

8.001.264

4.850.000

4.850.000

0

Ii

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investitii

(data începerii-an/trim;nr. si data

acord M.F. si a aprobării documentației de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala

actualizata

Propuneri 2021

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2021

buget local

credit intem

Titlul 71+55

Titlul 56+58

Titlul 71+55

Titlul 58

Cap. 87.02.A - Lucrări în continuare

Total, din care:

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

1

Centru multifuncțional Arta - Ițcani

6.425.131

6.425.131

4.600.000

4.502.984

97.016

Total subcapitol 05

6.425.131

6.425.131

4.600.000

0

4.502.984

0

97.016

DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

ȘI DE INVESTIȚII NECULAI FRUNZĂRIIANEXA 1B

"ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII", DEFALCATA PE BUNURI REPARTIZATE:

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI AALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

TOTAL

34.345.892

10.550323

23.754301

41.268

CAP.51.02. AUTORITATI EXECUTIVE

Total:

1309.400

1309.400

1

Obținerea terenului pentru ruta alternativă Suceava Botoșani

500.000

500.000

2

Prelungire licență SintAct- soft legislativ

16.000

16.000

3

Prelungire licență - ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED; ESET MAIL SECURITY FOR LINUX; ESET FILE SECURITY PENTRU WINDOWS SERVER

39.000

39.000

4

Servicii de dezvoltare aplicație eTax

30.000

30.000

5

Licențe Microsoft Office

25

30.000

30.000

6

Achiziție sisteme de calcul (unitate+monitor)

25

80.000

80.000

7

Achiziție de sisteme portabile

3

25.000

25.000

8

Consolă multimedia

9.000

9.000

9

Instalație electrică de ridicat pentru exterior, dotată cu platformă acționată electric cu acumulatori

45.400

45.400

10

Centrală telefonică+terminale digitale

60.000

60.000

11

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

12

Soft pntru echipamente de recunoaștere faciala, masurarea tmperaturii și sistem de pontaj

100.000

100.000

13

Modernizare site primărie

30.000

30.000

14

Bust Franz cavaler Des Loges

150.000

150.000

15

Statuie Alexandru loan Cuza

150.000

150.000

Total paragraf 01.03

1.309.400

1.309.400

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total:

803.512

803.512

1

Softuri/licențe (pentru aplicația de operare a proceselor verbale de constatare a contravenției-p.v.c.c. etc.)

16

43.800

43.800

2

Sisteme de calcul (unități + monitoare)

8.791

8.791

3

Autovehicul echipat cu macara și platformă de ridicat mașini

574.421

574.421

4

Etilotest profesional cu imprimantă încorporată

9.000

9.000

5

Autoturism/autoutilitară de intrevenție

65.000

65.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

6

Rampă auto luminoasă

7.500

7.500

7

Studiu pt. Realizarea Planului de calitate a aerului pt. Municipiul Suceava

50.000

50.000

8

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

61.02.03.04. poliția locală

803.512

803.512

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

Total:

795.363

795.363

1

GPP Gulliver - xerox

15.000

15.000

2

GPP Așchiuță- extindere subsistem video (televiziune cu circuit închis)

8.000

8.000

3

GPN Obcini - videoproiector

5

14.500

14.500

4

GPP 1-2-3 - cuptor gastronomie convecție 7 tăvi

38.395

38.395

5

GPP 1-2-3 - licențe Windows

11

10.211

10.211

6

GPP 1 -2-3 - tablă interactivă

4.701

4.701

Total paragraf 03.01

90.807

90.807

1

Șc.gimnazială nr. 1. - extindere rețea internet

36.129

36.129

2

Șc.gimnazială nr.3. - imprimantă multifuncțională format A3

9.450

9.450

3

Șc.gimnazială Jean Bart - paratrăsnet

5.838

5.838

4

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - pardoseală sală sport

118.454

118.454

5

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - dispozitiv curățat/spălat pardoseală sală sport

17.700

17.700

6

Șc.gimnazială Ion Creangă - mașină de spălat - frecat - uscat pardoseli

5.700

5.700

7

Șc.gimnazială nr. 10 - SF sală sport

47.000

47.000

Total paragraf 03.01

240.271

240.271

1

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - simulator auto

43.000

43.000

2

Colegiul tehnic Al.I. Cuza-rețea internet locală

65.622

65.622

3

Colegiul tehnic Al.I. Cuza - dotare atelier estetică și igiena corpului omenesc

36.910

36.910

4

Colegiul tehnic Petru Mușat - sistem de supraveghere video clădire corp B

58.656

58.656

5

Colegiul tehnic SamuiI Isopescu - autoturism

49.918

49.918

6

Colegiul tehnic SamuiI Isopescu - laptopuri

101.659

101.659

7

Colegiul tehnic SamuiI Isopescu - imprimantă

4.796

4.796

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

8

Colegiul economic Dimitrie Cantemir-laptopuri

90.224

90.224

9

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - contrabas

5.500

5.500

10

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - oboi

4.000

4.000

11

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - contor energie termică

4.000

4.000

Total paragraf 04.02

464.285

464.285

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

Total:

16.834.551

0

16.834.551

Echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat Școala on -line

16.834.551

16.834.551

Total paragraf 50

16.834.551

0

16.834.551

Cap. 67.02. ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

Total:

1.118.451

1.118.451

0

I

Sistem integrat de transport trotinete electrice pentru cetățeni și turiști în municipiul Suceava

491.743

491.743

2

Licențe necesare IT

15.000

15.000

3

Multifuncțional color

15.000

15.000

Total paragraf 03.30

521.743

521.743

1

Ornamente luminoase

150.000

150.000

2

Freza tăiat asfalt

60.000

60.000

3

Cupă pentru excavat (utilaj multifuncțional tip Bobcat)

3.208

3.208

4

Autoutilitară mixtă

200.000

200.000

5

Freză zăpadă

10.000

10.000

6

Toalete ecologice

70.000

70.000

7

Motoferăstraie

12.000

12.000

8

Motofoarfece

3.000

3.000

9

Motofoarfece cu fir

8.500

8.500

10

Motocoase cu coș colector                                                __________

7.000

7.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

11

Emondor

3.000

3.000

12

Scarificator

3.000

3.000

13

Generator curent

12.000

12.000

14

Mai compactor

10.000

10.000

15

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

Total paragraf 05.03

596.708

596.708

CAP. 68.02ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ CENTRE BUGETARE

Total:

7.517

7.517

1

Creșanr.l -1 ap top

3.429

3.429

2

Creșa nr. 1 - imprimantă multifuncțională

4.088

4.088

Total subcapitol 11

7.517

7.517

CAP. 68.02.ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total:

62.000

62.000

1

Cuptor gastronomic - patiserie

5.000

5.000

2

Program software de gestionare și acordare a ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

12.000

12.000

3

Echipamente de recunoaștere facială, măsurarea temperaturii și sistem de pontaj

45.000

45.000

Total paragraf 15.02

62.000

62.000

Cap.70.02.LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total:

6.104.430

6.104.430

0

Cap. 70.02. STUDII DE FEZABILITATE

Total:

4.257.312

4.257.312

0

1

Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize

160.000

160.000

2

Expertize locuințe sociale

15.000

15.000

3

Reactualizare PUG - municipiul Suceava

48.493

48.493

4

PUZ - Parcare supraterană etajată în zona primăriei municipiul Suceava, str.Ștefan Tomșa

60.869

60.869

5

PUZ - Parcare supraterană etajată, str. Comeliu Coposu

60.869

60.869

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI AALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

6

PUZ - Parcare supraterană etajată, zona Cartodrom

60.869

60.869

7

PUZ zona protejată Biserica Cuconilor, Biserica Sf. Gheorghe Mirăuți, Ansamblul bisericii Sf. Dumitru situl și vechiul centru medieval

141.610

141.610

8

Note de constatare și expertize pentru lucrări de intervenție Ia clădiri proprietatea municipiului Suceava în vederea reabilitării structural arhitecturală a anvelopei acestora, conform Legii 153/05,07.2011

134.470

134.470

9

Cadastru imobiliar-edilitar

1.000.000

1.000.000

10

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică

10.000

10.000

11

Extindere rețele de iluminat public

20.000

20.000

12

Extindere rețele de alimentare cu gaze naturale

30.000

30.000

13

Utilități la locuințe sociale

23.500

23.500

14

Locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, municipiul Suceava

40.000

40.000

15

Expertiză str. Traian Țăranu

5.000

5.000

16

Expertiză str. Traian Popovici

6.000

6.000

17

Studiu topografic pe str. Traian Popovici

6.000

6.000

18

Studiu geotehnic pe str. Traian Popovici

4.000

4.000

19

Modernizare str. Traian Popovici

15.000

15.000

20

Expertiză str. Eugen Lovinescu

5.000

5.000

21

Studiu topografic pe str. Eugen Lovinescu

4.000

4.000

22

Studiu geotehnic pe str. Eugen Lovinescu

3.000

3.000

23

Modernizare str. Eugen Lovinescu

10.000

10.000

24

Expertiză str. Pictor Dumitru Dacian

5.000

5.000

25

Studiu topografic str. Pictor Dumitru Dacian

4.000

4.000

26

Studiu geotehnic str. Pictor Dumitru Dacian

3.000

3.000

27

Modernizare str. Pictor Dumitru Dacian

10.000

10.000

28

Expertiză str. Vasile Lupu

5.000

5.000

29

Modernizare str. Vasile Lupu

5.000

5.000

30

Studiu topografic pe str. Vasile Lupu

3.000

3.000

31

Studiu geotehnic pe str. Vasile Lupu

3.000

3.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI AALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

32

Expertiză str. Decebal

5.000

5.000

33

Modernizare str. Decebal

8.000

8.000

34

Studiu topografic str. Decebal

4.000

4.000

35

Studiu geotehnic str. Decebal

3.000

3.000

36

Expertiză str. Zimbrului

5.000

5.000

37

Studiu geotehnic str. Zimbrului

3.000

3.000

38

Studiu topografic str. Zimbrului

3.000

3.000

39

Modernizare str. Zimbrului

5.000

5.000

40

Expertiză str. Andrei Bemath

5.000

5.000

41

Studiu topografic str. Andrei Bemath

3.500

3.500

42

Studiu geotehnic str. Andrei Bemath

3.000

3.000

43

Modernizare str. Andrei Bemath

5.500

5.500

44

Expertiză str. Ștefan Ștefureac

5.000

5.000

45

Studiu topografic str. Ștefan Ștefureac

5.000

5.000

46

Studiu geotehnic str. Ștefan Ștefureac

4.000

4.000

47

Modernizare str. Ștefan Ștefureac

8.000

8.000

48

Expertiză str. Eternității

5.000

5.000

49

Studiu topografic str. Eternității

4.000

4.000

50

Studiu geotehnic str. Eternității

3.000

3.000

51

Modernizare str. Eternității

8.000

8.000

52

Expertiză str. Ștefan Dracinschi

5.000

5.000

53

Studiu topografic str. Ștefan Dracinschi

3.500

3.500

54

Studiu geotehnic str. Ștefan Dracinschi

3.000

3.000

55

Modernizare str. Ștefan Dracinschi

6.000

6.000

56

Expertiză str. Nicolae Titulescu

6.000

6.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

57

Studiu topografic str. Nicolae Titulescu

5.000

5.000

58

Studiu geotehnic str. Nicolae Titulescu

4.000

4.000

59

Modernizare str. Nicolae Titulescu

9.000

9.000

60

Expertiză str. luliu Maniu

5.000

5.000

61

Studiu topografic str. luliu Maniu

4.000

4.000

62

Studiu geotehnic str, luliu Maniu

3.000

3.000

63

Modernizare str. luliu Maniu

8.000

8.000

64

Expertiză str. Nichita Stănescu

4.000

4.000

65

Studiu topografic str. Nichita Stănescu

3.000

3.000

66

Studiu geotehnic str. Nichita Stănescu

3.000

3.000

67

Modernizare str. Nichita Stănescu

4.000

4.000

68

Expertiză str. Dobrilă Eugen

6.000

6.000

69

Studiu topografic str. Dobrilă Eugen

6.000

6.000

70

Studiu geotehnic str, Dobrilă Eugen

4.000

4.000

71

Modernizare str. Dobrilă Eugen

15.000

15.000

72

Expertiză str. Epaminonda Bucevschi

5.000

5.000

73

Studiu topografic str. Epaminonda Bucevschi

3.000

3.000

74

Studiu geotehnic str, Epaminonda Bucevschi

3.000

3,000

75

Modernizare str. Epaminonda Bucevshi

5.000

5.000

76

Expertiză str. Solidarității

5.000

5.000

77

Studiu topografic str. Solidarității

4.000

4.000

78

Studiu geotehnic str. Solidarității

3.000

3.000

79

Modernizare str. Solidarității

6.000

6.000

80

Expertiză str. It. Nicolae Cătănescu

5.000

5.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

81

Studiu topografic str. It. Nicolae Cătănescu

4.000

4.000

82

Studiu geotehnic str. It. Nicolae Cătănescu

3.000

3.000

83

Modernizare str, It. Nicolae Cătănescu

6.000

6.000

84

Expertiză str. Petru Comămescu

5.000

5.000

85

Studiu topografic str. Petru Comămescu

4.000

4.000

86

Studiu geotehnic str. Petru Comămescu

3.000

3.000

87

Modernizare str. Petru Comămescu

6.000

6.000

88

Expertiză str. Dragomima

5.000

5.000

89

Studiu topografic str. Dragomima

4.000

4.000

90

Studiu geotehnic str. Dragomima

3.000

3.000

91

Modernizare str. Dragomima

8.000

8.000

92

Modernizare str. Grigore Vindereu

15.000

15.000

93

Modernizare Cimitir Pacea Nou

20.000

20.000

94

Creșterea stabilității și limitarea alunecărilor de teren pe versantul N-E din municipiul Suceava

20.000

20.000

95

Expertiză bloc 48 A Mărășești tr.II 60 garsoniere

30.000

30.000

96

Consolidare bloc 48 A Mărășești tr.II

25.000

25.000

97

Reabilitare termică a blocurilor de locuințe grupa 1, etapa I (expertiză, audit, SF)

400.000

400.000

98

Studii de fezabilitate, topografice, geotehnice și hidrologice pentru realizarea lucrărilor de traversare a cursurilor de apă cu conducte de alimentare cu apă (aducțiune, distribuție) și rețele de canalizare din municipiul Suceava, care nu asigură secțiunea de scurgere pe cursul de apă

61.900

61.900

99

Alimentare cu gaze naturale cartier pentru tineri zona Tătărași

30.000

30.000

100

Rețea canalizare str. Ștrandului, Ițcani municipiul Suceava

25.000

25.000

101

Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițcani

10.000

10.000

102

Racord gaze naturale Ștrand Ițcani

15.000

15.000

103

Reabilitarea sistemului de transport și distribuție a energiei termice Cuza Vodă H și Cuza

Vodă I                                                         __

40.000

40.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

104

Alimentare cu energie termică a Bazarului

35.000

35.000

105

Grădiniță cu 4 săli de grupă cartier Ițcani - deviere rețele (electrică / apă)

15,000

15.000

106

Instalații semaforizare

25.000

25.000

107

Rețea apă - canal la Sala polivalentă

15.000

15.000

108

Rețea alimentare cu energie electrică la Sala polivalentă

20,000

20.000

109

Rețea alimentare cu gaze naturale Sală polivalentă

20.000

20.000

110

Rețea alimentare cu energie termică Sală polivalentă

15.000

15.000

111

Centrul pentru tineret Suceava

5.000

5.000

112

Reabilitare trotuare și parcări str. Stațiunii și str. Victoriei

10.000

10.000

113

Pistă biciclete, zonă de plimbare, sistem de supraveghere video Zona Aleea Dumbrăvii

7.000

7.000

114

Acoperire amortizoare de șocuri la locul dejoacă Cora - Burdujeni

8.000

8.000

115

Modernizare Parc Mărășești

40.000

40.000

116

Modernizare locuri dejoacă

30.000

30.000

117

Acoperiri amortizoare de șocuri la locurile de joacă (covor elastic turnat continuu)

10.000

10.000

118

Expertiză Iaz str. Universității

10.000

10.000

119

Acoperire și modernizare Patinoar artificial

65.000

65.000

120

Experiză clădire administrativă Patinoar Artificial

20.000

20.000

121

împrejmuire gard Zonă de agrement Tătărași

10.000

10.000

122

Consolidare versant vestic iaz 2 zona de agrement Tătărași; refacere alei și zone verzi

15.000

15.000

123

Modernizare și extindere magazie metalică (str. Universității, nr,2 - Sediu D.G.D.P.)

50.000

50.000

124

Parcare Cimitir Pacea Nou

8.000

8.000

125

Parcări de reședință

75.000

75.000

126

Studii de amplasamente pentru parcări supraetajate

21.500

21.500

127

Studiu topo + geo parcare supraterană etajată

128

Parcare supraterană etajată în municipiul Suceava

170.000

170.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

129

Expertiză extensie str. Grigore Alexandru Ghica

5,000

5.000

130

Studiu topografic extensie str. Grigore Alexandru Ghica

4.000

4.000

131

Studiu geotehnic extensie str. Grigore Alexandru Ghica

4.000

4.000

132

Modernizare extensie str. Grigore Alexandru Ghica

10.000

10.000

133

Rețea canalizare menajeră pe str. Traian Popovici

30.000

30.000

134

Expertiză str. Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

135

Studiu topografic str. Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

136

Studiu geotehnic str.Cezar Petrescu tronson I

3.000

3.000

137

Modernizare str. Cezar Petrescu tronson I

7.000

7.000

138

Sistem de detecție și avertizare la efracție și sistem de supraveghere video la Adăpostul pentru câini fără stăpân aparținând municipiului Suceava

25.000

25.000

139

Studiu geotehnic str. Căprioarei

4.000

4.000

140

Studiu topografic str. Căprioarei

3.000

3.000

141

Extindere alimentare cu apă str. Căprioarei

25.000

25.000

142

Expertiză str. Grădinilor

3.000

3.000

143

Studiu geotehnic str. Grădinilor

2.500

2.500

144

Studiu topografic str. Grădinilor

2.000

2.000

145

Modernizare str. Grădinilor

6.000

6.000

146

Expertiză str. Ștefan Octavian losif

2.500

2.500

147

Studiu geotehnic str. Ștefan Octavian losif

2.000

2.000

148

Studiu topografic str. Ștefan Octavian losif

2.000

2.000

149

Modernizare str. Ștefan Octavian losif

6.000

6.000

150

Studiu geotehnic str. Ștefăniță Vodă

2.500

2.500

151

Studiu topografic str. Ștefăniță Vodă

2.000

2.000

152

Canalizare str. Ștefăniță Vodă

8.000

8.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

153

Renovare, modernizare și expertizare a Căminului nr.2, str. Calea Unirii nr.15

10.000

10.000

154

Apărare de mal râul Suceava

59.232

59.232

155

Expertiză str. Lipoveni (fundătura)

5.000

5.000

156

Studiu topografic str. Lipoveni (fundătura)

4.000

4.000

157

Studiu geotehnic str. Lipoveni (fundătura)

3.000

3.000

158

Modernizare str. Lipoveni (fundătura)

6.000

6.000

159

Expertiză str. I. Păun Pincio

4.000

4.000

160

Studiu topografic str. I. Păun Pincio

3.000

3.000

161

Studiu geotehnic str. I. Păun Pincio

3.000

3.000

162

Modernizare str. I. Păun Pincio

4.000

4.000

163

Expertiză str. Lascăr Luția

5.000

5.000

164

Studiu topografic str. Lascăr Luția

4.000

4.000

165

Studiu geotehnic str. Lascăr Luția

3.000

3.000

166

Modernizare str. Lascăr Luția

5.000

5.000

167

Expertiză str. Pictor Romeo Calancea

6.000

6.000

168

Studiu topografic str. Pictor Romeo Calancea

6.000

6.000

169

Studiu geotehnic str. Pictor Romeo Calancea

4.000

4.000

170

Modernizare str. Pictor Romeo Calancea

10.000

10.000

171

Iluminat public- Ruta alternativă Suceava - Botoșani, etapa a II a drum, tronson 1 : intersecție Calea Unirii cu str. Traian Vuia - pod peste râul Suceava (studiu topografic, geotehnic, luminotehnic, SF)

81.000

81.000

172

Cresă Burdujeni

30.000

30.000

173

Grădiniță Obcini

30.000

30.000

174

Centru îngrijire persoane vârstnice

30.000

30.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

175

Iluminat în culori sediu primărie

30.000

30.000

176

Reabilitare și modernizare sală ședințe sediu Primărie

50.000

50.000

177

Grădiniță Școala Generală nr. 1

30.000

30.000

Total subcapitol 50

4.174.312

4.174.312

0

1

Reabilitare și modernizare Centrul Militar Județean

30.000

30.000

2

Documentație tehnică amplasare 10 parcometre pe str. V. Bumbac, N. Bălcescu, V. Alecsandri, Trandafirilor, A.Crimca și intersecția cu str. M. Viteazul

18.000

18.000

3

Documentație tehnică amplasare 3 parcometre

35.000

35.000

Total subcapitol 50 piață

83.000

83.000

Cap. 70.02. DOTĂRI

Total:

1.847.118

1.847.118

0

0

1

Pachet antivirus 2021

2.500

2.500

2

Sistem supraveghere video parcometre

50.000

50.000

3

Sistem de securitate piețe+bazar

50.000

50.000

4

Parcometre în CC Bazar (2buc) și Calea Unirii (1 buc)

165.000

165.000

5

Sistem bariere parcări

100.000

100.000

6

Magazie materiale tip container piața Ițcani

87.000

87.000

7

Pachet software antivirus pentru 20 sisteme de calcul

2.618

2.618

8

Mese acoperite/descoperite Piața Ițcani/George Enescu

300.000

300.000

9

Vitrine frigorifice orizontale Piața Centrală și Piața George Enescu (100 m.l vitrine)

300.000

300.000

10

Dispozitiv de scanare facială și sistem integrat de pontaj (10 buc)

90.000

90.000

11

Smart Parking Mun.Suceava- Sistem inteligent pentru identificarea locurilor de parcare prin senzori

700.000

700.000

Total subcapitol 50 piață

1.847.118

1.847.118

CAP.74.02. PROTECȚIA MEDIULUI

Total:

189.000

189.000

1

Autoturism de teren sau autoutilitară

139.000

139.000

2

Extindere sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiângropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava

50.000

50.000

Total paragraf 05.01

189.000

189.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI

cant buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

Titlul 71

Titlul 55+56+58

Cap. 80.O2.ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Total:

6.961.018

6.919.750

0

41.268

1

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

160.000

160.000

2

Zona de agrement parc Șipote

160.000

160.000

3

Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize, studii, verificare proiecte

1.000.000

1.000.000

4

Obținerea fondurilor nerambursabile

3.000.000

3.000.000

5

Reabilitare rețele de transport și distribuție de energie termică (POIM)

500.000

500.000

6

Reabilitare Curtea Domnească

110.000

110.000

7

Echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat - Școala Online

15.000

15.000

8

Actualizare PAED (Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă)

160.000

160.000

9

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

1.814.750

1.814.750

Total paragraf 01.10

6.919.750

6.919.750

1

APLICAT- Administrație publică Locală Informatizată, Calitativă și accesibilă tuturor la Suceava

41.268

41.268

Total paragraf 01.30

41.268

41.268

Cap. 84.02. TRANSPORT ÎN COMUN

Total:

160.650

160.650

0

1

Aplicație pentru plata cu cârd bancar de pe dispozitive mobile a autorizațiilor de trafic greu

160.650

160.650

Total paragraf 03.03

160.650

160.650

0

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,


ȘTEFAN VĂIDEANU


NECULAI FRUNZAgU

MW

Raport buget Sursa de finanțare: 07

(lei)

Denumirea indicatorului bugetar

cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL VENITURI

1

00.01

16.377.474

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

16.377.474

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.03

16.377.474

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

36.00.01

16.377.474

5

41.07

16.377.474

Sume aferente creditelor interne

6

41.07.02

16.377.474

Sume aferente creditelor interne

7

41.07.02.01

16.377.474

TOTAL CHELTUIELI

8

16.377.474

CHELTUIELI CURENTE

9

01

13.544.486

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10

55

383.236

A. Transferuri interne

11

55.01

383.236

Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investitii de interes local

12

55.01.67

383.236

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

13

58

13.161.250

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

14

58.01

13.119.982

Finanțarea naționala

15

58.01.01

2.286.953

Cheltuieli neeligibile

16

58.01.03

10.833.029

Programe din Fondul Social European (FSE)

17

58.02

41.268

Finanțarea naționala

18

58.02.01

41.268

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

2.832.988

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

20

71

2.832.988

Active fixe

21

71.01

2.832.988

Construcții

22

71.01.01

2.832.988

©ELCEB, Adi-Com Soft .

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Partea a m-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

23

64.07

2.889.920

Invatamant

24

65.07

1.896.717

CHELTUIELI CURENTE

25

01

1.896.717

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

26

55

383.236

A. Transferuri interne

27

55.01

383.236

Transferuri din bugetul Împrumuturilor pentru finanțarea unor investitii de interes local

28

55.01.67

383.236

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

29

58

1.513.481

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

30

58.01

1.513.481

Finanțarea naționala

31

58.01.01

158.273

Cheltuieli neeligibile

32

58.01.03

1.355.208

Invatamant preșcolar si primar

33

65.07.03

1.175.299

Invatamant preșcolar

34

65.07.03.01

1.175.299

Invatamant secundar

35

65.07.04

721.418

Invatamant secundar superior

36

65.07.04.02

721.418

Cultura, recreere si religie

37

67.07

993.203

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

993.203

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

39

71

993.203

Active fixe

40

71.01

993.203

Construcții

41

71.01.01

993.203

Servicii recreative si sportive

42

67.07.05

993.203

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

43

67.07.05.03

993.203

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

44

69.07

1.705.110

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

45

70.07

1.443.516

CHELTUIELI CURENTE

46

01

814.750

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

47

58

814.750

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48

58.01

814.750

Finanțarea naționala

49

58.01.01

20.191

©ELCEB, Adi-Com Soft

li

Denumirea indicatorului bugetar

Cod rând

Indicator bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

Cheltuieli neeligibile

50

58.01.03

794.559

CHELTUIELI DE CAPITAL

51

70

628.766

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52

71

628.766

Active fixe

53

71.01

628.766

Construcții

54

71.01.01

628.766

Alimentare cu gaze naturale in localitati

55

70.07.07

589.182

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

56

70.07.50

854.334

Protecția mediului

57

74.07

261.594

CHELTUIELI CURENTE

58

01

261.594

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

59

58

261.594

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

60

58.01

261.594

Finanțarea naționala

61

58.01.01

211.614

Cheltuieli neeligibile

62

58.01.03

49.980

Alte servicii in domeniul protecției mediului

63

74.07.50

261.594

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

64

79.07

11.782.444

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

65

80.07

41.268

CHELTUIELI CURENTE

66

01