Hotărârea nr. 5/2021

HOTĂRÂRE,privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2021-2022

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 887/12.01.2021, Raportul Serviciului Finanțare învățământ și încasări directe înregistrat sub nr. 888/12.01.2021 și Avizul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

Urmare a adresei Inspectoratului Școlar Județean Suceava nr. 11.957 din 07.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 37.965/09.12.2020, prin care s-a transmis avizul conform;

Având în vedere prevederile art. 19 alin (4), ale art. 61 alin (2) și (5) și art. 101 din Legea educației naționale nr.1/2011 coroborat cu prevederile Ordinului nr. 6564/2011 modificat și completat de Ordinul nr. 3283/17.02.2012 și ale OMEC nr. 5.599/2020;

în temeiul art.129, alin. (2) lit. „d”, alin.(7) litera „a”, art.139, alin. (1) și art.196, alin.(l), litera „a” dinO.U.G 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Suceava pentru anul școlar 2021 - 2022 în aceeași structură cu cea aprobată pentru anul școlar curent, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate din Municipiul Suceava pentru anul școlar 2021 - 2022 în aceeași structură cu cea aprobată pentru anul școlar curent, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Rețeaua unităților din municipiul Suceava care oferă activitate extrașcolară pentru anul școlar 2021 -2022 în aceeași structură cu cea aprobată pentru anul școlar curent, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA LUCIAN HARȘO VSCHl^


CONTR,

SECRETAR G Jrs. IQ


SEMNEAZĂ

®RAL MUNICIPIU ^CLUTAC

Nr. 5 din 28 ianuarie 2021