Hotărârea nr. 50/2021

Hotărâre privind nominalizarea de către Consiliului Local al municipiului Suceava a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Suceava a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarul municipiului Suceava înregistrat sub nr. 8085 / 16.03.2021, Raportul Direcției contencios admnistrativ, juridică și administrativă înregistrat sub nr.8086/16.03.2021 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

în baza prevederilor art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621, precum și prevederile art. 11, alin.(4) lit. e) și alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. e), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 197, alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. în vederea constituirii prin dispoziția primarului a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale secretarului general al municipiului Suceava, consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, după cum urmează:

  • 1 Ungurian Daniel-consilier local

  • 2 Zarojanu Angela-consilier local

Art.2. Evaluarea anuală a perfomanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziția Primarului municipiului Suceava.

Art.3. PrimaruLm^ Suceava, prin intermediul Serviciului Resurse umane va aduce la îndcplinire prevedcrilc prezentei hotărâri.

CONTR

SECRETAR GENE W


SEMNEAZĂ 4tAL MUNICIPIULUI AN CIUT AC

Nr. 50 Din 25 martie 2021