Hotărârea nr. 51/2021

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai și iunie 2021

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai și iunie 2021

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 808316.03,2021, Raportul Secretarului general al municipiului Suceava înregistrat sub nr. 8084/16.03.2021 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

în baza dispozițiilor art. 123, art. 139 alin.l, art. 196 alin.l lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Este ales președinte de ședință pentru lunile: aprilie, mai și iunie 2021 dl. Arămescu Adrian.

Art. 2 Președintele de ședință reprezintă interesele Consiliului Local al municipiului Suceava în relațiile cu persoanele fizice și juridice, inclusiv în justiție.

Art. 3 Pentru apărarea intereselor Consiliului Local al municipiului Suceava, președintele de ședință stă în judecată ca reprezentant legal și nu în nume propriu.

Art. 4 Președintele de ședință poate împuternici o persoană cu studii juridice de lungă durată din aparatul de specialitate al primarului care să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Suceava în justiție.ICIPIULUI


Nr. 51 Din 25 martie 2021