Hotărârea nr. 52/2021

Hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a unui spaţiu având destinaţia de cabinet medical, spaţiu situat în Suceava str. Ştefan cel Mare nr.78, în suprafaţă totală de 39,03 mp, identic cu unitatea individuală 31151-C1-U18 compus din 2 (doua) camere (1 cameră de 12,98 mp, a doua cameră de 11,72 mp), împreună cu cota indiviză de 14,33 mp din părţile comune ale cabinetului şi cota parte de 10,97 mp din terenul cabinetului

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

privind darea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou“ Suceava a unui spațiu având destinația de cabinet medical, spațiu situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78, în suprafață totală de 39,03 mp, identic cu unitatea individuală 31151-C1-U18 compus din 2 (două) camere (1 cameră de 12,98 mp, a doua cameră de 11,72 mp), împreună cu cota parte indiviză de 14,33 mp din părțile comune ale cabinetului și cota parte de 10,97 mp din terenul aferent cabinetului

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr.9066 din 23.03.2021_ , raportul de specialitate înregistrat sub nr, 9067 din 23.03.2021 precum si avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

în temeiul prevederilor art.108, art.129, alin. (2) lit.c și alin.(6), lit.b, art.139, alin. (3) lit. g, art. 196, art. 349-353, precum și art.362, alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou“ Suceava a unui spațiu având destinația de cabinet medical, spațiu situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78, în suprafață totală de 39,03 mp, identic cu unitatea individuală 31151-C1-U18 compus din 2 (două) camere (1 cameră de 12,98 mp, a doua cameră de 11,72 mp), împreună cu cota parte indiviză de 14,33 mp din părțile comune ale cabinetului și cota parte de 10,97 mp din terenul aferent cabinetului, având valoarea de inventar de 55.759 lei (data ultimei reevaluări fiind 31.12.2019), în vederea amenajării Laboratorului de Toxicologie a Serviciului Județean de Medicină Legală Suceava.

Art.2. Durata pentru care se acordă folosința gratuită este cu începere de la data predării primirii spațiului, până la 31.12.2021, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Predarea primirea bunului menționat la art.l. se va realiza pe bază de protocol de predare primire, până la data de 30.04.2021.

Art.4. Titularul dreptului de folosință gratuită, are obligația să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită, respectiv aceea de Laborator de Toxicologie a Serviciului Județean de Medicină Legală Suceava.

Art.5. Cheltuielile aferente bunului menționat la art.l vor fi în sarcina Spitalului Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou“ Suceava.